BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7                   2   1 1                                                                   1       1     1           00
01 10                   2             1                 2                 1   1         2           1                       01
02 7 1                   1       1                       1           1 1                                             1     02
03 8               1                 1       1     1                                                 1   1         1 1     03
04 9   1                             1           1 1   1         1                 1     1                         1       04
05 9 1             1                       1                           1         1         2             1     1           05
06 11           1               1                 2     1 1     1           1         1 1                     1             06
07 6                                           1                 1     1                         1                 1     1 07
08 12     1           1           1     2 1             1   1         1     1                                         1 1   08
09 13                 1     1   1 1         1                                 1   1   2                 1     1 1 1         09
10 16   1         1         1         1     1   1             1             1   1     1           1           1   1   3     10
11 9   1                         1       1                           1             1   1             1       1           1 11
12 11     1             1       1           1               1   1                       1     1 1         1     1           12
13 8                     1         1     1     1   1                                   1       1           1               13
14 10               1                     1             1         1           1         1           1 1     1       1       14
15 14       1                         2                 2 1 1                             1 1           1 2     1         1 15
16 10                                 1 1         1                     2   2 1                             1 1             16
17 8                                           1                   1   1         1 1   1   1                             1 17
18 9                     1 1     1         1                     1                         1 1 1                     1     18
19 15           1 1           1         1       1               1   1   1     1   1                     1   2 1   1         19
20 12     2     1         2   1       1         1               1     1   1                                       1         20
21 7                       1   1 1                 1                   1                       1                       1   21
22 6         1               1   1 1             1               1                                                         22
23 8                                   1                       1                             1             2   1 1       1 23
24 11 1             1     1           1     1                 1         1     1       1       1           1                 24
25 11                             1 1         1   2         1   1               1 1           1         1                   25
26 12   1 1       1 1   1                             1                   1   1           1         2     1                 26
27 10   1 1 1       2     1         1     1 1                       1                                                       27
28 10 1           1         1                         1 1   1         1             1             1     1                   28
29 12     1     1   1   1         1                         1 1     1   1                   1         1               1     29
30 13       1 1       2   2   1                     1     1             1   1     1                                       1 30
31 9         1                     2   1                         1   1                                           1     2   31
32 14                   1   1                 1 1 1         1         1   1     1       1           1   1 1         1       32
33 9                       1         1       2         1               1                     1       1 1                   33
34 10             2                                 1                 1       1           1               1       1     1 1 34
35 10       2                 1           1   1   1                   1               2                                   1 35
36 3       1                                                                     2                                         36
37 12     1   1                     1   1         1                                           1   1   1 1   1 1           1 37
38 15 2               1 1       1             1     1     1                 1   1                   1     1     1   1     1 38
39 13                                   1 1           1       1 1           1 1                 1     1 1 1       1       1 39
40 16                 1   1 2                               2   2       1       1       1     1     1   1           2       40
41 11                                     1   1       1 1 1               2               1       1     1             1     41
42 12 1 1           1                       1           1 1               1     1 1 1 1                                 1   42
43 8                       1   1                               1     1                         1               1 1 1       43
44 6               1                               1         1               1   1                                       1 44
45 7           1           1           1               1                       1                     1   1                 45
46 13       1 1 1     1       1               1                 1                     1 1 1                 1         2     46
47 11                           1       1           2 1 1                           1 1     1       1 1                     47
48 11   1                           1 1                                     1 3 1         1     1           1               48
49 12       1                 1             1   1                           1     1 1 1     1           1     1 1           49
50 10 1       1                           2     1 1                 1                               2             1         50
51 8     1                               1                     1     1   1                                 2         1     51
52 12   1   1           1           1             1                   2   1         1               1       2               52
53 9 1   1       1                   1                     1 1     1     1                   1                             53
54 13     1       1     1       1     1         1 1               1                         2     1                 1   1   54
55 8   1                         2   1                       1                 1                         1   1             55
56 9     1 1                 1                       1         1 1     1                             1                 1   56
57 9                     1         1     1         2       1     1                                                   1 1   57
58 7               1       1             1       1 1                                             1                       1 58
59 14     1 1     1     1 2                       1       1               1 1             1   1                 1   1       59
60 11     1           1             1   1 1                   1           1   1     1         1     1                       60
61 8 1                   1                 1                 1     1             1                           1         1   61
62 5                                                               1           1   1         1       1                     62
63 12     1   1   1     1               1   1 2                             1           1     1                         1   63
64 10               1 1       1                   1           1                     1   1 1       1   1                     64
65 7 1                     1               1         1                   1                         1             1         65
66 17 2         1             1   1                       1     1 1 1                   1 1 1           1   1 2   1         66
67 15   2     1   1         1         1 1           1     2 1 2       1                         1                           67
68 11   1         1             1         1           1       1 1         1               1     1               1           68
69 11                           1   1 1 1 1     1           1                                         1 1       1 1         69
70 12   2       1   1           1             1   1               1 1                                         1   1     1   70
71 9   1       1                   1   1             1             1                 1   1 1                               71
72 15       1     2         1   1             1                 1             2         1       2 1       1             1   72
73 18             1     1       1 2 1           1   1     1 1   1 1             1 1   1           1           1   1         73
74 10                                   1             1 1     1                 1           1   1     1   1         1       74
75 10                 1             1       1         1                 1 1 1               1   1                       1   75
76 6           1     1                                                         1 1                             1 1         76
77 12         1 1                           1   1         1                 1       2       1 1   1                     1   77
78 7           1   1                         1                     1         1                                     1   1   78
79 7           1     1     1                   1                                             1                 2           79
80 14   1   1   1   1           1     1                       1                             1   1     1 1   1             2 80
81 6 1         1     1       1                                                                                   1   1     81
82 14                 2 1     1 1               1     1     1                                     1 2   1     1   1         82
83 18   1 1   1   1   1   1         2         1       1                 2             1           2     1             1 1   83
84 12   1                           1     1                   1       1 1                   1 1       1             2     1 84
85 13               1     1       1         1 2 1     1           1   1         1         1                   1             85
86 12 1         1       1       1                         1       1             1 1       1 1     1   1                     86
87 8                   1     1                               1     1             1     2                           1       87
88 10 1       1   1       1                                                         1 1       1     1       1       1       88
89 19 1       2       1   1           1     1         1 1 1       1 1       1   1                 1     1 1   1 1           89
90 9       1 1 1             1                       1                     2     1             1                           90
91 11       1 1             1 1                     1       1   1                     2                               2     91
92 15             1               1       1 2             1   1     1 1   1         1     1   1     2                       92
93 16     1           1                 1     1 1     1   1       1 1     1       1       1     1         1   1     1       93
94 6       1                   1                                           1 1     2                                       94
95 17       1   1   2                                 1 2 1       2   1   1     1     1           1         1   1           95
96 6                   1     1                     1       1       1                     1                                 96
97 7         2                   1                         1                   1         1     1                           97
98 10 1                       1   1               1                                     1       1     1         1       1 1 98
99 11     1 1 1                 1       1       1   1               1               1                                 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng