BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8   1                                   1     1           1             1       1                 2                     00
01 14   1 1 1 1     1                 1             1               1       1             1     1     1     2               01
02 12 1   1               1                       1 1                                     1               1   1   1 2   1   02
03 11 1                 1         1         1 1   1   1     1               1         1                             1       03
04 12 1                         1       1 1   1   1                     1         1                             1   2     1 04
05 20         1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1                         1 1   1 05
06 11 1       1                             1                           1 1   2           1     2         1                 06
07 8       1     2 1                     1                     1           1 1                                             07
08 16 1 1               1     1       1                 1 1   1                 1 1   1       1                     2 2     08
09 11 1               1       1 1     1                               1 1                     1       1   1 1               09
10 10         1             1       1         1             1         1                 1               1       2           10
11 10     2 1                             1             1       1     1       1                               1 1           11
12 13     1                             1   1         1               1   1 1 1         1   1       1     1       1         12
13 9                   1         1                 1                         1 1     1             1           1     1     13
14 12 1                   1 1   1   1   1                   1   1               1                   1         1         1   14
15 16         1   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 2                   1   15
16 17   1             1         2     1             2             1   1         2   2   2                         1       1 16
17 12 1         1   1           1       1                         2                   1     1   1     2                     17
18 10                                                     1   1               1         1   2   2 1         1               18
19 11       1                       1         1                           1         1   1 1 1   1 1     1                   19
20 18                 1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1         1           20
21 11           1 1 1       1     1             1       1 1           1   1                                     1           21
22 9   1         1 1       2             1                                               1             1         1         22
23 10         1     2             1                                 1   1 1       1                             2           23
24 9             1     1     1                         1   1 1             1       1                   1                   24
25 7               1                           2     1 1   1                         1                                     25
26 10       1     1             1             1                                   1         2   1           1         1     26
27 11         1   1         1 2   1           1   1                     1   1                                           1   27
28 11   1               1 1             1 1                 1 1           1   1       1               1                     28
29 7           1             1     1                                   1         1         1                         1     29
30 11           1         1                                 2 1 1                       1         1   1             1 1     30
31 11   2   1                 1                       1             1     1         1                 1       1           1 31
32 9 1               1   1               1         1           1 1     1                                                 1 32
33 9 1                       1           1           1         1               1     1           1       1                 33
34 8                                 1   1     1     1                 1   1                           1   1               34
35 8   1   1 1 1                                                   1           1 1             1                           35
36 15           1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                       1         1     1     1       36
37 8                         1 1         1     1                                   1 1     1                     1         37
38 6                                                             1     1                       1 1   2                     38
39 11           1             1     1     1           1 1       1                         1       1 1 1                     39
40 15     1 1   1             2       1                           1             1                 1     1   2     1     1 1 40
41 15         1 1   1       1       1             1 1   1             2                   1               1   1 1       1   41
42 9   1       1                       1       1                   1                             1   2                   1 42
43 8                     1                                 1             1                       2       1   1   1         43
44 7     1       1 1 1             1                   1         1                                                         44
45 7             1                     1           1 1         1                         1                   1             45
46 11                             1 1           1     1   1         1               1   1       1   2                       46
47 15             1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   1                       47
48 9                       1                             1       1         1     1       1   1     1     1                 48
49 11             1     1                     1                 1 1   1     1 1     2                                 1     49
50 14           1   1 1       1           1 1               1     1                   1                 1     1     1 1 1   50
51 10 2       1                               1               1         1     1                     1     1     1           51
52 6       1   1     1 1                       2                                                                           52
53 11         1             1   1                 2         1   1         1                 1         1     1               53
54 10   1 1     2   1       1                       1     1                                             1   1               54
55 9         1   1       1     1                     1   1           1       1                                   1         55
56 9         1       1 1         1           1                           1       1     1                           1       56
57 8                               1         1           2                               1   1         1                 1 57
58 10 1 2       1   1                             1                         1 1       1                           1         58
59 12                   1             1 1             1         1       1       1                   1     1           2 1   59
60 6     1         1         1                     1                   1                       1                           60
61 9 1                             1                 1 1                   1   1     1                           1     1   61
62 12     1                     2           2   1         1         1   1           1   1 1                                 62
63 13                             1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1         1               63
64 14                         1       2 2                           1                 1 1     1                 1       1 3 64
65 10     1               1 1                         1               1   1                 1       1     1         1       65
66 7                   1   1                             1                 1           1     1             1               66
67 15       1             2   1 1   1           1 1 1   1                                       1       1     1     1     1 67
68 16 1 2   1 1   1                           1   1         1 1           1             1     2   1               1         68
69 7                                 1             1                 1   1                             1             1   1 69
70 15         1             1   1   2     1 1           1     1               1           1 1           1             2     70
71 7                 1             1   1   1                         1 1                                     1             71
72 12     2     1                             1           1 1     1     1                                   1 1     1   1   72
73 9       1                             1       1                           1                                 2 1       2 73
74 7                     1                                     2   1           1   1                   1                   74
75 13                             1             1       1 1     1             1   1     1     1 1       1             1   1 75
76 11     1         1             1   1         1                           1         1           1     1         1       1 76
77 10     1           1                 1                     1   1             1     1   1                         1   1   77
78 5             1       1                 1     1                         1                                               78
79 9         1                   1                   1   1 1                       1       1                   1         1 79
80 12                 1               1                             1                   2       1 1             1 1 1 1 1   80
81 11                 1 1                   1     1         1                     1         1 1                   1     2   81
82 16 1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1         1                         1             1   82
83 14       1 1     1 1               1             1   1         1     1                 1         1 1       2             83
84 12             2                         1   1   1     2                       1   1               1   1           1     84
85 6             1     1   1   1 1                                                             1                           85
86 10       1           1       1     1                       1                   1         1 1   1                   1     86
87 15   1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1           1                             1   1     1   87
88 7               1           1     1                                         1   1                       1       1       88
89 14               1   1                 1     1                 1           1   2 1   1     1           1   1   1         89
90 13 1       1                     1       1     2           1                         1 1         1   1   1   1           90
91 13                   1 1 1     1                 1 1             1       1     1             1   1         1         1   91
92 6                                                 2   1   1           1                         1                       92
93 6   1   1                                     1 1                                             1         1               93
94 9                   1                   1               1           1                 2       1     1 1                 94
95 8                 1   1             1           1             1                   1     1                     1         95
96 5                 1                 1                                                     1           1   1             96
97 13 1   1                                             2           3   1           1       1       1       2               97
98 11     2 2                     1       1   1         1   1     1                           1                             98
99 6   1                 1                                                     1                         2     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng