BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10             1             1   1       1       1                                     1         1       1         1   1 00
01 8           1       1   2     1                                   1                                 1 1                 01
02 6                       2                                               1       1                         1     1       02
03 6         1                               2                                                   1                   1   1 03
04 11           1   1               1     1             2   1       1             1           1     1                       04
05 5       1     1     2           1                                                                                       05
06 4                                     1                                         1                         1           1 06
07 8 1     1   1       1   1                       1                                     1 1                               07
08 11                 1     1         1         1                 1 1 1 1               1                       1       1   08
09 9           1                                     1 1               1       1   1 1   1           1                     09
10 13     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1       1             1       1 10
11 11                     1       1       1         1       1     1   1         1   1         1             1               11
12 10                 1             1     1 1                         1                                   1 1     1   1 1   12
13 6                                 1                                 1             1     1   1                   1       13
14 10       1 1               1 1           1     1         1                               1 1         1                   14
15 9             1                 1               1       1                               1   1 1 1 1                     15
16 11               1     1                 1                 1   1                   2         1   1                   1 1 16
17 9                         1                       1           1 1     1       1                     1       1   1       17
18 8                             1                 1     1         1         2         1       1                           18
19 10           1                     1   1                   1     1 1               1 1                         1     1   19
20 12                         1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                                           1   20
21 11 1         1                                             1 1   1   1   2       1             1             1           21
22 6                       1                         1 1     1                                   1           1             22
23 12 1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1                 1           23
24 13     1                           1 1   1         1           1 1           1       1         1 1 1                 1   24
25 13         1       1     1       1   1         3       1                     1             1                   1   1     25
26 17           2   1             2   2             1                     1     1     1               1         1 1 1     2 26
27 13         1     1       1           1     1     1 1                             1       2                   1     1   1 27
28 13     1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1             2 1                       28
29 6       1         1       1   1                       1                                           1                     29
30 15     1 3               2         1         1         1             1   1     1               1     1       1           30
31 8                   1                   1                 1             1 1               1         1     1             31
32 5                   1           1                     1             1                         1                         32
33 9   1           1         1                   1         2 1               1           1                                 33
34 9     1                   1                         1       1     1               1     1                     1   1     34
35 16               2     1           1           1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   1   1     35
36 9   1     1                     1 1                                               1             1       1       1 1     36
37 15             1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1               1             1       1 1   37
38 9   1       1     1       1 1       1                       1       1                                         1         38
39 5                               1                           1 1                                               1 1       39
40 12   1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1     1                   1   1 40
41 9     1                   1     1     1 1           1   1                                 1                         1   41
42 11                 1     1               1           1   1 2       1           1           1                   1         42
43 7       1 1                 1             1       1             1                                                     1 43
44 18 1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1                   1     44
45 15         1   1       1   1 1                               1             1 2             1 1 2       1     1           45
46 12                   1                       1 1         1             1       1             1     1 2             1 1   46
47 7                                             2             1           2                             1       1         47
48 8         1       1         1                 1     1         1                       1               1                 48
49 11       1                                   1     2       1 1       1             1                 1       2           49
50 10 1 1           1     1                   1             1       1                       1                       1 1     50
51 6                                                           1                         1     1 1                   2     51
52 11           1     1               1         1             1 1                   2               1               2       52
53 10 1       1     1                         1                         1     1     1       1       1     1                 53
54 10 1 1 2                           1                   1                       1                 1               2       54
55 19     1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 55
56 9               1                       1             1               1             1           1       1   2           56
57 15   2   1     1 1 1         1     1               1                               1       1     2           1   1       57
58 9                         1                           1       1     1     1   1                                 1   1 1 58
59 17   1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2               1         1     2 1       59
60 9     1 1           1 1       1                               1                     1 1                   1             60
61 16   1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2               1           1   61
62 11         1         1 1         1                   1         1 1 1                           1           1   1         62
63 8     1                                                 2   1     1                   1                 1 1             63
64 12         1         1     1                                           1 1 1 1       1   1   1         1             1   64
65 12 2                           1       1     1       1             1 1             1                   1 1 1             65
66 5     1             1                                       1                   1 1                                     66
67 15             1       1   1         1     2   1                           1   1 1               1     1         1   2   67
68 8       1           1   1           1                   1                             1                   2             68
69 3 1                                                                                                         1 1         69
70 15         1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                                       2     1       1     70
71 12                 1         2       1   1         1         1     1     1                   1       1             1     71
72 12 1 1   1                 1         1           1                             1     1   1   1             1 1           72
73 5   1   1       1                                                                   1               1                   73
74 12     1                       1               1       1     1   1   1 1                         1 1       1           1 74
75 11   1   1     1                   1 1                     1                       2                 2   1               75
76 11   1     1         1 1       1     1 1                               1     1               1           1               76
77 14           1 1         2           1 1     1   1     1         1             1                     1   1             1 77
78 10       1   1         1                       1           1   1                     2       1     1                     78
79 13 1           1               1         1   2       1                 1             1         1       2             1   79
80 14                     1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1                     1       1             80
81 14   1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1                             81
82 9 1                                       1   1                       1 1   1       1             1                 1   82
83 13 1       1 1                         2         2   1             1             1           1           2               83
84 11   1                     1 1             2   1             1           1   1                         1               1 84
85 7 1 1                 1         1   1                 1                                                           1     85
86 16         1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       1         86
87 11                                       1       1                       1 1 1                     2   1     2   1       87
88 14           1       1       1 1   1   1                   1             1         1               1   1 1           1 1 88
89 10                           1         1     1   1       1                           1   1 1             1 1             89
90 11 1   1     1                           2                     1         1             1     1   1                   1   90
91 10     1         1                     2     1                 1 1                         2           1                 91
92 7           1   1 1                       1 1                   1   1                                                   92
93 14                       1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           1 1       93
94 13         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1                     1 1         1 94
95 7 1   1       1                       1     1                             1                       1                     95
96 11 1     1                   1             1             1       1                   1             1 1 2                 96
97 13           1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 1                             97
98 13     1   1 1             1               1   1   1               1           1           1 1 1                       1 98
99 13                 1             1     1           1                   2   1   1         1       1 1     1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng