BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9           1         1       1         1   1         1                                   1     1           1           00
01 12                         1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1             1               1     01
02 8     1                         1     1             1   1               1                       1 1                     02
03 11                   1                   1   1       1                 1         1         1 1   1   1     1             03
04 10   1           1     1                             1                         1       1 1   1   1                     1 04
05 15                                               1           1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   05
06 8     1                         1           1 1     1       1                             1                           1 06
07 9           1 1                                   1       1     2 1                     1                     1         07
08 12         1                       1       1       1 1 1               1     1       1                 1 1   1           08
09 12 1   1 1   1           1                           1               1       1 1     1                               1 1 09
10 14         1 1 1       1             1       1     2         1             1       1         1             1         1   10
11 12 1   1         1             1               1         2 1                             1             1       1     1   11
12 10                           1 1     1   1 1             1                             1   1         1               1   12
13 7       1     1   1                   1                               1         1                 1                     13
14 11             1 1         1                         1                   1 1   1   1   1                   1   1         14
15 14             1   1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1                               1 1   15
16 16       2         1   1                   1 1     1   1             1         2     1             2             1   1   16
17 11   1                     1       1   1             1         1   1           1       1                         2       17
18 5         1       1                               1                                                     1   1           18
19 7       1 1                         1     1               1                       1         1                           19
20 11                                         1     1                   1                 1   1 1 1       1     1     1 1   20
21 13     1             1             1               1           1 1 1       1     1             1       1 1           1   21
22 9                   1           1                 1   1         1 1       2             1                               22
23 12   1 1 1   1   1                 1                         1     2             1                                 1   1 23
24 12 1       1         1 1 1                 1                     1     1     1                         1   1 1           24
25 10 1             1                   1   1                         1                           2     1 1   1             25
26 12 1     1               1         1 1 1     2             1     1             1             1                           26
27 15     1       2                   1     1   1               1   1         1 2   1           1   1                     1 27
28 11     1             2 1                               1               1 1             1 1                 1 1           28
29 7                       1                     1 1             1             1     1                                   1 29
30 11   1               1     1       1           1               1         1                                 2 1 1         30
31 9               1         1     1                     2   1                 1                       1             1     31
32 9                   1                               1               1   1               1         1           1 1     1 32
33 6           1                                       1                       1           1           1         1         33
34 10       1     1                     1   1       1                                   1   1     1     1                 1 34
35 12 1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1                                                   1     35
36 17       1             1       1       1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1   36
37 9 1               1             1       1 1                                 1 1         1     1                         37
38 3                                   1                                                                           1     1 38
39 10                                   1 1       1               1             1     1     1           1 1       1         39
40 12             1     1                   1   1 1         1 1   1             2       1                           1       40
41 13               1                         1     1           1 1   1       1       1             1 1   1             2   41
42 9   1           1                   1             1   1       1                       1       1                   1     42
43 4                                           1   1                       1                                 1             43
44 14   1 1     2       1                   1         1     1       1 1 1             1                   1         1       44
45 13 2             1 1 2       1     1                             1                     1           1 1         1         45
46 13   1             1     1 2             1 1                                     1 1           1     1   1         1     46
47 11                           1       1                           1   1               1 2 1 1                 1 1         47
48 5           1               1                                             1                             1       1       48
49 10       1                 1       2                             1     1                     1                 1 1   1   49
50 11             1                       1 1                     1   1 1       1           1 1               1     1       50
51 11           1     1 1                   2           2       1                               1               1         1 51
52 12     2               1               2         1         1   1     1 1                       2                         52
53 11     1       1       1     1                               1             1   1                 2         1   1         53
54 12   1                 1               2               1 1     2   1       1                       1     1               54
55 17 1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1       1     1                     1   1           1   55
56 10         1           1       1   2                         1       1 1         1           1                           56
57 12       1       1     2           1   1       1 1                                 1         1           2               57
58 11   1                                 1   1 1 1     1 2       1   1                             1                       58
59 14 1 2               1         1     2 1                               1             1 1             1         1       1 59
60 8         1 1                   1                       1         1         1                     1                   1 60
61 11   1       1 2               1           1     1   1                             1                 1 1                 61
62 13                   1           1   1             1     1                     2           2   1         1         1   1 62
63 13           1                 1 1             2 1 1                             1           1 1           1 1 1         63
64 12 1       1   1   1         1             1                                 1       2 2                           1     64
65 9       1                   1 1 1                       1               1 1                         1               1   65
66 5     1 1                                                             1   1                             1               66
67 18   1 1               1     1         1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1                 67
68 14           1                   2             1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1           68
69 5                                 1 1                                               1             1                 1   69
70 13                         2     1       1                   1             1   1   2     1 1           1     1           70
71 9                 1       1             1                           1             1   1   1                         1 1 71
72 15   1     1   1   1             1 1             1       2     1                             1           1 1     1     1 72
73 5         1               1                               1                             1       1                       73
74 9                     1 1       1           1   1                       1                                     2   1     74
75 10       2                 2   1                                                 1             1       1 1     1         75
76 9 1               1           1                   1     1         1             1   1         1                         76
77 10   1                     1   1             1     1     1           1                 1                     1   1       77
78 8         2       1     1                                       1       1                 1     1                       78
79 10         1         1       2             1                 1                   1                   1   1 1             79
80 6 1                     1       1                                   1               1                             1     80
81 8       1   1   1                                                   1 1                   1     1         1             81
82 17 1       1             1                 1         1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1   82
83 13     1           1           2                           1 1     1 1               1             1   1         1     1 83
84 10 1                         1               1                   2                         1   1   1     2               84
85 6                                       1                       1     1   1   1 1                                       85
86 10     1                   2 1       1                     1           1       1     1                       1           86
87 18 1                     2   1     2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1     87
88 9       1               1   1 1           1 1                     1           1     1                                   88
89 11         1   1 1             1 1             1                   1   1                 1     1                 1       89
90 13           1     1   1                   1   1   1 1       1                     1       1     2           1           90
91 11               2           1                   1                     1 1 1     1                 1 1             1     91
92 6                                               2                                                   2   1   1           92
93 11 1 1 1                 1           1 1       1       1   1                                     1 1                     93
94 8         1                     1 1         1                         1                   1               1           1 94
95 7                       1                       1                   1   1             1           1             1       95
96 8         1             1 1 2                   1                   1                 1                                 96
97 12     1     1 1 1                                   1   1                                             2           3   1 97
98 17   1           1 1 1                       1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1     1       98
99 9   1         1       1 1     1       1           1   1                 1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng