BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10     1       1         1   1         1                                   1     1           1             1       1     00
01 13         1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1             1               1       1             01
02 7               1     1             1   1               1                       1 1                                     02
03 13   1                   1   1       1                 1         1         1 1   1   1     1               1         1   03
04 9     1                             1                         1       1 1   1   1                     1         1       04
05 17                               1           1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             05
06 10               1           1 1     1       1                             1                           1 1   2           06
07 9                                 1       1     2 1                     1                     1           1 1           07
08 14                 1       1       1 1 1               1     1       1                 1 1   1                 1 1   1   08
09 8       1                           1               1       1 1     1                               1 1                 09
10 12     1             1       1     2         1             1       1         1             1         1                 1 10
11 10             1               1         2 1                             1             1       1     1       1           11
12 14           1 1     1   1 1             1                             1   1         1               1   1 1 1         1 12
13 8 1                   1                               1         1                 1                         1 1     1   13
14 10         1                         1                   1 1   1   1   1                   1   1               1         14
15 16 1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1   15
16 20 1   1                   1 1     1   1             1         2     1             2             1   1         2   2   2 16
17 11         1       1   1             1         1   1           1       1                         2                   1   17
18 6 1                               1                                                     1   1               1         1 18
19 8                   1     1               1                       1         1                           1         1   1 19
20 16                         1     1                   1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1     20
21 13   1             1               1           1 1 1       1     1             1       1 1           1   1               21
22 9   1           1                 1   1         1 1       2             1                                               22
23 9                 1                         1     2             1                                 1   1 1       1       23
24 12   1 1 1                 1                     1     1     1                         1   1 1             1       1     24
25 9                   1   1                         1                           2     1 1   1                         1   25
26 11       1         1 1 1     2             1     1             1             1                                   1       26
27 13                 1     1   1               1   1         1 2   1           1   1                     1   1             27
28 13   2 1                               1               1 1             1 1                 1 1           1   1       1   28
29 8       1                     1 1             1             1     1                                   1         1       29
30 11   1     1       1           1               1         1                                 2 1 1                       1 30
31 10         1     1                     2   1                 1                       1             1     1         1     31
32 9   1                               1               1   1               1         1           1 1     1                 32
33 7                                   1                       1           1           1         1               1     1   33
34 9                   1   1       1                                   1   1     1     1                 1   1             34
35 12       1     1 1   1   1             1   1 1 1                                                   1           1 1       35
36 16     1       1       1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                   36
37 10 1             1       1 1                                 1 1         1     1                                   1 1   37
38 3                   1                                                                           1     1                 38
39 10                   1 1       1               1             1     1     1           1 1       1                         39
40 12   1                   1   1 1         1 1   1             2       1                           1             1         40
41 12                         1     1           1 1   1       1       1             1 1   1             2                   41
42 7                   1             1   1       1                       1       1                   1                     42
43 5                           1   1                       1                                 1             1               43
44 10   1                   1         1     1       1 1 1             1                   1         1                       44
45 10 1 2       1     1                             1                     1           1 1         1                         45
46 14 1     1 2             1 1                                     1 1           1     1   1         1               1   1 46
47 14           1       1                           1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1     47
48 6           1                                             1                             1       1         1     1       48
49 13         1       2                             1     1                     1                 1 1   1     1 1     2     49
50 11                     1 1                     1   1 1       1           1 1               1     1                   1   50
51 11 1 1                   2           2       1                               1               1         1     1           51
52 10     1               2         1         1   1     1 1                       2                                         52
53 10     1     1                               1             1   1                 2         1   1         1               53
54 11     1               2               1 1     2   1       1                       1     1                               54
55 13 2                 1       1 1             1   1       1     1                     1   1           1       1           55
56 12     1       1   2                         1       1 1         1           1                           1       1     1 56
57 10     2           1   1       1 1                                 1         1           2                               57
58 13                     1   1 1 1     1 2       1   1                             1                         1 1       1   58
59 12   1         1     2 1                               1             1 1             1         1       1       1         59
60 6               1                       1         1         1                     1                   1                 60
61 10             1           1     1   1                             1                 1 1                   1   1     1   61
62 15   1           1   1             1     1                     2           2   1         1         1   1           1   1 62
63 16             1 1             2 1 1                             1           1 1           1 1 1             1   2   1   63
64 11 1         1             1                                 1       2 2                           1                 1 1 64
65 9           1 1 1                       1               1 1                         1               1   1               65
66 5                                                     1   1                             1                 1           1 66
67 16     1     1         1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1                                 67
68 15               2             1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1           1             1 68
69 6                 1 1                                               1             1                 1   1               69
70 14         2     1       1                   1             1   1   2     1 1           1     1               1           70
71 9 1       1             1                           1             1   1   1                         1 1                 71
72 12 1             1 1             1       2     1                             1           1 1     1     1                 72
73 5         1                               1                             1       1                           1           73
74 11     1 1       1           1   1                       1                                     2   1           1   1     74
75 11         2   1                                                 1             1       1 1     1             1   1     1 75
76 10 1           1                   1     1         1             1   1         1                           1         1   76
77 11         1   1             1     1     1           1                 1                     1   1             1     1   77
78 7 1     1                                       1       1                 1     1                         1             78
79 10   1       2             1                 1                   1                   1   1 1                       1     79
80 7       1       1                                   1               1                             1                   2 80
81 6                                                   1 1                   1     1         1                     1       81
82 16       1                 1         1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1         1         82
83 12 1           2                           1 1     1 1               1             1   1         1     1                 83
84 11           1               1                   2                         1   1   1     2                       1   1   84
85 6                       1                       1     1   1   1 1                                                       85
86 10         2 1       1                     1           1       1     1                       1                   1       86
87 18       2   1     2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1           1         87
88 10       1   1 1           1 1                     1           1     1                                         1   1     88
89 13             1 1             1                   1   1                 1     1                 1           1   2 1   1 89
90 13 1   1                   1   1   1 1       1                     1       1     2           1                         1 90
91 11           1                   1                     1 1 1     1                 1 1             1       1     1       91
92 7                               2                                                   2   1   1           1               92
93 8       1           1 1       1       1   1                                     1 1                                     93
94 7               1 1         1                         1                   1               1           1                 94
95 8       1                       1                   1   1             1           1             1                   1   95
96 7       1 1 2                   1                   1                 1                                                 96
97 9                                   1   1                                             2           3   1           1     97
98 15 1 1                       1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1     1                       98
99 8     1 1     1       1           1   1                 1                                                     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng