BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                     1                   1             1   1       1       1                                     1     00
01 7         1                             1       1   2     1                                   1                         01
02 5         1                                         2                                               1       1           02
03 4                       1             1                               2                                                 03
04 15       2   1 1       1                 1   1               1     1             2   1       1             1           1 04
05 6           1                       1     1     2           1                                                           05
06 3       1                                                         1                                         1           06
07 9     1                       1     1   1       1   1                       1                                     1 1   07
08 9                                             1     1         1         1                 1 1 1 1               1       08
09 10     1                     1           1                                     1 1               1       1   1 1   1     09
10 16 1 1           1   1       2     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1   10
11 11                     1                           1       1       1         1       1     1   1         1   1         1 11
12 12   2       1     2 2                         1             1     1 1                         1                         12
13 6     1         1                                             1                                 1             1     1   13
14 14   1 1       1   1       1         1 1               1 1           1     1         1                               1 1 14
15 9       1           1     2               1                 1               1       1                               1   15
16 9 1       1                                 1     1                 1                 1   1                   2         16
17 12 1       1     1 1 1     1                           1                       1           1 1     1       1             17
18 8 1                                                       1                 1     1         1         2         1       18
19 12       1     1         1   1           1                     1   1                   1     1 1               1 1       19
20 14       2         1                                   1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                   20
21 9                             1         1                                             1 1   1   1   2       1           21
22 8 1 1                 1   1                         1                         1 1     1                                 22
23 11                             1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1 23
24 11           1               1     1                           1 1   1         1           1 1           1       1       24
25 15   1         1   2                   1       1     1       1   1         3       1                     1             1 25
26 12                         1             2   1             2   2             1                     1     1     1         26
27 10                                     1     1       1           1     1     1 1                             1       2   27
28 14   1   1               1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1           28
29 6             1                     1         1       1   1                       1                                     29
30 13                         1       1 3               2         1         1         1             1   1     1             30
31 8   1           1                               1                   1                 1             1 1               1 31
32 6       1             1                         1           1                     1             1                       32
33 12 1                 1       1   1           1         1                   1         2 1               1           1     33
34 10     1 1   1                     1                   1                         1       1     1               1     1   34
35 14         1         1 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1             1 35
36 9   1       1       1       1   1     1                     1 1                                               1         36
37 14 1                 1 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1               37
38 15   1         1 1 1     3       1       1     1       1 1       1                       1       1                       38
39 4         1                                                 1                           1 1                             39
40 11               1   1           1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1   40
41 9                         1       1                   1     1     1 1           1   1                                 1 41
42 12           1   1                             1     1               1           1   1 2       1           1           1 42
43 8 1                       1         1 1                 1             1       1             1                           43
44 21 2       1     1     1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2     44
45 14                 1 2       1         1   1       1   1 1                               1             1 2             1 45
46 9     2                   1                     1                       1 1         1             1       1             46
47 7         1     1                                                         2             1           2                   47
48 9   1                 1               1       1         1                 1     1         1                       1     48
49 10       1                   1       1                                   1     2       1 1       1             1         49
50 10         1           1       1 1           1     1                   1             1       1                       1   50
51 3         1                                                                             1                         1     51
52 10 1             1                       1     1               1         1             1 1                   2           52
53 13         1         4         1       1     1                         1                         1     1     1       1   53
54 9     1     1                 1 1 2                           1                   1                       1             54
55 17   1             1               1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 55
56 8 1 1   1                                   1                       1             1               1             1       56
57 13 1       1                     2   1     1 1 1         1     1               1                               1       1 57
58 12     2     1   1 1 1                                 1                           1       1     1     1   1             58
59 13                       1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2             59
60 10     1                   1       1 1           1 1       1                               1                     1 1     60
61 19     1     1   1 1       1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2   61
62 10         1             1             1         1 1         1                   1         1 1 1                         62
63 8                       1   1     1                                                 2   1     1                   1     63
64 11       1     1                       1         1     1                                           1 1 1 1       1   1   64
65 10                 1           2                           1       1     1       1             1 1             1         65
66 7 1   1                           1             1                                       1                   1 1         66
67 12 1                   1                   1       1   1         1     2   1                           1   1 1           67
68 8                     1 1           1           1   1           1                   1                             1     68
69 3   1         1               1                                                                                         69
70 16   1         2 1       1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                               70
71 11               1           1                 1         2       1   1         1         1     1     1                   71
72 11             1       1       1 1   1                 1         1           1                             1     1   1   72
73 6   1       1                   1   1       1                                                                   1       73
74 12       2     1       1           1                       1               1       1     1   1   1 1                     74
75 11     1 1               1       1   1     1                   1 1                     1                       2         75
76 11     1                   1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1               76
77 13 1                     1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             1             77
78 10         1       1                 1   1         1                       1           1   1                     2       78
79 12 1         1   1             1           1               1         1   2       1                 1             1       79
80 14         1               1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1               80
81 16             1           1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1 81
82 14           1     2     2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1       1       82
83 14           1 1   1 1         1       1 1                         2         2   1             1             1           83
84 13               1     2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1               84
85 10 1     1         1         1 1 1                 1         1   1                 1                                     85
86 16     1     1 1 1                     1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1           86
87 6             1                                                     1       1                       1 1 1               87
88 12   1   1   1                           1       1       1 1   1   1                   1             1         1         88
89 8                                                       1         1     1   1       1                           1   1 1 89
90 9                           1 1   1     1                           2                     1         1             1     90
91 9                                 1         1                     2     1                 1 1                         2 91
92 11   1         1         1   1           1   1 1                       1 1                   1   1                       92
93 14         1           1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1           93
94 11                           1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1       94
95 10     1   1 2                 1   1       1                       1     1                             1                 95
96 7                             1     1                   1             1             1       1                   1       96
97 15             1       1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 1 97
98 13         1     1           1     1   1 1             1               1   1   1               1           1           1 98
99 12     1                 1   1                 1             1     1           1                   2   1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng