BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10       1 1                                       1                     1     1 1           1       1         1     1   00
01 13       1       1                                   1   1           1       1           1     1 2 1   1           1     01
02 6                   1                       1                               1     1                   1             1   02
03 11               1         1 2                                       1 1 1               1 1                       1   1 03
04 4                   1     1                                           1   1                                             04
05 11   2                 1                     1               1   1       1                 1     1     1               1 05
06 13         1       1 1             1       1   1               1           2         1 1               1     1           06
07 11         1 1 1           1         1           1             1     1                                       1 1   1     07
08 11 1         2       1         1                           1                       1 1     1   1                     1   08
09 15 1       2               1           1     1     2       1             1                             2       2   1     09
10 13         1                 2         1               1       1     1           1 1 1           1     1     1           10
11 13 1             1   1                   1 1       1     1 2 1               1                     1             1       11
12 9             1           1                             1   1 1   1 2                               1                   12
13 16 1       1     1                     1 1       1 1         1 1   1     1           1     1                   1 1 1     13
14 8                             1             1   2   1         1           1       1                                     14
15 12 2                                     1     1   1             1   1                 1         1         1 1   1       15
16 13 1 1         1   1       1               1             1     1 1           1 1                         1           1   16
17 16           2 1           1     1 1 1             1         1     1     1     1 1     1                     1 1         17
18 8       1     1         1               1                                         1   1 1       1                       18
19 10 1         1   1             1                       1         1             1   1         1                   1       19
20 13               1   1             1                                     1 1   2 1 1 1         1     1   1               20
21 13       2 1           1                 1       1                                 1         1           1   1   1     2 21
22 10                 1 1       1 1                                   1           1                   1 1   2               22
23 14 1         1               1     1       1             1   1 1                   1 1               1   1     1   1     23
24 7   1                                 1   1             1                                 1         1               1   24
25 11                       1 1   1                   1 1       1                 1         1         1         1     1     25
26 11                   1 1           1     1   1 1                                             1   1     1       1 1       26
27 10     1             1   1                       1   1                         1 1       1                     2         27
28 16       1       1 1             1       1           3           1   1     1   1       2         1         1             28
29 7                   1           1                           1           1   1   1                   1                   29
30 6   1       1                     1                                                 1                       1     1     30
31 13   1 1 1       1   1 1       1   2                 1               1 1     1                                           31
32 7         1   1   1                       1               1                                     1 1                     32
33 13     1 1       1                                 1   1     1       1 1               1     1   1       1             1 33
34 7         1               1         1         1                       1   1                       1                     34
35 8             1 1                     1                         1 1             1 1   1                                 35
36 7                           1   2       1             1               1                 1                               36
37 6                             1   1         1           1                                             1             1   37
38 9 1   1   1                                         1                       1                   1 2                 1   38
39 9             1   1                 1                 1     1                               1       1           1     1 39
40 11 1 1         1       1           1             1 1                         1       2                                 1 40
41 12   1         1           1       1                 1 1 1   1   1                           1   1         1             41
42 7                 1           1           1             1                         2   1                                 42
43 9     1                                 1       1     1                         1             1       1 1             1 43
44 11               1       1                             1   1             2     1         1         1           1     1   44
45 13   1 1             1 1         1           1 1           2 1                           1   1                   1       45
46 8     1           2                           2           2                                 1                           46
47 12     1 1         2     1           1                 1     1       2                       1   1                       47
48 10         1                     1                     1   1               1           1     1 1   1                 1   48
49 5                               1                             1                           1         1     1             49
50 15     1 1     2           1   1     1               1 1         1           1     1                     1 1       1     50
51 10 1             1         1     1         1                           1                 1   1       1       1           51
52 11   1                   1             1   1 1                       1     1             1                 2           1 52
53 8           2                     1         1 1                         1 1                                   1         53
54 13     1             1         1       1       1 1       1   1       1 1                 1         1   1                 54
55 14           1     1       1         1   1                     1                   1       2     1   1 1           1   1 55
56 18   1                       1   1         2       1       1   1   1   2   2     1           1   1                 1   1 56
57 14           1   1       1                   1     1       1   1 1 1       1       1       1                       1 1   57
58 6                                               1       1                                             2 1         1     58
59 8                 1     1     1                         1                           1   1 1     1                       59
60 10 1   1                                                   1   2   1       1 1             1 1                           60
61 14     1   1             1   1   1 1   2         1   1                                       1       1             1   1 61
62 11         1                             1                       1     1   1   1       2         1   1   1               62
63 6       2                   1 1                                                   1                   1                 63
64 7   1                   1               1                             1               1                     1         1 64
65 10   1 1   1                           2                                     1                           1     1   1   1 65
66 15 1         1     1   1 1             1       1         1                     1 2                 1     1 2             66
67 7 1                       1               1     1                           1       1                               1   67
68 15       1   2         1 1 1                   1     1 1     1 1           1     1   1         1                         68
69 11       1             1         1   1                 1               1                       1     1       1 1       1 69
70 12             1 1                   1 1 1       1   1       1   1 1         1                                         1 70
71 10       1     1       1             1       1   1         1                 1                             1   1         71
72 6                 1 1                 1       1                   1                                                 1   72
73 7 1                                       1                       2                   1 1 1                             73
74 14                     1             1   1         2     1         2         1   2             1       1         1       74
75 21 1             1           1   2   1           2     1         1                 1   1     1 2             1   3   2   75
76 15       1     1       1 1   1 1             1 1       1                 1     1                   1         1 1       1 76
77 5 1                                                                 1 1               1           1                     77
78 14         1 1 1         2             2               1       1                     1   1     1               1   1     78
79 12   1                             1 1                 1   1       1 1         1 1   1     1       1                     79
80 12                 1   1   1         1     1   1                       1                     1 1         1           1 1 80
81 16   1                 1         1 1       1   1             1   1     1           1     1 1         1   2         1     81
82 8     1                 1         1     1           1                                         2         1               82
83 11             1 1   1         1 1       1 1               1                                         1         1 1       83
84 7                                   1       1 1                             1                             1       1 1   84
85 12       1       1     1 1                           1   1           1               1   1           1       1       1   85
86 6       1                                 2 1     1                                               1                     86
87 5                                                   1                           1             1   1       1             87
88 8                     1                               1       1 2                     1                         2       88
89 9     2                     2         1 1   1                             1   1                                         89
90 18   1         1   1 1 1     1                 1         1 1 1   1 1     1               1 1           1         1   1   90
91 7           1         1     1                                           2   1                     1                     91
92 12   1                     1 1     2     1         1                           1     1               1     1     1       92
93 14   1 2           1           2 1               1       1                       1     1   1               1 1           93
94 10                   1               1           1 1             1     1                   1               2     1       94
95 9         1               1         1                         1 1 1   1         1                         1             95
96 13           1   1               1   1               1                   1 1 1 1     1         1           1 1           96
97 9                   1         1       1     1           1           1                   1 1 1                           97
98 9         1                   1             1 1                         1                       1     1 1   1           98
99 10                       1   1               1     1               1     1           1         2             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng