BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10       1   1         1                                   1     1           1             1       1                 2   00
01 14             1   1   1 1 1 1     1                 1             1               1       1             1     1     1   01
02 7     1             1   1               1                       1 1                                     1               02
03 12       1   1       1                 1         1         1 1   1   1     1               1         1                   03
04 8                   1                         1       1 1   1   1                     1         1                       04
05 18               1           1 2         1 1     2   1   1   1           1       1 1 1   1 1             1               05
06 12           1 1     1       1                             1                           1 1   2           1     2         06
07 9                 1       1     2 1                     1                     1           1 1                           07
08 15 1       1       1 1 1               1     1       1                 1 1   1                 1 1   1       1           08
09 9                   1               1       1 1     1                               1 1                     1       1   09
10 12   1       1     2         1             1       1         1             1         1                 1               1 10
11 9             1         2 1                             1             1       1     1       1                           11
12 14   1   1 1             1                             1   1         1               1   1 1 1         1   1       1     12
13 8     1                               1         1                 1                         1 1     1             1     13
14 10                   1                   1 1   1   1   1                   1   1               1                   1     14
15 15                           1   1         1 1 1 1 1                               1 1     1     1   1           1 2     15
16 18         1 1     1   1             1         2     1             2             1   1         2   2   2                 16
17 14 1   1             1         1   1           1       1                         2                   1     1   1     2   17
18 10                 1                                                     1   1               1         1   2   2 1       18
19 13   1     1               1                       1         1                           1         1   1 1 1   1 1     1 19
20 19         1     1                   1                 1   1 1 1       1     1     1 1   1   1 2   1       1 1       1   20
21 12 1               1           1 1 1       1     1             1       1 1           1   1                               21
22 9                 1   1         1 1       2             1                                               1             1 22
23 9 1                         1     2             1                                 1   1 1       1                       23
24 10         1                     1     1     1                         1   1 1             1       1                   1 24
25 9   1   1                         1                           2     1 1   1                         1                   25
26 13 1 1 1     2             1     1             1             1                                   1         2   1         26
27 13 1     1   1               1   1         1 2   1           1   1                     1   1                             27
28 11                     1               1 1             1 1                 1 1           1   1       1               1   28
29 8             1 1             1             1     1                                   1         1         1             29
30 11 1           1               1         1                                 2 1 1                       1         1   1   30
31 9                     2   1                 1                       1             1     1         1                 1   31
32 8                   1               1   1               1         1           1 1     1                                 32
33 8                   1                       1           1           1         1               1     1           1       33
34 10   1   1       1                                   1   1     1     1                 1   1                           1 34
35 10   1   1             1   1 1 1                                                   1           1 1             1         35
36 16     1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1           1   1                       1         1 36
37 9       1 1                                 1 1         1     1                                   1 1     1             37
38 7   1                                                                           1     1                       1 1   2   38
39 14   1 1       1               1             1     1     1           1 1       1                         1       1 1 1   39
40 13       1   1 1         1 1   1             2       1                           1             1                 1     1 40
41 13         1     1           1 1   1       1       1             1 1   1             2                   1               41
42 10   1             1   1       1                       1       1                   1                             1   2   42
43 7           1   1                       1                                 1             1                       2       43
44 9       1         1     1       1 1 1             1                   1         1                                       44
45 7 1                             1                     1           1 1         1                         1               45
46 13       1 1                                     1 1           1     1   1         1               1   1       1   2     46
47 16   1                           1   1               1 2 1 1                 1 1         2         1         1 1   1     47
48 8                                         1                             1       1         1     1       1   1     1     48
49 12 2                             1     1                     1                 1 1   1     1 1     2                     49
50 12     1 1                     1   1 1       1           1 1               1     1                   1                 1 50
51 10       2           2       1                               1               1         1     1                     1     51
52 9     2         1         1   1     1 1                       2                                                         52
53 10                           1             1   1                 2         1   1         1                 1         1   53
54 11     2               1 1     2   1       1                       1     1                                             1 54
55 11   1       1 1             1   1       1     1                     1   1           1       1                           55
56 10 2                         1       1 1         1           1                           1       1     1                 56
57 11 1   1       1 1                                 1         1           2                               1   1         1 57
58 13     1   1 1 1     1 2       1   1                             1                         1 1       1                   58
59 11   2 1                               1             1 1             1         1       1       1                   1     59
60 6                       1         1         1                     1                   1                       1         60
61 9         1     1   1                             1                 1 1                   1   1     1                   61
62 14   1             1     1                     2           2   1         1         1   1           1   1 1               62
63 16             2 1 1                             1           1 1           1 1 1             1   2   1       1   1       63
64 10         1                                 1       2 2                           1                 1 1     1           64
65 8                       1               1 1                         1               1   1                 1       1     65
66 6                                     1   1                             1                 1           1     1           66
67 16     1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   1                                       1       1 67
68 16             1     1 2   1 1   1                           1   1         1 1           1             1     2   1       68
69 7 1 1                                               1             1                 1   1                             1 69
70 14       1                   1             1   1   2     1 1           1     1               1           1 1           1 70
71 7       1                           1             1   1   1                         1 1                                 71
72 10 1             1       2     1                             1           1 1     1     1                                 72
73 4                         1                             1       1                           1                           73
74 9           1   1                       1                                     2   1           1   1                   1 74
75 11                                               1             1       1 1     1             1   1     1     1 1       1 75
76 10                 1     1         1             1   1         1                           1         1           1     1 76
77 10           1     1     1           1                 1                     1   1             1     1   1               77
78 5                               1       1                 1     1                         1                             78
79 8         1                 1                   1                   1   1 1                       1       1             79
80 7                                   1               1                             1                   2       1 1       80
81 8                                   1 1                   1     1         1                     1         1 1           81
82 15         1         1                 2 1       1 2       1       1         1 2     1         1                         82
83 12                         1 1     1 1               1             1   1         1     1                 1         1 1   83
84 11           1                   2                         1   1   1     2                       1   1               1   84
85 7       1                       1     1   1   1 1                                                             1         85
86 10   1                     1           1       1     1                       1                   1         1 1   1       86
87 15 2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       1     1     1           1                         87
88 7         1 1                     1           1     1                                         1   1                     88
89 12             1                   1   1                 1     1                 1           1   2 1   1     1           89
90 14         1   1   1 1       1                     1       1     2           1                         1 1         1   1 90
91 12               1                     1 1 1     1                 1 1             1       1     1             1   1     91
92 8               2                                                   2   1   1           1                         1     92
93 8   1 1       1       1   1                                     1 1                                             1       93
94 10 1         1                         1                   1               1           1                 2       1     1 94
95 8               1                   1   1             1           1             1                   1     1             95
96 4               1                   1                 1                                                     1           96
97 11                   1   1                                             2           3   1           1       1       1     97
98 14           1 1   1     2 2                     1       1   1         1   1     1                           1           98
99 5     1           1   1                 1                                                     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng