BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             1     1 1           1       1         1     1                 1 1 1           1                           00
01 13         1       1           1     1 2 1   1           1       1     1 1                         1                     01
02 8                 1     1                   1             1               1           1 1                   1           02
03 12         1 1 1               1 1                       1   1     1   1                     1           1           1   03
04 8           1   1                                                           1     1           1 2           1           04
05 12 1   1       1                 1     1     1               1   1   1           1                   1   1               05
06 11   1           2         1 1               1     1           1 1       1                   1                           06
07 14   1     1                                       1 1   1               1 1   1   1         1               1   1   1 1 07
08 8                       1 1     1   1                     1                                         1     1           1 08
09 8             1                             2       2   1                 1               1                             09
10 8   1     1           1 1 1           1     1     1                                                                     10
11 7 1               1                     1             1           1                   1                             1   11
12 8 1 1   1 2                               1                       1                         1                           12
13 18 1 1   1     1           1     1                   1 1 1     1             1 1   1 1             1   1               2 13
14 7   1           1       1                                         1                 1           1             1         14
15 11     1   1                 1         1         1 1   1                           1   1                           1   1 15
16 13   1 1           1 1                         1           1               1         1 1             1   1   1         1 16
17 16 1     1     1     1 1     1                     1 1               1             1   1   1   1                 1 2     17
18 5                       1   1 1       1                                                         1                       18
19 11     1             1   1         1                   1                 1           1   2   1           1               19
20 17             1 1   2 1 1 1         1     1   1                 1   1                     1     1 1   1         1       20
21 12                       1         1           1   1   1     2   1     1             1             1       1             21
22 11       1           1                   1 1   2                   1   1     1       1                               1   22
23 11 1 1                   1 1               1   1     1   1                                 1         1           1       23
24 9                               1         1               1       1   1     1                         1         1     1 24
25 11 1                 1         1         1         1     1                     1         1   1 1     1                   25
26 10                                 1   1     1       1 1                                 1     2     1     1             26
27 8                   1 1       1                     2                                       1           1         1     27
28 15     1   1     1   1       2         1         1                   1                       1   1     1   1       2     28
29 13 1           1   1   1                   1                     1       1 1                   1 2                 1 1   29
30 6                         1                       1     1         1             1 1                                     30
31 7         1 1     1                                             1     1                       1             1           31
32 7                                     1 1                             1 1       1     1       1                         32
33 14 1       1 1               1     1   1       1             1   1           1   1       1                           2   33
34 11           1   1                       1                                 1   2   1     1                 1 2           34
35 8     1 1             1 1   1                                                 1               1               1         35
36 3           1                 1                                                                       1                 36
37 11                                           1             1               1     1   1 1       1 1 1     1         1     37
38 10                 1                   1 2                 1                 1         1 1 1               1             38
39 9 1                               1       1           1     1     1 1       1             1                             39
40 10                 1       2                                 1 1 1 1           1                             1   1       40
41 11 1   1                           1   1         1                 1           1   1                   1     1   1       41
42 13                       2   1                                     1 1   1   1   1 1             1     2           1     42
43 10                     1             1       1 1             1                   1         1                   1 1   1   43
44 15             2     1         1         1           1     1   1               1   1       1         1   1     1 1       44
45 8 1                           1   1                   1                             1     1           1   1             45
46 12                                 1                           1   2         2     1     1 1   1     1 1                 46
47 12 1       2                       1   1                       2     1           1                 1 1                 1 47
48 12               1           1     1 1   1                 1                                 1     2 1             1   1 48
49 8   1                           1         1     1               2         1                                       1     49
50 10     1           1     1                     1 1       1             1         1                 1       1             50
51 12           1                 1   1       1       1                                     1       2 1     1 1         1   51
52 10         1     1             1                 2           1             1 1         1           1                     52
53 9             1 1                                   1         1     1   1 1 1                                 1         53
54 12 1       1 1                 1         1   1                                 2         1   1                 1     1   54
55 15   1                   1       2     1   1 1           1   1     1     1       1       1           1     1             55
56 17   1   1   2   2     1           1   1                 1   1 2   1 1                         1                     1   56
57 16   1 1 1       1       1       1                       1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1       57
58 8                                           2 1         1                           1               1     1 1           58
59 9                         1   1 1     1                                     1               1     2               1     59
60 15   2   1       1 1             1 1                             1       1 1       1 1     1           1 1               60
61 9                                 1       1             1   1       1 1         1     1     1                           61
62 16     1     1   1   1       2         1   1   1                     1 1   1                   1         1   1 1         62
63 7                       1                   1                     1             1                       1     1     1   63
64 11           1               1                     1         1   1 1           1   1   1                         1     1 64
65 9                 1                           1     1   1   1                       1   1     1     1                   65
66 15                   1 2                 1     1 2                       2 1                     1     1   1   1     1   66
67 6                 1       1                               1                       1                           1     1   67
68 12 1 1           1     1   1         1                         1   1             1                           1 1 1       68
69 11           1                       1     1       1 1       1                 1                     1 1     1   1       69
70 8 1   1 1         1                                         1         2   1                                             70
71 8                 1                             1   1                     2     1               1   1                   71
72 6       1                                                 1                         1           1             1       1 72
73 10       2                   1 1 1                                                     1   2               1   1         73
74 12       2         1   2             1       1         1         1                               1       1           1   74
75 20     1                 1   1     1 2             1   3   2     1               1     1 1               2 1       1     75
76 7             1     1                   1         1 1       1                                               1           76
77 6         1 1               1           1                       1                                               1       77
78 8   1                     1   1     1               1   1           1                                     1             78
79 10       1 1         1 1   1     1       1                                                 1       1         1           79
80 11           1                     1 1         1           1 1       2                                 2       1         80
81 18 1   1     1           1     1 1         1   2         1                                     1               1   2 1 3 81
82 5                                   2         1               1                                       1                 82
83 9                                         1         1 1             1 1           1     1   1     1                     83
84 8                 1                             1       1 1                           1 1                   1         1 84
85 15         1               1   1           1       1       1   1 1       1                   2     1           1 1 1     85
86 5                                       1                     1 1                     1   1                             86
87 8                     1             1   1       1                             1                           1       1 1   87
88 14   1 2                     1                         2       1       1 2   1 1               1                       1 88
89 7               1   1                                         1               1             1     1     1               89
90 13 1   1 1     1               1 1           1         1   1                       1                     1   1 1         90
91 7             2   1                     1                     1                                           1           1 91
92 9                   1     1               1     1     1             1       1               1                         1 92
93 9                     1     1   1               1 1                 1     1         1                             1     93
94 17     1     1                   1               2     1       1     1 2         1   1   1           1         1 2       94
95 14   1 1 1   1         1                         1                       1     1   1 1 1         1               1   1   95
96 13             1 1 1 1     1         1           1 1                     1 1               1   1   1                     96
97 12         1                   1 1 1                                   1 1   1   1   1   1             2                 97
98 13             1                       1     1 1   1                               1 1 1   1         1   2   1           98
99 8       1     1           1         2             1                   1     1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng