BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10       1   1       1       1                                     1         1       1         1   1         1           00
01 12   2     1                                   1                                 1 1                 1   1   1 1 1 1     01
02 8   2                                               1       1                         1     1             1   1         02
03 6                     2                                                   1                   1   1       1             03
04 10           1     1             2   1       1             1           1     1                             1             04
05 5           1                                                                                         1           1 2   05
06 7                 1                                         1                         1           1 1     1       1     06
07 8   1                       1                                     1 1                                   1       1     2 07
08 13   1         1         1                 1 1 1 1               1                       1       1       1 1 1           08
09 9                             1 1               1       1   1 1   1           1                           1             09
10 13 1                               2 1                           1 1 1       1             1       1     2         1     10
11 15 1       1       1         1       1     1   1         1   1         1             1               1         2 1       11
12 10           1     1 1                         1                                   1 1     1   1 1             1         12
13 6             1                                 1             1     1   1                   1                           13
14 9     1 1           1     1         1                               1 1         1                         1             14
15 10           1               1       1                               1   1 1 1 1                                   1   1 15
16 12 1                 1                 1   1                   2         1   1                   1 1     1   1           16
17 11     1                       1           1 1     1       1                     1       1   1             1         1   17
18 9         1                 1     1         1         2         1       1                               1               18
19 10             1   1                   1     1 1               1 1                         1     1               1       19
20 13     1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                                           1     1                 20
21 12                                     1 1   1   1   2       1             1             1               1           1 1 21
22 9   1                         1 1     1                                   1           1                 1   1         1 22
23 11     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1                 1                         1     23
24 13             1 1   1         1           1 1           1       1         1 1 1                 1                     1 24
25 11   1       1   1         3       1                     1             1                   1   1                         25
26 16         2   2             1                     1     1     1               1         1 1 1     2             1     1 26
27 13   1           1     1     1 1                             1       2                   1     1   1               1   1 27
28 11               1 1   1     1 1                   1         1             2 1                               1           28
29 7     1   1                       1                                           1                     1 1             1   29
30 13   2         1         1         1             1   1     1               1     1       1           1               1   30
31 10                   1                 1             1 1               1         1     1                     2   1       31
32 5           1                     1             1                         1                               1             32
33 8     1                   1         2 1               1           1                                       1             33
34 9     1                         1       1     1               1     1                     1   1       1                 34
35 18 1           1           1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1   35
36 9           1 1                                               1             1       1       1 1       1             1   36
37 13       1 1 1           1         1 1   1     1         1               1             1       1 1                       37
38 6     1 1       1                       1       1                                         1                             38
39 7           1                           1 1                                               1 1       1               1   39
40 12 1       1                   1                   1                 1     1                   1   1 1         1 1   1   40
41 11     1     1     1 1           1   1                                 1                         1     1           1 1   41
42 13   1               1           1   1 2       1           1           1                   1             1   1       1   42
43 6       1             1       1             1                                                     1   1                 43
44 18           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1                   1         1     1       1 44
45 14 1   1 1                               1             1 2             1 1 2       1     1                             1 45
46 11                       1 1         1             1       1             1     1 2             1 1                       46
47 8                         2             1           2                             1       1                           1 47
48 6       1                 1     1         1                       1               1                                     48
49 11                       1     2       1 1       1             1                 1       2                             1 49
50 8 1                   1             1       1                       1                       1 1                     1   50
51 9                                       1                         1     1 1                   2           2       1     51
52 12             1         1             1 1                   2               1               2         1         1   1   52
53 8                     1                         1     1     1       1       1     1                               1     53
54 10             1                   1                       1                 1               2               1 1     2   54
55 21 1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1 55
56 9                   1             1               1             1           1       1   2                         1     56
57 11       1     1               1                               1       1     2           1   1       1 1                 57
58 14     1                           1       1     1     1   1                                 1   1 1 1     1 2       1   58
59 13       1     1 1                               1     1 1 2               1         1     2 1                           59
60 7 1       1                               1                     1 1                   1                       1         60
61 14     1                       1       2     1       1     1       1 2               1           1     1   1             61
62 11 1         1                   1         1 1 1                           1           1   1             1     1         62
63 11                                   2   1     1                   1                 1 1             2 1 1               63
64 10     1                                           1 1 1 1       1   1   1         1             1                       64
65 11         1       1     1       1             1 1             1                   1 1 1                       1         65
66 3                                       1                   1 1                                                         66
67 16 1   1         1     2   1                           1   1 1               1     1         1   2   1           1       67
68 13   1           1                   1                             1                   2             1     1 2   1 1   1 68
69 2                                                                                       1 1                             69
70 14 1 1         1     1   1       1 1   1 1                                       2     1       1                   1     70
71 11       2       1   1         1         1     1     1                   1       1             1                         71
72 13     1         1           1                             1     1   1   1             1 1             1       2     1   72
73 3                                                               1               1                               1       73
74 12         1               1       1     1   1   1 1                         1 1       1           1   1                 74
75 8             1 1                     1                       2                 2   1                                   75
76 10 1       1     1 1                               1     1               1           1                   1     1         76
77 14   2           1 1     1   1     1         1             1                     1   1             1     1     1         77
78 9 1                       1           1   1                     2       1     1                                       1 78
79 12         1         1   2       1                 1             1         1       2             1                 1     79
80 14 1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1                     1       1                                 80
81 10 1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1                                                 81
82 9                     1   1                       1 1   1       1             1                 1         1             82
83 12                 2         2   1             1             1           1           2                           1 1     83
84 12     1 1             2   1             1           1   1                         1               1                   2 84
85 6 1         1   1                 1                                                           1                       1 85
86 15         1   1       1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       1                     1       86
87 13                   1       1                       1 1 1                     2   1     2   1               1   1       87
88 12       1 1   1   1                   1             1         1               1   1 1           1 1                     88
89 11       1         1     1   1       1                           1   1 1             1 1             1                   89
90 12                   2                     1         1             1     1   1                   1   1   1 1       1     90
91 9                 2     1                 1 1                         2           1                   1                 91
92 6                     1 1                   1   1                                                     2                 92
93 17   1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           1 1       1       1   1       93
94 11       1     1       1 1                 1       1   1         1                     1 1         1                     94
95 5                 1     1                             1                       1                       1                 95
96 10       1             1             1       1                   1             1 1 2                   1                 96
97 12 1 1               1         1               1     1       1     1 1 1                                   1   1         97
98 16     1               1   1   1               1           1           1 1 1                       1 1   1     2 2       98
99 14           1     1           1                   2   1   1         1       1 1     1       1           1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng