BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8 1       1                                     1         1       1         1   1         1                             00
01 10                           1                                 1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 01
02 7                                 1       1                         1     1             1   1               1           02
03 8   2                                                   1                   1   1       1                 1         1   03
04 9             2   1       1             1           1     1                             1                         1     04
05 8                                                                                   1           1 2         1 1     2   05
06 6                                         1                         1           1 1     1       1                       06
07 8         1                                     1 1                                   1       1     2 1                 07
08 13     1                 1 1 1 1               1                       1       1       1 1 1               1     1       08
09 12           1 1               1       1   1 1   1           1                           1               1       1 1     09
10 14               2 1                           1 1 1       1             1       1     2         1             1       1 10
11 12         1       1     1   1         1   1         1             1               1         2 1                         11
12 8 1                         1                                   1 1     1   1 1             1                           12
13 7                             1             1     1   1                   1                               1         1   13
14 11 1     1         1                               1 1         1                         1                   1 1   1   1 14
15 14         1       1                               1   1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1 15
16 14 1                 1   1                   2         1   1                   1 1     1   1             1         2     16
17 12           1           1 1     1       1                     1       1   1             1         1   1           1     17
18 8         1     1         1         2         1       1                               1                                 18
19 9                   1     1 1               1 1                         1     1               1                       1 19
20 11     1 1 1   2   1           1   1                                           1     1                   1               20
21 15                   1 1   1   1   2       1             1             1               1           1 1 1       1     1   21
22 11           1 1     1                                   1           1                 1   1         1 1       2         22
23 13       1                   1       1   1 1 1   1   1                 1                         1     2             1   23
24 13 1         1           1 1           1       1         1 1 1                 1                     1     1     1       24
25 9       3       1                     1             1                   1   1                         1                 25
26 13         1                     1     1     1               1         1 1 1     2             1     1             1     26
27 15   1     1 1                             1       2                   1     1   1               1   1         1 2   1   27
28 11   1     1 1                   1         1             2 1                               1               1 1           28
29 7               1                                           1                     1 1             1             1     1 29
30 11     1         1             1   1     1               1     1       1           1               1         1           30
31 11 1                 1             1 1               1         1     1                     2   1                 1       31
32 6               1             1                         1                               1               1   1           32
33 8       1         2 1               1           1                                       1                       1       33
34 8             1       1     1               1     1                     1   1       1                                   34
35 16       1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1                     35
36 10                                           1             1       1       1 1       1             1     1     1 1       36
37 12     1         1 1   1     1         1               1             1       1 1                                 1 1     37
38 3                     1       1                                         1                                               38
39 8                     1 1                                               1 1       1               1             1     1 39
40 12           1                   1                 1     1                   1   1 1         1 1   1             2       40
41 11 1           1   1                                 1                         1     1           1 1   1       1       1 41
42 12 1           1   1 2       1           1           1                   1             1   1       1                     42
43 6   1       1             1                                                     1   1                       1           43
44 19 1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1                   1         1     1       1 1 1             1 44
45 11                     1             1 2             1 1 2       1     1                             1                   45
46 13     1 1         1             1       1             1     1 2             1 1                                     1 1 46
47 9       2             1           2                             1       1                           1   1               47
48 6       1     1         1                       1               1                                             1         48
49 12     1     2       1 1       1             1                 1       2                             1     1             49
50 10   1             1       1                       1                       1 1                     1   1 1       1       50
51 9                     1                         1     1 1                   2           2       1                       51
52 13     1             1 1                   2               1               2         1         1   1     1 1             52
53 10   1                         1     1     1       1       1     1                               1             1   1     53
54 11               1                       1                 1               2               1 1     2   1       1         54
55 21             1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1       1     1     55
56 12 1             1               1             1           1       1   2                         1       1 1         1   56
57 10           1                               1       1     2           1   1       1 1                                 1 57
58 14               1       1     1     1   1                                 1   1 1 1     1 2       1   1                 58
59 11                             1     1 1 2               1         1     2 1                               1             59
60 7                       1                     1 1                   1                       1         1         1       60
61 14           1       2     1       1     1       1 2               1           1     1   1                             1 61
62 11             1         1 1 1                           1           1   1             1     1                     2     62
63 12                 2   1     1                   1                 1 1             2 1 1                             1   63
64 10                               1 1 1 1       1   1   1         1             1                                 1       64
65 11     1       1             1 1             1                   1 1 1                       1               1 1         65
66 5                     1                   1 1                                                             1   1         66
67 18   2   1                           1   1 1               1     1         1   2   1           1             2   1 1   1 67
68 11                 1                             1                   2             1     1 2   1 1   1                   68
69 2                                                                     1 1                                               69
70 15 1   1       1 1   1 1                                       2     1       1                   1             1   1   2 70
71 10 1         1         1     1     1                   1       1             1                           1             1 71
72 11         1                             1     1   1   1             1 1             1       2     1                     72
73 3                                             1               1                               1                         73
74 12       1       1     1   1   1 1                         1 1       1           1   1                       1           74
75 7                   1                       2                 2   1                                                 1   75
76 8                               1     1               1           1                   1     1         1             1   76
77 11     1   1     1         1             1                     1   1             1     1     1           1               77
78 9       1           1   1                     2       1     1                                       1       1           78
79 12 1   2       1                 1             1         1       2             1                 1                   1   79
80 8     1                 1 1         1 1                     1       1                                   1               80
81 9         1 1 1         1                   1   1   1                                                   1 1             81
82 15   1   1                       1 1   1       1             1                 1         1                 2 1       1 2 82
83 12         2   1             1             1           1           2                           1 1     1 1               83
84 10   2   1             1           1   1                         1               1                   2                   84
85 7               1                                                           1                       1     1   1   1 1   85
86 15   1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       1                     1           1       1     86
87 15 1       1                       1 1 1                     2   1     2   1               1   1         1   1           87
88 10                   1             1         1               1   1 1           1 1                     1           1     88
89 11     1   1       1                           1   1 1             1 1             1                   1   1             89
90 13 2                     1         1             1     1   1                   1   1   1 1       1                     1 90
91 11     1                 1 1                         2           1                   1                     1 1 1     1   91
92 6   1 1                   1   1                                                     2                                   92
93 15 1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           1 1       1       1   1                         93
94 10   1 1                 1       1   1         1                     1 1         1                         1             94
95 6     1                             1                       1                       1                   1   1           95
96 10   1             1       1                   1             1 1 2                   1                   1               96
97 10 1         1               1     1       1     1 1 1                                   1   1                           97
98 16   1   1   1               1           1           1 1 1                       1 1   1     2 2                     1   98
99 13           1                   2   1   1         1       1 1     1       1           1   1                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng