BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13   1 1 1   1     1     1         1 1                                       1                     1     1 1           1 00
01 9                       1 1       1       1                                   1   1           1       1           1     01
02 6 1                   1                       1                       1                               1     1           02
03 9                                         1         1 2                                       1 1 1               1 1   03
04 5     1                                       1     1                                           1   1                   04
05 12 1 1 1 1                     2                 1                     1               1   1       1                 1   05
06 14     1     1     1                 1       1 1             1       1   1               1           2         1 1       06
07 10             1           1         1 1 1           1         1           1             1     1                         07
08 14   1   1   1   1         1 1         2       1         1                           1                       1 1     1   08
09 10                           1       2               1           1     1     2       1             1                     09
10 14   1       1 1       1             1                 2         1               1       1     1           1 1 1         10
11 13           1         1     1             1   1                   1 1       1     1 2 1               1                 11
12 9 1                                     1           1                             1   1 1   1 2                         12
13 15       1   1               1       1     1                     1 1       1 1         1 1   1     1           1     1   13
14 9                   1                                   1             1   2   1         1           1       1           14
15 8                           2                                     1     1   1             1   1                 1       15
16 15 1             1 1       1 1 1         1   1       1               1             1     1 1           1 1               16
17 15               1                     2 1           1     1 1 1             1         1     1     1     1 1     1       17
18 10           1 1   1               1     1         1               1                                         1   1 1     18
19 10                     1     1         1   1             1                       1         1             1   1         1 19
20 11                         1               1   1             1                                     1 1   2 1 1 1         20
21 10         1         1             2 1           1                 1       1                                 1         1 21
22 6                                           1 1       1 1                                   1           1               22
23 11             1             1         1               1     1       1             1   1 1                   1 1         23
24 8 1   1               1       1                                 1   1             1                                 1   24
25 11         1         2                             1 1   1                   1 1       1                 1         1     25
26 10             1     1 1                       1 1           1     1   1 1                                             1 26
27 10         2                     1             1   1                       1   1                         1 1       1     27
28 17 1 1                     1       1       1 1             1       1           3           1   1     1   1       2       28
29 10   1   1 1     1                             1           1                           1           1   1   1             29
30 10   1   2     1     1 1       1       1                     1                                                 1         30
31 14                 1           1 1 1       1   1 1       1   2                 1               1 1     1                 31
32 9 2                       2         1   1   1                       1               1                                   32
33 11 1                             1 1       1                                 1   1     1       1 1               1     1 33
34 10 1 1           1     1             1               1         1         1                       1   1                   34
35 9           1                           1 1                     1                         1 1             1 1   1       35
36 10   1     1 1                                         1   2       1             1               1                 1     36
37 10     1 1 1 1         2                                 1   1         1           1                                     37
38 9             1 1   1     1 1   1   1                                         1                       1                 38
39 10             1   1   1 1               1   1                 1                 1     1                               1 39
40 13 1 1         1             1 1         1       1           1             1 1                         1       2         40
41 12             1         1     1         1           1       1                 1 1 1   1   1                           1 41
42 9     1             1                       1           1           1             1                         2   1       42
43 8                 2       1     1                                 1       1     1                         1             43
44 10   2                                     1       1                             1   1             2     1         1     44
45 14     1     1                 1 1             1 1         1           1 1           2 1                           1   1 45
46 11 2   1                         1           2                           2           2                                 1 46
47 12     1                         1 1         2     1           1                 1     1       2                       1 47
48 10             1         1 1         1                     1                     1   1               1           1     1 48
49 5       1           1                                     1                             1                           1   49
50 16   1       1   1       1       1 1     2           1   1     1               1 1         1           1     1           50
51 10                   1   1   1             1         1     1         1                           1                 1   1 51
52 10       1               1     1                   1             1   1 1                       1     1             1     52
53 8 1                                   2                     1         1 1                         1 1                   53
54 13               1         1     1             1         1       1       1 1       1   1       1 1                 1     54
55 11   1       1                         1     1       1         1   1                     1                   1       2   55
56 19 1   1   1     1             1                       1   1         2       1       1   1   1   2   2     1           1 56
57 14         1     1                     1   1       1                   1     1       1   1 1 1       1       1       1   57
58 3 1                                                                       1       1                                     58
59 10       2               1                   1     1     1                         1                           1   1 1   59
60 11                     1     1   1                                                   1   2   1       1 1             1 1 60
61 16   1             1 2 1         1   1             1   1   1 1   2         1   1                                       1 61
62 9                 1                 1                             1                       1     1   1   1       2       62
63 7               1       1         2                   1 1                                                   1           63
64 9     1         1 1     1     1                   1               1                             1               1       64
65 8             1 1             1 1   1                           2                                     1                 65
66 11                           1         1     1   1 1             1       1         1                     1 2             66
67 7                   1       1                       1               1     1                           1       1         67
68 16             1   1               1   2         1 1 1                   1     1 1     1 1           1     1   1         68
69 10           1     1   1 1         1             1         1   1                 1               1                       69
70 13     1                   1             1 1                   1 1 1       1   1       1   1 1         1                 70
71 16 1   1   1 1   2 1 1             1     1       1             1       1   1         1                 1                 71
72 7   1           1                           1 1                 1       1                   1                           72
73 10             1       2     1                                       1                       2                   1 1 1   73
74 14         1     1         1                     1             1   1         2     1         2         1   2             74
75 14         1                 1             1           1   2   1           2     1         1                 1   1     1 75
76 12         1                       1     1       1 1   1 1             1 1       1                 1     1               76
77 6                   1     1 1                                                                 1 1               1       77
78 11                                   1 1 1         2             2               1       1                     1   1     78
79 15       1   1     2           1                             1 1                 1   1       1 1         1 1   1     1   79
80 12 1       1   1           1                 1   1   1         1     1   1                       1                     1 80
81 14     1   1                   1                 1         1 1       1   1             1   1     1           1     1 1   81
82 9     1   1       1       1     1                 1         1     1           1                                         82
83 10           1             1             1 1   1         1 1       1 1               1                                   83
84 7             1     1   1                                     1       1 1                             1                 84
85 10                       1         1       1     1 1                           1   1           1               1   1     85
86 6       1                         1                                 2 1     1                                           86
87 6     1   1   1         1                                                     1                           1             87
88 6                                               1                               1       1 2                     1       88
89 10                       1       2                     2         1 1   1                             1   1               89
90 16               1             1         1   1 1 1     1                 1         1 1 1   1 1     1               1 1   90
91 6                                     1         1     1                                           2   1                 91
92 11   1 1                       1                     1 1     2     1         1                           1     1         92
93 14         1             1     1 2           1           2 1               1       1                       1     1   1   93
94 8       1                                     1               1           1 1             1     1                   1   94
95 11       1     1       1             1               1         1                         1 1 1   1         1             95
96 12                   2                 1   1               1   1               1                   1 1 1 1     1         96
97 11       1         1                           1         1       1     1           1           1                   1 1 1 97
98 8   1   1   1                       1                   1             1 1                         1                     98
99 9                     1 1                         1   1               1     1               1     1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng