BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8   1       1         1     1                 1 1 1           1                                                         00
01 17     1 2 1   1           1       1     1 1                         1                           1     1   1 2 1       1 01
02 14             1             1               1           1 1                   1                       2       1     3 2 02
03 9 1                       1   1     1   1                     1           1           1             1                   03
04 8                                             1     1           1 2           1                 1       1               04
05 14 1     1     1               1   1   1           1                   1   1                 1   1       1         1   1 05
06 10             1     1           1 1       1                   1                               1     1       1         1 06
07 13                   1 1   1               1 1   1   1         1               1   1   1 1     1                         07
08 9 1   1                     1                                         1     1           1       1   1 1                 08
09 7             2       2   1                 1               1                                                           09
10 5       1     1     1                                                                       1                   1       10
11 6         1             1           1                   1                             1         1                       11
12 6           1                       1                         1                               1   1         1           12
13 16 1                   1 1 1     1             1 1   1 1             1   1               2         1       1         1   13
14 7                                   1                 1           1             1         1         1       1           14
15 12       1         1 1   1                           1   1                           1   1 1             1 1 1           15
16 10               1           1               1         1 1             1   1   1         1                   1           16
17 13                   1 1               1             1   1   1   1                 1 2             1           1       1 17
18 3       1                                                         1                                 1                   18
19 11   1                   1                 1           1   2   1           1                             1 1         1   19
20 15     1     1   1                 1   1                     1     1 1   1         1       1     1   1     1         1   20
21 16   1           1   1   1     2   1     1             1             1       1                         1 2 1           1 21
22 10         1 1   2                   1   1     1       1                               1         1                       22
23 10           1   1     1   1                                 1         1           1             1             1       1 23
24 11 1         1               1       1   1     1                         1         1     1 1       1                     24
25 12         1         1     1                     1         1   1 1     1                       1     1         1 1       25
26 15   1   1     1       1 1                                 1     2     1     1             1       2         1       1   26
27 7                     2                                       1           1         1                       1   1       27
28 11       1         1                   1                       1   1     1   1       2                 1     1           28
29 11           1                     1       1 1                   1 2                 1 1       1             1           29
30 12                   1     1         1             1 1                                     1   1 2     2             1   30
31 6                                 1     1                       1             1             1                         1 31
32 11       1 1                             1 1       1     1       1                               1   1     1       1     32
33 10   1   1       1             1   1           1   1       1                           2                                 33
34 12         1                                 1   2   1     1                 1 2             1   1             1         34
35 5                                               1               1               1           1         1                 35
36 3                                                                       1                       1 1                     36
37 12             1             1               1     1   1 1       1 1 1     1         1       1                           37
38 14       1 2                 1                 1         1 1 1               1               1 2                   2     38
39 11   1       1           1     1     1 1       1             1                                     1 1     1             39
40 8                             1 1 1 1           1                             1   1                                 1   40
41 11   1   1         1                 1           1   1                   1     1   1           1     1                   41
42 14                                   1 1   1   1   1 1             1     2           1       1   1     2                 42
43 11     1       1 1             1                   1         1                   1 1   1   1                         1   43
44 12         1           1     1   1               1   1       1         1   1     1 1                               1     44
45 10   1                   1                             1     1           1   1                     2           1       1 45
46 14   1                           1   2         2     1     1 1   1     1 1                 1                         1   46
47 10   1   1                       2     1           1                 1 1                 1                         1     47
48 13   1 1   1                 1                                 1     2 1             1   1   1           1       1       48
49 12 1         1     1               2         1                                       1     2             1   1     1     49
50 10               1 1       1             1         1                 1       1                                   1 2     50
51 13   1       1       1                                     1       2 1     1 1         1                   1 1       1   51
52 13                 2           1             1 1         1           1                       1     2       1   1 1       52
53 10                     1         1     1   1 1 1                                 1                               2 1     53
54 8         1   1                                 2         1   1                 1     1                                 54
55 14 2     1   1 1           1   1     1     1       1       1           1     1                       1                   55
56 13   1   1                 1   1 2   1 1                         1                     1     1               1   1       56
57 15 1                       1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1               1             1 1   1 57
58 13             2 1         1                           1               1     1 1           2   1           1           1 58
59 9 1     1                                     1               1     2               1                         1   1     59
60 13 1 1                             1       1 1       1 1     1           1 1                     1       1       1       60
61 13   1       1             1   1       1 1         1     1     1                                   1 1             1   1 61
62 13       1   1   1                     1 1   1                   1         1   1 1                       1   1 1         62
63 10             1                     1             1                       1     1     1               1 1     1     1   63
64 10                   1         1   1 1           1   1   1                         1     1                 1             64
65 11               1     1   1   1                       1   1     1     1                           1           2         65
66 12         1     1 2                       2 1                     1     1   1   1     1                                 66
67 7                           1                       1                           1     1     1               1       1   67
68 10     1                         1   1             1                           1 1 1                       1       1   1 68
69 10     1     1       1 1       1                 1                     1 1     1   1                                     69
70 5                             1         2   1                                                 1                         70
71 7                 1   1                     2     1               1   1                                                 71
72 8                           1                         1           1             1       1 1   1           1             72
73 9 1                                                     1   2               1   1               1 1             1       73
74 8     1       1         1         1                               1       1           1     1                           74
75 19   1 2             1   3   2     1               1     1 1               2 1       1         1                       1 75
76 7         1         1 1       1                                               1             1                       1   76
77 7         1                       1                                               1       1           1 1           1   77
78 6     1               1   1           1                                     1             1                             78
79 11 1       1                                                 1       1         1           1         2       1 1     1   79
80 13   1 1         1           1 1       2                                 2       1                   1           2       80
81 14 1         1   2         1                                     1               1   2 1 3                     1         81
82 6     2         1               1                                       1                                         1     82
83 14           1         1 1             1 1           1     1   1     1                             1 1 1       1       1 83
84 10                 1       1 1                           1 1                   1         1             1         1     1 84
85 13           1       1       1   1 1       1                   2     1           1 1 1                   1               85
86 6         1                     1 1                     1   1                                                         1 86
87 8     1   1       1                             1                           1       1 1                         1       87
88 14                       2       1       1 2   1 1               1                       1     1   1             2       88
89 8                               1               1             1     1     1               2                       1     89
90 10 1           1         1   1                       1                     1   1 1           1             1             90
91 10         1                     1                                           1           1     1       1   1   2   1     91
92 8           1     1     1             1       1               1                         1                         1     92
93 9 1               1 1                 1     1         1                             1               1   1               93
94 21 1               2     1       1     1 2         1   1   1           1         1 2         2 1         1 1         1   94
95 13                 1                       1     1   1 1 1         1               1   1       2       1     1           95
96 11     1           1 1                     1 1               1   1   1                                 1 1 1             96
97 13 1 1                                   1 1   1   1   1   1             2                       2       1               97
98 13       1     1 1   1                               1 1 1   1         1   2   1                         1               98
99 7     2             1                   1     1                                             1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng