BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5   1   1         1                                       1               1                                             00
01 14             1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     1       2   1 1   01
02 9                       1     1         1                   1                                   1       1   1     1 1   02
03 11   1     1                 1           1                       1       1               1       1       1   1 1         03
04 13     1       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   1           2     04
05 14               1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1                   05
06 18       1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1           2         1   06
07 7           1       1           1       1                 1             1                                     1         07
08 11 1       1                             1       1             1             1   1     2             1   1               08
09 12                 1       2           2               1       1 1           2                                 1     1   09
10 10                   1     1           1 1 1       1       1                             1               1         1     10
11 9                               1             1                   1             2       1       1     1               1 11
12 11 1       1     1                         1         1         2         1   1             1           1                 12
13 11               2     1   1 1   1   1               1                           1     1               1                 13
14 13                       1   1       1       1           1 1 1                             1   1               1   1 1 1 14
15 13         1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1                 1   2 15
16 10             1         1     1         1                       1         2                       1           1       1 16
17 10   1                         1   1 1     1                             1     2             1   1                       17
18 10               1       1                       1                 1   1       1                   1 1   1     1         18
19 14 1                 1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1       1           1 1 19
20 10                   1             1     1           1 1                     1                       1 2     1           20
21 12     1                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               1           21
22 14     1         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1                 1 22
23 8                           1 1                         1     1                 1             1                 1 1     23
24 13   1             1     2                                 1   1 1 1             1               1 1             1   1   24
25 8   1                 1     1       1             1                       1                             1   1           25
26 12   1             1   1                         1       2                         1   1 2     1     1                   26
27 8     1     1                         1 1 1                                         1           1                   1   27
28 9           1 1   1           1                                 1                             1   1           2         28
29 8                 1           1   1           1           2                         1                     1             29
30 11       1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     1                 30
31 12                                 2         2     3                   1                               1     1 2         31
32 8     2                               1 1           1                 1       1               1                         32
33 17           1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2       1 1 1   1     33
34 7                                           1                 2               1   1 1                       1           34
35 15 1     1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   1 1 1     1       35
36 10               1 1     1                                         1 1 1                 1                       2   1   36
37 12       2                                         1               1 1       1 1     1 1     1                   1 1     37
38 8   1           1 1                       1                       1                       1         1             1     38
39 10     2   1     1                       1 1 1             1   1               1                                         39
40 10   1       1   1                                         1 1   1 1               1               1         1           40
41 5       2                                 1                                                           2                 41
42 11 1               1     1     1               1             1     1         1                     1         1       1   42
43 12   1       1           2         1   1         1     1               1   3                                             43
44 16     1   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1                           44
45 10         1           1 1   1   2             1                                   1                 1   1               45
46 7 2         1       1                                                       1               1       1                   46
47 9     1                   2           1                                 1         1                     1 1       1     47
48 8                 1   1           1                   1           1                 1         1             1           48
49 9                       1   1       1         1 1       1   1               1                     1                     49
50 12 1     1                 1           1 1         1     1           1   2             1                     1           50
51 7         1                     1     1   1                   1                                 1             1         51
52 9 1           1 1     1         1 1                   1     1                             1                             52
53 8         1                     1 1   1                             1       1     1             1                       53
54 14     1   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1                   54
55 15                       1       1 1 1             1     1     1               1                     2 2     2   1       55
56 9   1                                         1     1           1   1               1                     1   1 1       56
57 10 1                 2         1 1     1               1 1             1                             1                   57
58 10           1                       1 1                               1   1         1     1 2             1             58
59 11 1         1 1                 1                   1       2         1                   2                   1         59
60 13             1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1             1   1 60
61 8         1   1                               1               1                   1             1               1   1   61
62 13 1       1 1                               1               1   1         1                 1 1                 2 1 1   62
63 11                   1 1                 1   1       1                 1       1           2   1                       1 63
64 4               1                                   1       1 1                                                         64
65 11             1     1                         1 1   1           2               1     2                 1               65
66 5                                       1 1     1                       1                               1               66
67 11               1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1                     67
68 11       1     1     1           1 1                         1         1                 1                 2     1       68
69 10                             1         1   1                       1                 1 1 1     1 1                   1 69
70 12               1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1             1       70
71 6                                               2   1               2                                               1   71
72 18   1 1 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1                         1 1 72
73 9   1       2     1                       1                     1       1     1                             1           73
74 8                           1 1       1                 1           1               2                                 1 74
75 15 1               1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1     1     1 75
76 10   1     1   1             1       2             1 1                     1         1                                   76
77 13     1   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   1     1           77
78 10       1                         1       1           1 1   2                     1           1         1               78
79 7   1 1                     1   1       1     1                                                                 1       79
80 9         1       1                           1             1               1         2                 1 1             80
81 10 2               1           1       1   1 1     1                   1                             1                   81
82 13             1                   1   1                           1           1 1     1             1   2 2           1 82
83 11 1                   1   1   1                                     1         1     1           1 1                 1 1 83
84 8   2                       1                                       1       1 1                     1     1             84
85 18 1         1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2           1 85
86 13       1         1       1 1 1                                 1     1                   1           1         1 2   1 86
87 15     1 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1         1         87
88 11                   2       1             1     1     1             1   1           1       1 1                         88
89 10     1 1                   1       1                             1             1 1         1                     1   1 89
90 14       1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1                               90
91 15                     2                     1 1 2   1 2   1             1         1                         1     1 1   91
92 10     1               1 1                         1       2 1 1         1                     1                         92
93 13   2   2     1     1     1                                         1 1               1 2                   1           93
94 9 1                   1     1                                             1             1 1 1   1 1                     94
95 4           1                                                                   1             1                 1       95
96 8                   1         1                         2           1   1                               2               96
97 13     1       1 1 1             1           1     2         1     2                                           1 1       97
98 10                                   1                 1       1                   1     1       1     1   1         2   98
99 4                         1                                 1               1       1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng