BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13         2     1               2           1         1                       1             2     1   1     1           00
01 7     1                     1   1       1     1           1   1                                                         01
02 13             1       1     1           2 1   1         1   3             1                                 1           02
03 7                 1     1           1                               1                         1     1     1             03
04 16             1   1             1   1             1           1       1               3   1 1 1   1   1     1           04
05 15         1       1     1         1       1               1       1   1     1     1 2                 1 1           1   05
06 8 1                     1           1       1         1     1                                     1   1                 06
07 16     1             1 1         1 1     1 2         1     1 1     2           1   1                     1               07
08 15 1                       1 2           1   1   2           1       1               1         1 1                 2     08
09 13         1         1                                       1       1   1 1         2             1           1   2   1 09
10 12       1 2   1                               2     1 1                               1             1         1     1   10
11 11         1 1             1                           1                         1 1 1   1         1         1 1         11
12 8                   1                   1           2                   2         1                   1                 12
13 12 1     1       1 1                   1       1           1           1 1                                       1     2 13
14 10             1 1                                               1 1     1       1     1       1         1             1 14
15 12 1                       2       2                             1     1   1                 1     1     1     1         15
16 14                 1     1     1     1               1                 1     2         1     1 1 1         1           1 16
17 8       1         1 1       1                                                                       1     2 1           17
18 11     1 1                     1       1   1             1     1 1               1         1                           1 18
19 8                                     1     1                   1     1           1               1         1     1     19
20 9                             1                 3 1                             2 1   1                                 20
21 14                       1       1       1   1 2 1   1     1         1 2                                           1   1 21
22 12     1             1         1     1 1           2 1 1     1         1                                           1     22
23 5               1                               2         1                       1                                     23
24 9   2             1           1                       1         1                           1       1                 1 24
25 9   1 1                           1       1 1               1                             1 1         1                 25
26 11           1         1 1   1                                 1                           1 1 2                 2       26
27 4                 1                 1                               1                               1                   27
28 11           1                     1                             2   1   2 1       1       1         1                   28
29 8 1 1 1                                                                       1         1       1   1               1   29
30 9       1         1         1   1         1   1                       1                                       1       1 30
31 10           1   1                 1                       1               1 1       1                 1     1     1     31
32 9   1     1             1                                                     1 1       1     1 1       1               32
33 13 1           1   1                   1 1 1       2           1             2   1                             1         33
34 8                                 1   1 1             1                                     1           1         1 1   34
35 8       1                 1         1                 2       1                   1                         1           35
36 10               1               1                   1 1           1 1           1             1             1     1     36
37 14   1                       1   1           1 1   1             1       1         1 1       1   1         1         1   37
38 8 1       1         1       1               1           2                                                             1 38
39 15     1     1       2       1                 1 1 1 1   2 1     1               1       1                               39
40 7         1                                   2         1                           1     1           1                 40
41 10 1     1             1     1                     1                 1               1     1           1           1     41
42 9                                     1 1 1                   1       1             1         1           1   1         42
43 14                   3 1         1   1           2       1         1       1               1           1   1             43
44 13   1       2 1       1                                   2   1               1               1 1 1 1                   44
45 16   1   3     1               1 1       1 1                     1 1                   2                   2   1         45
46 15 2                                                     1     1       1   2   2   1   2             1           1 1     46
47 5                               1           1 1                                     1                               1   47
48 15 1                   1   1 1     1   1     1       1             1             1 1 1         1         1       1       48
49 12                         1       1         1   1 1     1           1                 1 1                   1       2   49
50 5                       1                                       1                   1                   1           1   50
51 9                   1 1       1     1                 1                           1                 1     1 1           51
52 14     1 2 1     1     1         1                     1       1           1   2                       1         1       52
53 14   1             1                             1 1           1     1             1   1         2 1   1         1   1   53
54 11                 1 1                       1                     1 1                         2   2         1   1       54
55 5   1         1         1                                                                         1                 1   55
56 9         1         2 1       1             1             1             1                               1               56
57 12                           1 1       2             1   1     1             1             2   1   1                     57
58 6     1                                             1 1   1               1                 1                           58
59 11     2     1             1       1   1     1   1       1           1                                               1   59
60 6   1         1 1                 1                                                     1                       1       60
61 6                       1               1                       1       1   1                             1             61
62 15     1         1           1       2 1   1                 1           1 1   1   1   1     1   1                       62
63 14   1   1   1                         1                   1           1   1 1   2 1       1   1                   1     63
64 11       1                 1     1   3                         1   2           1                                     1   64
65 12 1 1 1                               1   1                       1   1       1     2           1               1       65
66 12                       1 1                             1                             1 3 1         1   1   1         1 66
67 8         1             1                                         1     1     1         1                         1 1   67
68 4     1                                         1                         1                             1               68
69 14   1             1       1   1             1 1         1   1               1           1       1             2   1     69
70 11           2 1 1         1           1           1           1 1         1               1                             70
71 11               1 1                 1             1 1           1           1   1     1 1                       1       71
72 8   1                                                                     1     1         1 1     2           1         72
73 7                     1     1       1 1   1         1                                                     1             73
74 8 1       1     1             1     1 1         1         1                                                             74
75 13           1 1 1           1       1                       1   1           1             1       1     1 1           1 75
76 12             1   1 1 1 1                                           1                         1       2 1         1   1 76
77 10           1             1                 1 1             2           1                           1           1 1     77
78 10   2               1             1                 2                           1   1                       1         1 78
79 10       1       1     1                       1     1         1       1       1                       1         1       79
80 12   1   1                                             1     1   1       1 1     1     1           1   1 1               80
81 14         1   1   1     1         1       1                   1         1               1       1   2   1 1             81
82 11                       1                       1 2                       1             1       2         1         1 1 82
83 12 1           1                           1                         1         1                 2     1 1   1 1 1       83
84 11               1         1           1 1           1             2                     1   1                 1 1       84
85 14         1   1         1   1           1         1       2   1     1                   2   1   1                       85
86 7             1       1       1                                   1         1     1                           1         86
87 14 1         2   1         1   1 1                                   1 1       1         1 1 1   1                       87
88 9         1   2             1 1   1         1   1                                                               1       88
89 10         1           1         1                       2   1     1           1     1               1                   89
90 13 1   1     1         1           1               1   1 1         1       1       1   1                               1 90
91 10           1             1     1         1                   1     1   1       1                           1 1         91
92 11               1   1 1 1         1     1 1   1                                                     1 1             1   92
93 7                       1 1   2                                         1                 1                 1           93
94 10     1                         1                 1       1           1 1   1   1                             2         94
95 12 1   1         1                       1   1         1 1                   1               1       1         1       1 95
96 9                     1           1     1                           1       1               1           1   1     1     96
97 14 1         1     1       1   1               1             1   1           1 1               1         1 1         1   97
98 12     1           1           1                           1     1     1     1             1       1 1     2             98
99 11       2                               1 1           2     1                                                   2   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng