BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12           1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                 00
01 6                                                     1                 1                 1 1   1       1               01
02 9       1                                 1             1 1     1   1                           1           1         1 02
03 11 1                         1     1     1                   1 2         1           1           1                   1   03
04 20   1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1               04
05 21   1     1     1 2                 1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1     05
06 4                               1   1                     1                       1                                     06
07 10           1   1                     1                     1       1 1 1               1     1     1                   07
08 13 1               1         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       08
09 13 1   1 1         2             1           1   2   1                                   1   1                     1     09
10 11                   1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1                         10
11 15             1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1     11
12 11     2         1                   1                           2                   1               1         1   1   1 12
13 6   1 1                                       1     2                                                   1               13
14 16     1       1     1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1 14
15 14   1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1       15
16 13   1     2         1     1 1 1         1           1     1                               1                   1 1       16
17 12                                 1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1   17
18 4             1         1                           1                                                               1   18
19 12   1           1               1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                   19
20 12             2 1   1                                   1   1           1     1           1     2 1                     20
21 8 1 2                                           1   1 1                                       1             1           21
22 8   1                                           1                                 1   1         1   1         1       1 22
23 7               1                                     1                       1       1   1                         2   23
24 9                         1       1                 1       1       1 1           1 1                           1       24
25 5                       1 1         1                                 1         1                                       25
26 10                       1 1 2                 2                             1     1                             1   1   26
27 10 1                               1                   1 1       1         1                       1 1           1     1 27
28 12 1   2 1       1       1         1                     2   1                                       1 1                 28
29 9           1         1       1   1               1                                         1           1 1   1         29
30 10   1                                       1       1       1   1             1           1               1 1   1       30
31 12       1 1       1                 1     1     1         1             1     1               1         1 1             31
32 10           1 1       1     1 1       1               1   1                             2                               32
33 11         2   1                             1               1 1 1                   1                 1 1             1 33
34 13                         1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1       34
35 3               1                         1                                       1                                     35
36 11 1           1             1             1     1     1       1   1                         1 1                 1       36
37 11     1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   1                                         37
38 13                                                   1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1 38
39 11             1       1                                 1     1                 2   1   1   1       1               1   39
40 7                 1     1           1                               1   1       1                                   1   40
41 16 1               1     1           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1 41
42 10   1             1         1           1   1             1           1                         1         1           1 42
43 10       1               1           1   1               1           1                     1             1     1   1     43
44 8           1               1 1 1 1                   1                             1   1                               44
45 7                   2                   2   1               1         1                                                 45
46 19   1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1 46
47 9                 1                               1     1                     1     1     1         1       1         1 47
48 13             1 1 1         1         1       1       1         1         2                   1     1               1   48
49 11 1                 1 1                   1       2         1             1           1         1           1           49
50 8                 1                   1           1                     1   1                       2     1             50
51 13               1                 1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1         51
52 11       1   2                       1         1             1                 1 1             1   1       1             52
53 13 1             1   1         2 1   1         1   1               1                     2   1                           53
54 11 1                         2   2         1   1                   1         1                 1                     1   54
55 5                               1                 1             2                     1                                 55
56 7     1                               1                     1           1                 1           1 1               56
57 10         1             2   1   1                       1             1           1       1 1                           57
58 9       1                 1                               1               1 1                           1   1 1   1     58
59 10 1                                               1     2 1 1             1               2       1                     59
60 8                     1                       1                   1       1 1 1       1                           1     60
61 15     1   1                             1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1   61
62 11     1 1   1   1   1     1   1                                                                   1         1   1   1   62
63 16   1   1 1   2 1       1   1                   1                             1   1                 1 2       1       1 63
64 7           1                                     1   1           1               1                         1       1   64
65 11   1       1     2           1               1               1     1                   1                 1     1       65
66 16                   1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     66
67 10     1     1         1                         1 1                             1         1     1     1 1               67
68 12       1                             1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1       68
69 10         1           1       1             2   1             1                       1       1       1                 69
70 8       1               1                                                   1 1       1         1     1               1 70
71 10         1   1     1 1                       1                                             1             2 2           71
72 13       1     1         1 1     2           1             1     1     1                       1     1 1                 72
73 8                                       1               1                         1 1           1     1         2       73
74 7                                                     1       1                   1               1     1           1 1 74
75 8         1             1       1     1 1           1                                                 1     1           75
76 14 1                         1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         76
77 9     1                           1           1 1       1             1     1                                   1   1   77
78 11             1   1                       1         1               1 2 1       1                         1       1     78
79 11   1       1                       1         1               1 1     1                             1     1     1 1     79
80 11     1 1     1     1           1   1 1                             1       2 1                                         80
81 12     1               1       1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1 81
82 13       1             1       2         1         1 1 2     1 2           1                                             82
83 11 1         1                 2     1 1   1 1 1                     1           1                                       83
84 8                     1   1                 1 1           1             2     1                                         84
85 15 1                   2   1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       85
86 7         1     1                           1                               1   1   1                               1   86
87 15 1 1       1         1 1 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2     87
88 7                                             1                                       1           2   1     1     1     88
89 8           1     1               1                                             1           1     1 1               1   89
90 6       1       1   1                               1             1                         1                           90
91 11 1   1       1                           1 1                   1   1                       1   1                     2 91
92 9                                 1 1             1           1                   2             1   1 1                 92
93 8     1                 1                 1                             1   1 1   1         1                           93
94 13   1 1   1   1                             2           1 2                     2                   1 1                 94
95 9         1               1       1         1       1         1           1     1                                 1     95
96 12 1       1               1           1   1     1               1         1               1 1           1             1 96
97 11         1 1               1         1 1         1       1 1     1                   1                           1     97
98 14   1     1             1       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                     98
99 12                                             2   1 1 1 2         1     1               1               2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
Ngày
/
Tháng