BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                             1 1                                 1     1     1             1     1 1                 1 00
01 4                               1                                   1                             1     1               01
02 11             1   1   1         1                   1       1 1           1       1       1               1             02
03 15   1 1 1   1               1                 1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1 03
04 12 2         1         1                       1       1               1           1               1       1         1 1 04
05 6               1                       1               2                         1                           1         05
06 12 1           1     1                             1     1       2   2             2       1                             06
07 12               1     1     1 2             1       1                   1 1     1                     1 1               07
08 10 1   1 1                 1                                           1   1 1                 1                 1   1   08
09 11     1 1   2   1   1       1     1                                                 1   1                         1     09
10 13       1             1 1 1   1 1       1           1               1       1       2                             1     10
11 8                 1 1             1 1             1                                                 2       1           11
12 17       2                           2 1         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                         12
13 6                       1                 1                               1                     1 1           1         13
14 10                       1             1   1         1                 1   1             1     1             1         1 14
15 15       1     1   1       1         1 1 1   1 1   1           1                 1     2                               1 15
16 14     1                                   1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1             16
17 7     1                   1                                   1       1           1             1                   1   17
18 18         1   1 1       1 1                 1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2   18
19 8 1                                                   1     1     1     1     1                 1 1                     19
20 13             1   1 1 1         1 1               1 1         1                 1 1                       1 1           20
21 9     1             1     1                   1                         1     1         1             1   1             21
22 6                           1                     1 1                                               1           1 1     22
23 15                         1             1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1       23
24 11                 1 1   2           1           1           1 1       1                                 1   1           24
25 8                               1     1                             2   1                 1                     1     1 25
26 7 1                           1   1                                 1                                   1 1     1       26
27 12 1 1       1       1 1                         1     1     1               1             2                           1 27
28 18                     1 1 1   1 1   1 1     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 28
29 14           1   1         1 1                                           1     1     1   1     1   1         1   1 1 1   29
30 12                     1                     1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1   30
31 10   1               1                               1 1           1                         2       1   1             1 31
32 9                 1     1               1   1             1   1       1                 1   1                           32
33 7                                     1                                     1 1           1 1   1       1               33
34 14             1   1 2         1 1             1             1       1 1   1                           1     1       1   34
35 14 1               1       1       1     1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       35
36 7             1       1   2               1   1                           1                                             36
37 12 1 1                       1         1                   1       1     1 1             1     1 1                   1   37
38 15   2                       1   1                 1       2   1 1         1 1   1     1           1             1       38
39 12         1     1             1             1             1 1         1   1       1     1       1             1         39
40 11           1                 1 1     1                   1       1           1     1                       1     1   1 40
41 9       1   1   1   1                         1                                             2 1                 1       41
42 11     1                     2     1       1     1             1           1     1       1 1                             42
43 13             1             2 1   1 1   1     1           1     1         1                         1             1     43
44 4                     1         1           1                                                         1                 44
45 10 1 1                                 1 1                         1           1     1   1                 1       1     45
46 5                 1                 1                             1 1                                             1     46
47 8     1               1 1                             1                   1 1   1   1                                   47
48 14     1 1 2                   1 1     1           1             1 1           1                     2   1               48
49 13 1   1   1       1     1                           1         1             1       1 2     1       1                   49
50 7         1         1             1     1                                                             1       1     1   50
51 11                   1               1           1                                 1 1 1   1     1               1 1 1   51
52 6       1         1               1               1             1     1                                                 52
53 16         1 2       1 1     1   1         1 1       1             1               2                   1         1 1     53
54 5 1             2 1                                                                                           1         54
55 4     1                         1         1                                                   1                         55
56 8 1       1                                   1 1                     1             1     1           1                 56
57 7             1                   1 1     1                                               1     1     1                 57
58 16     1         2                 1 1 1 1     1   3                           1         1         1           1     1   58
59 12             2             1                                 2   1   2             1     1               1   1         59
60 9   1 1                     1             1   1                             1           1           1     1             60
61 12       1       1                   1 1 1                                   1 1                   1   2 1           1   61
62 15   1   1   1               1 1     2     2     1               1       1                 1             1   1           62
63 15                 1     1                             2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1       63
64 14           1   1       2 1       2       1         1           1                 1             1               1     1 64
65 3                             1                                               1               1                         65
66 13         1   1     1 2                   1           1           1 1                                     2   2         66
67 9   1                                 1     1   1 1                             1 1   1           1                     67
68 8       1   1                                         1 1   1                   1                             1   1     68
69 12       1   1             1   1             1                         1                     2   1           1   1 1     69
70 11         1   2                 1     1             1     1   1 1       1                                       1       70
71 11       1     1     1 1     1                   1           2       1         1 1                                       71
72 10                                 1   1 1       1     1 1       1       1           1                       1           72
73 14   1                                       1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1   73
74 6         1                                                     1               1                       1         1   1 74
75 11         1   1 2     1                           1     1         1                         1       1     1             75
76 5                   1                         2                                           1   1                         76
77 9       1 1                 1                   1                               1         1     1     2                 77
78 8     1                               1                                     1             1 1           2     1         78
79 15   1 2   2             1                               1           1               1             1     1 1 1 1     1   79
80 8     1                 1           1       1                                   1             1       1               1 80
81 8         1                                   1           2           1 1             1   1                             81
82 13           1                           2   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 82
83 3 1                                 1                     1                                                             83
84 16 1     1       2 1     1     1 1   1     1     1           1                               1 1   1               1     84
85 11                           1     2     1   1                 1                       1               1     2     1     85
86 15 1     1   1   1                   1     1           1               1     1         1 1   1                 2       1 86
87 11 1                             1       1   1       1     1         1             1             1         1       1     87
88 9   1         1                   1           1                   1         1 1             1                   1       88
89 14   1                             1               3     1 2     1 1     1           1               1       1           89
90 10         1       1   1                               1 1   1     1   2                                               1 90
91 14   1             1   1   1     1       1                     1           1 1     1       1         1   1     1         91
92 10         1 1 1               1                       2                     1                             1 2           92
93 8                 1                   1   1               1   1                 1   1                 1                 93
94 10 1                       1                     1                   1           1 1           1   1   1           1     94
95 12   1       1           1             1                 1   1       1     1       1   1       1           1             95
96 12   2                                       1   2       1     1                       1 1                   1       1 1 96
97 13     1           1       2             1   1               1 1                 1 1             1 1                   1 97
98 10                       1                               2         1 1       1 1     1             1         1           98
99 12                   1         2           1   1     1   1               1               1   1 1                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng