BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9 1                 1                 1     1                     1             1                             1 1   1   00
01 13             1     1       1                         1     1         2 1                                   1 1     1 2 01
02 8     1                 1       1 1             1               1           1                             1             02
03 11           1       1 1                               2           1               1 1   1     1     1                   03
04 7 1   1                                                       1     1                     2                       1     04
05 7               1                     1     1         1                             1             1     1               05
06 6           1                                       1     1                             1               2               06
07 17         1       1 1     1   1               1   1 2           1         1     1 1                     1   1 2         07
08 9               2                 1         1                       1     1                       1   1             1   08
09 13       1         1       1     1               1           1         1 1 1     1       1 1             1               09
10 13 1     1   1               1     1               1 1               1     1                 1   1           1 1         10
11 9 1                         1       1                                     1     1 1     1 1             1               11
12 3                                   1                           1                                 1                     12
13 17   2     1     1                       1                               1       1 1 2 2   1       1       3             13
14 8           1                             1                 1       1   1           1     1     1                       14
15 10       2         1                         1                   1             1             1 1             1     1     15
16 11                             1 2             1       2   1                             1   1         1   1             16
17 11                       1 1 1   2                                       2     1   1     1             1                 17
18 10       1                                     1 1                     1   1 1         1         1   1 1                 18
19 12 1       1 1   1 1   1     1     1         1                             1     1                     1                 19
20 7     1                             1                           1         1                                     2 1     20
21 13 1       1                       1     1       1         1   1               1                     2   1     1 1       21
22 15 2         1   1     1         1         1   1 1   1 1                             1                 1 1       1       22
23 16       1     1               1 1         1     1       1 1 1                 2       1               1             1 2 23
24 8           1       1                                   3                           1                       1 1         24
25 10         1     1       1           1 1 1           1                 1                           1               1     25
26 13             1     1     1   1             1                 1                           2 1 2             1     1     26
27 14       1       1             1     1   1       1 1   1             1                     1               1 1       1 1 27
28 11     1                 1         1     1 1     1       1   1                           1   1           1               28
29 12                     3                       1 1             1   1       1         1     1           1               1 29
30 10           1 1     1                     1                           1 1   2 1                             1           30
31 12             1     1   1               1         1               1   1                 1         1         1     1   1 31
32 6             1         1                       1                         1                 1         1                 32
33 7   1               1         1                     1 1     1                   1                                       33
34 10         1             1               1                 1                   1   1           1 1     1           1     34
35 9   1                                               1   1       1   1                 1   1 1               1           35
36 14     2 1                     1 1     1   1     1                 1               1 1     1               2             36
37 12               1   1     1           1   1                 1     1     1             1       2             1           37
38 10             1 1           1       1                                 1 1 1                       1             1     1 38
39 10   1               1       1     1           1 1       1                                   1   1           1           39
40 8                               1         1     1     2                     1                                 1     1   40
41 8 1                         1             1           1         1                           1 1                       1 41
42 10 1   1 1           1   1 1                                 1                                 1     1           1       42
43 7           1   1         1                   1                 1       1                       1                       43
44 9 1                                   1 1         1       1       1                                             1 1 1   44
45 8 1   2     1   1                                         1                             1       1                       45
46 9         1           1                     1 1               1                         1         1           1 1       46
47 14 1     1 1           1   1                       1 1 1                       1                   2 1         1     1   47
48 14   1       1           1                               1 1   1   1       1 1       1       1       1           1   1   48
49 9     1                 2               1 1 1                           1               1                       1       49
50 8   1         1                   1     1                   1       1                               1         1         50
51 18     1                     1             1   1         1     1 1   1   1     1         1           2   1 1     2 1     51
52 11                       1                         1   1         1 1     1         1       1 1 1         1               52
53 10                   1                       1 1   1                   1 1 1   1   1   1                                 53
54 15 1       1               2 2 1   1                   1   1   2                                 1     1           1     54
55 10       1         1             1       1                 1         2             1                 1           1       55
56 8                                                   1 1         1         1   1                   1             1   1   56
57 12             1           1           1   1 1     1 1     1       1         1 1                   1                     57
58 13                               1     1   1         1         2     1           1             1   1   1     1   1       58
59 11   1         1               1                   1       1     1           1 1 1     1       1                         59
60 6                       1                                                   1 1               1               1       1 60
61 9   1 1               1                 1                 1 1     1         1                             1             61
62 13       1               1 1           1           1       1       1 1           1   1           1 1           1         62
63 12   1             1             1     1     1       1 1 1                   1   1                   2                   63
64 9         1                           1     1                                               1     1 2                 2 64
65 12   1                     1                       1 1   1 1 1                   1 1   1         1                   1   65
66 14                           2 1   1 2 1       1   1                     1                             1             2 1 66
67 9             1           1         1             1             1     1             1       1             1             67
68 14             1       1         1               1   1       1               2   1   1 1       1   1           1         68
69 13   1                     1             1   1 1   1 1           1           1   1   1                         1   1     69
70 12                 1           1                 1                 1     1           1     1     1       1           2 1 70
71 10             1       1     1     1   1                 1             1                       1                 1     1 71
72 9 1         1                   1   1                                         1   1   1 1                         1     72
73 13   1   1 1       1             1   1       1         1             1           1 1             1     1                 73
74 7         1                           1           1                 1 1       1                             1           74
75 16             1       1   1                                           3 1 1             1 2             1 1 2     1     75
76 12 2         1                     2     2                                         1                   1 1         1 1   76
77 13     1 1   1     1 2     1                             1                   1       1 1                 1             1 77
78 9     1                 1                     1                                     1 1 1   2       1                   78
79 6                 1                               1         1 1                                   1     1               79
80 12           1   1           1                           1 1   1     1       1     2                       1     1       80
81 15     1   1                   1   1   1 1                 1           1   1 1         2 1                 1 1           81
82 8       1   1     1                     1 1                                           1         1                 1     82
83 9             1     1   1           2         1                             1               1       1                   83
84 14     1 1   1     1         1       1     2 3       1   1       1                                                       84
85 8             1         1                                 1     1       1     1                                   1   1 85
86 5         1                       1               1                                             1   1                   86
87 6                 1                   1                 1                                 1 1   1                       87
88 15       1   1   1 1 1 1           1 2         1                                     1   1     1       1 1               88
89 5                     1           1 1                                                       1           1               89
90 8   1 1               1                                         1 1 1                                     1       1     90
91 14   2         1       1       1           1   1             1 1                         1       1 1           1   1     91
92 11                 2           1                 1             2 1 1       1                   1       1                 92
93 17   1   1       1     1       2 1     2             1   1           1 1         1 2                   1                 93
94 10               1   1     1   1             1               1                                             1   1     1 1 94
95 9               1                   1   1 1   1             1 1           1   1                                         95
96 13               1     1     1 1   1                         1 1   2 1                 1       1               1         96
97 14 1   1   2       2     1   1                   2                     1         1     1                     1           97
98 6             1                               1             1     1                             1         1             98
99 10   1     2                     1                       1                       1         1     1         1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng