BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 1         1                       1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1               00
01 7   1           1   1                                                         1                 1                 1 1   01
02 11   1         1   3             1                                 1             1 1     1   1                           02
03 9                         1                         1     1     1                   1 2         1           1           03
04 20       1           1       1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1 04
05 17               1       1   1     1     1 2                 1 1           1               1                 1 2 2   1   05
06 7 1         1     1                                     1   1                     1                       1             06
07 14         1     1 1     2           1   1                     1                     1       1 1 1               1     1 07
08 16 1   2           1       1               1         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 08
09 13                 1       1   1 1         2             1           1   2   1                                   1   1   09
10 15   2     1 1                               1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1 10
11 12           1                         1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   1         11
12 9         2                   2         1                   1                           2                   1           12
13 7   1           1           1 1                                       1     2                                           13
14 16                     1 1     1       1     1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1 14
15 11                     1     1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1                           15
16 12         1                 1     2         1     1 1 1         1           1     1                               1     16
17 10                                                         1     2 1                   2           1 1       1   1       17
18 6             1     1 1               1         1                           1                                           18
19 11 1                   1     1           1               1         1     1                     1 1           1         1 19
20 13     3 1                             2 1   1                                   1   1           1     1           1     20
21 13 1 2 1   1     1         1 2                                           1   1 1                                       1 21
22 9       2 1 1     1         1                                           1                                 1   1         22
23 8     2         1                       1                                     1                       1       1   1     23
24 10           1         1                           1       1                 1       1       1 1           1 1           24
25 7 1               1                             1 1         1                                 1         1               25
26 9                   1                           1 1 2                 2                             1     1             26
27 6                         1                               1                   1 1       1         1                     27
28 12                     2   1   2 1       1       1         1                     2   1                                   28
29 6                                   1         1       1   1               1                                         1   29
30 8   1                       1                                       1       1       1   1             1           1     30
31 11               1               1 1       1                 1     1     1         1             1     1               1 31
32 10                                   1 1       1     1 1       1               1   1                             2       32
33 11       2           1             2   1                             1               1 1 1                   1           33
34 11           1                                     1           1         1 1       1   1                 1 1     2       34
35 6           2       1                   1                         1                                       1             35
36 13         1 1           1 1           1             1             1     1     1       1   1                         1 1 36
37 15 1 1   1             1       1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   1                 37
38 12 1           2                                                             1 1         1     1   1             1     3 38
39 17   1 1 1 1   2 1     1               1       1                                 1     1                 2   1   1   1   39
40 9   2         1                           1     1           1                               1   1       1               40
41 11       1                 1               1     1           1           1         1 2   1       1                       41
42 8                   1       1             1         1           1   1             1           1                         42
43 11     2       1         1       1               1           1   1               1           1                     1     43
44 11               2   1               1               1 1 1 1                   1                             1   1       44
45 9                     1 1                   2                   2   1               1         1                         45
46 19             1     1       1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1       1   46
47 8 1 1                                     1                               1     1                     1     1     1     47
48 14 1       1             1             1 1 1         1         1       1       1         1         2                   1 48
49 13 1   1 1     1           1                 1 1                   1       2         1             1           1         49
50 6                     1                   1                   1           1                     1   1                   50
51 12           1                           1                 1     1 1           1     1       1           1   1 1     1   51
52 11           1       1           1   2                       1         1             1                 1 1             1 52
53 16     1 1           1     1             1   1         2 1   1         1   1               1                     2   1   53
54 12 1                     1 1                         2   2         1   1                   1         1                 1 54
55 5                                                       1                 1             2                     1         55
56 7 1             1             1                               1                     1           1                 1     56
57 13         1   1     1             1             2   1   1                       1             1           1       1 1   57
58 8         1 1   1               1                 1                               1               1 1                   58
59 12 1   1       1           1                                               1     2 1 1             1               2     59
60 7                                             1                       1                   1       1 1 1       1         60
61 13                     1       1   1                             1                               2 1 1 1     2 1 1       61
62 8                 1           1 1   1   1   1     1   1                                                                 62
63 12               1           1   1 1   2 1       1   1                   1                             1   1             63
64 8                   1   2           1                                     1   1           1               1             64
65 10                       1   1       1     2           1               1               1     1                   1       65
66 14             1                             1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1         66
67 8                       1     1     1         1                         1 1                             1         1     67
68 6     1                         1                             1               1                   1                   1 68
69 13 1 1         1   1               1           1       1             2   1             1                       1       1 69
70 8       1           1 1         1               1                                                   1 1       1         70
71 9       1 1           1           1   1     1 1                       1                                             1   71
72 11                               1     1         1 1     2           1             1     1     1                       1 72
73 5         1                                                     1               1                         1 1           73
74 5     1         1                                                             1       1                   1             74
75 8                 1   1           1             1       1     1 1           1                                           75
76 12                         1                         1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1   76
77 11 1 1             2           1                           1           1 1       1             1     1                   77
78 11         2                           1   1                       1         1               1 2 1       1               78
79 10   1     1         1       1       1                       1         1               1 1     1                         79
80 14           1     1   1       1 1     1     1           1   1 1                             1       2 1                 80
81 9                   1         1               1       1   2   1 1                         1                             81
82 16     1 2                       1             1       2         1         1 1 2     1 2           1                     82
83 11                         1         1                 2     1 1   1 1 1                     1           1               83
84 11         1             2                     1   1                 1 1           1             2     1                 84
85 15       1       2   1     1                   2   1   1                                 1 1   1     1             2     85
86 7                       1         1     1                           1                               1   1   1           86
87 10                         1 1       1         1 1 1   1                                     1 1                   1     87
88 4 1   1                                                               1                                       1         88
89 9             2   1     1           1     1               1                                             1           1   89
90 10       1   1 1         1       1       1   1                               1             1                         1   90
91 9                   1     1   1       1                           1 1                   1   1                       1   91
92 7   1                                                     1 1             1           1                   2             92
93 8                             1                 1                 1                             1   1 1   1         1   93
94 13       1       1           1 1   1   1                             2           1 2                     2               94
95 11 1         1 1                   1               1       1         1       1         1           1     1               95
96 10                         1       1               1           1   1     1               1         1               1 1   96
97 13   1             1   1           1 1               1         1 1         1       1 1     1                   1         97
98 15               1     1     1     1             1       1 1     2                           2   1       1   1       1   98
99 13           2     1                                                   2   1 1 1 2         1     1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng