BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                         1     1     1             1     1 1                 1   1               1                 1   00
01 8                           1                             1     1                         2 1                 1     1   01
02 12           1       1 1           1       1       1               1                 1 1     2         1                 02
03 15     1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1           2                 1       1 1 03
04 11     1       1               1           1               1       1         1 1       1           1   1                 04
05 8               2                         1                           1           1   1   1                     1       05
06 11         1     1       2   2             2       1                                       1                 1           06
07 13   1       1                   1 1     1                     1 1                   1       2             1       1 1   07
08 8                             1   1 1                 1                 1   1                                   2       08
09 5                                           1   1                         1                             1         1     09
10 10           1               1       1       2                             1                   1   1     1   1           10
11 5         1                                                 2       1                             1                     11
12 12       1   2       1   3   1 1 1                   1 1                                                                 12
13 12 1                               1                     1 1           1         2             1     2     1     1       13
14 11 1         1                 1   1             1     1             1         1 1       1                   1           14
15 13   1 1   1           1                 1     2                               1       1   1             2         1     15
16 14 1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1                       1                             16
17 5                     1       1           1             1                   1                                           17
18 15   1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2           1               1               18
19 15             1     1     1     1     1                 1 1                     1       1         1       1 1   1 1   1 19
20 9         1 1         1                 1 1                       1 1                         1       1                 20
21 9     1                         1     1         1             1   1                           1   1       1             21
22 12         1 1                                               1           1 1       1           1   2         1   1     1 22
23 16     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1                     1     1         23
24 12       1           1 1       1                                 1   1                   2 1     1           1       1   24
25 9                           2   1                 1                     1     1         1                 1     1       25
26 6                           1                                   1 1     1                                     1     1   26
27 11       1     1     1               1             2                           1   1 1                   1       1       27
28 15   1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 1 1         1         1                 28
29 17                               1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1         1                       3 29
30 16   1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1             1 1               1 1     1   30
31 11           1 1           1                         2       1   1             1         1                     1     1   31
32 9   1             1   1       1                 1   1                           1               1             1         32
33 9                                   1 1           1 1   1       1                       1           1               1   33
34 10     1             1       1 1   1                           1     1       1               1             1             34
35 12 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       1         1         1                   35
36 10 1   1                           1                                             1   1         1 1     2 1               36
37 12                 1       1     1 1             1     1 1                   1                   2               1   1   37
38 14         1       2   1 1         1 1   1     1           1             1         1                           1 1       38
39 11   1             1 1         1   1       1     1       1             1                             1               1   39
40 9                 1       1           1     1                       1     1   1 1           1                           40
41 8     1                                             2 1                 1       1             1   1                     41
42 13 1     1             1           1     1       1 1                                     1   1     1   1 1           1   42
43 9     1           1     1         1                         1             1           1                     1   1       43
44 3   1                                                         1                                   1                     44
45 12                         1           1     1   1                 1       1           1           1   2     1   1       45
46 7                         1 1                                             1       1           1           1           1 46
47 13             1                   1 1   1   1                                   1     1     1   1 1     1 1           1 47
48 10         1             1 1           1                     2   1                               1   1       1           48
49 11           1         1             1       1 2     1       1                   1     1               1                 49
50 6                                                             1       1     1                 1     1         1         50
51 12       1                                 1 1 1   1     1               1 1 1     1       1           1                 51
52 3         1             1     1                                                                                         52
53 10 1 1       1             1               2                   1         1 1                                         1   53
54 6                                                                     1           1 1       1     1       1             54
55 6 1                                                   1                           1   1                 1         1     55
56 6     1 1                     1             1     1           1                                                         56
57 5 1                                               1     1     1                                               1         57
58 14     1   3                           1         1         1           1     1   1 1   1         2                       58
59 13                     2   1   2             1     1               1   1             1   1           1         1         59
60 8 1   1                             1           1           1     1                 2                                   60
61 10                                   1 1                   1   2 1           1                       1 1               1 61
62 10 2     1               1       1                 1             1   1               1                   1               62
63 16             2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1                       1   1             1     63
64 8 1         1           1                 1             1               1     1                           1             64
65 5                                     1               1                             1           1   1                   65
66 13 1           1           1 1                                     2   2           1     1   1 1 1                       66
67 10   1   1 1                             1 1   1           1                                 1 1               1         67
68 12             1 1   1                   1                             1   1       1   1     1   1             1       1 68
69 10   1                         1                     2   1           1   1 1         1               1                   69
70 7           1     1   1 1       1                                       1                                         1     70
71 8       1           2       1         1 1                                                                     1       1 71
72 12       1     1 1       1       1           1                       1             1 1         1   1         1           72
73 18   1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1             1         1   1 1       1     73
74 7                       1               1                       1         1   1         1                 1             74
75 9         1     1         1                         1       1     1             1                             1       1 75
76 8     2                                           1   1                                 1         2         1           76
77 12       1                               1         1     1     2                                       1 1   1     1 2   77
78 9                                   1             1 1           2     1             1           1     1                 78
79 12               1           1               1             1     1 1 1 1     1         1         1                 1     79
80 10   1                                   1             1       1               1     1   1       1           1   1       80
81 12     1           2           1 1             1   1                             1   1           1     1   1             81
82 16   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 1             2         1   1     1     82
83 6                 1                                                                     1 2                   1     1   83
84 13 1     1           1                               1 1   1               1         1         1       1 1   1     1     84
85 9   1                 1                       1               1     2     1               1                   1         85
86 14 1           1               1     1         1 1   1                 2       1 1     1     1             1             86
87 10   1       1     1         1             1             1         1       1                 1                     1     87
88 13     1                   1         1 1             1                   1       1                       1   1   1 1 1 1 88
89 14         3     1 2     1 1     1           1               1       1                         1                       1 89
90 11             1 1   1     1   2                                               1       1             1 1               1 90
91 12                     1           1 1     1       1         1   1     1                             2         1       1 91
92 11             2                     1                             1 2               1   2                         2     92
93 12 1               1   1                 1   1                 1                       1     1       1   1       1     1 93
94 13       1                   1           1 1           1   1   1           1           1 1 1                     1   1   94
95 10               1   1       1     1       1   1       1           1                       1                     1       95
96 14   1   2       1     1                       1 1                   1       1 1       1       1                 1     1 96
97 16   1               1 1                 1 1             1 1                   1   1             1 1   1   2       2     97
98 11               2         1 1       1 1     1             1         1                 1                       1         98
99 12 1   1     1   1               1               1   1 1                     1                       1     2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng