BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
Ngày
/
Tháng
00 6       1 1               1                             1   1                 1                                         00
01 7                     1                         1                   1                           1     1       2         01
02 5               1   1     1   1                                                             1                           02
03 14               1             1               1       1               1             1 1 1 1         1         2     1 1 03
04 8               1       1   1           1       1                               1           1               1           04
05 9     1                                         1   1           1       1       1                 1             1     1 05
06 9               1                 1 1   1     1                           1           1     1           1               06
07 10   3     1 1                                                               1   1                       1   1         1 07
08 16               1         1       1     1     2 1 1       1                           1     1       1       2       1 1 08
09 9 1                     1         1     1             1 1             1                             1 1                 09
10 15     1 1             1   1     1       1                     2     1   1 1               1   1         1       1       10
11 9             1     1 1                         1       1         1 1                                         1       1 11
12 8   1                       1                     1 1       1         1   1                                     1       12
13 10           1           1   1           1               1   1 1         1   1   1                                       13
14 10         1                   1                     1                                     1           1   1   1 1   2   14
15 9       1       1   1           1                               1     1           2       1                             15
16 9       1     1                                     2         1 1   1     1                             1               16
17 15 1 1       2         1                   2 1 1   2             1     1                         1                   1   17
18 12             1                     1             1 1       1   1   1                 1             1 1 1 1             18
19 13             1 1   1     1 1         1           2   1           1               1 1   1                               19
20 15                       1           1           1       1 1 2               1 2         2                   2         1 20
21 9                     1                             1 1                 1           2             1       1           1 21
22 9       1         1   1   1                                 1               1   1 1     1                               22
23 12       1   1   1 2               1                     1         1 1                     1     1                 1     23
24 14     1     1       2 1   1                     1                       1                 1 1                 2 1   1   24
25 14 1   1                 1 1                     1   1                   1 1         1         1 1       3               25
26 12 1         1       1           1                                 1   3         1       1   1       1                   26
27 3                                     1                           1                                 1                   27
28 6       1           1                                       1                       1   1             1                 28
29 16 1 1         2 1 1         1       1                 1           1 1           1                         1 2   1       29
30 4             1     1                                                           1                               1       30
31 8           1               1     1   1 1                                                             1   1           1 31
32 8                     1                   1                       1   1                           2     2               32
33 9   1       1   1       1                                     1                   1           1     1 1                 33
34 11     1   1                     1                     1               1               1     1 1 1                     2 34
35 5                                 1                           1   1                 1                             1     35
36 5           1                                                               1                       1     1     1       36
37 9                   1                         1       2               1               1                 1         2     37
38 8   1 1               1                                   1         1   1                                 1   1         38
39 11         1                                 1             1 1 1               1         2   1 1       1                 39
40 11   1                           2             1       1 1   1             1 1                                 1     1   40
41 12   1 1                           1           2               1 1             1       1     1 1                   1     41
42 8     1     1                     1     1                         1             1   1               1                   42
43 13 1     2 1                           1                     1 2   1           1                             2         1 43
44 15                           1           2     1         1 1 1         1     1     1     1 1       1 1   1               44
45 10               1                         1 1   2     1                 1                       1             1   1     45
46 13           1         1       1     1     1 2                     1       1       1     1                       1   1   46
47 10                         1         1         1                 1     1       2 1           1                         1 47
48 10         2       1                             1       1           1   1           1             1           1         48
49 12 1           1 1                           2             1         1   1       1     1         1               1       49
50 20 1         1     1           1 1     1       1   1 1   2       1           1 1                 2     1   1     1 1     50
51 8     2           1                               1                                             1                 2   1 51
52 7           1       2       1         1             1                 1                                                 52
53 7                           1 1                                             1 1       2                         1       53
54 9   2     2                     1 1                                           1               1     1                   54
55 6                                   1                                   1   1     1         1 1                         55
56 17         1       1           1       1     1   1     1         1     1           1 1     2       1   1 1   1           56
57 9     1         1                                     1 1 1       1 1   1                         1                     57
58 12       1                   1     1 2   1   1                                       2               1   1     1         58
59 8                       1       1                                             1 1                 1 1               1 1 59
60 11           2 2   1                 1                 1   1                             1       1           1           60
61 13 1 1         1           1   1           1               1 1                 2   1                     1         1     61
62 8     1                       1                         1             1           1           1             1       1   62
63 18         2       1       1 1 1     1     1         1     1           1   1       1 2                   1   1         1 63
64 7         1         1 1                 1       1             1                                                       1 64
65 9                               1       2                           1     3           1         1                       65
66 7                                           1                               1 1   1   1       1       1                 66
67 11                       2 1           1 1         1     1         1         1   1   1                                   67
68 13       1         1     1 1     1                             1     1   2                     1   1   1             1   68
69 10                       1   2                       1                     1                 1     1       1     1   1   69
70 9       1 1     1       1         2               1                                                       1 1           70
71 12 1                         1   1           1     1                     1   2                   1         1   1       1 71
72 9       1                 1       1   1           1             1                 1                       1     1       72
73 10 1     1                 1                 1   1             2                 1                         1       1     73
74 16           1         1 1 1     1   1     1 1       1       1 1           1         1           1                 2     74
75 13       1           1   1   1             1         2       1             1             1       1   1     1             75
76 17             1       2             1 1 1 1           1     1                 1         2   1 1               1   1 1   76
77 16 1 1   1                     1 1                           1   1               1   1   1 1 1 1   1   1           1     77
78 13     1   1       2           1                   1   1   1                 1     1         1         1 1               78
79 7 1                                       1   1               1           2                                         1   79
80 8                                   1             1 1 2                       1           1                           1 80
81 13             2   1     1 1                     2                                 1       2       1           1   1     81
82 10 2           1       1                       1 1               1       1                     1       1                 82
83 13     1                 1       1 1             1     1   1                           2   1   1     1           1       83
84 9                               1       1   1 1               1                           2           1   1             84
85 15             1             1   1     2   1 1 1         2 1     1           1 1               1                         85
86 9         1           1                                         2   1   1                 1     1   1                   86
87 6 2                             1   1                   1                             1                                 87
88 16       1               1             2 1   1 1   1       1       1 1             1   1           1 1           1       88
89 15       1     1 2 2           1           3                         1                         1 1           1       1   89
90 5     1                       1       1                           1                                           1         90
91 7   1                                                         1 2                           1         1     1           91
92 14           1                 1   1 1     1 1             3             1 1 1                     1                 1   92
93 9         1       1               1                             1   1           1               1               2       93
94 15   2 1         1             1           2 1                     1                 1 1       1           1   1     1   94
95 11             1 1   1       1 1     1               1                       1           1   1             1             95
96 12 1 1                                                             2   1         2         1       2   1             1   96
97 19                 1   2 1 1 1     1   1       1   2 1       1                               1       1   1 1       2     97
98 12     2             2         1   1 1 2                 1                             1                     1           98
99 7                   1                                     1         1     1       1     1         1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
Ngày
/
Tháng