BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19   1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1           1   2     00
01 12   1     1         1                 1           1 2           1       1                 1             1           1   01
02 9   1   1                 2             1                                     1         1               1         1     02
03 12 1       1 1             1       1                           1     1 1                               1 1 1           1 03
04 11                 1 1                       1           2       1               1         2         1                 1 04
05 14     1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1         1           05
06 9                             1         1     1                           2         1       1           1       1       06
07 7                                                                   1       1       1 1           1 1                 1 07
08 13   1                     1   2 1 1   1   1                               1             1     1             1   1       08
09 7                               1       1   1                           1                 1         1     1             09
10 14         2         1   1     2           1       2   1     1                               2         1                 10
11 11 1         1                 1         1       1                         1     1               1     1 1     1         11
12 9       1       1     1       1       1                 1           2                                     1             12
13 16 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2                     1             1 1   13
14 9                           1   1                                 2             1                           2     1 1   14
15 11 1                               1                                     1 1   2     1   1       1       1           1   15
16 6     1 1                                           1 1                             1           1                       16
17 14                   2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1     1           1   17
18 15         1       1             1   1             1   1       1                           1     1     1     3   1     1 18
19 18     1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1       1             19
20 12   1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                                     1         1   20
21 11 1                           1     1 1                         1 1               1       1       1   1       1         21
22 11               1                   1     1         1 1         1         1             1                 1   1 1       22
23 11             1         1                   1     2       1 1           1 1             1                             1 23
24 12 1 2     1 1                               1             1                 1 2                           1           1 24
25 12     1 1   1     1                           1               1 1                   1     1   1                   1   1 25
26 10         2                       1                     1               1     1     1         1               1     1   26
27 14   1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1           1         27
28 10                     1     1           1                   1     1                 1       1 1             1   1       28
29 10       1       1       1                         1       1       2                         1             1           1 29
30 11     1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1                             1             30
31 8                 1   1               1 1                                     1   1               1             1       31
32 11         1         1                 1     1         1         1     1 1                     1     1   1               32
33 13               1   1           1                       1             1 1   1   1         1     1     1       1     1   33
34 12         1         1         2       1           1 1                     1           1     1 1             1           34
35 10   1                 1     1     1     1         2                   1                               1             1   35
36 12       1                 1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1           1       36
37 14           1         2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1         1             37
38 9     1 1   2     1                                       1                                     1 1         1           38
39 6               1         1               1                         1                                           1     1 39
40 11                 2                         1           1   1 1   1       1         2                   1               40
41 11                                             1 3               1 1               1     1     1     1     1             41
42 12             1 1 1 1 1         1     1   1                                       1               1     1 1             42
43 9         1                       1           1                   1     1         1   2             1                   43
44 8     1             1       1                                                 1                 1   1               2   44
45 7 1         1         1     1                                     1   1                                 1               45
46 13       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1                   1 1             46
47 8             1                       1         1                 1                     1                 1           2 47
48 12     1     1                       1                       1   1 1         1     1             1 1 1         1         48
49 10               1                           1 2               2     1                 1                   1       1     49
50 11               1       1               1               1 1     1   1         1 1           1       1                   50
51 12 1           1         1 1               1   2                   1 1         1                   1   1                 51
52 11         1       1       1 1                     1           1     1                           1     2     1           52
53 9                                                                         1 2   1 1         1         1         1 1     53
54 10           1   1       1             1   1                                     1 1   1 1                   1           54
55 9   1     1   1     1               1             1           1     1                         1                         55
56 8                                 1   1                   1           1 1                 1                   1     1   56
57 8     1                 1 1           1               1 1                                     1             1           57
58 14               1 1   1             1                       1         2 1         1     2           1             2     58
59 10           1 1 1     1           1                       1         1   1               1   1                           59
60 12             1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     1                 60
61 16 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1               1             1 2       61
62 10 1                       1       1                                           1       1 1             2     1   1       62
63 6                                 1                           1                   1   1                   1           1 63
64 10               1                         1           1                   1 1                   1 1       1     1 1     64
65 11       1     1   1                       1             1                   1     1   1         1 1     1               65
66 12 1   1                 1   1   1   2                             1             1             2 1                       66
67 14 1 1 1                   1         1             1       1       1               1       1 1         1 1         1     67
68 14           1                         1   1           1 1   1           2       1     1     1 1                   1   1 68
69 6         1 1                                                         1 2                               1               69
70 5                                                                     1       1     1     1                     1       70
71 12 1                     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1                             71
72 11       2   1                                 1 1   1           2           1         1     1                           72
73 11                   1         1                         1 1               2         1 1   1   1             1           73
74 11             1               2                     1           1   1                                   1     1 1 2     74
75 6 1   1           1                   1                     1                             1                             75
76 9                     1   1       1         1             1   1 1                                     1   1             76
77 9               1     1           1                                   1           1 1   1   1                 1         77
78 9     1 1                                 1             1   1   1     1                                 1   1           78
79 9         1           1         1   1   1                                                     1 2                   1   79
80 7             1                     1                         2               1   1                           1         80
81 14     1     1     1 2                         1           1       1   1                 1             1           1 2   81
82 10   1                 1         1         2 1                                 1                   2           1         82
83 10   1   1                               1   1       1             1               1                 2           1       83
84 11 3 1                 1     1                         1 2     1                                                       1 84
85 7                           1 1         1         1 1       1                             1                             85
86 10     1               1     1       1         1     1                   1       1                       1   1           86
87 11       1       1         1       1   1 2                           1                             1                 1 1 87
88 9             1   1         1       1               1       1             1         1                 1                 88
89 4 1                         1                     1 1                                                                   89
90 8   1                     1                   1         1   1 1     1                                             1     90
91 11   1 1 1   1   1                       1               1                       1       1   1                   1       91
92 11             1 1           1 1   1     1     2                 1                                   1         1         92
93 10             1     1       1                 1       1   1                       1         1               1         1 93
94 10                           2                   1   1 1                     2             1         1         1         94
95 9                         1               1         2           1                 1         1   1                     1 95
96 15             1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1         1     1   96
97 13   1   1               1           1 1     1         2   1               1           1             1               1   97
98 9                               1     1                       1 1   1               1 1                       1       1 98
99 12   1 1       1                                   1                   1   1 1   1             1 1               1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng