BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16 1   2             2 1   1     1                           2   1   1         1           1 1         1                 00
01 10 1           1   1                         1                                       2       1   2 1                     01
02 7           1 1                     1 1           1                           1         1                               02
03 10                         1   1       1   1   1               1                 1   1                 1       1         03
04 6         1         2                                                             1             1                     1 04
05 11   1           1                   2                       1 1             1 1         1       1 1                     05
06 19           1 2 1       1   1       2                   2         1     1 1         1 1 1         1 1         1         06
07 12               1 1 1         1 2       1     1               1             1                 1                       1 07
08 10                       1           1 2   1 2   1       1                                                           1   08
09 12         1 1       1                 1 1       1                     1                   1                       2 1 1 09
10 5   1                                             1                                                       1       1   1 10
11 8                           2                   1 1                 1                 1               1   1             11
12 12         1   1   1 1                       1     1                 1           1 1 1                     1     1       12
13 14 2           1   1                             1     1 1 1             1       1   1           1   1           1       13
14 12     1   1           1           2                   1               1               1 1   1               1   1       14
15 6                                       1 1                             1                   1           1             1 15
16 15       1 1       1 1 2 1       1   1             1   1           1         1                           1   1           16
17 13                       1 2 1 1                   1 1                                     1 1     1   1           1   1 17
18 10     1   1                 1   1           1       1           1   1 1   1                                             18
19 18     2 1                 1         1   1   1         2   1 1           1                 1   1   1 1   1   1           19
20 11                               1         2           1       1                   1           1   1   1 1   1           20
21 13           1           1 2                         1             1 1 1       1 1     1             1               1   21
22 12   1                             1       1 1       1   1                               1 3                 1         1 22
23 5                                       1   1           1                                                       1   1   23
24 8       1   1   1                           1           1       1   1                                               1   24
25 12                             1       3       1 1   1                       1     1     1     1           1             25
26 16               1       1 1         2           1   1 1       1     1 1       1           1         1 1               1 26
27 10               1               1           1                         1   1       1 1                       1     2     27
28 5         2                       1                                   1           1                                     28
29 14 1             1       1   2 1   1     1       2     1                     1                 1     1                   29
30 12   1               1             2 1         1     1                         1 1         1                 1 1         30
31 13                                                 1           1       1           1   2   1     1     2           1   2 31
32 7                                   1           1                 1 1           1           1   1                       32
33 6                               1         1         1     1                                 1                   1       33
34 10 1                                           1     1 1   2   1       1               1 1                               34
35 10   1                   1 1   1                       1                       1                   2       1 1           35
36 9         1                   1               1     1                               1   1         1 1     1             36
37 15           1     1   1     2               1           1 2         1       1       1                         1 2       37
38 12   1         1     1         2           1 1                               2             1         1     1             38
39 11             1       1     1     1       1 1                 1     1   1                               1     1         39
40 14         1             1                 1       1             1     1 1           1     1   1       1 1 1   1         40
41 17         2         1   2     1 1     1   1   2                   1                             1   1     1 1       1   41
42 10         1           1     1         1   1     1                     1 2                           1                   42
43 13       1 1 1                 1 1       1 1   1                   1       1                                 1     1 1   43
44 15 1         1 1                                             1 1 2 2           1 1   1     1           1   1             44
45 5 1                                               1                   1     1                               1           45
46 9               1     1                       1 1         3                           1                           1     46
47 10   1                   1   1                     1                             1         1   1     1   1             1 47
48 13           1 1   1             1                           1   1       1     1               2               1     1 1 48
49 11   2         1                       1       1                                 1     1 1               1   1     1     49
50 14     1               1   1         1         1         1               1 1     1 1     1   1           1       1       50
51 7     1                                 1                         1             1                 1   1               1 51
52 12   1             1                                   1         1 1     2   1 1     1           1               1       52
53 9     1 1       1     1               1                                       1   1                             2       53
54 8             1                         2           2     1     1       1                                               54
55 8         1           1   1                       1               1                 1           1       1               55
56 10         1     1               1   1 1           1           1                   1   1       1                         56
57 10 1                                             1           1       1 1   1           1     1                 1 1       57
58 8   1           1   1     1       1   1                                     1                     1                     58
59 10             1         1 1             1         1             1     1                                 1 1 1           59
60 12     1         1                         1   1               1         1         1                   1         1 1 2   60
61 10                 1           1   1                     1 1   1               1               1       1         1       61
62 9                   1                             1     1       1   1                   1     1       1       1         62
63 7 1   1                                           1       1                           2                   1             63
64 11       1   1                           2                 1     1             1       1         1                 1 1   64
65 13     1 1               2       1 1                                         1 1 1             1       1   1   1         65
66 14     1 1             1               1                                           1 1 1       1     2 1   1       1 1   66
67 11 1           1 1     1 1                               1 1     1                   1             1     1               67
68 9       1             1                   1   1   1                       1   1                               1 1       68
69 8   1       1                               1         1           1                           1   1               1     69
70 11         1       1               1 1           1 1                 1     1   1   1       1                             70
71 10   1                     1               2 1   1   1         1                 1                                   1   71
72 16     2     1   1   1     1 1           1             1       1 1                       1       1   1   1           1   72
73 8                           1   1                           1       1 1         1                 1           1         73
74 12   1 1                       2 1         1 1   1   2                                                       1       1   74
75 6 1                                                   1       1           1 1                               1           75
76 17     2 1     1     1   1   1                 1           1               2 1             1 2                 1       1 76
77 10   1                                         1                 1         1     1 1 1   1 1     1                       77
78 6                               1     2 1                                                         1                   1 78
79 7 1                           1                         1               2 1                     1                       79
80 12       1 1     1         1   2                     1             1       1         1             1       1             80
81 8       1                                                                   1 1               1     1   1   1   1       81
82 9       1   1         2                                     1       1                   2         1                     82
83 7 2           1                   1             1                         1           1                                 83
84 7 1                               1           1             1                                           1     1     1   84
85 16       1   1     1 1 1     1               1   1     1 3         1                 1                     1     1       85
86 5                             1     1                         1                   2                                     86
87 12             1 1                                   1       1 1       1   1   1       1         1         1       1     87
88 16 1     2       1     1                 1             1     1 1   1 1           1       1   1                       1 1 88
89 8   1   1     1                               1                           1 2                           1               89
90 11       1         1     1         1             1                   1   1                       1 1 1     1             90
91 12 1 1             2       1                               1     1                       1 1     1   1       1           91
92 7           2     1             1                     1         1                                                     1 92
93 14           1   1 2                   1               1     1     1                         2           1     2     1   93
94 8                               1                       1         1   1           1     1   1         1                 94
95 10           1     1         1               1                             1                 1 1     1       1         1 95
96 14                                 1 1   1               1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1     96
97 14                   1     1             1           1     1 3     1     1       1           1   1                 1     97
98 5                                   1                       1                               1 1               1         98
99 10   1               1       1     2               1         1                         1               1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng