BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18 1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1   00
01 11   1                 1     1         1                 1           1 2           1       1                 1           01
02 7                     1   1                 2             1                                     1         1             02
03 9       1           1       1 1             1       1                           1     1 1                               03
04 11                 1                 1 1                       1           2       1               1         2         1 04
05 15 1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1   05
06 8     1                                         1         1     1                           2         1       1         06
07 7       1                                                                             1       1       1 1           1 1 07
08 12           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1             1     1       08
09 6                                                 1       1   1                           1                 1         1 09
10 14             1             2         1   1     2           1       2   1     1                               2         10
11 10       1       1   1         1                 1         1       1                         1     1               1     11
12 8                         1       1     1       1       1                 1           2                                 12
13 16           1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2                     1 13
14 8 1   1 1                                     1   1                                 2             1                     14
15 11     1     1       1                               1                                     1 1   2     1   1       1     15
16 10   1 1 1   1           1 1                                           1 1                             1           1     16
17 14         1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1   17
18 14 1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1                           1     1     18
19 19               2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1   19
20 10                     1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                                 20
21 10   1               1                           1     1 1                         1 1               1       1       1   21
22 10   2                             1                   1     1         1 1         1         1             1             22
23 11 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1             1             23
24 10                   1 2     1 1                               1             1                 1 2                       24
25 11           1           1 1   1     1                           1               1 1                   1     1   1       25
26 9                 1         2                       1                     1               1     1     1         1       26
27 15   1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1   27
28 8                                       1     1           1                   1     1                 1       1 1       28
29 9 1                       1       1       1                         1       1       2                         1         29
30 11             1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1                         30
31 10     2 1                           1   1               1 1                                     1   1               1   31
32 14     1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1                     1     1 32
33 14   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   1         1     1     33
34 11                           1         1         2       1           1 1                     1           1     1 1       34
35 11         2   1       1                 1     1     1     1         2                   1                               35
36 12     1                   1                 1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1 36
37 14   1                         1         2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1     37
38 11         1     1 1     1 1   2     1                                       1                                     1 1   38
39 6       1         1               1         1               1                         1                                 39
40 12   1 1                             2                         1           1   1 1   1       1         2                 40
41 12     2                                                         1 3               1 1               1     1     1     1 41
42 11               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                       1               1   42
43 12         1   1 1           1                       1           1                   1     1         1   2             1 43
44 9 1   1           1     1             1       1                                                 1                 1   1 44
45 7     1             1         1         1     1                                     1   1                               45
46 14           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1                 46
47 6         1                     1                       1         1                 1                     1             47
48 11                       1     1                       1                       1   1 1         1     1             1 1 1 48
49 9                 1               1                           1 2               2     1                 1               49
50 13       2                         1       1               1               1 1     1   1         1 1           1       1 50
51 13           1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1                   1   51
52 11 1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1                           1     52
53 9   1     1     1                                                                           1 2   1 1         1         53
54 10               1             1   1       1             1   1                                     1 1   1 1             54
55 9                     1     1   1     1               1             1           1     1                         1       55
56 7               1                                   1   1                   1           1 1                 1           56
57 9             1   1     1                 1 1           1               1 1                                     1       57
58 15   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1         1     2           1 58
59 11             1               1 1 1     1           1                       1         1   1               1   1         59
60 13         1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     60
61 17 1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1               1     61
62 8 1           1     1                       1       1                                           1       1 1             62
63 4                                                   1                           1                   1   1               63
64 8           1                     1                         1           1                   1 1                   1 1   64
65 10                         1     1   1                       1             1                   1     1   1         1 1   65
66 15     1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1             1             2 1     66
67 13         1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1               1       1 1         67
68 14     1   1                   1                         1   1           1 1   1           2       1     1     1 1       68
69 6 1                         1 1                                                         1 2                             69
70 4                                                                                       1       1     1     1           70
71 12                   1                     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1           71
72 13           1     1       2   1                                 1 1   1           2           1         1     1         72
73 10                                     1         1                         1 1               2         1 1   1   1       73
74 8   1     1                     1               2                     1           1   1                                 74
75 7                 1 1   1           1                   1                     1                             1           75
76 7                                       1   1       1         1             1   1 1                                     76
77 10 1     1                         1     1           1                                   1           1 1   1   1         77
78 11       1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1                               78
79 8                           1           1         1   1   1                                                     1 2     79
80 8 1 1                           1                     1                         2               1   1                   80
81 12             1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1                 1             81
82 11           1 1       1                 1         1         2 1                                 1                   2   82
83 11         2           1   1                               1   1       1             1               1                 2 83
84 11               1   3 1                 1     1                         1 2     1                                       84
85 11 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                             1           85
86 11         1     2       1               1     1       1         1     1                   1       1                     86
87 9                         1       1         1       1   1 2                           1                             1   87
88 8                               1   1         1       1               1       1             1         1                 88
89 5   1               1                         1                     1 1                                                 89
90 9   1         1       1                     1                   1         1   1 1     1                                 90
91 10                     1 1 1   1   1                       1               1                       1       1   1         91
92 13 1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1                                   1 92
93 10 1               1             1     1       1                 1       1   1                       1         1         93
94 10           1                                 2                   1   1 1                     2             1         1 94
95 10     1     1                               1               1         2           1                 1         1   1     95
96 15 1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1 96
97 15 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1           1             1 97
98 9     1 1                                         1     1                       1 1   1               1 1               98
99 11                 1   1 1       1                                   1                   1   1 1   1             1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng