BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11           1       1       1       1     1   1         1           1                                   1   1   1       00
01 8   2                               1 1     1       1                                       1       1                   01
02 13         1         1               1     1 1       1 1         1                     1     1   2 1                     02
03 9                           1 1                 1                               1           1 1     1       1 1         03
04 6                 1   1   1                                   1           1                     1                       04
05 13 1     1         1   1               1               1           1   1 1         1     1         1               1     05
06 11 1     1           1           1                       1 1           1         1           1             1 1           06
07 11               1 1     1   1                                               1       1       1   2 1                   1 07
08 9   1                                               1 1                               2             1 1       1 1       08
09 11         1   1 1                                   1 1 1               1                       1         1         1 1 09
10 6                       1                       1               1             1                       1       1         10
11 9   1 2                 1                                   1 1                         1       1   1                   11
12 6           1                                     1     1               1                                   1         1 12
13 13       1   1     1     1 1       1             1                 1   1                       1       1         1     1 13
14 10           1                         1 1               1                   1 1       1               1 1       1       14
15 6                                                 1             1 1                             1       2               15
16 9                         1                 1     1   1                     1         1   1                       1 1   16
17 11 1           1 1       1                   1   1           1       1           1                   1           1       17
18 12       1 1       1           2 1   1   1                                   1     1             1         1             18
19 9       1   1         1                           1   1   1                         1             1       1             19
20 13             1 2                         1         1     1     1   1       1     1         1   1               1       20
21 13     1       1             1         1   1 1           1                 1             1     1       1         1   1   21
22 11 1 1                     2   1                           1       1 1   1                     1           1             22
23 9 1     1     1   1               2                   1     1                                             1             23
24 12     1       1                     1   1 1       1                                                 2     1   2       1 24
25 5                   1 1                   1                                   1               1                         25
26 9       1                                   1 1     1                   1         2                     1     1         26
27 9             1                                   2                 2         1                     2           1       27
28 10 2                                                     1         2               1               1             1 1   1 28
29 12                           3                           1 1         1     1         2     1   1       1                 29
30 7   1                 1               1 1               1       1                       1                               30
31 11     1         1         1       1       1                   1         2 1                         1   1               31
32 10         1 1                 1                       1     2         1                       1             1       1   32
33 10           1                         1   1         1           1   2                       1           1         1     33
34 15     1             2     1 1   2                   1       1           1 1 1       1             1 1                   34
35 5                   1           1         1                     1                       1                               35
36 13     1     1   2   1                     1 1 1                         1       1   1 1               1                 36
37 15                   2     2             1   1 1         1                   1   1     1   1 1               1       1   37
38 12         1 1     1                   2                     2                     1                             1 2 1   38
39 14 1             1   1   1 1           1   1 1 1                             2     1             1             1         39
40 9           1       1     1                               2                 1     1 1         1                         40
41 10           1   1   1                       1 1   1 1       1 1                                           1             41
42 10                     1           2   1   1       1         1                     1             1       1               42
43 11                 1           1     1                                                     1     1     2   2         2   43
44 11   1   2       1       1           1                       1           1             1 1 1                             44
45 15                     1       2                 1     1           1           1         1     1 2 1     1         1 1   45
46 10         1                   1     1                 1                         1 1           1   1               1 1   46
47 9             2   1 1       1       1                                             1                           1 1       47
48 11     1         1                 1   1   1                 1               2       1   1                 1             48
49 8       1       1                       1 1                       1               1                         1 1         49
50 13   1 1 1 1 1   1             1                   1 1 1           1                               1                   1 50
51 17 2   1                       1 2       1           1 2           1           1     2       1     1       1             51
52 7         1                                 2 1               1               1                     1                   52
53 8         1         1   1     1   1                                   1             1                 1                 53
54 11           1     1                 1         1                                 1     1   2 1     1     1               54
55 20     1           1 1 1             1   1       1   2   1 2           1         2   1     1     1           1     1     55
56 16         3   2                           1     1     1       1 1             2       1     1               1         1 56
57 9                           1   1       1       1               1                 1               1   1     1           57
58 9           1                       1           1   1                   1 1               1               1         1   58
59 7                 1       1                       1     1                         1               1     1               59
60 13 2   1               1                             1     1       1     1   1       1         1     1     1             60
61 12   1         1   1                 1                   1     1           1   1       1       1       1     1           61
62 11           1                   1             1       1       1       1   1   1     1                               1 1 62
63 12                 1           1               1 2 1                         1 1   1         1             1         1   63
64 12           1                   1   1   1                   1 1 1       1           1   1   1               1           64
65 10         1       2             1 1           2         1                                 1             1               65
66 20                       1     1         1   1 1 1   1       1 1   2 1   1   1   1       1 1   1   1         1           66
67 11             1   1       1   1       1               1               1       1                   1             1     1 67
68 8           1                                             1   1     1   1       1       1       1                       68
69 13       1 1   2         1 1     1       1         1                   1                   1         1           1       69
70 15   1                                     1             1   1       2   1     1 1     1     1             1         1 2 70
71 9   1   1                                   1               1   1                         1 1     1                   1 71
72 10         1                 1         1 1       1 1           1 1         1                                     1       72
73 16   1 1                           2 1       1       1     1   1 1     1   1                   1   1             1 1     73
74 9             1       1         1               1                     1                 2     1                   1     74
75 11     1       2                             1   1           1 1   1 1       1                                 1         75
76 10                     1 2             1                   1                     1       1           1 1       1         76
77 15   1   1 1           1                 1       1                 1   1   2     1                     1       2     1   77
78 8                     1 2         1                             1         1           1                       1         78
79 10                   1 1           2                 1   1 1     1                                               1 1     79
80 7 1                   1 1       1           1                                                     1               1     80
81 8 1                   1 1               1       1                     2             1                                   81
82 9   1   1                               1 1     1                       1 1           1                       1         82
83 17 1     2       1           1               1                     1 1         1         1   1 1       1   1 1 1     1   83
84 11     1               1   1   1                                       2   1     1       1 1                 1           84
85 7                           3                                                       1 1                     1         1 85
86 7                     1                 1     2                     1                                   1 1             86
87 12   1                       1     2   1       1           1               1       1       1 1         1                 87
88 12   1     1     1           1       1     1       1               1   2         1         1                             88
89 11     1                                 1     1           1     1             3                         1   1         1 89
90 8                                                       1       1                     1   1             3             1 90
91 11         1                     1 1                                       1 1             1 1       1           1 2     91
92 7 1                 1                                                               1 2                           1   1 92
93 11   1                   1   1   1     1                         1           1           1     1 1             1         93
94 10 1             1             1       1                   2   1                 1                   1               1   94
95 10 1   1           1             1 1           1               1   1                     1               1               95
96 7     1                 1 1           1                                         1                     1           1     96
97 12       1   1   1                                 1     1     1           1                   1     1       1 1     1   97
98 8                         1   1     1                               2             1                             1 1     98
99 13   1                     1     1   1             2   2     1 1         1                             1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng