BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15               1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1 00
01 10 1                         1   1                 2     1                 1     1         1                 1           01
02 16           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1         02
03 12         1 1             1 1   2                           1           1       1 1             1       1               03
04 8                     1   1 1             1                           1                 1 1                       1     04
05 14                 1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1 05
06 7                     1               1     1             1                                         1         1     1   06
07 7       1 1   1                 1   1           1           1                                                           07
08 16               1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1       08
09 5       1         1                                                                                   1       1   1     09
10 12                         1                   1   1 1             1             2         1   1     2           1       10
11 15 1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1                 1         1       1 11
12 9             2                       1         1                             1       1     1       1       1           12
13 11                       1   1                                   1     1 1       2       2                     1       1 13
14 9   1               1                     1     1     1   1 1                                     1   1                 14
15 11   1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                               1               15
16 7                   1                                   1 1 1   1           1 1                                         16
17 19     1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1 17
18 15         1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             18
19 18       1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1 19
20 12           1 1       1         1     1                                   1   1         1             1     1     1   1 20
21 10   1 1     1             1                         1   1               1                           1     1 1           21
22 10     2   1                       1       1             2                             1                   1     1       22
23 8         1             1   1                       1 1                             1         1                   1     23
24 12     1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1                               1     24
25 8                   1         1                                 1           1 1   1     1                           1   25
26 6           1                                 1                       1         2                       1               26
27 10               1 1             2                       1       1         1                   1     1   1               27
28 10 1         1       1 1         1 2                                                         1     1           1         28
29 8                                 1     2 1           1                       1       1       1                         29
30 11 1                     1                                         1         1     1         1 1 1     1   1         1   30
31 11                   1     1                 1     1       2 1                           1   1               1 1         31
32 14             1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1                 1     1     32
33 12           1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           1                 33
34 9           1 1           1       1                                             1         1         2       1           34
35 11               1                         1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         35
36 13 1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1                 1 1   36
37 8             1                                         1                         1         2         1 2               37
38 12   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1                               38
39 11                 1         1           1 1   1   1         1         1               1         1               1       39
40 7                                   1 1                 1 1                             2                         1     40
41 7                               1                         2                                                         1 3 41
42 14       1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1         1     1   1       42
43 12   1 1           2 1                               1         1   1 1           1                       1           1   43
44 10 1 1                                 1   1           1   1           1     1             1       1                     44
45 8             1 1   1                                     1             1         1         1     1                     45
46 18 1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       46
47 9           1             1 1           1     1               1                     1                       1         1 47
48 9       1 1   1 1                       1     1                             1     1                       1             48
49 8             1           1                     1                     1               1                           1 2   49
50 8                       1               1 1                 2                         1       1               1         50
51 11                               1               1               1 1     1           1         1 1               1   2   51
52 10                         1         1           1     1         1 1             1       1       1 1                     52
53 8 1 2                 1   1                             1     1     1                                                   53
54 13   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       1             1   1       54
55 8   1 1       1                                                           1     1   1     1               1             55
56 8 1   1                                     1 1   1                 1                                   1   1           56
57 10     1                     2     1                               1   1     1                 1 1           1           57
58 13     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1             58
59 12 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1           1               59
60 13     1   1     1 1                     1                     1     1               1         1                 1 1   2 60
61 20   2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1 61
62 8 1                   1                       1       1           1     1                       1       1               62
63 5   1             1                             2                                                       1               63
64 8     1     1                         1       1 1               1                     1                         1       64
65 9   1           1       2                   1                                 1     1   1                       1       65
66 13             1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2             66
67 10               1       1           1                         1     1   1 1 1                   1         1             67
68 8               1   1         1                           1   1                   1                         1   1       68
69 6                             1 1     1               1                         1 1                                     69
70 5     1                 1           1       1       1                                                                   70
71 13                                 1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1 71
72 12                   1   1   1           1         1             1     1       2   1                                 1 1 72
73 7         1 1           1                 1 1                                             1         1                   73
74 7       1                                     1         1     1                     1               2                   74
75 8       1                         1             1                     1 1   1           1                   1           75
76 9 1 1 1 1             1                                                                     1   1       1         1     76
77 12         1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1           1               77
78 11             1       1   1               1                 1 1   2         1 1                                 1       78
79 12 2     2     1                         1         1                             1           1         1   1   1         79
80 9                       1                 1   1   1 1 1 1                           1                     1             80
81 12   1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1   81
82 11 1         1           1                                       1 1       1                 1         1         2 1     82
83 12       1 1               1 1     1   1                       2           1   1                               1   1     83
84 11     1                         1   1             1                 1   3 1                 1     1                     84
85 15     1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         85
86 13   1                 1     1         1   1                   1     2       1               1     1       1         1   86
87 13                       1   1     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2         87
88 13       2 2         1   1     1     1         1                                     1   1         1       1             88
89 6     1                       1                 1       1               1                         1                     89
90 5                                                       1         1       1                     1                   1   90
91 12               2             2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1         91
92 15 1               1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2   92
93 12             1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1                 1   93
94 7                   1               1           1               1                                 2                   1 94
95 12         1         1 1       1   1   1       2           1     1                               1               1       95
96 15 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 96
97 12         1           1                             1 1 1     1           1   1               1           1 1     1     97
98 6                                         1   1           1 1                                         1     1           98
99 10 1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng