BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13             1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1 00
01 12                   1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1   01
02 17                   1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   02
03 14   1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1     03
04 7           1                       1                           1   1 1             1                           1       04
05 10                 1                                         1     1       1               1 2   1     1               1 05
06 8   1                                 1 2                       1               1     1             1                   06
07 10           1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1                 07
08 16         1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1   08
09 10       2 1 1         1   1     1     1           1         1                                                           09
10 10       1   1     1         1         1                             1                   1   1 1             1           10
11 14                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1     11
12 7     1           1             1                       2                       1         1                             12
13 12     1             1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1     13
14 9 1   1                                       1               1                     1     1     1   1 1                 14
15 13           1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1     15
16 8 1                               1                           1                                   1 1 1   1           1 16
17 12       1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 1     1         17
18 13                                 2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1       18
19 16 1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1 19
20 11 1             1     1   1             1             1 1       1         1     1                                   1   20
21 9         1     1                             1 1     1             1                         1   1               1     21
22 12 1         1                           2 1     2   1                       1       1             2                     22
23 16     1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                       23
24 12         1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2   24
25 9                 1           3 1                             1         1                                 1           1 25
26 5           1             1                           1                                 1                       1       26
27 12 1     2           1   1                                 1 1             2                       1       1         1   27
28 9                                   1   1   1         1       1 1         1 2                                           28
29 11             1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1                       29
30 11 1 1               1     1   1   1   1     1                     1                                         1         1 30
31 14       1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1                 31
32 13                       2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1         32
33 14     1       1       1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1       33
34 4                                                     1 1           1       1                                           34
35 11 1                     1   1   1                         1                         1 1                 2   1       1   35
36 13             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   36
37 6   1 2               1                                 1                                         1                     37
38 12               1 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 38
39 11   1                 1       1                             1         1           1 1   1   1         1         1       39
40 7   1                             1 1                                         1 1                 1 1                   40
41 9 1       1     1               1   2                                     1                         2                   41
42 9                     1 1           1             1 1       1                                 2               1         42
43 13 1     1 1   1                               1 1           2 1                               1         1   1 1         43
44 11                       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1 44
45 7 1                           1                         1 1   1                                     1             1     45
46 14       1       1 1                         1     1   2     2     1                           1           2     1       46
47 8           1                     1                   1             1 1           1     1               1               47
48 12   1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1                             1 48
49 8 1     1     1                           1             1           1                     1                     1       49
50 7     1       1                                                   1               1 1                 2                 50
51 11           1 1     1               1   2                                 1               1               1 1     1     51
52 8     1                           1                                 1         1           1     1         1 1           52
53 14     2         1 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     1         53
54 11                             1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1         54
55 5                                     1       1 1       1                                                           1   55
56 6                                           1   1                                     1 1   1                 1         56
57 11   1 1             1   1                       1                     2     1                               1   1     1 57
58 14             1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1             58
59 12 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2                     1           59
60 11     1 1 2                                     1   1     1 1                     1                     1     1         60
61 17     1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1     61
62 7   1                                       1                   1                       1       1           1     1     62
63 6                 1 1                         1             1                             2                             63
64 10       1 1                       1     1       1     1                         1       1 1               1             64
65 8   1                       1 1               1           1       2                   1                                 65
66 13       1 1   1     1                   1               1                           1 1             1 1     1     1   1 66
67 9                                     1                   1       1           1                         1     1   1 1 1 67
68 10   1 1         1           1         1                   1   1         1                           1   1               68
69 7       1                   1 1                                         1 1     1               1                       69
70 7               2                               1                 1           1       1       1                         70
71 6         1           1                                                     1             1 1                     1     71
72 11         1     2     1                                       1   1   1           1         1             1     1       72
73 13   1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                 73
74 11 1       1     1           1   1 1     1         1                                     1         1     1               74
75 9 1             1       1                         1                         1             1                     1 1   1 75
76 12   1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                                                       76
77 12                         1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                 77
78 12           1               1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 78
79 13               1 1       2 2               2     2     1                         1         1                           79
80 12             2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1                     80
81 12 1   1             1     1     1             1                                 1     1 1                   1   1     1 81
82 6                                           1         1           1                                       1 1       1   82
83 11                         1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   83
84 14   1     1     1     1     1                   1                         1   1             1                 1   3 1   84
85 14     1                           1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2             85
86 13                 1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1 86
87 10       1             1             2                             1   1     1 1 1           1                           87
88 13         1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1                               88
89 6                                       1       1                       1                 1       1               1     89
90 5                               1 1                                                               1         1       1   90
91 12 1             1 1         1                             2             2   1     1                                 1 1 91
92 9           1                         1     1               1                       1 1         1           1   1       92
93 14   2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1               1       93
94 7             1 1 1                                           1               1           1               1             94
95 14 1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1             95
96 17   1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1         96
97 9       1                       1                   1           1                             1 1 1     1           1   97
98 7   1                 1               1                                             1   1           1 1                 98
99 10       1                                   1                     1     1   1 1       1                         1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng