BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19 1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                           00
01 10             2                 1                       1 2   1           1   1                         1               01
02 9     1         1                                           2           1 1                     1 1           1         02
03 7                   2                                                                 1   1       1   1   1             03
04 14   1   1   1 1 1 2         2                   1       1             1         2                                       04
05 9     1     1 1                         1                 1     1           1                   2                       05
06 17 1         1     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2   06
07 12 1   1                       1                           1                 1 1 1         1 2       1     1             07
08 11                                                     1     1                       1           1 2   1 2   1       1   08
09 9                           1         1         1                     1 1       1                 1 1       1           09
10 5   1           1             1                                 1                                             1         10
11 4                                                                                       2                   1 1         11
12 16   2   1                       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1         12
13 14       1               1                         1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 1 13
14 9   1                 1                           1               1   1           1           2                   1     14
15 9   2 1   1           1               1     1                                                       1 1                 15
16 16       1                   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1     16
17 13 1   1 1                           1                 2                             1 2 1 1                   1 1       17
18 12     1         1         1           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1       18
19 12                                     1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   1 19
20 10 1                 2   1 1                           1                                     1         2           1     20
21 12                       1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1       21
22 16                           1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1   22
23 9 1     1                   1       1           1   1                                               1   1           1   23
24 13 2   1 1 1           1 1                       1                   1   1   1                           1           1   24
25 14   1         1   1                       1     1 1         1                             1       3       1 1   1       25
26 14     1               1               1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1     26
27 7               1       1     1 1                                           1               1           1               27
28 6       1       1                                     1               2                       1                         28
29 15       1 1   1                                         1     1             1       1   2 1   1     1       2     1     29
30 9                                       1       1               1               1             2 1         1     1       30
31 9               1 1             2 1 1               2                                                         1         31
32 4         1         1                                                                           1           1           32
33 13                           1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     1 33
34 13                     1     1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   2 34
35 13 1                 2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1     35
36 14                     2 1 2 1             1 1 1         1             1                   1               1     1       36
37 13 2     1                                     1                         1     1   1     2               1           1 2 37
38 13                                   2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1               38
39 11     1   1         1           1                     1                   1       1     1     1       1 1               39
40 7         1                                   1             1         1             1                 1       1         40
41 16     1                               1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2             41
42 10                     1                             1   1   1         1           1     1         1   1     1           42
43 11               1 1     1                                           1 1 1                 1 1       1 1   1             43
44 7                   1 1                       1     1         1         1 1                                             44
45 4                                 1                   1       1                                               1         45
46 13 1               1 1             2   1                                     1     1                       1 1         3 46
47 9         1 1           1         1                         1   1                   1   1                     1         47
48 9       1                   1 1             1       1                   1 1   1             1                           48
49 14     1 1   1     1 1           1 1       1       1             2         1                       1       1             49
50 6                                                                 1               1   1         1         1         1   50
51 8     2             1         1             1     1               1                                 1                   51
52 9           1         1   1   1         1               1       1             1                                   1     52
53 7                     1         1                                 1 1       1     1               1                     53
54 16   1               1   1             2   1 1 1     1     1               1                         2           2     1 54
55 8   1 1                       1                 1                     1           1   1                       1         55
56 13           2     2                   1       1 1                     1     1               1   1 1           1         56
57 8 1       1   1                       1               1   1   1                                             1           57
58 9                                               1           2   1           1   1     1       1   1                     58
59 10               1       1               1 1                 1             1         1 1             1         1         59
60 10               1   1       1     1       1         1             1         1                         1   1             60
61 16             1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 1 61
62 5                                       1         1                             1                             1     1   62
63 9             1       1 1                 1         1         1   1                                           1       1 63
64 11 1     1 1               1             1             1             1   1                           2                 1 64
65 12         3     1                           1     1               1 1               2       1 1                         65
66 9   1     1 1       1       1                                     1 1             1               1                     66
67 15               1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 1 67
68 9                         2                     1   1               1             1                   1   1   1         68
69 10   1 1     1             1           1           1             1       1                               1         1     69
70 8         1                                                 1         1       1               1 1           1 1         70
71 13   1                       1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1       71
72 14                 1           1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1     72
73 8 1       1     1           1   1                           1                           1   1                           73
74 21 2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2       74
75 8               1           1     1       1           1   1   1                                                   1     75
76 12       1               1 1                                       2 1     1     1   1   1                 1           1 76
77 8             2     1         1 1                 1             1                                         1             77
78 8                   1           1                 2                                         1     2 1                   78
79 10   1 1                       1   1     1     1           1   1                           1                         1   79
80 12         1   1                               3                     1 1     1         1   2                     1       80
81 9   1           1 1     1   1             1     1           1       1                                                   81
82 11       2   3             1                       1                 1   1         2                                     82
83 8               1 1                     1                     2           1                   1             1           83
84 7   1                 1         1   1                         1                               1           1             84
85 15                                   1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3   85
86 6                                 1                 1   1 1                               1     1                       86
87 10   1                   1       1             1     1     2               1 1                                   1       87
88 11           1 1             1       1                         1     2       1     1                 1             1     88
89 6                 1                     1                       1   1     1                               1             89
90 13     1 1   1 1   2   1                                   1         1         1     1         1             1           90
91 7                                           1                 1 1             2       1                               1 91
92 14             1       1   1         1       1 1 2       1               2     1             1                     1     92
93 10             1           1   1     1                                   1   1 2                   1               1     93
94 11       1     1         1               1     1   2 1   1                                   1                       1   94
95 9                   1   1                       1     2                 1     1         1               1               95
96 8     1                             1               1     1                                   1 1   1               1   96
97 13 1 1       1     2       1       1               1                             1     1             1           1     1 97
98 6                     1   1   1 1             1                                                 1                       98
99 11           2   1                 1   1                         1               1       1     2               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng