BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1         00
01 13           1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1     01
02 18           1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1       02
03 15             1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1   03
04 7   1                       1                           1   1 1             1                           1               04
05 11         1                                         1     1       1               1 2   1     1               1 1       05
06 7                             1 2                       1               1     1             1                           06
07 10   1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1                         07
08 16 1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1           08
09 8 1 1         1   1     1     1           1         1                                                                   09
10 11   1     1         1         1                             1                   1   1 1             1             2     10
11 15         1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1   11
12 7         1             1                       2                       1         1                             1       12
13 13           1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1       2     13
14 7                                     1               1                     1     1     1   1 1                         14
15 13   1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1             15
16 8                         1                           1                                   1 1 1   1           1 1       16
17 11   1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                 17
18 14                         2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1     18
19 17               2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1 19
20 11       1     1   1             1             1 1       1         1     1                                   1   1       20
21 9 1     1                             1 1     1             1                         1   1               1             21
22 11   1                           2 1     2   1                       1       1             2                             22
23 16 1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1 23
24 14 1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1   24
25 11         1           3 1                             1         1                                 1           1 1   1   25
26 7   1             1                           1                                 1                       1         2     26
27 9           1   1                                 1 1             2                       1       1         1           27
28 9                           1   1   1         1       1 1         1 2                                                   28
29 12     1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1                       1       29
30 10           1     1   1   1   1     1                     1                                         1         1     1   30
31 13   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1                         31
32 14               2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1     32
33 13     1       1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               33
34 5                                             1 1           1       1                                             1     34
35 10               1   1   1                         1                         1 1                 2   1       1           35
36 14     1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1       36
37 4             1                                 1                                         1                         1   37
38 15       1 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2   38
39 10             1       1                             1         1           1 1   1   1         1         1               39
40 6                         1 1                                         1 1                 1 1                           40
41 8 1     1               1   2                                     1                         2                           41
42 10             1 1           1             1 1       1                                 2               1               1 42
43 12 1   1                               1 1           2 1                               1         1   1 1           1     43
44 11               1           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1         44
45 7                     1                         1 1   1                                     1             1         1   45
46 15       1 1                         1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 46
47 9   1                     1                   1             1 1           1     1               1                     1 47
48 12 1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1                             1     1   48
49 6     1                           1             1           1                     1                     1               49
50 6     1                                                   1               1 1                 2                         50
51 12   1 1     1               1   2                                 1               1               1 1     1           1 51
52 8                         1                                 1         1           1     1         1 1             1     52
53 12       1 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     1                 53
54 12                     1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   54
55 7                             1       1 1       1                                                           1     1   1 55
56 6                                   1   1                                     1 1   1                 1                 56
57 9           1   1                       1                     2     1                               1   1     1         57
58 14     1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     58
59 13     1 1             1           1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 59
60 10 2                                     1   1     1 1                     1                     1     1               1 60
61 18     1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 61
62 6                                   1                   1                       1       1           1     1             62
63 6         1 1                         1             1                             2                                     63
64 9 1                       1     1       1     1                         1       1 1               1                     64
65 9                   1 1               1           1       2                   1                                 1     1 65
66 12 1   1     1                   1               1                           1 1             1 1     1     1   1         66
67 9                             1                   1       1           1                         1     1   1 1 1         67
68 9       1           1         1                   1   1         1                           1   1                   1   68
69 8                   1 1                                         1 1     1               1                         1 1   69
70 7       2                               1                 1           1       1       1                                 70
71 6 1           1                                                     1             1 1                     1             71
72 14 1     2     1                                       1   1   1           1         1             1     1       2   1   72
73 12                 1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                         73
74 11 1     1           1   1 1     1         1                                     1         1     1                     1 74
75 8       1       1                         1                         1             1                     1 1   1         75
76 11   1     2             2         1 1 1 1 1             1                                                               76
77 12                 1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                         77
78 13   1               1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1       78
79 14       1 1       2 2               2     2     1                         1         1                             1     79
80 13     2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1                           1 80
81 11           1     1     1             1                                 1     1 1                   1   1     1     1   81
82 6                                   1         1           1                                       1 1       1           82
83 12                 1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1       83
84 13 1     1     1     1                   1                         1   1             1                 1   3 1           84
85 13                         1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                     85
86 13         1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1         86
87 10             1             2                             1   1     1 1 1           1                           1       87
88 14 1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1                                     1 88
89 6                               1       1                       1                 1       1               1             89
90 5                       1 1                                                               1         1       1           90
91 13       1 1         1                             2             2   1     1                                 1 1 1   1   91
92 10   1                         1     1               1                       1 1         1           1   1             1 92
93 13 1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1               1             1 93
94 7     1 1 1                                           1               1           1               1                     94
95 13   1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1                     95
96 15                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1 96
97 9                       1                   1           1                             1 1 1     1           1   1       97
98 6             1               1                                             1   1           1 1                         98
99 10                                   1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng