BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19       1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1           1   2       1           1 00
01 12   1                 1           1 2           1       1                 1             1           1       1   1       01
02 8         2             1                                     1         1               1         1           1         02
03 10         1       1                           1     1 1                               1 1 1           1           1     03
04 12 1 1                       1           2       1               1         2         1                 1       1         04
05 13 1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1         1                         1 05
06 10             1         1     1                           2         1       1           1       1             1         06
07 7                                                   1       1       1 1           1 1                 1                 07
08 12         1   2 1 1   1   1                               1             1     1             1   1                       08
09 9               1       1   1                           1                 1         1     1             1           1   09
10 15   1   1     2           1       2   1     1                               2         1                   1     1     1 10
11 9             1         1       1                         1     1               1     1 1     1                         11
12 10     1       1       1                 1           2                                     1               1     1   1   12
13 13 2                     1       1   1           1     1     1 2                     1             1 1                   13
14 10           1   1                                 2             1                           2     1 1   1               14
15 13                 1                                     1 1   2     1   1       1       1           1     1   1   1     15
16 5                                   1 1                             1           1                               1       16
17 16   2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1     1           1   2               17
18 16 1             1   1             1   1       1                           1     1     1     3   1     1   1 1           18
19 15   1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1       1                             19
20 11 1             1     1     1   1         1 1       1                                     1         1           1       20
21 12             1     1 1                         1 1               1       1       1   1       1           1         1   21
22 15                   1     1         1 1         1         1             1                 1   1 1           1 1 1     2 22
23 11       1                   1     2       1 1           1 1             1                             1           1     23
24 10                           1             1                 1 2                           1           1     1 1       1 24
25 11 1                           1               1 1                   1     1   1                   1   1 1         1     25
26 8                 1                     1               1     1     1         1               1     1                   26
27 14       1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1           1                     1   27
28 10     1     1           1                   1     1                 1       1 1             1   1                       28
29 9       1                         1       1       2                         1             1           1 1               29
30 9     1 1 1     1   1         1       1                     1                             1                             30
31 9 1   1               1 1                                     1   1               1             1             1         31
32 11   1                 1     1         1         1     1 1                     1     1   1                       1       32
33 13   1           1                       1             1 1   1   1         1     1     1       1     1         1         33
34 12   1         2       1           1 1                     1           1     1 1             1                   1       34
35 10     1     1     1     1         2                   1                               1             1             1     35
36 12         1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1           1                   1   36
37 13     2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1         1                             37
38 8 1                                       1                                     1 1         1             1 1     1     38
39 5         1               1                         1                                           1     1                 39
40 13 2                         1           1   1 1   1       1         2                   1                 1       1     40
41 11                             1 3               1 1               1     1     1     1     1                             41
42 11 1 1 1         1     1   1                                       1               1     1 1               1             42
43 10                 1           1                   1     1         1   2             1                       1     1     43
44 9   1       1                                                 1                 1   1               2         1   1     44
45 10     1     1                                     1   1                                 1               1   2   1   1   45
46 11   1   1       1         1       1       1         1               1                   1 1                   1         46
47 11                     1         1                 1                     1                 1           2   1   1   1 1   47
48 13                   1                       1   1 1         1     1             1 1 1         1           1   1       1 48
49 11                           1 2               2     1                 1                   1       1                   2 49
50 11       1               1               1 1     1   1         1 1           1       1                                 1 50
51 10       1 1               1   2                   1 1         1                   1   1                                 51
52 12 1       1 1                     1           1     1                           1     2     1                     1 1   52
53 10                                                         1 2   1 1         1         1         1 1                   1 53
54 9       1             1   1                                     1 1   1 1                   1             1             54
55 6   1               1             1           1     1                         1                                         55
56 11                 1   1                   1           1 1                 1                   1     1         1 1   1   56
57 9       1 1           1               1 1                                     1             1           1 1             57
58 15 1   1             1                       1         2 1         1     2           1             2     1       1       58
59 8     1           1                       1         1   1               1   1                                   1       59
60 11       1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     1                                 60
61 12   1     1         1       1   1       1   1                   1               1             1 2                       61
62 9         1       1                                           1       1 1             2     1   1                       62
63 7                 1                           1                   1   1                   1           1     1           63
64 11                         1           1                   1 1                   1 1       1     1 1             1 1     64
65 10 1                       1             1                   1     1   1         1 1     1                   1           65
66 12       1   1   1   2                             1             1             2 1                             1       1 66
67 13         1         1             1       1       1               1       1 1         1 1         1                 1 1 67
68 14                     1   1           1 1   1           2       1     1     1 1                   1   1 1               68
69 6                                                     1 2                               1               1     1         69
70 7                                                     1       1     1     1                     1             1     1   70
71 13       2     1 1       2 1 1   1                                       1 1                                       1 1   71
72 9                             1 1   1           2           1         1     1                               1           72
73 14   1         1                         1 1               2         1 1   1   1             1                     1 2   73
74 12             2                     1           1   1                                   1     1 1 2         1   1       74
75 6 1                   1                     1                             1                               1         1   75
76 10     1   1       1         1             1   1 1                                     1   1                 1           76
77 10     1           1                                   1           1 1   1   1                 1         1 1             77
78 9                         1             1   1   1     1                                 1   1           1   1           78
79 9     1         1   1   1                                                     1 2                   1             1     79
80 8                   1                         2               1   1                           1                 1 1     80
81 13 1 2                         1           1       1   1                 1             1           1 2                 1 81
82 9     1         1         2 1                                 1                   2           1                         82
83 10                       1   1       1             1               1                 2           1           1         1 83
84 7     1     1                         1 2     1                                                       1                 84
85 9           1 1         1         1 1       1                             1                                     1     1 85
86 11     1     1       1         1     1                   1       1                       1   1             2             86
87 10         1       1   1 2                           1                             1                 1 1 1               87
88 8 1         1       1               1       1             1         1                 1                                 88
89 7           1                     1 1                                                                   1   2         1 89
90 10         1                   1         1   1 1     1                                             1         1   1   1   90
91 6                       1               1                       1       1   1                   1                       91
92 11           1 1   1     1     2                 1                                   1         1         1         1     92
93 10   1       1                 1       1   1                       1         1               1         1             1   93
94 11           2                   1   1 1                     2             1         1         1               1         94
95 10         1               1         2           1                 1         1   1                     1       1         95
96 15               1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1         1     1             1     96
97 11       1           1 1     1         2   1               1           1             1               1                   97
98 12               1     1                       1 1   1               1 1                       1       1 1 1     1       98
99 12                                 1                   1   1 1   1             1 1               1 1     1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng