BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12       2   1   1         1           1 1         1                 1     1                   1                 1       00
01 12                               2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1                     01
02 11                         1         1                                     1 1 1 1               1           1   2     1 02
03 12         1                 1   1                 1       1                 1 1   1           1 1         1 1           03
04 5                             1             1                     1                       1                           1 04
05 9       1 1             1 1         1       1 1                         1                                         1     05
06 15   2         1     1 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2                       1 06
07 9         1             1                 1                       1             1               1       1 1   1         07
08 11   1                                                           1       1     2               1 2               1   2   08
09 12                 1                   1                       2 1 1         1   1     1     1           1         1     09
10 6                                                     1       1   1     1         1         1                           10
11 13               1                 1               1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1 11
12 10               1           1 1 1                     1     1           1             1                       2         12
13 15 1 1 1             1       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1                       13
14 9 1               1               1 1   1               1   1                                       1               1   14
15 11                   1                   1           1             1                     2           1 1 1     1       1 15
16 7 1           1         1                           1   1                               1                           1   16
17 8                                     1 1     1   1           1   1                                   1         1       17
18 9           1   1 1   1                                                                 2                 1       1 1   18
19 18 2   1 1           1                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1           19
20 15 1       1                   1           1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1 20
21 12             1 1 1       1 1     1             1               1     1                             1 1     1           21
22 13   1                               1 3                 1         1                           2 1     2   1             22
23 13   1                                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             23
24 9   1       1   1                                               1         1         1                 1 1 1             24
25 11                       1     1     1     1           1                 1           3 1                             1   25
26 11 1       1     1 1       1           1         1 1               1             1                           1           26
27 11                 1   1       1 1                       1     2           1   1                                 1 1     27
28 8                 1           1                                                           1   1   1         1       1 1 28
29 10 1                     1                 1     1                   1   1 1     1   1       1                           29
30 11                         1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1                     30
31 17         1       1           1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                                   1   31
32 12             1 1           1           1   1                                 2       1                       1 1 1 1   32
33 9     1                                 1                   1       1       1             2                 1 1         33
34 9 1   2   1       1               1 1                                                                       1 1         34
35 10 1                       1                   2       1 1                     1   1   1                         1       35
36 12                               1   1         1 1     1             1         1             1 1   1         1     1     36
37 11   1 2         1       1       1                         1 2               1                                 1         37
38 11                       2             1         1     1               1 1 1                     1   1           1       38
39 8         1     1   1                               1     1                 1       1                             1     39
40 12           1     1 1           1     1   1       1 1 1   1                             1 1                             40
41 10             1                             1   1     1 1       1     1               1   2                             41
42 10                 1 2                           1                           1 1           1             1 1       1     42
43 11             1       1                                 1     1 1   1                               1 1           2 1   43
44 17       1 1 2 2           1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 1                   44
45 7                 1     1                               1                           1                         1 1   1   45
46 13     3                           1                           1       1 1                         1     1   2     2     46
47 8                           1         1   1     1   1             1                     1                   1           47
48 15       1   1       1     1               2               1     1 1               1       1             1 1   1 1       48
49 9                           1     1 1               1   1     1     1                           1             1         49
50 10   1               1 1     1 1     1   1           1       1       1                                                   50
51 10             1             1                 1   1               1 1     1               1   2                         51
52 11 1         1 1     2   1 1     1           1               1                           1                               52
53 12                         1   1                             2         1 2   1                     1 2                 1 53
54 7     1     1       1                                                               1 1         1   1                   54
55 8             1                 1           1       1                                       1       1 1       1         55
56 6         1                   1   1       1                                                       1   1                 56
57 11       1       1 1   1           1     1                 1 1             1   1                       1                 57
58 10                       1                     1                     1       1             1     2     1         1     1 58
59 11           1     1                                 1 1 1           1 1             1           1 1                 1   59
60 12         1         1         1                   1         1 1 2                                     1   1     1 1     60
61 15   1 1   1               1               1       1         1       1             2         1       2   1             1 61
62 9   1       1   1                   1     1       1       1                                       1                   1 62
63 8     1                           2                   1                 1 1                         1             1     63
64 11     1     1             1       1         1                 1 1                       1     1       1     1           64
65 11                       1 1 1             1       1   1   1                       1 1               1           1       65
66 14                             1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1         66
67 8   1 1     1                   1             1     1                                       1                   1       67
68 9                     1   1                               1 1         1           1         1                   1   1   68
69 7 1           1                           1   1               1                   1 1                                   69
70 8               1     1   1   1       1                               2                               1                 70
71 4         1                 1                                   1           1                                           71
72 12 1       1 1                       1       1   1   1           1     2     1                                       1   72
73 15       1       1 1         1                 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           73
74 8                                                       1       1     1           1   1 1     1         1               74
75 8 1       1           1 1                               1             1       1                         1               75
76 19     1               2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1 76
77 15           1         1     1 1 1   1 1     1                                   1     2                   1         1 2 77
78 6                                             1                   1               1       1                   1       1 78
79 16   1               2 1                     1                         1 1       2 2               2     2     1         79
80 10             1       1         1             1       1             2         2         1                               80
81 11                       1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             1                   81
82 7       1       1                   2         1                                                   1         1           82
83 6                     1           1                                             1             1         1 1             83
84 8       1                                           1     1     1     1     1     1                   1                 84
85 13 1 3         1                 1                     1     1                           1             1 1     1   1     85
86 9         1                   2                                         1   1     1         1       1                 1 86
87 12       1 1       1   1   1       1         1         1       1             1             2                             87
88 17 1     1 1   1 1           1       1   1                       1 1               1 1                   2 2         1   88
89 6                     1 2                           1                                         1       1                 89
90 8               1   1                       1 1 1     1                               1 1                               90
91 12     1     1                       1 1     1   1       1             1 1         1                             2       91
92 6 1         1                                                     1                         1     1               1     92
93 14 1     1     1                         2           1     2     1   1       1                   1             1   1     93
94 11   1         1   1           1     1   1         1                 1 1 1                                           1   94
95 11                     1                 1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1 95
96 17   1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1     96
97 13     1 3     1     1       1           1   1                 1                       1                   1           1 97
98 6       1                               1 1               1                 1               1                           98
99 5       1                         1               1           1                                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng