BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12             1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1         00
01 12       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1         1             01
02 16               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2       02
03 14 1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1             1       03
04 8         1                           1   1 1             1                           1                 1 1             04
05 13                                 1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1     05
06 8           1 2                       1               1     1             1                                         1   06
07 8               1       1 1   1                 1   1           1           1                                           07
08 16             1 2               1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 08
09 5     1     1           1         1                                                                                   1 09
10 13 1         1                             1                   1   1 1             1             2         1   1     2   10
11 14 1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1                 1   11
12 9     1                       2                       1         1                             1       1     1       1   12
13 13     1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1       2       2               13
14 9                   1               1                     1     1     1   1 1                                     1   1 14
15 12       2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                               15
16 8       1                           1                                   1 1 1   1           1 1                         16
17 16                     1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1   17
18 16       2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1 18
19 18   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 19
20 10             1             1 1       1         1     1                                   1   1         1             1 20
21 8                   1 1     1             1                         1   1               1                           1   21
22 11             2 1     2   1                       1       1             2                             1                 22
23 13   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1         1         23
24 12   1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1                     24
25 11   3 1                             1         1                                 1           1 1   1     1               25
26 5                           1                                 1                       1         2                       26
27 9                               1 1             2                       1       1         1                   1     1   27
28 11         1   1   1         1       1 1         1 2                                                         1     1     28
29 10   1       1                                     1     2 1           1                       1       1       1         29
30 12   1   1   1     1                     1                                         1         1     1         1 1 1     1 30
31 9                                   1     1                 1     1       2 1                           1   1           31
32 13     1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1             32
33 14         2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           1 33
34 8                           1 1           1       1                                             1         1         2   34
35 11 1   1                         1                         1 1                 2   1       1                 1     1     35
36 13           1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1       36
37 6                             1                                         1                         1         2         1 37
38 13               1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1               38
39 11   1                             1         1           1 1   1   1         1         1               1         1       39
40 8       1 1                                         1 1                 1 1                             2               40
41 6     1   2                                     1                         2                                             41
42 13         1             1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1         1 42
43 10                   1 1           2 1                               1         1   1 1           1                       43
44 12         1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1             1       1     44
45 9   1                         1 1   1                                     1             1         1         1     1     45
46 17                 1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1 46
47 8       1                   1             1 1           1     1               1                     1                   47
48 10 1       1             1 1   1 1                       1     1                             1     1                     48
49 6               1             1           1                     1                     1               1                 49
50 7                                       1               1 1                 2                         1       1         50
51 11         1   2                                 1               1               1 1     1           1         1 1       51
52 11       1                                 1         1           1     1         1 1             1       1       1 1     52
53 8                 1 2                 1   1                             1     1     1                                   53
54 14   1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       1         54
55 8           1       1 1       1                                                           1     1   1     1             55
56 6                 1   1                                     1 1   1                 1                                   56
57 9                     1                     2     1                               1   1     1                 1 1       57
58 15         1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1           58
59 13   1           1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1           59
60 9                     1   1     1 1                     1                     1     1               1         1         60
61 20 2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1       61
62 7                 1                   1                       1       1           1     1                       1       62
63 4                   1             1                             2                                                       63
64 9       1     1       1     1                         1       1 1               1                     1                 64
65 10 1 1               1           1       2                   1                                 1     1   1               65
66 12             1               1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1 66
67 10           1                   1       1           1                         1     1   1 1 1                   1       67
68 8 1         1                   1   1         1                           1   1                   1                     68
69 8 1 1                                         1 1     1               1                         1 1                     69
70 5                     1                 1           1       1       1                                                   70
71 8                                                 1             1 1                     1                     2     1 1 71
72 10                                   1   1   1           1         1             1     1       2   1                     72
73 13   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                             1         1   73
74 11 1   1 1     1         1                                     1         1     1                     1               2   74
75 7                       1                         1             1                     1 1   1           1               75
76 10     2         1 1 1 1 1             1                                                                     1   1       76
77 13     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1           77
78 12 1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1                         78
79 12 2               2     2     1                         1         1                             1           1         1 79
80 9       1                               1                 1   1   1 1 1 1                           1                   80
81 12     1             1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2             81
82 8                 1         1           1                                       1 1       1                 1         1 82
83 11             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1                         83
84 12 1                   1                         1   1             1                 1   3 1                 1     1     84
85 15       1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1   85
86 13 1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1               1     1     86
87 11         2                             1   1     1 1 1           1                           1       1         1       87
88 14 1 1                   2 2         1   1     1     1         1                                     1   1         1     88
89 7             1       1                       1                 1       1               1                         1     89
90 6     1 1                                                               1         1       1                     1       90
91 12 1                             2             2   1     1                                 1 1 1   1   1                 91
92 12           1     1               1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   92
93 12               1             1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1     93
94 6                                   1               1           1               1                                 2     94
95 11                         1         1 1       1   1   1       2           1     1                               1       95
96 16   1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 1 96
97 10     1                   1           1                             1 1 1     1           1   1               1         97
98 6           1                                             1   1           1 1                                         1 98
99 10                 1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng