BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19                 1             1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1   00
01 12                   1       2               2                 1                       1 2   1           1   1           01
02 10             1 1       2           1         1                                           2           1 1               02
03 6   1         1               1                   2                                                                 1   03
04 18       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1       1             1         2         04
05 10     1           1         1       1     1 1                         1                 1     1           1             05
06 18 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1 06
07 12   1 1   1             1     1 1   1                       1                           1                 1 1 1         07
08 5                             2                                                     1     1                       1     08
09 9           1           1   1                             1         1         1                     1 1       1         09
10 7       1     1           1       1           1             1                                 1                         10
11 3         1                                                                                                           2 11
12 18           1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1         12
13 13                   1     1   1       1               1                         1   1 1   1 2           1   1           13
14 8   1                       1     1                 1                           1               1   1           1       14
15 8         1                       2 1   1           1               1     1                                             15
16 15         1   1         1             1                   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1     16
17 11     1                         1   1 1                           1                 2                             1 2 1 17
18 15           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1                       1   1                 1 18
19 9                 2   1                                             1                 1         2 1                 1   19
20 11 1       1     1   1   1       1                 2   1 1                           1                                   20
21 16       1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2   21
22 16   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1         2 1     1                         22
23 10       1 2 1                   1     1                   1       1           1   1                                     23
24 15       1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1                   1   1   1             24
25 11         2         2             1         1   1                       1     1 1         1                             25
26 14 1       1           1   1   1     1               1               1       1   1   1                     1       1 1   26
27 5                                             1       1     1 1                                           1             27
28 6           1                         1       1                                     1               2                   28
29 12   2           1                     1 1   1                                         1     1             1       1   2 29
30 9       1             1   1   2                                       1       1               1               1         30
31 10     1                 1                     1 1             2 1 1               2                                     31
32 3                             1         1         1                                                                     32
33 13           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         1                                   33
34 11           1         1     1                       1     1       2 1     1       1         1                           34
35 13           1             1     1                 2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   35
36 16     1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1         1             1                   36
37 13             1 1       1   1   2     1                                     1                         1     1   1     2 37
38 13       1           1       1 1                                   2   1           1     1 1   1         1     1         38
39 9                       1           1   1         1           1                     1                   1       1     1 39
40 9             1     1     1 1           1                                   1             1         1             1     40
41 10                                   1                               1     2 1                       2         1   2     41
42 12 1               2   2                             1                             1   1   1         1           1     1 42
43 10           1   1     1       1               1 1     1                                           1 1 1                 43
44 8       1                                         1 1                       1     1         1         1 1               44
45 5           1     1                                             1                   1       1                           45
46 10     1 1                       1               1 1             2   1                                     1     1       46
47 10                         2             1 1           1         1                         1   1                   1   1 47
48 9     1                               1                   1 1             1       1                   1 1   1           48
49 14                 1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1             2         1               49
50 6     1   2                                                                                     1               1   1   50
51 7                                   2             1         1             1     1               1                       51
52 11 1             2                         1         1   1   1         1               1       1             1           52
53 11   1       1   1       1 1                         1         1                                 1 1       1     1       53
54 15   1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1     1               1               54
55 8             1                   1 1                       1                 1                     1           1   1   55
56 10                         1               2     2                   1       1 1                     1     1             56
57 9                   1   1       1       1   1                       1               1   1   1                           57
58 13 1           2     1 1       1                                               1           2   1           1   1     1   58
59 11     2   1                                   1       1               1 1                 1             1         1 1   59
60 14       2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1             1         1             60
61 15     1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           61
62 4                 1                                                   1         1                             1         62
63 8       1                                   1       1 1                 1         1         1   1                       63
64 9                   1           1     1 1               1             1             1             1   1                 64
65 13       1     1         1               3     1                           1     1               1 1               2     65
66 10 2                               1     1 1       1       1                                     1 1             1       66
67 15 1               1                           1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1     67
68 10 2   1                   1                             2                     1   1               1             1       68
69 11   1   1         1               1 1     1             1           1           1             1       1                 69
70 7 1 1             1                     1                                                 1         1       1           70
71 12 1           1           1 1     1                       1               1       1     1 1   1                     1   71
72 14   1                         1                 1           1           2               1       2     1   1   1     1 1 72
73 9         2                     1       1     1           1   1                           1                           1 73
74 16               1       2       2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1                       74
75 9   1             1                           1           1     1       1           1   1   1                           75
76 13   2   1                             1               1 1                                       2 1     1     1   1   1 76
77 8 1                                         2     1         1 1                 1             1                         77
78 7 1 2                                             1           1                 2                                       78
79 9             1                   1 1                       1   1     1     1           1   1                           79
80 11     1 1                               1   1                               3                     1 1     1         1   80
81 12               2           1     1           1 1     1   1             1     1           1       1                     81
82 16 1   2               2               2   3             1                       1                 1   1         2       82
83 7                             1               1 1                     1                     2           1               83
84 8   1 1               1           1                 1         1   1                         1                           84
85 11       1         1                                               1       1         1             1   1     1 1 1     1 85
86 6                   1     1                                     1                 1   1 1                               86
87 11             1     1             1                   1       1             1     1     2               1 1             87
88 12         1       1       1               1 1             1       1                         1     2       1     1       88
89 7 1                           1                 1                     1                       1   1     1               89
90 14 1             1             1     1 1   1 1   2   1                                   1         1         1     1     90
91 8                   2                                                     1                 1 1             2       1   91
92 14   1                     1                 1       1   1         1       1 1 2       1               2     1           92
93 9               1                           1           1   1     1                                   1   1 2           93
94 11                     1 1             1     1         1               1     1   2 1   1                                 94
95 8                                                 1   1                       1     2                 1     1         1 95
96 6       1             1             1                             1               1     1                               96
97 11           1                   1 1       1     2       1       1               1                             1     1   97
98 7         1 1                                       1   1   1 1             1                                           98
99 10             2                           2   1                 1   1                         1               1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng