BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17           1   1                       1             1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2 00
01 12                 1   1                   1       2               2                 1                       1 2   1     01
02 8                                   1 1       2           1         1                                           2       02
03 7   1       1             1         1               1                   2                                               03
04 18     1             1 1       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1       1           04
05 12   1               2       1           1         1       1     1 1                         1                 1     1   05
06 13     1                 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 1           1           06
07 12     1           1 1     1 1   1             1     1 1   1                       1                           1         07
08 4                                                   2                                                     1     1       08
09 6                                 1           1   1                             1         1         1                   09
10 11   1   2       1             1     1           1       1           1             1                                 1   10
11 1                               1                                                                                       11
12 17 1               1 1             1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1           1           12
13 12         1                               1     1   1       1               1                         1   1 1   1 2     13
14 9 1     1     1           1                       1     1                 1                           1               1 14
15 9 1                             1                       2 1   1           1               1     1                       15
16 9                 1             1   1         1             1                   1   1           1           1           16
17 8         1                 1                         1   1 1                           1                 2             17
18 15                 1   1           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1                       1 18
19 9               2                       2   1                                             1                 1         2 19
20 15           1 3         1       1     1   1   1       1                 2   1 1                           1             20
21 14     1   1                   1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1               21
22 20 1               2   1   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1         2 1     1   22
23 12   1                 1       1 2 1                   1     1                   1       1           1   1               23
24 13           1                 1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1                   24
25 14                 1 1 1         2         2             1         1   1                       1     1 1         1       25
26 13           1 1         1       1           1   1   1     1               1               1       1   1   1             26
27 8       1     1 1   1                                               1       1     1 1                                   27
28 7     1         1 1               1                         1       1                                     1             28
29 11       1         1 1     2           1                     1 1   1                                         1     1     29
30 8                             1             1   1   2                                       1       1               1   30
31 12       1             1     1                 1                     1 1             2 1 1               2               31
32 3                                                   1         1         1                                               32
33 15 1                   1           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         1             33
34 13           1 1                   1         1     1                       1     1       2 1     1       1         1     34
35 15   1 1 1           1             1             1     1                 2             1 1 1   1                 1   1   35
36 16       1                   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1         1           36
37 9               1                   1 1       1   1   2     1                                     1                     37
38 13     1 1                     1           1       1 1                                   2   1           1     1 1   1   38
39 7             1                               1           1   1         1           1                     1             39
40 9       1 1                         1     1     1 1           1                                   1             1       40
41 9 1 1     1         1                                     1                               1     2 1                     41
42 10         1             1               2   2                             1                             1   1   1       42
43 9         1           1           1   1     1       1               1 1     1                                           43
44 8           1 1               1                                         1 1                       1     1         1     44
45 8   1 1 1                         1     1                                             1                   1       1     45
46 9 1                         1 1                       1               1 1             2   1                             46
47 10   1 1                                         2             1 1           1         1                         1   1   47
48 8             1     1       1                               1                   1 1             1       1               48
49 14             1                         1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1             2   49
50 8 1   1   1         1       1   2                                                                                     1 50
51 12 1   1 1   1         1                                   2             1         1             1     1               1 51
52 12     1         1       1             2                         1         1   1   1         1               1       1   52
53 11           1     2       1       1   1       1 1                         1         1                                 1 53
54 17   1 1               1   1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1     1         54
55 6               1                   1                   1 1                       1                 1                   55
56 9 1                                             1               2     2                   1       1 1                   56
57 13       1   1   2                         1   1       1       1   1                       1               1   1   1     57
58 15 1             1     3 1           2     1 1       1                                               1           2   1   58
59 9         1                 2   1                                   1       1               1 1                 1       59
60 13                             2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1             1 60
61 14                           1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   1             61
62 3                                       1                                                   1         1                 62
63 8                             1                                   1       1 1                 1         1         1   1 63
64 8     1                                   1           1     1 1               1             1             1             64
65 15 1 1     1   1 1             1     1         1               3     1                           1     1               1 65
66 9           1           2                               1     1 1       1       1                                     1 66
67 13   1         1         1               1                           1     1           2       1     1     1     1 1     67
68 9                 1     2   1                   1                             2                     1   1               68
69 14 1 1       1         1   1   1         1               1 1     1             1           1           1             1   69
70 5                       1 1             1                     1                                                 1       70
71 12   1                   1           1           1 1     1                       1               1       1     1 1   1   71
72 11             1       1   1                         1                 1           1           2               1       2 72
73 9               1               2                     1       1     1           1   1                           1       73
74 19   1             2                   1       2       2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1 74
75 12   1 1   1               1             1                           1           1     1       1           1   1   1     75
76 10         1 1             2   1                             1               1 1                                       2 76
77 8                       1                                         2     1         1 1                 1             1   77
78 8           1           1 2                                             1           1                 2                 78
79 11   1     1                         1                   1 1                       1   1     1     1           1   1     79
80 8     1                     1 1                               1   1                               3                     80
81 12             1                       2           1     1           1 1     1   1             1     1           1       81
82 16         1   2     1   1   2               2               2   3             1                       1                 82
83 8 1         1                                       1               1 1                     1                     2     83
84 11 2         1             1 1               1           1                 1         1   1                         1     84
85 5                             1         1                                               1       1         1             85
86 7       1                                 1     1                                     1                 1   1 1         86
87 12 2               1                 1     1             1                   1       1             1     1     2         87
88 8                               1       1       1               1 1             1       1                         1     88
89 10   1     2         2   1                           1                 1                     1                       1   89
90 12                   1   1             1             1     1 1   1 1   2   1                                   1         90
91 8         1 1       1                     2                                                     1                 1 1   91
92 15       1   1   1     1   1                     1                 1       1   1         1       1 1 2       1           92
93 7         1     1                     1                           1           1   1     1                               93
94 13       1         1                         1 1             1     1         1               1     1   2 1   1           94
95 6   1                                                                   1   1                       1     2             95
96 6                             1             1             1                             1               1     1         96
97 11       1             1           1                   1 1       1     2       1       1               1                 97
98 10               1 1 1           1 1                                       1   1   1 1             1                     98
99 13     2 1     1 1                   2                           2   1                 1   1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng