BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15 1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1 00
01 12           2     1                 1     1         1                 1           1 2           1       1               01
02 10 1   1     1 1                     1   1                 2             1                                     1         02
03 9                     1           1       1 1             1       1                           1     1 1                 03
04 9   1                           1                 1 1                       1           2       1               1       04
05 15         1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 05
06 8     1             1                                         1         1     1                           2         1   06
07 6         1           1                                                                             1       1       1 1 07
08 12         1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1             08
09 4                                                               1       1   1                           1               09
10 15       1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1                           10
11 9                     1       1   1         1                 1         1       1                         1     1       11
12 9         1                             1       1     1       1       1                 1           2                   12
13 15                         1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2         13
14 10   1     1     1   1 1                                     1   1                                 2             1       14
15 9                   1     1       1                               1                                     1 1   2     1   15
16 9                 1 1 1   1           1 1                                           1 1                             1   16
17 17 1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1       17
18 14       2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1                         18
19 21 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1 19
20 10                                   1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                   20
21 9             1   1               1                           1     1 1                         1 1               1     21
22 10   1             2                             1                   1     1         1 1         1         1             22
23 11             1 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1             23
24 10                                 1 2     1 1                               1             1                 1 2         24
25 9                         1           1 1   1     1                           1               1 1                   1   25
26 9       1                       1         2                       1                     1               1     1     1   26
27 14                 1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2   27
28 6                                                     1     1           1                   1     1                 1   28
29 11 2 1           1                       1       1       1                         1       1       2                     29
30 11                           1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1           30
31 11     1     1       2 1                           1   1               1 1                                     1   1     31
32 13 1                 1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1               32
33 13             1   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   1       33
34 9                                         1         1         2       1           1 1                     1           1 34
35 13   1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2                   1                 35
36 10             1     1                   1                 1                 1 1               1             1   1 1     36
37 12                 1                         1         2         1 2                     1 1             1       1     1 37
38 10     1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1                             38
39 10 1 1   1   1         1         1               1         1               1                         1                   39
40 12                 1 1                             2                         1           1   1 1   1       1         2   40
41 9                   2                                                         1 3               1 1               1     41
42 12             2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                       1     42
43 12             1         1   1 1           1                       1           1                   1     1         1   2 43
44 8   1           1   1           1     1             1       1                                                 1         44
45 7                   1             1         1         1     1                                     1   1                 45
46 15             1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1   46
47 7 1     1               1                     1                       1         1                 1                     47
48 10 1     1                             1     1                       1                       1   1 1         1     1     48
49 10         1                     1               1                           1 2               2     1                 1 49
50 13 1 1                 2                         1       1               1               1 1     1   1         1 1       50
51 13         1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1         51
52 11         1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1                   52
53 8                 1     1     1                                                                           1 2   1 1     53
54 12       1 1   1               1             1   1       1             1   1                                     1 1   1 54
55 8                                   1     1   1     1               1             1           1     1                   55
56 9     1 1   1                 1                                   1   1                   1           1 1               56
57 8                           1   1     1                 1 1           1               1 1                               57
58 15 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1         1     58
59 11     2                     1               1 1 1     1           1                       1         1   1               59
60 14 1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1       60
61 19 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1       61
62 8       1       1           1     1                       1       1                                           1       1 62
63 6         2                                                       1                           1                   1   1 63
64 8       1 1               1                     1                         1           1                   1 1           64
65 9     1                                 1     1   1                       1             1                   1     1   1 65
66 14   1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1             1       66
67 11                       1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1               1     67
68 12                   1   1                   1                         1   1           1 1   1           2       1     1 68
69 6               1                         1 1                                                         1 2               69
70 5     1       1                                                                                       1       1     1   70
71 12         1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                                       71
72 14 1         1             1     1       2   1                                 1 1   1           2           1         1 72
73 10   1 1                                             1         1                         1 1               2         1 1 73
74 9       1         1     1                     1               2                     1           1   1                   74
75 7         1                     1 1   1           1                   1                     1                           75
76 7                                                     1   1       1         1             1   1 1                       76
77 8               1     1                         1     1           1                                   1           1 1   77
78 12   1                 1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1                 78
79 7 1         1                             1           1         1   1   1                                               79
80 12   1   1   1 1 1 1                           1                     1                         2               1   1     80
81 13     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1                 81
82 9                         1 1       1                 1         1         2 1                                 1         82
83 9                       2           1   1                               1   1       1             1               1     83
84 12           1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1                         84
85 13         1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                           85
86 12   1                   1     2       1               1     1       1         1     1                   1       1       86
87 9           1                           1       1         1       1   1 2                           1                   87
88 9       1                                     1   1         1       1               1       1             1         1   88
89 6         1       1               1                         1                     1 1                                   89
90 9                 1         1       1                     1                   1         1   1 1     1                   90
91 9 1                                 1 1 1   1   1                       1               1                       1       91
92 14   1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1                       92
93 10           1   1               1             1     1       1                 1       1   1                       1     93
94 9         1               1                                 2                   1   1 1                     2           94
95 10       2           1     1                               1               1         2           1                 1     95
96 14   1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 96
97 15             1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1           1 97
98 11   1   1           1 1                                         1     1                       1 1   1               1 1 98
99 10     1                         1   1 1       1                                   1                   1   1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng