BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                           2   1   1         1           1 1         1                 1     1                   1     00
01 13           1                                       2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1 01
02 10   1 1           1                           1         1                                     1 1 1 1               1   02
03 13     1   1   1               1                 1   1                 1       1                 1 1   1           1 1   03
04 4                                                 1             1                     1                       1         04
05 10   2                       1 1             1 1         1       1 1                         1                           05
06 16   2                   2         1     1 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2     06
07 8       1     1               1             1                 1                       1             1               1   07
08 15   1 2   1 2   1       1                                                           1       1     2               1 2   08
09 13     1 1       1                     1                   1                       2 1 1         1   1     1     1       09
10 7                 1                                                       1       1   1     1         1         1       10
11 10               1 1                 1                 1               1   1                 1 1       1               1 11
12 10           1     1                 1           1 1 1                     1     1           1             1             12
13 16               1     1 1 1             1       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1   13
14 9 2                   1               1               1 1   1               1   1                                       14
15 8       1 1                             1                   1           1             1                     2           15
16 8   1             1   1           1         1                           1   1                               1           16
17 8                 1 1                                     1 1     1   1           1   1                                 17
18 8           1       1           1   1 1   1                                                                 2           18
19 19   1   1   1         2   1 1           1                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1             19
20 14         2           1       1                   1           1   1   1 1   1             1     1   1             1     20
21 10                   1             1 1 1       1 1     1             1               1     1                             21
22 14 1       1 1       1   1                               1 3                 1         1                           2 1   22
23 14       1   1           1                                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1   23
24 7           1           1       1   1                                               1         1         1               24
25 16     3       1 1   1                       1     1     1     1           1                 1           3 1             25
26 14   2           1   1 1       1     1 1       1           1         1 1               1             1                   26
27 10           1                         1   1       1 1                       1     2           1   1                     27
28 6 1                                   1           1                                                           1   1   1 28
29 14 1     1       2     1                     1                 1     1                   1   1 1     1   1       1       29
30 16 2 1         1     1                         1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1 30
31 17                 1           1       1           1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                   31
32 10   1           1                 1 1           1           1   1                                 2       1             32
33 9         1         1     1                                 1                   1       1       1             2         33
34 9             1     1 1   2   1       1               1 1                                                               34
35 9                     1                       1                   2       1 1                     1   1   1             35
36 12             1     1                               1   1         1 1     1             1         1             1 1   1 36
37 11           1           1 2         1       1       1                         1 2               1                       37
38 11         1 1                               2             1         1     1               1 1 1                     1   38
39 10 1       1 1                 1     1   1                               1     1                 1       1               39
40 14         1       1             1     1 1           1     1   1       1 1 1   1                             1 1         40
41 14     1   1   2                   1                             1   1     1 1       1     1               1   2         41
42 10     1   1     1                     1 2                           1                           1 1           1         42
43 9       1 1   1                   1       1                                 1     1 1   1                               43
44 16                           1 1 2 2           1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 44
45 5                 1                   1     1                               1                           1               45
46 10             1 1         3                           1                           1       1 1                         1 46
47 8                 1                             1         1   1     1   1             1                     1           47
48 11                           1   1       1     1               2               1     1 1               1       1         48
49 10     1       1                                 1     1 1               1   1     1     1                           1   49
50 12   1         1         1               1 1     1 1     1   1           1       1       1                               50
51 11       1                         1             1                 1   1               1 1     1               1   2     51
52 11                     1         1 1     2   1 1     1           1               1                           1           52
53 10     1                                       1   1                             2         1 2   1                     1 53
54 10       2           2     1     1       1                                                               1 1         1   54
55 6                 1               1                 1           1       1                                       1       55
56 8   1 1           1           1                   1   1       1                                                       1 56
57 11               1           1       1 1   1           1     1                 1 1             1   1                     57
58 9 1   1                                     1                     1                     1       1             1     2   58
59 12       1         1             1     1                                 1 1 1           1 1             1           1 1 59
60 10         1   1               1         1         1                   1         1 1 2                                   60
61 12 1                     1 1   1               1               1       1         1       1             2         1       61
62 9                 1     1       1   1                   1     1       1       1                                       1 62
63 7                 1       1                           2                   1                 1 1                         63
64 11       2                 1     1             1       1         1                 1 1                       1     1     64
65 10 1                                         1 1 1             1       1   1   1                       1 1               65
66 14     1                                           1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1     66
67 7                       1 1     1                   1             1     1                                       1       67
68 10         1   1   1                       1   1                               1 1         1           1         1       68
69 8           1         1           1                           1   1               1                   1 1               69
70 11 1 1           1 1                 1     1   1   1       1                               2                             70
71 9         2 1   1   1         1                 1                                   1           1                       71
72 12       1             1       1 1                       1       1   1   1           1     2     1                       72
73 13                           1       1 1         1                 1           1                     1   2 1   1 1 1     73
74 12         1 1   1   2                                                       1       1     1           1   1 1     1     74
75 7                     1       1           1 1                               1             1       1                     75
76 16             1           1               2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 76
77 12             1                 1         1     1 1 1   1 1     1                                   1     2             77
78 7     2 1                                                         1                   1               1       1         78
79 13                       1               2 1                     1                         1 1       2 2               2 79
80 11                   1             1       1         1             1       1             2         2         1           80
81 10                                           1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             81
82 6                           1       1                   2         1                                                   1 82
83 6 1             1                         1           1                                             1             1     83
84 9 1           1             1                                           1     1     1     1     1     1                 84
85 11           1   1     1 3         1                 1                     1     1                           1           85
86 8   1                         1                   2                                         1   1     1         1       86
87 13                   1       1 1       1   1   1       1         1         1       1             1             2         87
88 13       1             1     1 1   1 1           1       1   1                       1 1               1 1               88
89 6             1                           1 2                           1                                         1     89
90 10 1             1                   1   1                       1 1 1     1                               1 1           90
91 10                         1     1                       1 1     1   1       1             1 1         1                 91
92 5                     1         1                                                     1                         1     1 92
93 13     1               1     1     1                         2           1     2     1   1       1                   1   93
94 10                       1         1   1           1     1   1         1                 1 1 1                           94
95 9           1                             1                 1 1     1       1         1       1   1                     95
96 18 1 1   1               1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1 96
97 13       1           1     1 3     1     1       1           1   1                 1                       1             97
98 7   1                       1                               1 1               1                 1               1       98
99 8 2               1         1                         1               1           1                                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng