BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16           2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1     00
01 13         1   1                 2     1                 1     1         1                 1           1 2           1   01
02 13   1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1                           02
03 11       1 1   2                           1           1       1 1             1       1                           1     03
04 11   1   1 1             1                           1                 1 1                       1           2       1   04
05 15     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 05
06 7   1               1     1             1                                         1         1     1                     06
07 4             1   1           1           1                                                                             07
08 15 2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                         08
09 3                                                                                   1       1   1                       09
10 16       1                   1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1       10
11 10   1   2                                 1       1   1         1                 1         1       1                   11
12 8                   1         1                             1       1     1       1       1                 1           12
13 13     1   1                                   1     1 1       2       2                     1       1   1           1   13
14 10 1                     1     1     1   1 1                                     1   1                                 2 14
15 7   1       1 1                         1     1       1                               1                                 15
16 9 1                                   1 1 1   1           1 1                                           1 1             16
17 18               1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1         17
18 16 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1     18
19 17           1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1       19
20 12   1         1     1                                   1   1         1             1     1     1   1         1 1       20
21 9       1                         1   1               1                           1     1 1                         1 1 21
22 10               1       1             2                             1                   1     1         1 1         1   22
23 11     1   1                       1 1                             1         1                   1     2       1 1       23
24 10         1       1 1                                 1 2     1 1                               1             1         24
25 10 1         1                                 1           1 1   1     1                           1               1 1   25
26 6                           1                       1         2                       1                     1           26
27 12             2                       1       1         1                   1     1   1                 1 2     1       27
28 10 1 1         1 2                                                         1     1           1                   1     1 28
29 12               1     2 1           1                       1       1       1                         1       1       2 29
30 11     1                                         1         1     1         1 1 1     1   1         1       1             30
31 11 1     1                 1     1       2 1                           1   1               1 1                           31
32 13 1       1           1                 1 2       1           1         1                 1     1         1         1   32
33 11         1       1               1   1     1   1   1               1   1           1                       1           33
34 9       1       1                                             1         1         2       1           1 1               34
35 12                       1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2                 35
36 11       1   1   1 1               1     1                   1                 1                 1 1               1     36
37 9                                     1                         1         2         1 2                     1 1         37
38 11               1         1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1         38
39 10         1           1 1   1   1         1         1               1         1               1                         39
40 11                 1 1                 1 1                             2                         1           1   1 1   1 40
41 9             1                         2                                                         1 3               1 1 41
42 11                                 2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                         42
43 9 1                               1         1   1 1           1                       1           1                   1 43
44 8                   1   1           1   1           1     1             1       1                                       44
45 7 1                                     1             1         1         1     1                                     1 45
46 14     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         46
47 9       1 1           1     1               1                     1                       1         1                 1 47
48 8                     1     1                             1     1                       1                       1   1 1 48
49 9       1                     1                     1               1                           1 2               2     49
50 11     1               1 1                 2                         1       1               1               1 1     1   50
51 12             1               1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 51
52 12       1         1           1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     52
53 5   1   1                             1     1     1                                                                     53
54 12     1 1           1       1 1   1               1             1   1       1             1   1                         54
55 7                                                       1     1   1     1               1             1           1     55
56 7                         1 1   1                 1                                   1   1                   1         56
57 11         2     1                               1   1     1                 1 1           1               1 1           57
58 12   1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1       58
59 12 1       1         1     2                     1               1 1 1     1           1                       1         59
60 12                     1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1     60
61 19   1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1       61
62 7   1                       1       1           1     1                       1       1                                 62
63 4                             2                                                       1                           1     63
64 7                   1       1 1               1                     1                         1           1             64
65 8     2                   1                                 1     1   1                       1             1           65
66 13                       1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1 66
67 12     1           1                         1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1 67
68 10 1         1                           1   1                   1                         1   1           1 1   1       68
69 6           1 1     1               1                         1 1                                                       69
70 4     1           1       1       1                                                                                     70
71 13               1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                   71
72 15 1   1   1           1         1             1     1       2   1                                 1 1   1           2   72
73 7     1                 1 1                                             1         1                         1 1         73
74 8                           1         1     1                     1               2                     1           1   74
75 8               1             1                     1 1   1           1                   1                     1       75
76 8   1                                                                     1   1       1         1             1   1 1   76
77 11 1 2   1   1       1               1     1                         1     1           1                                 77
78 13   1   1               1                 1 1   2         1 1                                 1             1   1   1   78
79 7                     1         1                             1           1         1   1   1                           79
80 11     1                 1   1   1 1 1 1                           1                     1                         2     80
81 13                   1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1 81
82 9     1                                       1 1       1                 1         1         2 1                       82
83 12       1 1     1   1                       2           1   1                               1   1       1             1 83
84 14             1   1             1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1     84
85 14               1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1       85
86 13   1     1         1   1                   1     2       1               1     1       1         1     1               86
87 13     1   1     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2                           87
88 11 1   1     1     1         1                                     1   1         1       1               1       1       88
89 7           1                 1       1               1                         1                     1 1               89
90 8                                     1         1       1                     1                   1         1   1 1     90
91 11           2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1               1           91
92 14                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1   92
93 12         1     1   1           1   1               1             1     1       1                 1       1   1         93
94 9 1               1           1               1                                 2                   1   1 1             94
95 14 1 1       1   1   1       2           1     1                               1               1         2           1   95
96 15           1 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1       96
97 14   1                             1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1         97
98 8                       1   1           1 1                                         1     1                       1 1   98
99 10     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                                   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng