BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1                 1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1         00
01 12 1                           1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1           01
02 16                             1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1               02
03 14     1       1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1       03
04 6                     1                       1                           1   1 1             1                         04
05 10 1                         1                                         1     1       1               1 2   1     1       05
06 10 1 1         1                                 1 2                       1               1     1             1         06
07 10                     1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1       07
08 15                   1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1   08
09 10                 2 1 1         1   1     1     1           1         1                                                 09
10 11         1       1   1     1         1         1                             1                   1   1 1             1 10
11 14     1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       11
12 8         1     1           1             1                       2                       1         1                   12
13 11   1           1             1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1   13
14 9           1   1                                       1               1                     1     1     1   1 1       14
15 13       1             1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1   15
16 8       1   1                               1                           1                                   1 1 1   1   16
17 13 1   1           1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 1     17
18 11                                           2                 1       1 1               1         2       1 1     1     18
19 16 1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       19
20 13 1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1                             20
21 9   1               1     1                             1 1     1             1                         1   1           21
22 12           1         1                           2 1     2   1                       1       1             2           22
23 16               1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1             23
24 9                   1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                             24
25 9         1                 1           3 1                             1         1                                 1   25
26 6   1 1               1             1                           1                                 1                     26
27 11           1     2           1   1                                 1 1             2                       1       1   27
28 9                                             1   1   1         1       1 1         1 2                                 28
29 12   1                   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1             29
30 10           1 1               1     1   1   1   1     1                     1                                         1 30
31 16     2           1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1       31
32 12                                 2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       32
33 13               1       1       1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1 33
34 4                                                               1 1           1       1                                 34
35 13 2       1 1                     1   1   1                         1                         1 1                 2   1 35
36 16 1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1         36
37 6             1 2               1                                 1                                         1           37
38 11   1     1               1 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     38
39 11       1     1                 1       1                             1         1           1 1   1   1         1       39
40 10     1 1 1   1                             1 1                                         1 1                 1 1         40
41 11   1     1 1       1     1               1   2                                     1                         2         41
42 9   1                           1 1           1             1 1       1                                 2               42
43 12           1     1 1   1                               1 1           2 1                               1         1   1 43
44 11     1   1                       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1         44
45 6           1                           1                         1 1   1                                     1         45
46 13                 1       1 1                         1     1   2     2     1                           1           2   46
47 10   1   1             1                     1                   1             1 1           1     1               1     47
48 11             1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1                     48
49 8       1   1     1     1                           1             1           1                     1                   49
50 8       1       1       1                                                   1               1 1                 2       50
51 12 1   1               1 1     1               1   2                                 1               1               1 1 51
52 8               1                           1                                 1         1           1     1         1 1 52
53 13               2         1 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     53
54 10                                       1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               54
55 5       1                                       1       1 1       1                                                     55
56 5                                                     1   1                                     1 1   1                 56
57 9             1 1             1   1                       1                     2     1                               1 57
58 15 1                     1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1   58
59 14       1 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2                     1 59
60 11     1         1 1 2                                     1   1     1 1                     1                     1     60
61 16     1         1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1 61
62 7     1       1                                       1                   1                       1       1           1 62
63 7         1                 1 1                         1             1                             2                   63
64 10                 1 1                       1     1       1     1                         1       1 1               1   64
65 10     1   1   1                       1 1               1           1       2                   1                       65
66 15   2 1   1       1 1   1     1                   1               1                           1 1             1 1     1 66
67 7 1     1                                       1                   1       1           1                         1     67
68 10             1 1         1           1         1                   1   1         1                           1   1     68
69 8 1               1                   1 1                                         1 1     1               1             69
70 7                         2                               1                 1           1       1       1               70
71 5                   1           1                                                     1             1 1                 71
72 12   1   1           1     2     1                                       1   1   1           1         1             1   72
73 14 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                       73
74 11           1       1     1           1   1 1     1         1                                     1         1     1     74
75 6           1             1       1                         1                         1             1                   75
76 12             1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                                             76
77 12                                   1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1       77
78 12 1                   1               1       1                   1       1   1               1                 1 1   2 78
79 13                         1 1       2 2               2     2     1                         1         1                 79
80 14 1       1             2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1           80
81 12   1   1   1   1             1     1     1             1                                 1     1 1                   1 81
82 6 1                                                   1         1           1                                       1 1 82
83 10                                   1             1         1 1               1 1     1   1                       2     83
84 10       1     1     1     1     1     1                   1                         1   1             1                 84
85 15         1     1                           1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2   85
86 10                           1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     86
87 11         1       1             1             2                             1   1     1 1 1           1                 87
88 13                   1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1                     88
89 6       1                                         1       1                       1                 1       1           89
90 7 1 1     1                               1 1                                                               1         1 90
91 11   1       1             1 1         1                             2             2   1     1                           91
92 8                     1                         1     1               1                       1 1         1           1 92
93 14       1     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1             93
94 8     1                 1 1 1                                           1               1           1               1   94
95 15   1       1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1   95
96 17       1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             96
97 8                 1                       1                   1           1                             1 1 1     1     97
98 7             1                 1               1                                             1   1           1 1       98
99 8     1           1                                   1                     1     1   1 1       1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng