BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1 1   1                 1                       1   1             1         1                       1           1 00
01 12             1   1 1     1                   1     1   1 1         2           1                   1                   01
02 10                         1       2     1           1 1                     1 1                 1                 1     02
03 10                     1       1 1     1 1 1     1 1                   1                                         1       03
04 13                   1                             1           1       1   1 2     1       1     1       2     1         04
05 12     1   1   1     1         1       1           1                 1   1 1                                   1 1       05
06 10                     1     1     1   1               1   1                               1           1 1       1       06
07 10         1         1             1   1   1   1               1 1     1             1                                   07
08 11 1       1 1 1     1     1 1                                           1     1             1                     1     08
09 11   2         1                     1                                                   1   1               2   1   1 1 09
10 10                               1   3       1                                 1     1             1 1             1     10
11 13       2               2                 2   1     1                               1 1       1               1     1   11
12 9     2           2                             2       1                     1                         1               12
13 6           1           2                           1                           1       1                               13
14 10         1     1     1         1                                 2           1                 2 1                     14
15 11 1       1                       1                   1                   1             1       1               1 2 1   15
16 11 1     1 1     1         1       2           1                   1               1                 1                   16
17 16             1 1             1               1     1                     1 1   1   2   1       1       1 1     1   1   17
18 9                   1     2     1         2                 1   1       1                                               18
19 5         1                                   1                               1     1               1                   19
20 10             1               1   1 1 1     1   1     1                   1 1                                           20
21 11         1                 1             1                 1     1 1           1   1         1       1 1               21
22 8   1 1                                             1   1 1                     1                             1 1       22
23 11               1                 1     2         1           1               1   1                 1     1         1   23
24 17 1       1     1           1         1       1           1 1     2 1 1 1         1       2                     1       24
25 9         1 1                           1 1                   1       1         1       1   1                           25
26 13           1 1 1   1 1                                 1                               1   1 1 1   1 1     1           26
27 17                 3             2 1 2   1             1     1 1     1   1                                 1     1     1 27
28 10     1   2                   1                         2   1           1     1                         1               28
29 14 1     1               1   1           1       1     1       1 1     1   1       1                 1     1             29
30 14     1     1         1     1     1     1                   1             1           1   1   2   1     1               30
31 13 1 1                 1     1           2         1             1                   1 1               1   1 1           31
32 8                 1                       1     1     2                       1       1     1                           32
33 10   1     1   1 1         1                           2                     1                         1   1             33
34 9             1     1       1 1 1                 1                                       1         1       1           34
35 8           1                   1                         1                   2   1               1             1       35
36 7                                       1         1                         1   1           2                 1         36
37 9 1       1               1     1         1                               1                       1               1   1 37
38 18 1   1 1     1 1       1     2               1 1         1     1       1     1             1         1 1       1       38
39 11             1                                 1                     1       1   2 1   1                 1       2     39
40 13     1 1           1 1     1                             1       1             1     1   1           1       1   1     40
41 8                               1             1   1               1           1         1       1   1                   41
42 12                 1   2         1   2           2                                   1       1             1           1 42
43 8 1     1         1                             1                         1     1     1                       1         43
44 11           1         1 1       1                           2     1                     1         1     1             1 44
45 10           1                 1             2   1                       1             1   1     1   1                   45
46 11                                       1                               1 1       1   1       1 1 2           2         46
47 8     1                         1       1           1                 1 1                   1                   1       47
48 9 1                                       2                         1 1     1               1               1       1   48
49 13     1           1     1 1                       1       1             1 1             1     1       1 1 1             49
50 12                 1       1 1               1                   2             1   1   1 1                     1   1     50
51 9   1           1                                             1                           1 1 2   1                 1   51
52 5                       1                               2                                                     1     1   52
53 13     1 1         1               2         1 1       1   1             1                     1     1 1                 53
54 15         1         1 1 1 2 1           1         1           1 2               1                   1       1           54
55 13                       1   1 1       1           1         1               1           1   1   1   1                 2 55
56 10             2                     1                     1         1                       1   1   1     1   1         56
57 12                     1               1     1 1     1     1   1                 1   1 1                     2           57
58 8             1 1                                       1               1     1         1         1           1         58
59 14 1         1       1                           1   2               1       1                     1   1         1 1   2 59
60 10       1           1                       2 1                 1   1     1                     1             1         60
61 11   1 1                     2         2     1                       1       1                       1               1   61
62 4                                                 1                 1             1                                   1 62
63 13 2   2                       1       1                     1             1           1 1   1 1     1                   63
64 14       1               1   1             1     1       1     1     1 1               1 1   1           1           1   64
65 10           1 1                             1                   1       1       1   1         1           1 1           65
66 5           1   1             1   1                 1                                                                   66
67 10   2                     1                                 1             1                   1   1       2   1         67
68 9 1                   1                 2   2     1                                   1                     1           68
69 14   1   1   1   1       1           2     1         1       1               1   1             1                       1 69
70 9   1 1                 1 1                           1       1                           1         1   1               70
71 14           1       1   1       1   1       1     1       1 1                   1       1         1     2               71
72 8     1                           1   1                       1 1 1                   1         1                       72
73 12                             1     1     1         1           1 1   1   1 1   1               1 1                     73
74 5       1 1       1                                                                 1                         1         74
75 7           1           1                                       1     1             1 1                               1 75
76 13 1     1                 1         1           1       1       1   1                   1         1   1 1             1 76
77 14   1           1     1     1     1                     1   1     1 1   1                 1           1     1     1     77
78 18       1       1 1     1 1     1   1                       1   1   1       1   1 1 1     1     1               2       78
79 15       1 1     1                       1 1           1       1     1         1 1 2       1           1         1       79
80 10                 1   1                   1   1     1                                 1         1         2       1     80
81 11           1   1 2         1 1                           1       1                         1   1 1                     81
82 12                     1       1     1       1                     1 1     1     1                   1 1       1       1 82
83 10                                     1   1       1   1     1         1                       1       1   1       1     83
84 11         1     1 1 2         1 1           1 1             1                                               1           84
85 9                         1           1                     1 1                             1           1         1 1 1 85
86 11   1                               1 1     1   1       1         1               1       1   1             1           86
87 9           1                                           2 1           1           1 2                               1   87
88 10 1           1               1                 1     1       1               1       1                       1   1     88
89 5 1                                           1                   2   1                                                 89
90 6                               1       1                 1   1           1                                         1   90
91 9     1             1                 1                                     1                     1   1   1         1 1 91
92 13   1   1           2                 1     1 1                           1 2             1                 1   1       92
93 14   1           1     1                       1         1     1       1                   2             1   2   1 1     93
94 9   1         1           1                         2     1           1                                             2   94
95 6 1                             1                   1                                         1       1               1 95
96 11   1                             1               2 1 1 1 1     1                     1       1                         96
97 11       1   1 1       1 1                     1         1               1                 1                 1       1   97
98 8   1                                 1               1       1 1       1                         1   1                 98
99 12                           1     1             1 1               1   1     1     1 1   1                         1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng