BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1           1     1       00
01 12       2         2                   1   1     1           1                 2                             1     1     01
02 10       1               1                 1                           1 1         1   1     1 1                   1     02
03 13   1                           1 1   1   1 1                         1         1             1           1   1     1 1 03
04 6             1                         1                                 2 1                   1                       04
05 18         1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   05
06 19 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1                 06
07 13             1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1           1 1       1     07
08 9               1             1                 2   1           2       1                                 1             08
09 6                               1     1                 1         1     1                                     1         09
10 13                 1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1           1       10
11 14         1 1   1             1         2       1           1         1                       1             1   1   2   11
12 8           1                 1     1     1             1       1                                 1   1                 12
13 15   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1           13
14 14     1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1           1           1 1 14
15 7                       1                                     1     1           1       1   1             1             15
16 13 1                   1     1             1                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   16
17 6             1                           1           1                         1     1       1                         17
18 9   1               2                   1                                           1     1   1       1               1 18
19 11   1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1                                   1   19
20 14         1               1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1                 20
21 11                         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1       1         21
22 13     2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1                   22
23 13       2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1                 23
24 11               1   1 1         1     1       1                   1             1     2                           1     24
25 15 1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2       1       1           25
26 9                                 1   1             1                               1   1     1         2           1   26
27 15   1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1 27
28 10       1 1           1                               1             1                 1 1                   1 1   1     28
29 6                                           1   1           1                 1                 1                 1     29
30 9                     1         1               1               1                 1     1   1       1 1                 30
31 9   1           1           1                     1                                       1 1                 1     1 1 31
32 9 1   1     1   1                       1                         1       2                       1                     32
33 10   1         1 1           1     1                                 1                 1         1     1               1 33
34 10                 1         1                         2 2                 1 1               1                   1       34
35 9                                   1     1                               3     1     1     1                     1     35
36 5 1     1                             1                 1             1                                                 36
37 11 1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                             37
38 6                                                         1       1                 1     1   1               1         38
39 10               1           1               1     1       1         1 1     1             1           1                 39
40 12                               1     1     1               1                 2           1   1     1         1       2 40
41 9               1   1                                             1 1   1             2     1   1                       41
42 7                 1     1     1                   1             1             1                             1           42
43 9                       1     1     1   1             1             1     1     1                       1               43
44 4                                     1                     1                                                   1   1   44
45 7     1 1                               1     1             1                 1 1                                       45
46 9   1     1       1                                     1       1   1             1             1   1                   46
47 9     1                             1   1   1     1                       1                     1             1 1       47
48 5     2                                   1                                       1           1                         48
49 15           1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1         49
50 20   1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       1       50
51 12     3       1     1             1   1                   1             1                             1   1       1     51
52 11                       1           1   1                     1         1   2             1       1       1         1   52
53 14       1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1         1           1     1 53
54 7       1           1                                   1             1     1           1                   1           54
55 10     1       1   1       1 1             1             1     1 1                                                 1     55
56 6                           1   1               1 1       1                                                       1     56
57 10                   1     1           2   1 1     1                                   1   1                   1         57
58 14   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1       58
59 16       1     1                 1           2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1 59
60 18     2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1       60
61 9       1       1           1           1           1                         1                   1 1   1               61
62 11                                 1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         62
63 14                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1             63
64 11                           1                             1   3   1   1     1                     1     1 1             64
65 12   1       1   1         1         1         1                         1                           1     2 2           65
66 19 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                       66
67 8             1   1                                 1       2           2                     1                         67
68 13 1 1       2                         1               1 1     1       1                           2               1 1   68
69 6             1                 1                 1 1       1                     1                                     69
70 9 1                             1       1 1                         1                     1         1     1 1           70
71 11   1           1   1 1             1 1       1               1                     1                 1     1           71
72 11 1             2     1         1                         1                     1       1     1       1             1   72
73 10 1 1   1   1           1                                       1                 1             1 1   1                 73
74 14       1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 1       1               74
75 12           1     2 1   2       1     1     1       1                 1                                       1         75
76 13           1 1                   1             1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1   76
77 11   1                 1             2         1     1             1               1     1   1         1                 77
78 12                         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1                 78
79 10                   2 1     1 1                     1     1                       1   1   1                             79
80 12                                 1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1         80
81 7           1     1                                                                   1 1               1       2       81
82 10             1             1               1       2 1           1           1                                 1 1     82
83 11 1     1         1                           1                   1     1               1       1           1         2 83
84 7                         1                 1         1             1   1                             1               1 84
85 10 1       1   1               1           1     1             1                           1                           2 85
86 6         1         1                                           1                                             2 1       86
87 9                   1   1   1                                             1       1   2                           2     87
88 8                                     1                     1   1 1         1 2     1                                   88
89 5         1           1       1                     1                           1                                       89
90 12                 1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1                   1         90
91 13 1                         1     1             1         3           1                           1       1 1   2       91
92 10                       2 2         1                               2         1             1   1                       92
93 13 1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                       1               1   93
94 12     1       1     1                   1     1               2 1         1   1                         1           1   94
95 14   1     1               1     2                           2                       1   1       1                 1   3 95
96 9                       1                         1 1     1       1                 1         1         1           1   96
97 5           1       1 1 1                             1                                                                 97
98 6 2             1     1                                           1                 1                                   98
99 10         1         1 1       1                       1             1   1     1                           1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng