BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11         1           1         1               1 1       1       1         1                       1     1     1       00
01 7   1     1                               1     1   1                                       1           1               01
02 9                   1   1 1         1 1                               1       1   1                           1         02
03 11 1   1                   1             1 1             1               1             1     1                 1       1 03
04 10                                               1         1 1     2       1   1                             1 1     1   04
05 7                       1                     1 1                                         1                     1   2   05
06 7         1       1           1                                                   1           1       1   1             06
07 5               1 1                                                           1                   1   1                 07
08 14   1                 1   1   1                 2         1   1     1 1       1 1                           1       1   08
09 14   1             1     1 1   1                               1       1   1   2     1   1       1   1                   09
10 10     1     1       1           1           1     1             1           1         1         1                       10
11 5 1                           1                           1         1                                     1             11
12 10           2       1   1       1                                 2                               1   1   1             12
13 16               1 1     1 1       1                   1   1       1   1 1       1     1         1     1         1   1   13
14 16       1           2     1               1 1       1         2       1               1 1   2 1     1                   14
15 11       1         1                                   2         1     1   1                         1       2   1       15
16 9             1   1               1     1     2                                                               2 1       16
17 6       1                               1             1 1                                   1 1                         17
18 11   1                           1           2   1               2   1       1       1             1                     18
19 14   2         1     1 1           1       1   1                               1   1 1                   1   2           19
20 10       1       1 1 1       1                         1                 1         1       1 1                           20
21 10     2   1       1     1             1               1                 1     1                                   1     21
22 8                         1   1     1   1   1               1       1                 1                                 22
23 4                                                               1       1       1                                   1   23
24 8           1         1                                       1 2                 1         1               1           24
25 9             1                       1     2 1                                       1   1                     1 1     25
26 14       1 1             1   1     1           2         2 1                         1 1         1           1           26
27 6 1                                                           1                     1           1   1       1           27
28 16                     1                 1 2     1   1       1   1     1       1               1   2         1     1 1   28
29 9               1 1                     1                                                   1   1       1       2     1 29
30 6                     1           1     1                                         1   1       1                         30
31 9                   1         1           1       1               1         1 1               1                 1       31
32 11 1   2           1                       1 1                                         1       1   1             1   1   32
33 13 1       1   1         1                         1 1   1         1       1     1                 1 1                 1 33
34 17 1             1           1       2   1 1           1         1   1 1   3       1                 1       1           34
35 10               1                     1                                   1   1   1                       1   1 1     2 35
36 7                             2 1       1                       1                             2                         36
37 9 1                 1               2                 1                 1           1   1                         1     37
38 10   1                     1       1       1   1         1                       1                 1 1                 1 38
39 10   1         1 1                     1         1   1       1       1                                   1     1         39
40 12 1                                     1           1   2 2       1 1       1                   1     1                 40
41 11                     1   1             1                 1                 2               1     1 1   1   1           41
42 12             1       1   1     1                     1                     1         1 2               1       1     1 42
43 8                                                 1                 1 1             2               1 1   1             43
44 11     1 1             1     1     1         1 1             1                           1             1             1   44
45 12         1             1           1 1                             1   1               1     1   1       1   1 1       45
46 6                                 1         1               1                     1                       1         1   46
47 14   1 1     1 1       1     1                         1 1     1 1       1 1     1   1                                   47
48 15       1   1     1   1   1                     1       1         1 1 1           1       2           1       1         48
49 10                                                           1   1                       1   1   1 1 1   1     1       1 49
50 17           1 1 1   1                 1       1     1           1       1   1 1     1 1           1       1     1     1 50
51 9                       1             1   1 1   1       1     1   1                                                   1 51
52 10     1     1                       1 1     1               1     1           1             1                     1     52
53 11 1         1 1         1       1 1             1 1                               1   1           1                     53
54 10           1 1   1                       1                         1 1                       1       2         1       54
55 13   1     1     1       1             1                           1                         3 1     1   1         1     55
56 8                   1         1 1                                           3                 1           1             56
57 19   2 2               1       1         1 2   1 1     3                 1       1                             2     1   57
58 8                                 1               1       1                     1 1     1       1                 1     58
59 12       1           1         1                         1 1                 1       1   1           1 1   1       1     59
60 12 1     1                       1 1           2     1                 2           1                           1     1   60
61 9                           1                 1                         1                         1   1 1 2     1       61
62 13     1 2 2         1       1   1                       1                                 1     2             1         62
63 7                               1                                         1             1   1 1               2         63
64 11       1 1             1                 2                       1                 1 1 1 2                             64
65 12   1         1     1   1               1             1   1 2           1                       1     1                 65
66 11   1                 1         1   1                     1           2   1       1                   1           1     66
67 13 2                           1     1       1 1   1 1                         1         1             1   1           1 67
68 10           2                   1   1             1   1     1 1             1                                         1 68
69 7                                                       1                   1               1             1         2 1 69
70 12               1             1         1         1                             1       1 1         2   1 1 1           70
71 3         2                                                           1                                                 71
72 16         1   1 1           1               1     1         1   1                   1   1   1           2         1   2 72
73 11         1     1                                 2 1               1   1 1         1           1                   1   73
74 6                                   1               1                     1     1                   1 1                 74
75 14 1   1 1         1                 2 1         1         2                   1 1     1                 1               75
76 13             1 1   1         1     1                     1       1     1                 1 1   1           1   1       76
77 15           1 1                                       1   1 1   2   1 1           1       1   1     1   1           1   77
78 13           1             1     1 1                           1           1       1       1     1       1         1   2 78
79 11 1                   1           1         1   1 1           1           1               1                 1     1     79
80 17 1 1 1     1   1   1     1 1     1     1           1               1               1 1                     1     1 1   80
81 13       2         1         1 1                   1                     1       4             1                   1     81
82 10                         1   1               1   1         1 2                         1                 1           1 82
83 11     1     1             1 1         1                 1                   1   1   1     1             1               83
84 8                       1 1   1 1 1               1 1         1                                                         84
85 8 1               1                   1     1       1               1         1                                   1     85
86 14   1   1                       1         1         1 1       2                     1 1   1     1     1           1     86
87 11   1                       2         1 1     1     1                   1                         1           1   1     87
88 8 1 1       1                 1                 1                         1 1                     1                     88
89 11               1 1   2   1             1                 1       1               1                         1       1   89
90 10                           1   1 1     1 1                             1       1     1         1       1               90
91 10       1                 1 1       1             1     1   1           1       1               1                       91
92 12               2 1                   1     1       1 1         1   1                         1   1     1               92
93 16     1       1         1   1   1 2 1 1         1                   1 1       1         1                     1   1     93
94 11     1   2                                 1       1   2                 1 1         1                   1             94
95 10       1     1       1     1         1                       1           1               1         1           1       95
96 8 1           1         1                                   2     1                 1     1                             96
97 6         1         1                                       1   1   1                                       1           97
98 12               1 1 1 1 1           1 1                       1   1                     1 1       1                     98
99 10     1     1 1             1                 1 1                             1   1           1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng