BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10         1         1                       1           1 1   1     1                     1         1           1       00
01 10     2           1                   1                                 1                 1       1   1       1     1   01
02 10             1 1                 1                 1       1       1                   1                   1     1   1 02
03 4       1                                         1                         1           1                               03
04 14       1   1 2     1       1     1       2     1         1       1                 1                 1                 04
05 13     1   1 1                                   1 1       1 1   1     1       1 1             1                       1 05
06 10                           1           1 1       1                 1       1 1         1               1           1   06
07 7 1     1             1                                     1 1   1                                             1       07
08 8         1     1             1                     1                                 1 1 2                             08
09 15                         1   1               2   1   1 1               1               1   2     1 1       2           09
10 9               1     1             1 1             1     1                 1             1               1             10
11 8                     1 1       1               1     1         1                 1 1                                   11
12 8               1                         1                           1     1 1 1         1                         1   12
13 7                 1       1                                         1 1   1                       1     1               13
14 12   2           1                 2 1                               1     1         1   1             1             1   14
15 10           1             1       1               1 2 1                                   1       1               1     15
16 5   1               1                 1                                                         1                     1 16
17 18           1 1   1   2   1       1       1 1     1   1         1                                   1 2     2 1         17
18 6 1       1                                                 1     1                                       1     1       18
19 9               1     1               1                     1       1                         1   1 1         1         19
20 8           1 1                                           1   1             2                   1           1           20
21 11   1 1           1   1         1       1 1                             1               1     1       1                 21
22 8                 1                             1 1                                         1         1     1     1 1   22
23 8               1   1                 1     1         1                                             1     1   1         23
24 15   2 1 1 1         1       2                     1                                 1 1           1       1       2     24
25 8       1         1       1   1                                                   1               1     1       1       25
26 16                         1   1 1 1   1 1     1           1 1 1   1   1   2                             1     1         26
27 7     1   1                                 1     1     1 1                           1                                 27
28 7         1     1                         1                     1                             1   1 1                   28
29 11 1     1   1       1                 1     1               2 1                       1               1                 29
30 12           1           1   1   2   1     1                 1           1           1                           1     1 30
31 10 1                   1 1               1   1 1                       1         2             1                         31
32 13               1       1     1                           1   1               1           1   1 2             2     1   32
33 9             1                         1   1                           1 1       1   1         1       1               33
34 10                           1         1       1               1                 1         1         1             2 1   34
35 12               2   1               1             1                 1             2     1             2       1         35
36 10             1   1           2                 1                           1                       1     1 1       1   36
37 10           1                       1               1   1             1         1 1                         2     1     37
38 11 1       1     1             1         1 1       1       1             1   1         1                                 38
39 14       1       1   2 1   1                 1       2           1               1 1 1             1                     39
40 13   1             1     1   1           1       1   1           1     1 1 1     1           1                           40
41 5   1           1         1       1   1                                                                                 41
42 11                     1       1             1           1                   1     1   1 1   1             1       1     42
43 10           1     1     1                       1           1         2               1                   2             43
44 14   1                     1         1     1             1       1 1     1 1   1       1     1               1     1     44
45 8         1             1   1     1   1                   1                               1                       1     45
46 18         1 1       1   1       1 1 2           2           1   1 1       1                     1 1     1         1     46
47 6       1 1                   1                   1                             1                                     1 47
48 18     1 1     1               1               1       1           1 1   1   2     1         1 1     1   1 1         1   48
49 17         1 1             1     1       1 1 1             1   1 1                       1 1 1           1     1     1 1 49
50 16 2             1   1   1 1                     1   1     1   1       1 1     1       1   1             1               50
51 14                           1 1 2   1                 1     2     1     1       1 1                             1     1 51
52 8                                               1     1         1 1                           1 1               1 1     52
53 9         1                     1     1 1                         2                                           1 1 1     53
54 15 2               1                   1       1               1           1     2   1       1   1   1   1           1   54
55 13             1           1   1   1   1                 2       1             1           1         1 1 1               55
56 10     1                       1   1   1     1   1                     1       1   1                                 1   56
57 11                 1   1 1                     2               1                         1 1 1     1       1             57
58 12         1     1         1         1           1                       1     1   1                       1   1     1 1 58
59 19     1       1                     1   1         1 1   2   1                 1 2       1 1     1 1         1 1       1 59
60 11 1   1     1                     1             1             1 1 1                                 1 1   1             60
61 10     1       1                       1               1         1           1 1                 1             1   1     61
62 6     1             1                                   1                                       1   1       1           62
63 11           1           1 1   1 1     1                       1   1                                     1   1         1 63
64 10     1 1               1 1   1           1           1                 1           1           1                       64
65 11 1       1       1   1         1           1 1                     1               1 2                                 65
66 8                                                           1         2 1         1 1   1         1                     66
67 10           1                   1   1       2   1                       1                   1   1               1       67
68 9                       1                     1           1                   1     2 1               1         1       68
69 6             1   1             1                       1                                     1                     1   69
70 5                           1         1   1                           1                       1                         70
71 12                 1       1         1     2                               2     1   1     1 1           1               71
72 11 1 1                   1         1                       1                 1         1       1 1       1           1   72
73 16 1 1   1   1 1   1               1 1                         1     2     1 1       1       1 1                         73
74 6                     1                         1               1         1         1                       1           74
75 8 1     1             1 1                               1           1   1     1                                         75
76 10 1   1                   1         1   1 1             1           1                                         1     1   76
77 14   1 1   1                 1           1     1     1               1     1             1     2           1           1 77
78 12 1   1       1   1 1 1     1     1               2                                   1               1                 78
79 12     1         1 1 2       1           1         1                         1         1     1       1                   79
80 12                       1         1         2       1             1               1 1                 1   1   1       1 80
81 12   1                         1   1 1                       1 1                                   1 1   1       1 1   1 81
82 15   1 1     1     1                   1 1       1       1 1 1     1   1                           1 1 1                 82
83 10       1                       1       1   1       1                             1                           1     1 2 83
84 9                                             1           1   1                       1           1 1   1         1 1   84
85 8                             1           1         1 1 1           1 1     1                                           85
86 12   1               1       1   1             1                 1   2         1                 1         1     1       86
87 9       1           1 2                               1               1 1 1   1                                         87
88 10               1       1                       1   1                       1 1       1                       1 2       88
89 10   2   1                                                     2 2                 1                   1               1 89
90 11           1                                         1         1               1 1       1 1 1     1           1     1 90
91 14             1                     1   1   1         1 1 2                   1   1           1       1   2             91
92 12           1 2             1                 1   1               1       1     1             1             1   1       92
93 14       1                   2             1   2   1 1                           1       1   1   1 1         1           93
94 3       1                                             2                                                                 94
95 8                               1       1               1         1       1                   1               1 1       95
96 10 1                     1       1                                 1       1   1         1       1         1 1           96
97 10         1                 1                 1       1             1   1               2 1                       1     97
98 11 1       1                         1   1                             1             1       2     1             1     1 98
99 14   1   1     1     1 1   1                         1 1     1               1       1           1       2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng