BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                                               2             1       1 1         1                   1   1       1     00
01 11                         1     1           1                   2         2                   1   1     1           1   01
02 6     1 1               1                                       1               1                 1                     02
03 13 1   1                   1 1 1     1                 1     1                           1 1   1   1 1                   03
04 7                   2 1             1     1                           1                         1                       04
05 14 2                 1             1                               1 1       1 2   1 2               1       1           05
06 17         1     1                           1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1   06
07 16       1 1   1         1           1 1   1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 07
08 12       1     1         1             1     2   1                       1             1                 2   1           08
09 8 1   1           1             1 1                                                     1     1                 1       09
10 16         1                   1 1 1             1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1         10
11 12 1             1           1               1                     1 1   1             1         2       1           1   11
12 7             1                         1                           1                 1     1     1             1       12
13 13             1             1 1         1                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   13
14 11           1               1                         1       1     1   1 1   1 1 1         1                           14
15 3             1                                                                 1                                     1 15
16 10           1   2                 1           1     1     1                   1     1             1                     16
17 7           1     1   1               1                               1                           1           1         17
18 6         1                                         1       1               2                   1                       18
19 13 1   1                 1         1         1               1     1             1 1   1 1 1               1             19
20 15                   1     1                       2   1           1               1       1             1 1   2 2   1   20
21 10                   1 1                 1     1         1                         1   1     1         1 1               21
22 9                 1       1                                   2                           1 1   1           1         1 22
23 9                     1                                         2                 1 1 1 1                 1   1         23
24 11 2         1   1                             1                         1   1 1         1     1       1                 24
25 15             2 1   1     1                           1   1   1     1             1         2         1 1   1           25
26 8 1     1   1       1         1                                                           1   1             1           26
27 15   1       1   3                       1 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     27
28 9         1         1           1 1                     1       1 1           1                               1         28
29 5               1                       1                                                           1   1           1   29
30 13     1     1     1   1 1             1   1       2   1                       1         1               1               30
31 12       2   1       1 1                   1 1       1       1           1           1                     1             31
32 10     1                         1                 1 1 1   1   1     1   1                       1                       32
33 12 1               3 1         1                 1           1         1 1           1     1                             33
34 9                     1       1                         1                 1         1                         2 2       34
35 8 1                     1   1 1   1         1                                               1     1                     35
36 6   1             1                                       1     1                             1                 1       36
37 9           1             1       1                       1                                           1   1 1 1 1       37
38 8 1       2             1       1                     2                                                           1     38
39 11                       1       1       1   1 1     1                   1           1               1     1       1     39
40 8                         1               1 1     1                                     1     1     1               1   40
41 7             1           1     1         1         1                   1   1                                           41
42 9 1         1                       1             1     1                 1     1     1                   1             42
43 9           1 1       1                                 1                       1     1     1   1             1         43
44 7   1               1                         1         2                                     1                     1   44
45 12               1   1     1         2           1       1     1 1                               1     1             1   45
46 11           1 1       1     1 1                       1 1   1     1       1                                     1       46
47 12       1     1         1             2   1     1             1                             1   1   1     1             47
48 9   1 2                             2         1               2                                   1                     48
49 7       1                         1           1                     1                           1               1     1 49
50 17     1   1                   1         2       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                 50
51 9             1                                               3       1     1             1   1                   1     51
52 11   1             1         1         1           2 1                           1           1   1                     1 52
53 13                   1         1           1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1 53
54 9   1     1               1 1             1       1             1           1                                   1       54
55 14   1   2                         1           1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 55
56 7   1                                     1                                         1   1               1 1       1     56
57 11       1             1 1                             1                     1     1           2   1 1     1             57
58 13   1 1                   1 1                 1         1   2                               1       1   1 1       1     58
59 8         1                           1                         1     1                 1           2           1       59
60 14   1                 1 1   1       1       1   1             2 1 1                               1 1                 1 60
61 12 1   1             2 1                   1           1         1       1           1           1           1           61
62 7         1           1   1   1                         1                                 1                       1     62
63 14             1                   1   1           1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2     63
64 10           1 1                   1     1               1                           1                             1   3 64
65 10               1     1         1           1               1       1   1         1         1         1                 65
66 20                 1     1     1       3 1                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1           66
67 10                     1   1                 1       1 1               1   1                                 1       2   67
68 11       1                 1                       1       1 1       2                         1               1 1     1 68
69 9                 1         1                 1       1               1                 1                 1 1       1   69
70 10               1     1 1     1       1       1           1                             1       1 1                     70
71 12   1               1           1                     1     1           1   1 1             1 1       1               1 71
72 19             1   1             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1         1                         1     72
73 10           1               1       1   1           1     1 1   1   1           1                                       73
74 17         1 1             1         1   1   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1   74
75 14       1                 1           1           1                 1     2 1   2       1     1     1       1           75
76 12 1 3                             1             1                   1 1                   1             1 1       1     76
77 13 1   2           1 1   1                       1           1                 1             2         1     1           77
78 10               2 1             1       1   1           1                         1   1         1                       78
79 14     1         1 1     1             1         1 1                         2 1     1 1                     1     1     79
80 8                                     2 1                                                 1         1 1             2   80
81 6         1     1 1           1                                     1     1                                             81
82 10   1         1         1                     1                       1             1               1       2 1         82
83 11   1   1                   1 1 1             1   1       1     1         1                           1                 83
84 10   1   2               1       1             1         1                         1                 1         1         84
85 13   1 1               1   1                     1   1     1       1   1               1           1     1             1 85
86 9         1         1 1             1     1         1 1           1         1                                           86
87 5                 1                 1                                       1   1   1                                   87
88 5     1     1                 1                                                               1                     1   88
89 12                           2     2 1   1       1     1           1           1       1                     1           89
90 10         1                 1             1   1                           1           1   1           1         1     1 90
91 13     1                       1   1 1 1     1             1                         1     1             1         3     91
92 7                           1   1                                               2 2         1                           92
93 13                             1 1                 1 1     1 1     2           1       1             1 1               1 93
94 12             1 1               1   1   1                     1       1     1                   1     1               2 94
95 13 1       1       1         1             1             1   1     1               1     2                           2   95
96 9     1 1                       1         1 1                                   1                         1 1     1     96
97 8       1                                   1 1                     1       1 1 1                             1         97
98 9         1 1           1 1                         1     2             1     1                                         98
99 13 1       1 1 1                   1       1     1       1         1         1 1       1                       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng