BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12     1                               1     1               1 1     1   1   1             1       1 1               1   00
01 6           1                         1                         1         1                       1               1     01
02 12               2                               1             1 1 1   1 2               1     1             1           02
03 10                   1           1                             2                     1         1             1 1 1     1 03
04 20     1 1                 1     1       1       1     2     1 1     1 1       2 2     1             1     1           1 04
05 10       1   1                             1             1         1   1       1         1       1               1       05
06 11 1           1     1   1       1           1                         1         1             1               1     1   06
07 11         1         1               1           1                     1 1 1   1                         1 1     1       07
08 8                 1               1     1       1         1           1 1               1                               08
09 12               1   1                                 1 1   1       1     1     1           1         1   1       1     09
10 8                 1             1     1 1                                         1                   1 1         1     10
11 8         1             1 1   1                         1           2 1                                                 11
12 13             1       1       1           1     2       2   1             1 1                                     1 1   12
13 6                                       1             1     1   1                                       1         1     13
14 13                   2         2                     2         1               2     1     1                   1   1     14
15 18 1               1 1 2               1 1                   2 1     1         1 1 1   1                     1 1     1   15
16 14 2   1                                 1         1 1 1       1       1           1               1 2               1   16
17 15               2       1     1                 1             1       1   1         1 1 1 1   1 1                 1     17
18 12   1 1         1               1     1     1   2           1                       1                   1       1       18
19 11     3   1 1   1                                           2           1         1           1                         19
20 14       1                 1 1               1           1 1   1 1 1                         1         1   1           2 20
21 7 1                                 1   1   1               1 1                               1                         21
22 11                       1 1 2   1     1       1                                           1                 2     1     22
23 12                                     1             1               1 1   1       1     1 1 1 1       1           1     23
24 11       1                           1   1       1       1               1       1       1       1 1             1       24
25 11 2                 1               1 1       1     1             1     1                       1       1               25
26 10         1           1     1   1           1       1           1         1       1   1                                 26
27 9                         1       1               1 1                 1       1         1         1 1                   27
28 10                 1           1                     1                 1   1         1 1           1           1       1 28
29 15       1     1 2                                   1     1     1 2         1             1 1             1         1 1 29
30 10                 1     1                           1           1           1 1       1         1       1             1 30
31 15     1       1 1           1   1 1 1             1     1 1 1   1 1                                       1     1       31
32 9                   1                       1 1           1                 1   1 1         1           1               32
33 7                                   1     2             2 1                                                   1         33
34 11         2 1               1               1 1       1                               1             1       2           34
35 10     1 1               1       1           1                   1     1           1   1       1                         35
36 9       1     1                               1           1                           1             1   1         2     36
37 6   2                                           1                 1                       1                   1         37
38 9       2   1   1     1   1       1           1                                                             1           38
39 9                                 1                       1       2     1   1 1                         1           1   39
40 10     1 1         1         1         1           1                                       1             1       2       40
41 6   2 1                                                       1           1                           1                 41
42 6                                           1   1                           1 1     1                           1       42
43 15         1   1                 1     1   1                             1   1       1 2   1       1       1   1   1     43
44 8                           1   1   2               1                 1               1                     1           44
45 9 1           1                                 1     1                             1   1   1     1                   1 45
46 10                     1       1                         1         1     1           1     1         1       1   1       46
47 6                                                           1                             1 2 1                     1   47
48 12         1                 1           1               1     1 1       1   1     1 1                 1               1 48
49 8     1               1     1               1     1                 1                             1                   1 49
50 10                           2 1             1   1                   1       1                     1     1     1         50
51 15     1 2         1           1 1 1                                                     1 1 1   2 2   1                 51
52 10         2               1                               1 1                     2               1                 1 1 52
53 14 2           1     1         1           1   1       1 1                   1       1 1             1         1         53
54 10 1       1   1   1       1 1                                   1   1     1                           1                 54
55 12 2         1 1       1     1       2 1                               1                         1       1               55
56 10                   1         1           1   1       1     1             1                         1     1   1         56
57 12   1                         1       1 1 1   1       1                       1 1         1                           2 57
58 10   1     1           1 1     1 1 1                                                         1   1                     1 58
59 6                             1                   1 1                   2                                         1     59
60 11                 1     1         1   1 1         1     1     1             1               1         1                 60
61 12         1   1             1         1       1                                         1       1     1     1 1 1   1   61
62 8 1 1         2                                       1                                       2 1                       62
63 12           1   1 1     1       1   1             1         1                             1             1     1 1       63
64 14           1       1             1       1 1         2         1       1 1             1               1 1         1   64
65 7                             1               3                             1                         1             1   65
66 13     1         1     2                 1               1 1               1 1               1 1                     1 1 66
67 11       1   1                     1     1                 1             1 1     1                               1   1 1 67
68 14             1   1     1 1     1         1             1                       1 1   1   1     1     1           1     68
69 9             1       1   1         1                               1             1             1   1     1             69
70 13   1     1         1   1               1           1 1   1       1 1                               1     1 1           70
71 7                                                 1                         1       1                   1 1     1 1     71
72 10   1         1     1                           1   1                             1     1       1   1         1         72
73 9                                 1 2       1                   1   1                 1     1         1                 73
74 7                       2               1 1   1                       1                                           1     74
75 12 1   1 1   1                     1 1         1                         1           1     1       1       1             75
76 7           1           1     1                                   1           1 1                           1           76
77 14                   1   2   1                       1     1           1         2 1   1 1           1             1     77
78 9     1     1       1 1                                   1                           1   1                   1 1       78
79 9   1                                                 1 1     1   1                     1   2 1                         79
80 10                         1         1         1           1     1         1 1       1   1                 1             80
81 12   1   1                 1     1           1   1     1                         1                 1 1 1   1             81
82 14   1   1   1   1                 1                                       1   2             1 1     1 1         1   1   82
83 13 1         1     1     1                 2     1   1                   1     1               1             1         1 83
84 9             1                     1             2       1                   1               1               1     1   84
85 10         1 1         1       1           1         1               1       1           1                   1           85
86 8               1   1     1               1   1   1                                                   1             1   86
87 7           1 1   1                               1           1           1                   1                         87
88 13           1   1         1   1       1               1     1   1   1               1       1         1       1         88
89 10                                 1   2     1 1                                 1                 1 1   1   1           89
90 7               1 2       1                 1                                                         1         1       90
91 10   2                 2                 1                 1 1       1                                     1         1   91
92 9 1       1 1   1 1   1           1       1                     1                                                       92
93 14   1 1                 1               1 1 1     1               1 1 1           1 1               1       1           93
94 16 1       1           1   1 1                       1           1               1 2   1         1 1     2     1         94
95 11         1                     2                 2               2 1                             1             1     1 95
96 15   1             2 1       1                                 1   1       1 1   2   1   2 1                             96
97 7                                 1             1 1                           1     1           1                 1     97
98 17   1 1 2                 2         1     1           1 1 1     1                             1 1         2 1           98
99 8                                 2   1 1         1           1                             1   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng