BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 2   1   1           1       1   1         1     1                               1     1               1 1     1   1   00
01 13 1   1   1 1 1           1 1 1           1             1                         1                         1         1 01
02 11                                     1 1                   2                               1             1 1 1   1 2   02
03 7   1   1                             1                         1           1                             2             03
04 15             1   1   1                           1 1                 1     1       1       1     2     1 1     1 1     04
05 10           1 3                                     1   1                             1             1         1   1     05
06 11     1         1       1       1             1           1     1   1       1           1                         1     06
07 8             1                                       1         1               1           1                     1 1 1 07
08 12   1         1 1           1           1                     1               1     1       1         1           1 1   08
09 11     1       1           1           1                     1   1                                 1 1   1       1     1 09
10 9                 2       1   1       1                       1             1     1 1                                   10
11 9                     1                               1             1 1   1                         1           2 1     11
12 11                                   1                     1       1       1           1     2       2   1             1 12
13 5                                       1                                           1             1     1   1           13
14 10     1         1               1                               2         2                     2         1             14
15 13               1                   1         1               1 1 2               1 1                   2 1     1       15
16 14         1 1 1         1 1                   2   1                                 1         1 1 1       1       1     16
17 11     1                   1     1                           2       1     1                 1             1       1   1 17
18 14         1               1   1     1       1   1 1         1               1     1     1   2           1               18
19 14         1     1 1                       1 1     3   1 1   1                                           2           1   19
20 14                 1 1         1           1 1       1                 1 1               1           1 1   1 1 1         20
21 7                                       1     1                                 1   1   1               1 1             21
22 11           1   1       1               1                           1 1 2   1     1       1                             22
23 7                                   1       1                                     1             1               1 1   1 23
24 6                                                   1                           1   1       1       1               1   24
25 12   1                           1     1       2                 1               1 1       1     1             1     1   25
26 9       1                                             1           1     1   1           1       1           1         1 26
27 6                                           1                         1       1               1 1                 1     27
28 12 1   1                 1 1 1     1         1                 1           1                     1                 1   1 28
29 14   1   1             1       1             1       1     1 2                                   1     1     1 2         29
30 6         1               1                                   1     1                           1           1           30
31 17                     3   1                       1       1 1           1   1 1 1             1     1 1 1   1 1         31
32 5                           1                                   1                       1 1           1                 32
33 11 1 1             1                   1     1                                   1     2             2 1                 33
34 11   1               1   1                   1         2 1               1               1 1       1                     34
35 13 3                     1     1   1               1 1               1       1           1                   1     1     35
36 6               1 1                                 1     1                               1           1                 36
37 8         1         1             1   1         2                                           1                 1         37
38 13   1                   1             1   2         2   1   1     1   1       1           1                             38
39 9     1 1     1           1                                                   1                       1       2     1   39
40 11   1   1               1     1     1             1 1         1         1         1           1                         40
41 8 1         1                             1     2 1                                                       1           1 41
42 5                   1         1   1                                                     1   1                           42
43 7                                 1                   1   1                 1     1   1                             1   43
44 12     2     1   1   1                       1                           1   1   2               1                 1     44
45 6                 1                 1         1           1                                 1     1                     45
46 9 1             1                   1     1                       1       1                         1         1     1   46
47 4                             1     1     1                                                             1               47
48 12           1       1             2   1               1                 1           1               1     1 1       1   48
49 7         1                                       1               1     1               1     1                 1       49
50 11       1 1                 2   1                                       2 1             1   1                   1       50
51 10     1 1                       1                 1 2         1           1 1 1                                         51
52 6         1                                           2               1                               1 1               52
53 20   1       1 1   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1         1           1   1       1 1                   53
54 14     2 1     1     1                         1       1   1   1       1 1                                   1   1     1 54
55 12                             1         1     2         1 1       1     1       2 1                               1     55
56 13           1           1         1 1   2                       1         1           1   1       1     1             1 56
57 14         1   1     1 1 1 1   1                 1                         1       1 1 1   1       1                     57
58 11   1     1         1                 1         1     1           1 1     1 1 1                                         58
59 9       1     1             1   1                                         1                   1 1                   2   59
60 14           1             1 1   1     1   1                   1     1         1   1 1         1     1     1             60
61 9       2           1           1                     1   1             1         1       1                             61
62 11               1     1 1         1     1 1   1 1         2                                       1                     62
63 11                   1                     1 1           1   1 1     1       1   1             1         1               63
64 16 1 1               1         1   1       1             1       1             1       1 1         2         1       1 1 64
65 8   1 1           1           1                                           1               3                             65
66 13       1                         2     2         1         1     2                 1               1 1               1 66
67 13 1             2   1 1                     1       1   1                     1     1                 1             1 1 67
68 14           2       1                 3   1               1   1     1 1     1         1             1                   68
69 8       2 1                                               1       1   1         1                               1       69
70 13           1         1   1                     1     1         1   1               1           1 1   1       1 1       70
71 6 1       1       3                                                                           1                         71
72 8   1                       1           1       1         1     1                           1   1                       72
73 11 1                 1 1 1     1                                               1 2       1                   1   1       73
74 14 1 1     1 1           2       1       1                           2               1 1   1                       1     74
75 9                                 1           1   1 1   1                     1 1         1                         1   75
76 8       1   1             1     1                       1           1     1                                   1         76
77 14                     2   1   1         1 1 1                   1   2   1                       1     1           1     77
78 10     1 1                               1 1 1     1     1       1 1                                   1                 78
79 8         1   1                     1           1                                                 1 1     1   1         79
80 8         1       1                                                   1         1         1           1     1         1 80
81 9   1 1                                         1   1                 1     1           1   1     1                     81
82 9                           1         1 1       1   1   1   1                 1                                       1 82
83 15   1 1 1     1   1                 1         1         1     1     1                 2     1   1                   1   83
84 7                   1             1                       1                     1             2       1                 84
85 11                               1 1 1 1               1 1         1       1           1         1               1       85
86 6                                                           1   1     1               1   1   1                         86
87 13   2                     1       1 1 1     1           1 1   1                               1           1           1 87
88 9                                                       1   1         1   1       1               1     1   1   1       88
89 6                     1                                                       1   2     1 1                             89
90 13           1 1   1   1   1 1   1           1               1 2       1                 1                               90
91 15 1       1     1 1         1 1           1     2                 2                 1                 1 1       1       91
92 17 1     1   1 1       1     2       1         1       1 1   1 1   1           1       1                     1           92
93 14               1 1 1       1                   1 1                 1               1 1 1     1               1 1 1     93
94 13           1   3           1   1             1       1           1   1 1                       1           1           94
95 10                           1   1                     1                     2                 2               2 1       95
96 12                   1   1     1 1               1             2 1       1                                 1   1       1 96
97 12 1   1               1 1 1     1   1     1 1                                 1             1 1                         97
98 17               1           1       2   1       1 1 2                 2         1     1           1 1 1     1           98
99 7                                         1                                   2   1 1         1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng