BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11                             2             1       1 1         1                   1   1       1     1           1     00
01 13       1     1           1                   2         2                   1   1     1           1                 2   01
02 6     1                                       1               1                 1                           1 1         02
03 13       1 1 1     1                 1     1                           1 1   1   1 1                         1         1 03
04 10 2 1             1     1                           1                         1                                 2 1     04
05 15 1             1                               1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1   05
06 15                         1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                     06
07 14     1           1 1   1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                 07
08 13     1             1     2   1                       1             1                 2   1           2       1         08
09 7             1 1                                                     1     1                 1         1     1         09
10 16           1 1 1             1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1 10
11 11         1               1                     1 1   1             1         2       1           1         1           11
12 7                     1                           1                 1     1     1             1       1                 12
13 16         1 1         1                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 13
14 12         1                         1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2         14
15 4                                                             1                                     1     1           1 15
16 9               1           1     1     1                   1     1             1                     1         1       16
17 6   1               1                               1                           1           1                         1 17
18 5                                 1       1               2                   1                                         18
19 13     1         1         1               1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1 19
20 17 1     1                       2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1 20
21 14 1 1                 1     1         1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1 21
22 11       1                                   2                           1 1   1           1         1     1 1   1       22
23 10   1                                         2                 1 1 1 1                 1   1             1             23
24 9                           1                         1   1 1         1     1       1                   1             1 24
25 14 1     1                           1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1     25
26 5 1         1                                                           1   1             1                             26
27 13                     1 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1   27
28 9 1           1 1                     1       1 1           1                               1             1             28
29 5                     1                                                           1   1           1                 1   29
30 11   1 1             1   1       2   1                       1         1               1               1                 30
31 9 1 1                   1 1       1       1           1           1                     1                               31
32 12             1                 1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2       32
33 9 1         1                 1           1         1 1           1     1                                 1             33
34 11   1       1                         1                 1         1                         2 2                 1 1     34
35 11     1   1 1   1         1                                               1     1                               3     1 35
36 5                                       1     1                             1                 1             1           36
37 12       1       1                       1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1   37
38 6     1       1                     2                                                           1       1               38
39 14     1       1       1   1 1     1                   1           1               1     1       1         1 1     1     39
40 10       1               1 1     1                                     1     1     1               1                 2   40
41 9       1     1         1         1                   1   1                                             1 1   1         41
42 9                 1             1     1                 1     1     1                   1             1             1   42
43 10   1                                 1                       1     1     1   1             1             1     1     1 43
44 6 1                         1         2                                     1                     1                     44
45 13 1     1         2           1       1     1 1                               1     1             1                 1 1 45
46 11   1     1 1                       1 1   1     1       1                                     1       1   1             46
47 11     1             2   1     1             1                             1   1   1     1                       1       47
48 6                 2         1               2                                   1                                       48
49 11               1           1                     1                           1               1     1 1   1     1 1   1 49
50 17           1         2       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1       50
51 9                                           3       1     1             1   1                   1             1         51
52 12         1         1           2 1                           1           1   1                     1         1   2     52
53 14 1         1           1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1             1     53
54 9       1 1             1       1             1           1                                   1             1     1     54
55 12               1           1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1                 55
56 6                       1                                         1   1               1 1       1                       56
57 10   1 1                             1                     1     1           2   1 1     1                               57
58 11       1 1                 1         1   2                               1       1   1 1       1                       58
59 8                   1                         1     1                 1           2           1               1         59
60 18   1 1   1       1       1   1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 60
61 11 2 1                   1           1         1       1           1           1           1                         1   61
62 8   1   1   1                         1                                 1                       1       1         1     62
63 14               1   1           1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1         63
64 11               1     1               1                           1                             1   3   1   1     1     64
65 10   1         1           1               1       1   1         1         1         1                         1         65
66 22     1     1       3 1                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1 66
67 12   1   1                 1       1 1               1   1                                 1       2           2         67
68 11       1                       1       1 1       2                         1               1 1     1       1           68
69 8         1                 1       1               1                 1                 1 1       1                     69
70 10   1 1     1       1       1           1                             1       1 1                         1             70
71 11 1           1                     1     1           1   1 1             1 1       1               1                   71
72 18             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1         1                         1                     1 72
73 10         1       1   1           1     1 1   1   1           1                                       1                 73
74 15       1         1   1   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1                     74
75 14       1           1           1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1           75
76 9               1             1                   1 1                   1             1 1       1           1           76
77 10 1   1                       1           1                 1             2         1     1             1               77
78 9             1       1   1           1                         1   1         1                         1           1   78
79 11     1             1         1 1                         2 1     1 1                     1     1                       79
80 8                   2 1                                                 1         1 1             2                     80
81 3           1                                     1     1                                                               81
82 10     1                     1                       1             1               1       2 1           1           1   82
83 11         1 1 1             1   1       1     1         1                           1                   1     1         83
84 9     1       1             1         1                         1                 1         1             1   1         84
85 11   1   1                     1   1     1       1   1               1           1     1             1                   85
86 9 1 1             1     1         1 1           1         1                                           1                 86
87 5                 1                                       1   1   1                                             1       87
88 8           1                                                               1                     1   1 1         1 2   88
89 13         2     2 1   1       1     1           1           1       1                     1                           1 89
90 10         1             1   1                           1           1   1           1         1     1                 1 90
91 13           1   1 1 1     1             1                         1     1             1         3           1           91
92 10         1   1                                               2 2         1                               2         1   92
93 15           1 1                 1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1     93
94 13             1   1   1                     1       1     1                   1     1               2 1         1   1   94
95 10         1             1             1   1     1               1     2                           2                     95
96 8             1         1 1                                   1                         1 1     1       1               96
97 7                         1 1                     1       1 1 1                             1                           97
98 8     1 1                         1     2             1     1                                           1               98
99 12               1       1     1       1         1         1 1       1                       1             1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng