BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13 1       1   1                     2   1   1           1       1   1         1     1                               1   00
01 13                   1           1   1   1   1 1 1           1 1 1           1             1                         1   01
02 8                 1     1       1 1                                     1 1                   2                         02
03 11       1         1   1       2 1     1   1                             1                         1           1         03
04 11     1   1   1                                 1   1   1                           1 1                 1     1       1 04
05 14 1   2   1           3     1                 1 3                                     1   1                             05
06 10                   1                   1         1       1       1             1           1     1   1       1         06
07 4                                               1                                       1         1               1     07
08 11     1     1               1         1         1 1           1           1                     1               1     1 08
09 9         1     1         1             1       1           1           1                     1   1                     09
10 12               1 1             1                   2       1   1       1                       1             1     1 1 10
11 7               1                 1                     1                               1             1 1   1           11
12 7               1           1 1                                       1                     1       1       1           12
13 7 1   1           1 1 1                                                   1                                           1 13
14 10         1     1               1       1         1               1                               2         2           14
15 12 1                   1   1                       1                   1         1               1 1 2               1 1 15
16 11 1                               1         1 1 1         1 1                   2   1                                 1 16
17 12           1   1 1         1 1         1                   1     1                           2       1     1           17
18 12         1                     1           1               1   1     1       1   1 1         1               1     1   18
19 11                                           1     1 1                       1 1     3   1 1   1                         19
20 9                     1                             1 1         1           1 1       1                 1 1             20
21 7   1                     1     1                                         1     1                                 1   1 21
22 15         2 1       1         1               1   1       1               1                           1 1 2   1     1   22
23 6     1                     1 1                                       1       1                                     1   23
24 4         1                                                                           1                           1   1 24
25 11 1 1                       1         1                           1     1       2                 1               1 1   25
26 10               1 1   1 1     1           1                                             1           1     1   1         26
27 5                     1     1                                                 1                         1       1       27
28 13   1 1       1             1       1   1                 1 1 1     1         1                 1           1           28
29 14 2     1           1     1           1   1             1       1             1       1     1 2                         29
30 6         1         1                       1               1                                   1     1                 30
31 14 1       2                                             3   1                       1       1 1           1   1 1 1     31
32 5 1   1                   1                                   1                                   1                     32
33 10       1           1       1   1   1 1             1                   1     1                                   1     33
34 8                                     1               1   1                   1         2 1               1             34
35 15 1     2     1   1                 3                     1     1   1               1 1               1       1         35
36 9         1               1   1 1 1               1 1                                 1     1                           36
37 11   1       1 1         1         1         1         1             1   1         2                                     37
38 16       1     1 1   1                 1                   1             1   2         2   1   1     1   1       1       38
39 7           2                           1 1     1           1                                                   1       39
40 14               1       1 1       1   1   1               1     1     1             1 1         1         1         1   40
41 11           1   1 2           1     1         1                             1     2 1                                   41
42 7 1     1 1               1                           1         1   1                                                   42
43 5                                                                   1                   1   1                 1     1   43
44 12     1     1                           2     1   1   1                       1                           1   1   2     44
45 11 1               1 1 1 2 1                         1                 1         1           1                           45
46 11     1         1             1   2 1             1                   1     1                       1       1           46
47 5             1                   1                             1     1     1                                           47
48 11           1     1             1             1       1             2   1               1                 1           1 48
49 7       1                 1 1               1                                       1               1     1             49
50 12 1     1                   2             1 1                 2   1                                       2 1           50
51 15       1       1   2             1     1 1                       1                 1 2         1           1 1 1       51
52 5   1                                       1                                           2               1               52
53 21                   1 1 1     1   1   1       1 1   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1         1           53
54 14 1           1       1                 2 1     1     1                         1       1   1   1       1 1             54
55 12   1                                                           1         1     2         1 1       1     1       2 1   55
56 11               1 1     1                     1           1         1 1   2                       1         1           56
57 14     1   1       1                         1   1     1 1 1 1   1                 1                         1       1 1 57
58 13   1                       1         1     1         1                 1         1     1           1 1     1 1 1       58
59 7   1                     1               1     1             1   1                                         1           59
60 17     1             1   2         2           1             1 1   1     1   1                   1     1         1   1 1 60
61 9 1                                       2           1           1                     1   1             1         1   61
62 16           1 1           1   1 2                 1     1 1         1     1 1   1 1         2                           62
63 10                               1                     1                     1 1           1   1 1     1       1   1     63
64 9                                   1 1               1         1   1       1             1       1             1       64
65 9             2           1     1     1 1           1           1                                           1           65
66 12   1                   1                 1                         2     2         1         1     2                 1 66
67 14       1   1       1     1         1             2   1 1                     1       1   1                     1     1 67
68 14       1             1                       2       1                 3   1               1   1     1 1     1         68
69 11     2 1   1                             2 1                                               1       1   1         1     69
70 10           1           1                     1         1   1                     1     1         1   1               1 70
71 7                           1     1 1       1       3                                                                   71
72 11   1   2       1             1       1                       1           1       1         1     1                     72
73 12     1           1 1           1   1                 1 1 1     1                                               1 2     73
74 13             1           1         1 1     1 1           2       1       1                           2               1 74
75 9                   1             1                                 1           1   1 1   1                     1 1     75
76 10 1                         1   1         1   1             1     1                       1           1     1           76
77 15     1       1       1 1                               2   1   1         1 1 1                   1   2   1             77
78 14   1   2               1 1             1 1                               1 1 1     1     1       1 1                   78
79 6   1       1                               1   1                     1           1                                     79
80 7   1 1                       1             1       1                                                   1         1     80
81 10   1       1         1 1             1 1                                         1   1                 1     1         81
82 12       1         1     2                                     1         1 1       1   1   1   1                 1       82
83 12               1             1       1 1 1     1   1                 1         1         1     1     1                 83
84 7             1   1     1                             1             1                       1                     1     84
85 11   1     1     1                                                 1 1 1 1               1 1         1       1           85
86 5   1         1                                                                               1   1     1               86
87 15   1         1     1       1 1       2                     1       1 1 1     1           1 1   1                       87
88 7           1                   1                                                         1   1         1   1       1   88
89 7     1       1             1                           1                                                       1   2   89
90 14                               1 1           1 1   1   1   1 1   1           1               1 2       1               90
91 12                                   1       1     1 1         1 1           1     2                 2                 1 91
92 15                                   1     1   1 1       1     2       1         1       1 1   1 1   1           1       92
93 13   1                     1 1 1   1               1 1 1       1                   1 1                 1               1 93
94 12                   1                         1   3           1   1             1       1           1   1 1             94
95 8 1         1         1                                       1   1                     1                     2         95
96 12           1 1   1                                   1   1     1 1               1             2 1       1             96
97 16         1     1 1   2       1     1   1               1 1 1     1   1     1 1                                 1       97
98 15         1     1         1                       1           1       2   1       1 1 2                 2         1     98
99 6                                 1                                         1                                   2   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng