BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9             1           1     1                     1 1   1                 1                       1   1             00
01 13                           1     1           1               1   1 1     1                   1     1   1 1         2   01
02 12 1   1     1 1                   1             1                         1       2     1           1 1                 02
03 16             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 1                   1 03
04 5               1                                                   1                             1           1       1 04
05 15               2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1           1                 1   05
06 13   1 1   1 2 1       1                                               1     1     1   1               1   1             06
07 14   1       1           1 1       1                       1         1             1   1   1   1               1 1     1 07
08 9                         1               1       1       1 1 1     1     1 1                                           08
09 7                             1         1       1   2         1                     1                                   09
10 8                   1           1             1                                 1   3       1                           10
11 16             1             1   1   2   1   1   1       2               2                 2   1     1                   11
12 10                 1   1                         1     2           2                             2       1               12
13 10 1                         1           2   1 1             1           2                           1                   13
14 10           1           1           1 1                   1     1     1         1                                 2     14
15 8       1   1             1                 1     1       1                       1                   1                 15
16 18   1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1                   1     16
17 9     1       1                         1 1                   1 1             1               1     1                   17
18 14   1     1   1       1               1         1                   1     2     1         2                 1   1       18
19 3                                   1                     1                                   1                         19
20 11                 1   1                         1             1               1   1 1 1     1   1     1                 20
21 8                     1       1                           1                 1             1                 1     1 1   21
22 9     1 1           1                         1     1 1                                             1   1 1             22
23 13   1     1     1     1                 3                       1                 1     2         1           1         23
24 15     2                           1               1       1     1           1         1       1           1 1     2 1 1 24
25 13           2       1       1             1   2           1 1                           1 1                   1       1 25
26 12   1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1                                 1               26
27 20             1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1             1     1 1     1   27
28 12     1 1                   1 1   1                   1   2                   1                         2   1           28
29 12               1                 1               1     1               1   1           1       1     1       1 1     1 29
30 14 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1                   1           30
31 14         1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1           2         1             1       31
32 7                 1                         1                     1                       1     1     2                 32
33 12     1         1     1               1   1         1     1   1 1         1                           2                 33
34 8           1                   1                             1     1       1 1 1                 1                     34
35 9     1     1                     1     1       2           1                   1                         1             35
36 2                                                                                       1         1                     36
37 6         1                                       1       1               1     1         1                             37
38 16   1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2               1 1         1     1       38
39 5         1           1                                       1                                 1                     1 39
40 14         1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1                             1       1     40
41 8     2     1   1                                                               1             1   1               1     41
42 10                           1             1                       1   2         1   2           2                       42
43 7                       1               1   1     1     1         1                             1                       43
44 10                               1   1         1             1         1 1       1                           2     1     44
45 5                                                           1                 1             2   1                       45
46 5 1             1   1                         1                                         1                               46
47 8               1             1 1                     1                         1       1           1                 1 47
48 8 1           1                             1     1                                       2                         1 1 48
49 13 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1                       1       1             49
50 13   1   2       1 1     1       1                                 1       1 1               1                   2       50
51 6                     1   1       1                 1           1                                             1         51
52 7         1       1       1         1                                   1                               2               52
53 13         1         1           1     1               1 1         1               2         1 1       1   1             53
54 15       1                   1               1             1         1 1 1 2 1           1         1           1 2       54
55 7                                 1                                     1   1 1       1           1         1           55
56 6                                 1                           2                     1                     1         1   56
57 11     1   1                   1                 1                     1               1     1 1     1     1   1         57
58 10   1   1 1         1     1 1   1                             1 1                                       1               58
59 16 1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1                           1   2               1   59
60 13 1         1       2   1       1                       1           1                       2 1                 1   1   60
61 11                 1 1   1                           1 1                     2         2     1                       1   61
62 13 1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                                   1                 1   62
63 14             2   1   1   1               1   1   2   2                       1       1                     1           63
64 13                 1     1 1                     1       1               1   1             1     1       1     1     1 1 64
65 9                   1     2 2                               1 1                             1                   1       65
66 11   1 1         1                           1   2           1   1             1   1                 1                   66
67 6             1                           1         2                     1                                 1           67
68 12                 2               1 1         1   1                   1                 2   2     1                     68
69 11 1                                                 1   1   1   1       1           2     1         1       1           69
70 10         1         1     1 1                       1 1                 1 1                           1       1         70
71 13   1                 1     1                   1           1       1   1       1   1       1     1       1 1           71
72 11       1     1       1             1     1           1                           1   1                       1 1 1     72
73 11 1             1 1   1                                                       1     1     1         1           1 1   1 73
74 7         1   1 1       1                               1 1       1                                                     74
75 6                             1             1               1           1                                       1     1 75
76 14               1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1           1       1       1   1   76
77 14 1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1                     1   1     1 1   77
78 19 2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1                       1   1   1   78
79 12 1   1   1                               1             1 1     1                       1 1           1       1     1   79
80 12   1   1       1   1   1   1 1                                   1   1                   1   1     1                   80
81 13     1 1               1       2                           1   1 2         1 1                           1       1     81
82 8                               1 1                                   1       1     1       1                     1 1   82
83 13       1       1           1         2   1   1                                       1   1       1   1     1         1 83
84 13                     1               1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1             1           84
85 8         1                           2     1                             1           1                     1 1         85
86 11                             2 1         1         1                               1 1     1   1       1         1     86
87 12 1   2                           2     1 1                 1                                           2 1           1 87
88 8   1                                       1     1           1               1                 1     1       1         88
89 6                                             1   1                                           1                   2   1 89
90 10 2 1     1                   1             1                                   1       1                 1   1         90
91 10                 1       1 1   2         1   1       1             1                 1                                 91
92 11           1   1                       1   1       1   1           2                 1     1 1                         92
93 11                   1               1   1       1   1           1     1                       1         1     1       1 93
94 11                       1           1         1 1   1         1           1                         2     1           1 94
95 10   1   1       1                 1   3           1                             1                   1                   95
96 14   1         1         1           1     1         1                             1               2 1 1 1 1     1       96
97 7                                                       1   1 1       1 1                     1         1               97
98 6   1                                               1                                 1               1       1 1       98
99 9                         1 1                   1                           1     1             1 1               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng