BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12       2             1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1         00
01 11   1                   2         2                   1   1     1           1                 2                         01
02 9                       1               1                 1                           1 1         1   1     1 1         02
03 10             1     1                           1 1   1   1 1                         1         1             1         03
04 7 1                           1                         1                                 2 1                   1       04
05 16                         1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     05
06 22   1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1 06
07 13 1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1           07
08 11   2   1                       1             1                 2   1           2       1                               08
09 5                                               1     1                 1         1     1                               09
10 14       1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1   10
11 11   1                     1 1   1             1         2       1           1         1                       1         11
12 8                           1                 1     1     1             1       1                                 1   1 12
13 14                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                     13
14 12             1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1           14
15 6                                       1                                     1     1           1       1   1           15
16 12     1     1     1                   1     1             1                     1         1         1   1         1   1 16
17 6                             1                           1           1                         1     1       1         17
18 9           1       1               2                   1                                           1     1   1       1 18
19 11   1               1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1                       19
20 17         2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1 20
21 12     1         1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1 21
22 13                     2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1   22
23 13                       2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1 23
24 11     1                         1   1 1         1     1       1                   1             1     2                 24
25 15             1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2       1   25
26 6                                                 1   1             1                               1   1     1         26
27 14 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1   1     27
28 8               1       1 1           1                               1             1                 1 1               28
29 5                                                           1   1           1                 1                 1       29
30 13 1       2   1                       1         1               1               1                 1     1   1       1 1 30
31 9 1 1       1       1           1           1                     1                                       1 1           31
32 12         1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2                       1     32
33 10       1           1         1 1           1     1                                 1                 1         1     1 33
34 10               1                 1         1                         2 2                 1 1               1           34
35 9   1                                               1     1                               3     1     1     1           35
36 5                 1     1                             1                 1             1                                 36
37 11                 1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1             37
38 7             2                                                           1       1                 1     1   1         38
39 13   1 1     1                   1           1               1     1       1         1 1     1             1           1 39
40 12 1 1     1                                     1     1     1               1                 2           1   1     1   40
41 11 1         1                   1   1                                             1 1   1             2     1   1       41
42 8         1     1                 1     1     1                   1             1             1                         42
43 9               1                       1     1     1   1             1             1     1     1                       43
44 5     1         2                                     1                     1                                           44
45 9       1       1     1 1                               1     1             1                 1 1                       45
46 11             1 1   1     1       1                                     1       1   1             1             1   1   46
47 9 1     1             1                             1   1   1     1                       1                     1       47
48 6     1               2                                   1                                       1           1         48
49 14     1                     1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   49
50 19       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     50
51 10                     3       1     1             1   1                   1             1                             1 51
52 12         2 1                           1           1   1                     1         1   2             1       1     52
53 14 1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1         1   53
54 8 1       1             1           1                                   1             1     1           1               54
55 11     1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1                                       55
56 6 1                                         1   1               1 1       1                                             56
57 10             1                     1     1           2   1 1     1                                   1   1             57
58 13     1         1   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1         1   58
59 10                       1     1                 1           2           1               1         1 1       1           59
60 18   1   1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   60
61 10 1           1         1       1           1           1           1                         1                   1 1   61
62 9               1                                 1                       1       1         1     1       1       1 1   62
63 16         1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1 63
64 10               1                           1                             1   3   1   1     1                     1     64
65 9   1               1       1   1         1         1         1                         1                           1   65
66 19                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1       66
67 11   1       1 1               1   1                                 1       2           2                     1         67
68 12         1       1 1       2                         1               1 1     1       1                           2     68
69 8     1       1               1                 1                 1 1       1                     1                     69
70 8     1           1                             1       1 1                         1                     1         1   70
71 11             1     1           1   1 1             1 1       1               1                     1                 1 71
72 15 1   1   1 2     1             2     1         1                         1                     1       1     1       1 72
73 11           1     1 1   1   1           1                                       1                 1             1 1   1 73
74 15   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 1       74
75 12         1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1                                 75
76 10       1                   1 1                   1             1 1       1           1                         1 1     76
77 12       1           1                 1             2         1     1             1               1     1   1         1 77
78 14   1           1                         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1 78
79 12       1 1                         2 1     1 1                     1     1                       1   1   1             79
80 9                                                 1         1 1             2                       1   1       1   1   80
81 4                           1     1                                                                   1 1               81
82 9     1                       1             1               1       2 1           1           1                         82
83 10     1   1       1     1         1                           1                   1     1               1       1       83
84 8     1         1                         1                 1         1             1   1                             1 84
85 10       1   1     1       1   1               1           1     1             1                           1             85
86 6 1         1 1           1         1                                           1                                       86
87 7                                   1   1   1                                             1       1   2                 87
88 8                                                     1                     1   1 1         1 2     1                   88
89 7       1     1           1           1       1                     1                           1                       89
90 13 1   1                           1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1             90
91 10   1             1                         1     1             1         3           1                           1     91
92 10                                       2 2         1                               2         1             1   1       92
93 14         1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                       1   93
94 10                     1       1     1                   1     1               2 1         1   1                         94
95 12 1             1   1     1               1     2                           2                       1   1       1       95
96 9 1 1                                   1                         1 1     1       1                 1         1         96
97 7   1 1                     1       1 1 1                             1                                                 97
98 7           1     2             1     1                                           1                 1                   98
99 11 1     1       1         1         1 1       1                       1             1   1     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng