BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1         1               1 1       1       1         1                       1     1     1       1   1             00
01 6                       1     1   1                                       1           1                         1       01
02 11 1   1 1         1 1                               1       1   1                           1                 1     1   02
03 11       1             1 1             1               1             1     1                 1       1         1   1     03
04 12                             1         1 1     2       1   1                             1 1     1   1   1             04
05 11     1                     1 1                                         1                     1   2   1           3     05
06 6           1                                                   1           1       1   1                       1       06
07 3                                                           1                   1   1                                   07
08 14   1   1   1                 2         1   1     1 1       1 1                           1       1     1               08
09 15     1 1   1                               1       1   1   2     1   1       1   1                   1     1         1 09
10 10 1           1           1     1             1           1         1         1                             1 1         10
11 5           1                           1         1                                     1                   1           11
12 9 1   1       1                                 2                               1   1   1                   1           12
13 17     1 1       1                   1   1       1   1 1       1     1         1     1         1   1           1 1 1     13
14 17 2     1               1 1       1         2       1               1 1   2 1     1                   1     1           14
15 11                                   2         1     1   1                         1       2   1                   1   1 15
16 7               1     1     2                                                               2 1                         16
17 8                     1             1 1                                   1 1                           1   1 1         17
18 11             1           2   1               2   1       1       1             1                     1                 18
19 11 1 1           1       1   1                               1   1 1                   1   2                             19
20 8 1       1                         1                 1         1       1 1                                       1     20
21 7     1             1               1                 1     1                                   1                     1 21
22 12       1   1     1   1   1               1       1                 1                                 2 1       1       22
23 4                                             1       1       1                                   1                     23
24 8   1                                       1 2                 1         1               1           1                 24
25 8                   1     2 1                                       1   1                     1 1                       25
26 16     1   1     1           2         2 1                         1 1         1           1                 1 1   1 1   26
27 6                                           1                     1           1   1       1                       1     27
28 17   1                 1 2     1   1       1   1     1       1               1   2         1     1 1       1             28
29 9                     1                                                   1   1       1       2     1           1     1 29
30 8   1           1     1                                         1   1       1                         1         1       30
31 11 1         1           1       1               1         1 1               1                 1       2                 31
32 8                       1 1                                         1       1   1             1   1                   1 32
33 11     1                         1 1   1         1       1     1                 1 1                 1           1       33
34 15         1       2   1 1           1         1   1 1   3       1                 1       1                             34
35 11                   1                                   1   1   1                       1   1 1     2     1   1         35
36 9           2 1       1                       1                             2                         1               1 36
37 11 1               2                 1                 1           1   1                         1       1 1         1   37
38 12       1       1       1   1         1                       1                 1 1                 1     1 1   1       38
39 9                   1         1   1       1       1                                   1     1           2               39
40 14                     1           1   2 2       1 1       1                   1     1                       1       1 1 40
41 15   1   1             1                 1                 2               1     1 1   1   1             1   1 2         41
42 13   1   1     1                     1                     1         1 2               1       1     1 1               1 42
43 8                               1                 1 1             2               1 1   1                               43
44 10   1     1     1         1 1             1                           1             1             1     1               44
45 17     1           1 1                             1   1               1     1   1       1   1 1               1 1 1 2 1 45
46 7               1         1               1                     1                       1         1         1           46
47 11   1     1                         1 1     1 1       1 1     1   1                                       1             47
48 14   1   1                     1       1         1 1 1           1       2           1       1           1     1         48
49 11                                         1   1                       1   1   1 1 1   1     1       1                 1 49
50 14 1                 1       1     1           1       1   1 1     1 1           1       1     1     1                   50
51 12     1             1   1 1   1       1     1   1                                                   1       1   2       51
52 8                 1 1     1               1     1           1             1                     1                       52
53 11     1       1 1             1 1                               1   1           1                               1 1 1   53
54 9                       1                         1 1                       1       2         1           1       1     54
55 10     1             1                           1                         3 1     1   1         1                       55
56 11 1         1 1                                           3                 1           1                   1 1     1   56
57 17   1       1         1 2   1 1     3                 1       1                             2     1   1       1         57
58 8               1               1       1                     1 1     1       1                 1                       58
59 12 1         1                         1 1                 1       1   1           1 1   1       1                     1 59
60 13             1 1           2     1                 2           1                           1     1             1   2   60
61 9         1                 1                         1                         1   1 1 2     1                         61
62 11 1       1   1                       1                                 1     2             1           1 1           1 62
63 7             1                                         1             1   1 1               2                           63
64 9     1                 2                       1                 1 1 1 2                                               64
65 13 1   1               1             1   1 2           1                       1     1                     2           1 65
66 11   1         1   1                     1           2   1       1                   1           1                   1   66
67 14           1     1       1 1   1 1                         1         1             1   1           1   1       1     1 67
68 9             1   1             1   1     1 1             1                                         1             1     68
69 8                                     1                   1               1             1         2 1   1               69
70 13           1         1         1                             1       1 1         2   1 1 1             1           1   70
71 1                                                   1                                                                   71
72 14         1               1     1         1   1                   1   1   1           2         1   2       1           72
73 11                               2 1               1   1 1         1           1                   1           1 1       73
74 8                 1               1                     1     1                   1 1                     1           1 74
75 11                 2 1         1         2                   1 1     1                 1                         1       75
76 11 1         1     1                     1       1     1                 1 1   1           1   1                         76
77 16                                   1   1 1   2   1 1           1       1   1     1   1           1       1       1 1   77
78 14       1     1 1                           1           1       1       1     1       1         1   2               1 1 78
79 11   1           1         1   1 1           1           1               1                 1     1       1               79
80 12 1     1 1     1     1           1               1               1 1                     1     1 1                     80
81 13         1 1                   1                     1       4             1                   1       1         1 1   81
82 13       1   1               1   1         1 2                         1                 1           1         1     2   82
83 10       1 1         1                 1                   1   1   1     1             1                     1           83
84 11     1 1   1 1 1               1 1         1                                                             1   1     1   84
85 8                   1     1       1               1         1                                   1     1     1           85
86 13             1         1         1 1       2                     1 1   1     1     1           1         1             86
87 12         2         1 1     1     1                   1                         1           1   1         1     1       87
88 6           1                 1                         1 1                     1                       1               88
89 10   2   1             1                 1       1               1                         1       1       1             89
90 10         1   1 1     1 1                             1       1     1         1       1                                 90
91 9       1 1       1             1     1   1           1       1               1                                         91
92 9                   1     1       1 1         1   1                         1   1     1                                 92
93 15     1   1   1 2 1 1         1                   1 1       1         1                     1   1                     1 93
94 9                         1       1   2                 1 1         1                   1                       1       94
95 10   1     1         1                       1           1               1         1           1         1         1     95
96 9     1                                   2     1                 1     1                               1 1   1         96
97 10 1                                       1   1   1                                       1           1     1 1   2     97
98 13 1 1 1           1 1                       1   1                     1 1       1                     1     1         1 98
99 7         1                 1 1                             1   1           1       1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
Ngày
/
Tháng