BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1                   1                         1         1                 1     1     1                 1   1       00
01 7                     1                     1                 1                             1   1                     2 01
02 13       1   1   1               1   1             1           1             1           1     1       1 1       1       02
03 12           1                   1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1             03
04 6 1               1       1                                         1                               1     1             04
05 17 1       1 1 1       2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1                 05
06 16               1     1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1     06
07 7           1       1                           1   1             1 1                                   1               07
08 9               1       1                             1               1 1                           1         1       2 08
09 8                 1         1     1 1 1   1                     1       1                                               09
10 6                                       1         2 1                               1                       1           10
11 10                             1   1               1       1     2     1                           1     1       1       11
12 8                             1             1             1           1             1           1     1           1     12
13 11               1     1           1                   1                   2   1                   1     1             2 13
14 3                       1                       1       1                                                               14
15 15 1 1 1 1 2   1                                           1   1       1             1     1       1         1         1 15
16 13                             2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1           16
17 6             1                                   1       1         1 1         1                                       17
18 8 1                       1               1     1                                                           1 1 1   1   18
19 15                 1           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2     19
20 11       1                                     2 1           1                 3       1       1                     1   20
21 11   1           1         1 1               1         1                             2   1               1         1     21
22 9   1   1   1                   1             1               1     1                 1                 1               22
23 5                         1         1                           1                                   1         1         23
24 10                               1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                               24
25 10         1     1         1     1         1 1                                   1     1   1             1               25
26 9       1                                               1       2 1     1                 1       1       1             26
27 15   1 1       1   3 1                 1     1       1               1       1             1               1   1         27
28 10               1     1 1           1             1   1     1                 1       1                           1     28
29 10 2                     1           1 1 1   1                   1                                         1   1         29
30 14           1       1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     30
31 12                     1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1   31
32 10 1       1   2 1                   1                                     1               2                           1 32
33 13                   1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1           1   33
34 15                 1 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1         1 1   34
35 9                             1                                         1   2     1 2 1                           1     35
36 12           1                   1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1         36
37 10               1           1 1                               1         1       1   2                       1 1         37
38 13         2         1                     1   1   1 1                       1           2         1         1         1 38
39 10   1       1     1                       2     1   1       1                 1                                       1 39
40 11 1 1   1           1             2                 1               1     1                     1                     1 40
41 6     1                     1 1               1 1                   1                                                   41
42 7   1                     2                           1       1                         1                     1         42
43 18       1 1 1     2               1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2   43
44 6   1                       1                                   1           1             1                     1       44
45 8   1 1                                                 1     1       1         1 1         1                           45
46 11           1             1       1           1                   1     2               1         1 1                 1 46
47 7                     1     1 1     1               1                   1                                             1 47
48 10 1 1                   1   1                                   1   1 1                         1               1   1   48
49 10       1   1   1 1 1               1                                         1     1       1               1           49
50 5                                             1         1                 1                   1       1                 50
51 13         1         1 1 1 1                           1         1               1             2 1             1   1     51
52 10           1     1               1             1   1       1           1         1     1                     1         52
53 12       2           1     1             1   1                         1               1             1 1 1           1   53
54 11     1   1   1     1               1     1                           1         1             1       1           1     54
55 14   1                 1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1           55
56 12     1     1 1       1               1   1   1         1 1                                             1   1       1   56
57 10     1   1   1                                     1               1         1                         1   1     1 1   57
58 18 1   1         1         1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1             58
59 11                         1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1       59
60 8   1               1         1 1       1     1           1                                       1                     60
61 13             1                 1 2       1       1             2             1   2                         1 1         61
62 10           1                   1   1                 1       1 1       1         1     1                           1   62
63 10               1                           1       1   1 1                 1     1       1                   1 1       63
64 11 1     1         1                     2             1                 1   1       1 1                   1             64
65 17     1 1 1             1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1       65
66 10 1                   1 1               1                 1               1           1       1 1         1             66
67 15   1           2                 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1         67
68 11 1   2 1                     1               1 1   1           1 1                       1                             68
69 11     1   1           1     2         1               1     1         1           1   1                                 69
70 8             1       1               1         2         1               1     1                                       70
71 9 1   1       1                     1                                   1       1             1 1                   1   71
72 13         1       1     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1             72
73 9   2               1                                   1     1     1     1                               2             73
74 12     1       1                 1                                     1 1   1         1           1 2 1         1       74
75 11                   2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1           75
76 7                         1                   1             1                 1                   1   1               1 76
77 14         2   1             1       1 1     1             1             1                 1                     1 1 2   77
78 13                       1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       78
79 6                       1                                             1         1       1   1 1                         79
80 7   1                           1                             1   1         1             2                             80
81 7         1 1   1                           1                   1                                     1           1     81
82 9           1                                 1           1 1 1           1             1                 1         1   82
83 12               1     1               1             1                             2     1 1     2         1 1           83
84 8     1                           1   1   1                             1       1     1       1                         84
85 5             1                       1                           1                                 1           1       85
86 19   1 1         1             1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1 86
87 5     1                             1                 1     1           1                                               87
88 15                   1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1               1 1   88
89 6                   1             1 1             1         1             1                                             89
90 11       1     1   1                   1   1                   1                     1         1     1   1       1       90
91 13 1               2           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1             91
92 16     1     1         1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1               92
93 12       1               2     1 1           2           1   1                               1 1                       1 93
94 10 1       1 1                   1                                   1               1                       1     1   2 94
95 8 1     1         1                             1     1     1                               1       1                   95
96 9 1     1     1                           1               1   1           1                 1                     1     96
97 14                   1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                   97
98 14             1 1           1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     1     98
99 17       1               1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng