BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15       1 1     1       1     1               1 1 1         1 1     1           1     1 2                               00
01 11             1 1     1       1               1     1         1             1                                   2 1     01
02 12 1   2   1                           1           1             1 1       1     2                       1               02
03 7                                         1       1             1     1     1             1                     1       03
04 5                     1                                                                   1       1     1 1             04
05 10                   1 1   1     1       1                                 1               1   1       1     1           05
06 14     1   1                       2       1       1           1     1       1       1     1   1         1         1     06
07 10                   2                 1                     1                 2           1       1             1   1   07
08 16                   2             2 2           1         1     2     1                   2       1                 1 1 08
09 10                   1           1       1                 1   1             1 1                 1           1     1     09
10 12                       1               1     1 1           1                     2 1 2               1               1 10
11 5                                               1         1     1       1                                     1         11
12 13         1       1           1                         2     1                   1 1 1 1         1           1 1       12
13 10       1       1 1         1 1   1               1                   1       1           1                             13
14 12     1 1                   1                       1     1     1   1           1           1   1 1       1             14
15 9                     2         1         1         1   1         1   1                 1                               15
16 6       1                   1           1 1         1 1                                                                 16
17 10             1   1   1         1           1                 1       1     1           1     1                         17
18 16 1           1 1     1 1 2   1           1 1   1 1     1     1                   1                               1     18
19 12         1 1                 1       1   1   2         1                       2       1                     1         19
20 8 1         2                   1                         1                                 1               1   1       20
21 14       1           1   1 1     1   1                     1     1       1 1   2                 1       1               21
22 15       1   1 1       2 1   1                                                 2     1     1           1 1     1   1     22
23 10       1 1     1 1 1                 1     1         1 1                         1                                     23
24 8 1 1   1     1                   1 1               1                                     1                             24
25 12   1                         1 1               1   1     1 2       1     1       1     1                               25
26 16             1                     1                                 1         1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3 26
27 7               1       1               1 1                   1   1     1                                               27
28 16     1                   1 2   1   1       1   2           1 1               2         1       1                     1 28
29 6                               1       1                   1     1                                       2             29
30 13         1     1     1               1       1       1                     1         1     2   1 1 1                   30
31 13     1         1     1 1                             1     1   1 1                 1         1       1       1     1   31
32 9                       1                 1           1               1           1         1           1     1     1   32
33 6 1                             1             1               1         1 1                                             33
34 8   1                                                     1 1           1 1       1             1                 1     34
35 8                 1 1                                     1 1   1       1                         1     1               35
36 7                   1                 1                         1       1   1                               1   1       36
37 10     1                                         1         1             1   1 1               2   1           1         37
38 12                         1   1     1 1         1       1                         1         1 1 1     1           1     38
39 8                           1           1               1                                     1       2 1 1             39
40 15           1     1     1   1     1 1 1                 1 1     1           1 1 1                           1         1 40
41 14         1 1 1                       1 1   1   1 1                                 1 1     1             2   1         41
42 10     1                     1                       1         1                           1           1   1 1       1 1 42
43 14   2       1 1   1     1               1 1     1     1                             1   1                     1 1       43
44 6                                 1   1     1                   1                         1                 1           44
45 11       1 1               1         1                   1   1         1         1 1                 1               1   45
46 8       1     1             1   1         1                       1         1                   1                       46
47 4           1   1                                                               1                 1                     47
48 4                                       1           1                 1                                     1           48
49 16 1   1   2             1 1     1     1               1     1         1   1           1                     2     1     49
50 12     1     1     1           1                               1   1 2           1               1                     2 50
51 9                     1                 1 1                 1                               1 1         1 1   1         51
52 5           1                                               1           1             1                         1       52
53 10         2       1   1 1                           1 1           1                 1 1                                 53
54 14       1   1               2         2 1             1             1                 1       1         1     2         54
55 9                                           2       2                                 1             2 1   1             55
56 10   1   1     1 1       1 1               1       1                               1                               1     56
57 10               1                                 1     2 1     1             1     1 1               1                 57
58 15                     1       1               4   1   1             1 1                 1   2   1         1             58
59 6 1   1       1                               2   1                                                                     59
60 13   1     1       1           1   1 2   1                 1                 1                         1       1     1   60
61 12   1 2         1     1                   1             1     1       1                                       1   1 1   61
62 9                 1             1   1     1                           1     1           1       1       1               62
63 11   1   1       1   1                       1                       1         1         2         1               1     63
64 9 1                               1             1                         1           1 1       1         1           1 64
65 14 1   2                 1     1                     1   1     1         1         1   1           1 1             1     65
66 9     1                 1       1     1       1     1                   1                     1                   1     66
67 14 1             1             1     1           1                 1       1 1 1           1         1 1     1     1     67
68 10                 1       1             1   1           1         1       1                             1     1       1 68
69 6       1                   1       1               1         1             1                                           69
70 9                 1       1       1         1     1                                                 1   1   2           70
71 10 1 1             1   1                       1 1   1 1         1   1                                                   71
72 11             1                                                 1     1   2     1 1   1                 1     1 1       72
73 14                   1         1   1         1   1                           1       1         2 1   1     1 1         1 73
74 16 1                       1 1     1           1       1           1       1 1 1 1           1       1               1 2 74
75 8   1                               1   1               1     1                   1         1         1                 75
76 14   1         1     1   1           1                             1 1   1           1       1       1 1 1       1       76
77 10           1 1   1                     1                           1     1 1         1 1                       1       77
78 9                 1     1                             1       1     1                             1                 1 2 78
79 13   1                       1           1           1 1   1         1   1 1                       1 1           1   1   79
80 11 1 1       2         1         1     1   1                             1 1                         1                   80
81 17       1 2               1       1     1   1 1   1                             1     1   1   1 1   1     1       1     81
82 5   1     1           1             1                 1                                                                 82
83 6                 1                             1           1   1                 1     1                               83
84 13       1                   2               1         1           1     1 2         2             2                     84
85 10                         2                       1 1       1     1   1 1                               1   1           85
86 17 1         1       1     1       1                     1 1       1             1   3         1       1             2 1 86
87 14 2     1   1   1         1         1 1           1                         1   1           1   1   1                   87
88 12                 1 1     1 1 1           1                             1       1         1               1 1   1       88
89 11                             2           2         1 1   1       1                                   1     1       1   89
90 7               1   1                         1       1           1                 1                           1       90
91 10   2           1             1 1     1                               1                   1     1               1       91
92 16 1   1                           1             1 2                     1               1     1   2 1 1 1         2     92
93 8                   1                       1                   1                 1     1 1         1               1   93
94 10       1     2                 1 1         1               1                   1                         1         1   94
95 11   1       1 1     1                       1             1                   1   1         1   1                   1   95
96 9           1 1         1                         1                 1                       2 1     1                   96
97 11               1               1           1           1         1 2 1                                 1 1 1           97
98 12     1                                                       1 1   1 1       1           1           1   1   1 2       98
99 8 1       1                       1   1                   1 1                     1               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng