BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12           1 1 1         1 1     1           1     1 2                                             1         1         00
01 8           1     1         1             1                                   2 1                           1           01
02 10   1           1             1 1       1     2                       1                           1                 1   02
03 9       1       1             1     1     1             1                     1                                   1 1   03
04 5                                                       1       1     1 1                 1                             04
05 11     1                                 1               1   1       1     1             1             1 1   1         1 05
06 11       1       1           1     1       1       1     1   1         1         1                   1                   06
07 10   1                     1                 2           1       1             1   1                       1 1           07
08 15 2           1         1     2     1                   2       1                 1 1   2                             1 08
09 11     1                 1   1             1 1                 1           1     1         1         1     1             09
10 14     1     1 1           1                     2 1 2               1               1                                 3 10
11 6             1         1     1       1                                     1                                     1     11
12 12                     2     1                   1 1 1 1         1           1 1               1                     1   12
13 9               1                   1       1           1                                         1           1   1 1 1 13
14 13                 1     1     1   1           1           1   1 1       1             1       1   2                     14
15 9       1         1   1         1   1                 1                                       1   1             1       15
16 6     1 1         1 1                                                                         1             1           16
17 9         1                 1       1     1           1     1                         1     1             1             17
18 12       1 1   1 1     1     1                   1                               1           1         1       1     1   18
19 13   1   1   2         1                       2       1                     1         1             1     1           1 19
20 4                       1                                 1               1   1                                         20
21 12 1                     1     1       1 1   2                 1       1                               1     1       1   21
22 9                                           2     1     1           1 1     1   1           1                           22
23 7   1     1         1 1                         1                                       1               1               23
24 8 1               1                                     1                               2     1                     1 1 24
25 12             1   1     1 2       1     1       1     1                                   1                 1     1     25
26 18 1                                 1         1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3                     1 1     1     26
27 7     1 1                   1   1     1                                                         1     1                 27
28 13 1       1   2           1 1               2         1       1                     1         1 1                       28
29 6     1                   1     1                                       2                 1                             29
30 12   1       1       1                     1         1     2   1 1 1                     1                             1 30
31 10                   1     1   1 1                 1         1       1       1     1                     1               31
32 10       1           1               1           1         1           1     1     1   1   1                             32
33 7           1               1         1 1                                                           1         1   1     33
34 9                       1 1           1 1       1             1                 1             1       1                 34
35 9                       1 1   1       1                         1     1                 1                         1 1   35
36 10   1                         1       1   1                               1   1         1             1   1       1     36
37 11             1         1             1   1 1               2   1           1           1               1               37
38 14 1 1         1       1                         1         1 1 1     1           1               1 1     1 1             38
39 14     1               1                                     1       2 1 1                         1   1 2     1 1   1   39
40 11 1 1                 1 1     1           1 1 1                           1         1                     1             40
41 15   1 1   1   1 1                                 1 1     1             2   1         1         1   2                   41
42 9                 1         1                           1           1   1 1       1 1                       1           42
43 11     1 1     1     1                             1   1                     1 1       1                         1 1     43
44 9   1     1                   1                         1                 1                   1   1           2         44
45 13 1                   1   1         1         1 1                 1               1     1       1   1 1             1   45
46 7       1                       1         1                   1                       1   1                           1 46
47 4                                             1                 1                     1         1                       47
48 7     1           1                 1                                     1             1 1         1                   48
49 12   1               1     1         1   1           1                     2     1             1           1   1         49
50 13                           1   1 2           1               1                     2 1         1               1   1 1 50
51 15     1 1                 1                               1 1         1 1   1             1   1 1       1 1         1 1 51
52 9                         1           1             1                         1       2       1           1     1       52
53 10                 1 1           1                 1 1                                                 1     1 1 1   1   53
54 14   2 1             1             1                 1       1         1     2             1         1     1       1     54
55 12         2       2                                 1             2 1   1                   2     1                     55
56 9       1       1                               1                               1           2   1     1       1         56
57 13               1     2 1     1             1     1 1               1                 1         1       2               57
58 15           4   1   1             1 1                 1   2   1         1                           1     1             58
59 6           2   1                                                                       1                   1 1         59
60 10 2   1                 1                 1                         1       1     1                           1 1       60
61 12       1             1     1       1                                       1   1 1       1 1               1     1   1 61
62 10 1     1                           1     1           1       1       1                           1             1 1     62
63 12         1                       1         1         2         1               1           1           1 1       1   1 63
64 8             1                         1           1 1       1         1           1                           1       64
65 14                 1   1     1         1         1   1           1 1             1                   1 1     2         1 65
66 8   1       1     1                   1                     1                   1                 1   1                 66
67 13 1           1                 1       1 1 1           1         1 1     1     1                 1                 1   67
68 18     1   1           1         1       1                             1     1       1     2 3 1             1 1   2     68
69 6 1               1         1             1                                                             1       1       69
70 12         1     1                                                 1   1   2             1   1 2       1 1               70
71 7           1 1   1 1         1   1                                                                             1       71
72 13                             1     1   2     1 1   1                 1     1 1       1     1         1                 72
73 17         1   1                           1       1         2 1   1     1 1         1       1   1   1         3         73
74 18           1       1           1       1 1 1 1           1       1               1 2     1       1 2           1   1   74
75 9 1   1               1     1                   1         1         1                     1                     1       75
76 13 1                             1 1   1           1       1       1 1 1       1       1               1 1               76
77 11     1                           1     1 1         1 1                       1               1       1   1 1           77
78 10                   1       1     1                             1                 1 2   1       1                     1 78
79 15     1           1 1   1         1   1 1                       1 1           1   1     1   1     1                 1   79
80 6   1   1                             1 1                         1                       1                             80
81 13     1   1 1   1                             1     1   1   1 1   1     1       1                               1       81
82 6 1                 1                                                                                 1         1 1 1   82
83 10             1           1   1                 1     1                                 1       1       1     1       1 83
84 12         1         1           1     1 2         2             2                                         1       1     84
85 11               1 1       1     1   1 1                               1   1                   1           1 1           85
86 14                     1 1       1             1   3         1       1             2 1         1   1                     86
87 9 1 1           1                         1   1           1   1   1                                             1       87
88 8       1                             1       1         1               1 1   1             1                           88
89 11       2         1 1   1       1                                   1     1       1   1                 1               89
90 9           1       1           1                 1                           1           1     1       1             1 90
91 6   1                               1                   1     1               1       1                                 91
92 14             1 2                     1               1     1   2 1 1 1         2                   1                   92
93 10         1                   1                 1     1 1         1               1       1     1 1                     93
94 8         1               1                   1                         1         1         1   1         1             94
95 10         1             1                   1   1         1   1                   1   1           1                 1   95
96 10               1                 1                       2 1     1                   1 1 1             1               96
97 13         1           1         1 2 1                                 1 1 1                   1 2           1           97
98 14                           1 1   1 1       1           1           1   1   1 2                     1           1 1     98
99 11   1                   1 1                     1               1                                 1 1 1     1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng