BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 6             1                                       1       1 1   1                   1                               00
01 13     1                       1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             1               01
02 8       1                                 1       1     1       1           1             1       1                     02
03 11     1                 1                   1   1   1     1 1           1                                   2       1   03
04 11               1 1     1   1   1                 1     1             1         1                             2         04
05 11             1       1       1 2           1               1 1                 1                   1             1     05
06 11   1       1   1 1       2             1     1                   1                     1 1                             06
07 17       1       1             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1           07
08 8         1       1                     1                                     1 2                       1           1   08
09 11 1                               1       1                   1     1     1 1 1       1         1                 1     09
10 10 1       1     1         1         1 1                           2                                     1     1         10
11 9 1   1   1       1           1         1     1                               1                     1                   11
12 5       1               1                                                             1       1             1           12
13 11     1   1   1           1                           1             1     1             1             1       1       1 13
14 13   1       1       1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1                     14
15 19   2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               15
16 12             1           1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1           1       16
17 15     1 1           2   1               1         1               1         1       1               1 1           1   2 17
18 7                     1     1     1                           1   2     1                                               18
19 6                                               1   1                       1                         1 1   1           19
20 12         1 1                 1   1 1               1       1         1   2                           1   1             20
21 7   1                         1     1                 1   1                         1 1                                 21
22 12             1 1         1   1                             1             1 1       1       1     1     1   1           22
23 12   1 1     1 1     1         1 1                                 1 1                   1                   1   1       23
24 13 1             1 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1                 24
25 14           1   1       1                       1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         25
26 12 1 1                           1     1         1           1           1                 1 1     1     1       1       26
27 8                                                           1 1                 1 2   1       1                 1       27
28 10           1           1     1 1   1       1       1           1                             1         1               28
29 13 1                                       1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       29
30 5           1               1     1                                                     1     1                         30
31 7         1                                 1                   1                                 1   1         1 1     31
32 7         1                                     1       1       1                 1           1                     1   32
33 12             1                   2       1 1           1               1   1           1         2               1     33
34 7       1       1             1                             1   1                                 1               1     34
35 12     1               1             2     1             1         1             1           1   1 1                 1   35
36 10                         1   2           1       1                 1     1                   1   1                 1   36
37 10         1             1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1                       37
38 9             1                 1           1 1             1         1                         1         1     1       38
39 10             1   1 1                                   1     1       1       1           1       1                   1 39
40 3               1                                   1                                                       1           40
41 8       2                                                       1               1                 1   1               2 41
42 8 1 1         1                       1         1   1                               1                               1   42
43 9 1     1                                         1   1     1         1     1                               1 1         43
44 14 1 1             1             1     2               1             1     2         1   1           1             1     44
45 9           1                           1 1 1       1                             1           1     1                 1 45
46 10     1                                   1     1                         1                   1 1   2     1           1 46
47 9           1                 1   1             2                               1           1             2             47
48 14       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1     48
49 18       1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         49
50 11 1                 1                         2                 1               1 1       1           1 1   1           50
51 9                   2       1     1 1                       1 1 1                                                 1     51
52 10     1   1             1     1   1       1             1                                 1 1       1                   52
53 12   1       1           1                       1                   1         1               1 1   1 2       1         53
54 9     1                 1                   1       1       1 1       1         1               1                       54
55 10   1     1           1         1                         1     1     2               1                       1         55
56 11     1         1       1       1           1       1     1             1 1   1                     1                   56
57 9 1             1 2   1     1                                                                 1 1                     1 57
58 15   1             1   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1                 58
59 14   2     1           1 1                       1       1                 1       1   1               1     2   1       59
60 9     1                                           1                   1         2           1   1       1         1     60
61 10 1                                               1   1   1     1     1                 1 1     1             1         61
62 8 1       1               1       1                                           1                           1       1   1 62
63 8                     1     1           1 1                             1                         1       1   1         63
64 20           1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1 64
65 5                                 1                       1 1                             1 1                           65
66 12   1     1             1 1             2         1         1       1                   1                     1       1 66
67 10                           1 1   1                       1                         1   1         1   1       1     1   67
68 16 1             1               1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1   68
69 11       1   1   1         1   1                   1                     1                     1   1                 1 1 69
70 13         1         1 1   1           1     1           1         1               1         1     1                 1 1 70
71 12     1     1               1               1   1                   1   1         1     1     1                   1 1   71
72 8         1 1     1     1                               1                 1                         1           1       72
73 13             1     1     1 1                     1       1       1                   2 1                 1 1         1 73
74 9 1 1                 1     1             1                                 1           1     1                 1       74
75 12             1 1 1                               1   1   1                   1       1     1   1     1             1   75
76 7                                             1         1             1       1     1     1   1                         76
77 18   1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1             77
78 9                               1           1 1   1   1   1       1                   1         1                       78
79 12     1                 1           1                               3   1             1 1     1           1 1           79
80 12                     2       1                           1           1   1 1 1 1           1           1         1     80
81 10                               1     1 1 1                   1             1     1                     1 1   1         81
82 10           1 1           1           2                                         1                       1 1   1     1   82
83 12                     1 1               1           2 2 1                           1   1               1           1   83
84 12   1               1                                   1     2     1             1             1     1 1 1   1         84
85 13         1                         1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                         85
86 15     1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1       86
87 10 1           1     1               1                     1     1 1         1     1                                 1   87
88 12 1     1                   1       1   1 1         1   1               1         1                               1   1 88
89 12               1 2             1 1   1         1         1                         1       1       1     1             89
90 13 1   1 3   1     2                               2                       1       1                         1           90
91 10       1             1                                           1 1       1             1 1                   1 1   1 91
92 4                                       1                 1       1                                                 1   92
93 9     1                             1   1                   1       1           1     1     1                         1 93
94 7           1     1   1     1                       1                               1                           1       94
95 9       1 1   1                           2                                   1           1                       2     95
96 7             1             1 1                                                 2                       1     1         96
97 12     1       2           1                   1 1   1       1 1         1             1                             1   97
98 14               1   2       1                         1   1           1           1 1           1   1           2 1     98
99 9         1               1     1 1     1             1                     2                                       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng