BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 2                                                               1               1                                       00
01 11 1           2     1                                   1               1                       1 1       1   1 1       01
02 9   1 1   1     1             1                 1                         1                                 1       1   02
03 9                               1 1             1       1               1                 1                   1   1   1 03
04 12   1     1       1               1         1                   1                 1 1     1   1   1                 1   04
05 12       1             1 1     1         1                     1                 1       1       1 2           1         05
06 13           1     1       1               1                     1     1       1   1 1       2             1     1       06
07 17                   1 2         1     1         1       1 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1       07
08 9     1       1   1   1                           1       1                 1       1                     1             08
09 10                             1 1   1         1     1   1   1       1                               1       1           09
10 19   1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1         1 1               10
11 10         1                       1                               1 1   1   1       1           1         1     1       11
12 10   1 1       1   1             1   1               1   1                 1               1                             12
13 13   1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                           13
14 12   1   1     1             1                                         1       1       1               1   1   1 1     1 14
15 11                           1   1                               1     2               1   1 1                   1 2     15
16 17 1         1     1 1     1           1         1             1   1             1           1     1 1 1 1     1     1   16
17 9                                             1         1               1 1           2   1               1         1   17
18 6                         1                           1         1                       1     1     1                   18
19 13             1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1                                                   1   1 19
20 13 1     1                     1 1   1 2                                     1 1                 1   1 1               1 20
21 9     1 1             1       1               1       1               1                         1     1                 21
22 8     1                 1       1           1                                   1 1         1   1                       22
23 13             1     1       1   2                             1       1 1     1 1     1         1 1                     23
24 16   1                     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1   24
25 10 1             1 1 1                       1                   1             1   1       1                       1     25
26 7                     1                                         1   1 1                           1     1         1     26
27 2 1                                     1                                                                               27
28 8           1                                                                 1           1     1 1   1       1       1 28
29 5 1   1                                                             1                                       1 1         29
30 8   1                 1     1       1                             1           1               1     1                   30
31 7                         1         1             1 1       1               1                                 1         31
32 9         1 2           1     1                 1             1             1                                     1     32
33 14     1     1           2   1   1           1 1             1                   1                   2       1 1         33
34 7         2     1                   1                                     1       1             1                       34
35 11   2 1     1                                             1   1         1               1             2     1           35
36 11     1           1                 1       1           1   1                               1   2           1       1   36
37 14   1   1 1                           1 1                 2 1   1           1             1                   1   1   1 37
38 11     1                 1         1       1       2         1                   1                 1           1 1       38
39 12 1           1   1     2 1       1   1       1                                 1   1 1                                 39
40 8                             1   1 1   1       1 1                               1                                   1 40
41 7                     2 2                                 1               2                                             41
42 10       1               1   1 1                                     1 1         1                       1         1   1 42
43 10 1         2             1           1       1 1                   1     1                                         1   43
44 12   1                         2   2                 1               1 1             1             1     2               44
45 14   1             1     1         1 1       1       1 1   1                   1                           1 1 1       1 45
46 8       1   1                 1               1     1                   1                                   1     1     46
47 8                                       1             1 1                     1                 1   1             2     47
48 10       1   1                             1                       1       1             1           1 1     1         1 48
49 19   1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1         1       1 1     49
50 15   1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1                 1                         2       50
51 17       1     3 2       1 1                       1 1 2                               2       1     1 1                 51
52 10             1 1                                             1   1     1   1             1     1   1       1           52
53 14   1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1       1           1                       1     53
54 5     1                                                                 1                 1                   1       1 54
55 8               1     1                             1     1           1     1           1         1                     55
56 10         1                             1   1         1                 1         1       1       1           1       1 56
57 11                             1             1   1     1           1 1             1 2   1     1                         57
58 10 1       1                           1   1       1                   1             1   2                   1           58
59 9                           1                     1           1       2     1           1 1                       1     59
60 7                 1                         1   1   1 1                 1                                           1   60
61 10 1       1   1 1 1   1                                   1     1   1                                               1   61
62 12     1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       1               1       1                   62
63 11       1             1         1   1     1         1         1                         1     1           1 1           63
64 15                           1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       64
65 6 1             1       1             1       1                                                     1                   65
66 13           1     1   1             1 1                           1   1     1             1 1             2         1   66
67 9                                   1       1 1       1     1 1                               1 1   1                   67
68 9 1                                     1 1                       1 1             1               1   1 1               68
69 14                         1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1                   1   69
70 16       1             1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1           1     1         70
71 11                   1       1   1   1     1       1                     1     1               1               1   1     71
72 12             1   1                         1   1 1   1 1         1         1 1     1     1                             72
73 10 1     1     1                       1                         1               1     1     1 1                     1   73
74 10 1                               2                         1     1 1 1                 1     1             1           74
75 14   1   1         2 2                     1       1 1             1             1 1 1                               1   75
76 7       1 1               1     2         1                                                                     1       76
77 14                   1                   1 1     1                     1           1 1       1 2     1     1     1   1   77
78 12           1       1         1             1     1 1     1       1                               1           1 1   1   78
79 6       1                   1         1                                 1                 1           1                 79
80 6                                         1   1 1                                       2       1                       80
81 10 1             1   1         1 1     1                                                           1     1 1 1           81
82 9                                   1       1           1   1                 1 1           1           2               82
83 13           1           1     1     1   1 1           1     1                           1 1               1           2 83
84 7           1   1           1 1                             1         1               1                                 84
85 12       1 1   1     1             1     1         1             1           1                         1         1     1 85
86 12         1               1               1             1               1 1       1     1           1   1       1   1   86
87 14       1 3           1                             1 1 2     1     1           1     1               1                 87
88 14               1 2 1                         2   1                 1     1                   1       1   1 1         1 88
89 16 1       1     1   1               1   1             1   1     1                 1 2             1 1   1         1     89
90 12                       1                             1             1   1 3   1     2                               2   90
91 8             1         1               1     1               2           1             1                               91
92 7 1                 2                 2               1                                                   1             92
93 12     1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1                             1   1             93
94 9 1                         1           1                     1               1     1   1     1                       1 94
95 8           1                                   1         1               1 1   1                           2           95
96 11               2               1 1                     1 1   1   1             1             1 1                       96
97 13     1               1                 1   1   1                 1     1       2           1                   1 1   1 97
98 7                         1   1   1                                               1   2       1                         98
99 10   1     1                             1                   1 1             1               1     1 1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng