BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9     2       1 1 1     1       1     1                                                                     1           00
01 7                               1             1           2     1                                   1               1   01
02 12     1 1                 1   1 1               1 1   1     1             1                 1                         1 02
03 7       1           1                                                       1 1             1       1               1   03
04 9               1 2                             1     1       1               1         1                   1           04
05 9               1                   1       1       1             1 1     1         1                     1             05
06 8 1                     1                               1     1       1               1                     1     1     06
07 12       1                     1                                 1 2         1     1         1       1 1 1             1 07
08 12       1     2   1         1     1               1       1   1   1                           1       1                 08
09 13 1   1       1       1   1                                               1 1   1         1     1   1   1       1       09
10 17   1   1                 1                     1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       10
11 12         1 1       1 2               1   1           1                       1                               1 1   1   11
12 16         1             2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1               1   1                 1 12
13 14               1 1                 1     1     1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   13
14 11 1     1       1             1 2               1   1     1             1                                         1     14
15 8   1               1 1                                                 1   1                               1     2     15
16 12 1               1                         1 1         1     1 1     1           1         1             1   1         16
17 7   1                               1     1                                               1         1               1 1 17
18 9 1     1           1                 2     1                         1                           1         1           18
19 13                         1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1             19
20 11                   1 1                 1   1 1     1                     1 1   1 2                                     20
21 8                 1                               1 1             1       1               1       1               1     21
22 7           2               1                     1                 1       1           1                               22
23 11           1                         1 1                 1     1       1   2                             1       1 1   23
24 17           1 2           1         1 1   1 1   1                     1       1             1     1     1 1 1   1       24
25 14   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1                       1                   1           25
26 7       1       1               1                                 1                                         1   1 1     26
27 6           1   1       1               1     1                                     1                                   27
28 5   1                       1   1 1                     1                                                               28
29 7     1     1                   1 1           1   1                                                             1       29
30 8   1                   1         1             1                 1     1       1                             1         30
31 8                         1   1             1                         1         1             1 1       1               31
32 11     2                 1   1                         1 2           1     1                 1             1             32
33 16     1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1   1           1 1             1               33
34 7                             1       1               2     1                   1                                     1 34
35 9                 1               1             2 1     1                                             1   1         1   35
36 10   1 1                                     2     1           1                 1       1           1   1               36
37 11 1   1                                         1   1 1                           1 1                 2 1   1           37
38 13   1     1 1   2         1                       1                 1         1       1       2         1               38
39 11                   1             1           1           1   1     2 1       1   1       1                             39
40 19 1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     1   1 1   1       1 1                         40
41 11     1           1     1 1                                       2 2                                 1               2 41
42 11   1         1             1       1 1             1               1   1 1                                     1 1     42
43 14   1                       1       1   1   1 1         2             1           1       1 1                   1     1 43
44 13 1     1                   2               1   1                         2   2                 1               1 1     44
45 15   1         1                 1     2     1   1             1     1         1 1       1       1 1   1                 45
46 8                   1               1               1   1                 1               1     1                   1   46
47 11   1                   1 1 1 1   1   1     1                                       1             1 1                   47
48 10   1                 1       1       1 1           1   1                             1                       1       1 48
49 17         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1 49
50 14 1               1                             1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1       50
51 20 2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1                       1 1 2                     51
52 7                           1             1               1 1                                             1   1     1   52
53 16 1       1               1         1   1       1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1     53
54 6                     1               1 1 1       1                                                                 1   54
55 8                               2           1               1     1                             1     1           1     55
56 10   1       1           1         1       1           1                             1   1         1                 1   56
57 10   1   1                 1   1                                           1             1   1     1           1 1       57
58 8               1                         1   1       1                           1   1       1                   1     58
59 10           1 2   1                       1                             1                     1           1       2     59
60 9     1                 1               1                     1                         1   1   1 1                 1   60
61 16 1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1                                   1     1   1       61
62 14     1 1 1     1                         1       1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       62
63 11           1       1 1     1                       1             1         1   1     1         1         1             63
64 6               1                                                       1           1           1     1 1               64
65 7 1                         1                 1             1       1             1       1                             65
66 14 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1             1 1                           1   1     66
67 14 2         1 1   1     2     1                                                 1       1 1       1     1 1             67
68 10   1                 1     1       1   1     1                                     1 1                       1 1       68
69 12 1                 1     1                                           1   1       1   1 1     1       1       1       1 69
70 12                                         1 1       1             1     1     1       1 1   2               1 1         70
71 7                                                               1       1   1   1     1       1                     1   71
72 9                                         1               1   1                         1   1 1   1 1         1         72
73 8     1       1                         1     1     1     1                       1                         1           73
74 10               1                     1 1     1                               2                         1     1 1 1     74
75 18             1     1         1 2 1       2     1   1         2 2                     1       1 1             1         75
76 9         1         1                 1             1 1               1     2         1                                 76
77 12             2     2       1 1             1                   1                   1 1     1                     1     77
78 10                 1             1                       1       1         1             1     1 1     1       1         78
79 10         1     1 1   1     1 1                     1                   1         1                                 1   79
80 6       1                           1   1                                             1   1 1                           80
81 8         1                           1       1             1   1         1 1     1                                     81
82 6                             1 1                                               1       1           1   1               82
83 11           2     1                                     1           1     1     1   1 1           1     1               83
84 9                     1           1         1           1   1           1 1                             1         1     84
85 10                   1       1                       1 1   1     1             1     1         1             1           85
86 9     1           1       1                           1               1               1             1               1 1 86
87 17     2       1         1 1         1               1 3           1                             1 1 2     1     1       87
88 13   1         1         1           1                       1 2 1                         2   1                 1     1 88
89 12                     2       1               1       1     1   1               1   1             1   1     1           89
90 10         1                     1         1                         1                             1             1   1 3 90
91 14       3 1         1 1                     1             1         1               1     1               2           1 91
92 11                 1     1   1         1 1     1                 2                 2               1                     92
93 11                     1                           1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1   93
94 8           1                           2 1   1                         1           1                     1             94
95 5                     1                                 1                                   1         1               1 95
96 12                         2       1       1                 2               1 1                     1 1   1   1         96
97 10       1   1                               1     1               1                 1   1   1                 1     1   97
98 4                     1                                               1   1   1                                         98
99 6         1                                     1     1                             1                   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng