BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16 1     1     1                 1   1             1           1 1     1       1     1               1 1 1         1 1   00
01 12               1   1                     2           1             1 1     1       1               1     1         1   01
02 12           1     1       1 1       1                   1   2   1                           1           1             1 02
03 11             1 1       1 1   1               2   1                                             1       1             1 03
04 3                       1     1                                             1                                           04
05 8         1           1   1                                               1 1   1     1       1                         05
06 16   2 1         1   1 1             1 1       1             1   1                       2       1       1           1   06
07 6                           1                       1                     2                 1                     1     07
08 15                       1         1       2       1                       2             2 2           1         1     2 08
09 6                                               1                         1           1       1                 1   1   09
10 8       1                       1                     1                       1               1     1 1           1     10
11 6                     1     1       1                                                                 1         1     1 11
12 12       1           1     1           1     1       1           1       1           1                         2     1   12
13 14 1                   1     1             2 1         1       1       1 1         1 1   1               1               13
14 6                                                           1 1                   1                       1     1     1 14
15 11       1     1       1         1         1                                 2         1         1         1   1         15
16 12     1   1         1 1   1     1                             1                   1           1 1         1 1           16
17 8   1                                               1               1   1   1         1           1                 1   17
18 18                               1 1 1   1               1           1 1     1 1 2   1           1 1   1 1     1     1   18
19 12                       1         1   2                         1 1                 1       1   1   2         1         19
20 11 3       1       1                     1               1         2                   1                         1       20
21 14       2   1               1         1         1             1           1   1 1     1   1                     1     1 21
22 9         1                 1                                 1   1 1       2 1   1                                     22
23 12                       1         1                 1         1 1     1 1 1                 1     1         1 1         23
24 10     1     1                                       1   1 1   1     1                   1 1               1             24
25 16   1     1   1             1               1 2 1         1                         1 1               1   1     1 2     25
26 5             1       1       1                                     1                     1                             26
27 9             1               1   1             1                     1       1               1 1                   1   27
28 16 1       1                           1       1   1         1                   1 2   1   1       1   2           1 1   28
29 8                             1   1         2     1                                   1       1                   1     29
30 11                         1         1 1     1     1             1     1     1               1       1       1           30
31 16 1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1         1     1 1                             1     1   1 31
32 6             2                           1                                   1                 1           1           32
33 9   1           1         1 1           1               1                             1             1               1   33
34 8         1 1               1         1 1                 1                                                     1 1     34
35 11     1 2 1                           1     1                           1 1                                     1 1   1 35
36 12 1   1                 1 1   1   1             1     2                   1                 1                         1 36
37 8   1   2                       1 1                         1                                         1         1       37
38 13           2         1         1         1       1   1                         1   1     1 1         1       1         38
39 5 1                                       1                                       1           1               1         39
40 12                   1                     1                       1     1     1   1     1 1 1                 1 1     1 40
41 9                                                 1             1 1 1                       1 1   1   1 1               41
42 8           1                     1         2               1                     1                       1         1   42
43 21           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2       1 1   1     1               1 1     1     1           43
44 6             1                     1                                                   1   1     1                   1 44
45 10   1 1         1                                   1         1 1               1         1                   1   1     45
46 9           1         1 1                 1                   1     1             1   1         1                       46
47 5                                         1 1   1                 1   1                                                 47
48 8                   1               1   1       1   1 1                                       1           1             48
49 15 1     1       1               1             1         1   1   2             1 1     1     1               1     1     49
50 9                 1       1                     1     1     1     1     1           1                               1   50
51 11   1             2 1             1   1       1                             1                 1 1                 1     51
52 8     1     1                     1           1       2           1                                               1     52
53 13         1             1 1 1           1       1               2       1   1 1                           1 1           53
54 13   1             1       1           1       1               1   1               2         2 1             1           54
55 9         1         1           1             1     1                                             2       2             55
56 13                           1   1       1       1     1   1   1     1 1       1 1               1       1               56
57 11 1                         1   1     1 1                             1                                 1     2 1     1 57
58 13 1         1   1         1   1                                             1       1               4   1   1           58
59 10   1             1             1   1                   1   1       1                               2   1               59
60 10                     1                                   1     1       1           1   1 2   1                 1       60
61 15 1   2                         1 1                   2   1 2         1     1                   1             1     1   61
62 8     1     1                           1     1                         1             1   1     1                       62
63 9     1       1                   1 1                     1   1       1   1                       1                     63
64 6       1 1                   1                         1                               1             1                 64
65 16 1               1     1 1 1     1 1               1   1   2                 1     1                     1   1     1   65
66 12         1       1 1         1             1     1         1                 1       1     1       1     1             66
67 10                   1 1     1     1           1         1             1             1     1           1                 67
68 6             1                                                         1       1             1   1           1         68
69 11     1   1                                     1 1 2         1                   1       1               1         1   69
70 8   1                                           1 1                     1       1       1         1     1               70
71 15   1             1 1                   1   2           1 1             1   1                       1 1   1 1         1 71
72 9   1 1         1         1   1                   2                 1                                                 1 72
73 7                             2                                           1         1   1         1   1                 73
74 13         1           1 2 1         1         1         1                       1 1     1           1       1           74
75 11         1       1     1 1     1                   1     1                               1   1               1     1   75
76 11 1                   1   1               1   1   1       1         1     1   1           1                             76
77 11             1                     1 1 2     1   1               1 1   1                     1                         77
78 11   1         1   1   1             1       1   1                       1     1                             1       1   78
79 13   1       1   1 1                             1     2   1                       1           1           1 1   1       79
80 11             2                                     1   1 1       2         1         1     1   1                       80
81 12                         1           1           1           1 2               1       1     1   1 1   1               81
82 8           1                 1         1                 1     1           1             1                 1           82
83 12     2     1 1     2         1 1                                       1                             1           1   1 83
84 9   1     1       1                                 1         1                   2               1         1           84
85 9                       1           1         1 1                               2                       1 1       1     85
86 18     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1         1       1     1       1                     1 1       86
87 10                                               1       2     1   1   1         1         1 1           1               87
88 12           1   2     1               1 1                               1 1     1 1 1           1                       88
89 9                                           1   1                                   2           2         1 1   1       89
90 10       1         1     1   1       1       1                         1   1                         1       1           90
91 9 1     1                     1                           2           1             1 1     1                           91
92 15     1 2           1 2     1               1       1   1   1                           1             1 2               92
93 7               1 1                       1         1                     1                       1                   1 93
94 13       1                       1     1   2       1           1     2                 1 1         1               1     94
95 9               1       1                   1             1       1 1     1                       1             1       95
96 6               1                     1                           1 1         1                         1               96
97 12 2             1 1 1   2                         1                   1               1           1           1         97
98 11   2     1         1           1     1       1 1           1                                                       1 1 98
99 14         1   1   1           2   1                 1 1 1       1                       1   1                   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng