BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                         1               1                                       1       1 1   1                   1   00
01 13                 1               1                       1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2 01
02 8         1                         1                                 1       1     1       1           1             1 02
03 10         1       1               1                 1                   1   1   1     1 1           1                   03
04 11     1                   1                 1 1     1   1   1                 1     1             1         1           04
05 11 1                     1                 1       1       1 2           1               1 1                 1           05
06 13   1                     1     1       1   1 1       2             1     1                   1                     1 1 06
07 15         1       1 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               07
08 8           1       1                 1       1                     1                                     1 2           08
09 13       1     1   1   1       1                               1       1                   1     1     1 1 1       1     09
10 13     1 1         1         2 1       1     1         1         1 1                           2                         10
11 9                           1 1   1   1       1           1         1     1                               1             11
12 5             1   1                 1               1                                                             1     12
13 15       1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                           1             1     1             1   13
14 11                               1       1       1               1   1   1 1     1           1             1     1       14
15 16                         1     2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 15
16 13         1             1   1             1           1     1 1 1 1     1     1                                   1   1 16
17 12       1         1               1 1           2   1               1         1               1         1       1       17
18 9               1         1                       1     1     1                           1   2     1                   18
19 8   1 1     1       1   1                                                   1   1                       1               19
20 10                                     1 1                 1   1 1               1       1         1   2                 20
21 9       1       1               1                         1     1                 1   1                         1 1     21
22 9     1                                   1 1         1   1                             1             1 1       1       22
23 11                       1       1 1     1 1     1         1 1                                 1 1                   1   23
24 17         1     1     1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1 24
25 12     1                   1             1   1       1                       1               1 1 1   1   1         1     25
26 9                         1   1 1                           1     1         1           1           1                 1 26
27 7 1                                                                                     1 1                 1 2   1     27
28 8                                       1           1     1 1   1       1       1           1                           28
29 7                             1                                       1 1                 2 1         1                 29
30 5                           1           1               1     1                                                     1   30
31 6           1 1       1               1                                 1                   1                           31
32 7         1             1             1                                     1       1       1                 1         32
33 12     1 1             1                   1                   2       1 1           1               1   1           1   33
34 5                                   1       1             1                             1   1                           34
35 10                   1   1         1               1             2     1             1         1             1           35
36 10     1           1   1                               1   2           1       1                 1     1                 36
37 14 1                 2 1   1           1             1                   1   1   1 1                 1   1 1             37
38 10   1       2         1                   1                 1           1 1             1         1                     38
39 9       1                                 1   1 1                                   1     1       1       1           1 39
40 5 1       1 1                               1                                   1                                       40
41 5                   1               2                                                       1               1           41
42 7                             1 1         1                       1         1   1                               1       42
43 9       1 1                   1     1                                         1   1     1         1     1               43
44 13             1               1 1             1             1     2               1             1     2         1   1   44
45 10     1       1 1   1                   1                           1 1 1       1                             1         45
46 6       1     1                   1                                   1     1                         1                 46
47 9 1             1 1                     1                 1   1             2                               1           47
48 14   1                       1       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1       48
49 17   1   1 1           1             1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1             49
50 13   1   1     2           1   1                 1                         2                 1               1 1       1 50
51 12           1 1 2                               2       1     1 1                       1 1 1                           51
52 10                       1   1     1   1             1     1   1       1             1                                 1 52
53 12       1   1     2   1   1     1       1           1                       1                   1         1             53
54 8                                 1                 1                   1       1       1 1       1         1           54
55 11             1     1           1     1           1         1                         1     1     2               1     55
56 13 1   1         1                 1         1       1       1           1       1     1             1 1   1             56
57 10     1   1     1           1 1             1 2   1     1                                                               57
58 13   1       1                   1             1   2                   1           1               2       1     1     1 58
59 12           1           1       2     1           1 1                       1       1                 1       1   1     59
60 9     1   1   1 1                 1                                           1                   1         2           60
61 10                   1     1   1                                               1   1   1     1     1                 1 1 61
62 9 1                 1   1 1   1       1               1       1                                           1             62
63 8   1         1         1                         1     1           1 1                             1                   63
64 20 1           1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2   64
65 5       1                                                     1                       1 1                             1 65
66 11                           1   1     1             1 1             2         1         1       1                   1   66
67 11     1 1       1     1 1                               1 1   1                       1                         1   1   67
68 14 1 1                       1 1             1               1   1 1                       1 1       2           1 1     68
69 12   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1                   1                     1                   69
70 15   1 1   2               1 1         1         1 1   1           1     1           1         1               1         70
71 11   1       1                     1     1               1               1   1                   1   1         1     1   71
72 12     1   1 1   1 1         1         1 1     1     1                               1                 1                 72
73 11                         1               1     1     1 1                     1       1       1                   2 1   73
74 9                     1     1 1 1                 1     1             1                                 1           1   74
75 12   1       1 1             1             1 1 1                               1   1   1                   1       1     75
76 7   1                                                                     1         1             1       1     1     1 76
77 19 1 1     1                     1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2         77
78 13     1     1 1     1       1                               1           1 1   1   1   1       1                   1     78
79 9                                 1                 1           1                               3   1             1 1   79
80 12   1   1 1                                       2       1                           1           1   1 1 1 1           80
81 7                                                           1     1 1 1                   1             1     1         81
82 9     1           1   1                 1 1           1           2                                         1           82
83 14 1 1           1     1                           1 1               1           2 2 1                           1   1   83
84 8                     1         1               1                                   1     2     1             1         84
85 15 1         1             1           1                         1         1     1 2         1         1   1     2     1 85
86 16   1             1               1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1   86
87 14             1 1 2     1     1           1     1               1                     1     1 1         1     1         87
88 13       2   1                 1     1                   1       1   1 1         1   1               1         1         88
89 13 1             1   1     1                 1 2             1 1   1         1         1                         1       89
90 13               1             1   1 3   1     2                               2                       1       1         90
91 10 1     1               2           1             1                                           1 1       1             1 91
92 4               1                                                   1                 1       1                         92
93 10 1         1 1                   1                             1   1                   1       1           1     1     93
94 8 1                     1               1     1   1     1                       1                               1       94
95 9         1         1               1 1   1                           2                                   1           1 95
96 9                 1 1   1   1             1             1 1                                                 2           96
97 15 1   1   1                 1     1       2           1                   1 1   1       1 1         1             1     97
98 9                                           1   2       1                         1   1           1           1 1       98
99 11 1                   1 1             1               1     1 1     1             1                     2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng