BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7             1               1                                       1       1 1   1                   1               00
01 13     1               1                       1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             01
02 8                       1                                 1       1     1       1           1             1       1     02
03 9     1               1                 1                   1   1   1     1 1           1                               03
04 10             1                 1 1     1   1   1                 1     1             1         1                       04
05 11           1                 1       1       1 2           1               1 1                 1                   1   05
06 12             1     1       1   1 1       2             1     1                   1                     1 1             06
07 17     1 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1 07
08 7       1                 1       1                     1                                     1 2                       08
09 13 1   1   1       1                               1       1                   1     1     1 1 1       1         1       09
10 11     1         2 1       1     1         1         1 1                           2                                     10
11 10               1 1   1   1       1           1         1     1                               1                     1   11
12 6 1   1                 1               1                                                             1       1         12
13 15 1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                           1             1     1             1             1 13
14 13                   1       1       1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1     14
15 19             1     2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   15
16 13           1   1             1           1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1   16
17 13     1               1 1           2   1               1         1               1         1       1               1 1 17
18 9   1         1                       1     1     1                           1   2     1                               18
19 6       1   1                                                   1   1                       1                         1 19
20 11                         1 1                 1   1 1               1       1         1   2                           1 20
21 8   1               1                         1     1                 1   1                         1 1                 21
22 10                             1 1         1   1                             1             1 1       1       1     1     22
23 11           1       1 1     1 1     1         1 1                                 1 1                   1               23
24 17   1     1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1 24
25 12             1             1   1       1                       1               1 1 1   1   1         1               1 25
26 11             1   1 1                           1     1         1           1           1                 1 1     1     26
27 7                                                                           1 1                 1 2   1       1         27
28 9                           1           1     1 1   1       1       1           1                             1         28
29 9                 1                                       1 1                 2 1         1                         1 1 29
30 6               1           1               1     1                                                     1     1         30
31 7 1       1               1                                 1                   1                                 1   1 31
32 7           1             1                                     1       1       1                 1           1         32
33 12         1                   1                   2       1 1           1               1   1           1         2     33
34 6                       1       1             1                             1   1                                 1     34
35 13       1   1         1               1             2     1             1         1             1           1   1 1     35
36 11     1   1                               1   2           1       1                 1     1                   1   1     36
37 14       2 1   1           1             1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1       37
38 8         1                   1                 1           1 1             1         1                         1       38
39 9                             1   1 1                                   1     1       1       1           1       1     39
40 2                               1                                   1                                                   40
41 7       1               2                                                       1               1                 1   1 41
42 7                 1 1         1                       1         1   1                               1                   42
43 7                 1     1                                         1   1     1         1     1                           43
44 14 1               1 1             1             1     2               1             1     2         1   1           1   44
45 11 1 1   1                   1                           1 1 1       1                             1           1     1   45
46 9 1                   1                                   1     1                         1                   1 1   2   46
47 9   1 1                     1                 1   1             2                               1           1           47
48 13               1       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                   48
49 17         1             1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1   49
50 12 2           1   1                 1                         2                 1               1 1       1           1 50
51 11 1 2                               2       1     1 1                       1 1 1                                       51
52 12           1   1     1   1             1     1   1       1             1                                 1 1       1   52
53 15     2   1   1     1       1           1                       1                   1         1               1 1   1 2 53
54 9                     1                 1                   1       1       1 1       1         1               1       54
55 11 1     1           1     1           1         1                         1     1     2               1                 55
56 12   1                 1         1       1       1           1       1     1             1 1   1                     1   56
57 10   1           1 1             1 2   1     1                                                                 1 1       57
58 15                   1             1   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1 58
59 12           1       2     1           1 1                       1       1                 1       1   1               1 59
60 9 1 1                 1                                           1                   1         2           1   1       60
61 11       1     1   1                                               1   1   1     1     1                 1 1     1       61
62 8       1   1 1   1       1               1       1                                           1                         62
63 8 1         1                         1     1           1 1                             1                         1     63
64 19 1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2               64
65 5                                                 1                       1 1                             1 1           65
66 11               1   1     1             1 1             2         1         1       1                   1               66
67 11   1     1 1                               1 1   1                       1                         1   1         1   1 67
68 15               1 1             1               1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     68
69 11       1       1       1   1   1         1   1                   1                     1                     1   1     69
70 13             1 1         1         1 1   1           1     1           1         1               1         1     1     70
71 10                     1     1               1               1   1                   1   1         1     1     1         71
72 10   1 1         1         1 1     1     1                               1                 1                         1   72
73 11             1               1     1     1 1                     1       1       1                   2 1               73
74 10         1     1 1 1                 1     1             1                                 1           1     1         74
75 13 1             1             1 1 1                               1   1   1                   1       1     1   1     1 75
76 7                                                             1         1             1       1     1     1   1         76
77 17                   1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1     77
78 12 1     1       1                               1           1 1   1   1   1       1                   1         1       78
79 10                     1                 1           1                               3   1             1 1     1         79
80 10                                     2       1                           1           1   1 1 1 1           1           80
81 7                                               1     1 1 1                   1             1     1                     81
82 8     1   1                 1 1           1           2                                         1                       82
83 12   1     1                           1 1               1           2 2 1                           1   1               83
84 10         1         1               1                                   1     2     1             1             1     1 84
85 14             1           1                         1         1     1 2         1         1   1     2     1   1         85
86 15     1               1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1               86
87 14 1 1 2     1     1           1     1               1                     1     1 1         1     1                     87
88 10                 1     1                   1       1   1 1         1   1               1         1                     88
89 14   1   1     1                 1 2             1 1   1         1         1                         1       1       1   89
90 13   1             1   1 3   1     2                               2                       1       1                     90
91 9           2           1             1                                           1 1       1             1 1           91
92 4   1                                                   1                 1       1                                     92
93 9 1                   1                             1   1                   1       1           1     1     1           93
94 7           1               1     1   1     1                       1                               1                   94
95 8       1               1 1   1                           2                                   1           1             95
96 9     1 1   1   1             1             1 1                                                 2                       96
97 12               1     1       2           1                   1 1   1       1 1         1             1                 97
98 11                               1   2       1                         1   1           1           1 1           1   1   98
99 10         1 1             1               1     1 1     1             1                     2                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng