BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1 2                                             1         1                 1     1       1           1         00
01 8                                 2 1                           1                   1                 1   1       1     01
02 10 2                       1                           1                 1       1           1 1       1     1           02
03 8           1                     1                                   1 1   1                 2             1           03
04 7           1       1     1 1                 1                             1                                         1 04
05 11           1   1       1     1             1             1 1   1         1         1         1                         05
06 10     1     1   1         1         1                   1                             1         1           1       1   06
07 7           1       1             1   1                       1 1                               1                       07
08 14           2       1                 1 1   2                             1 1 1     1 1                           1 1   08
09 9                 1           1     1         1         1     1                       1     1                       1   09
10 11   2 1 2               1               1                                 3           1                                 10
11 5                               1                                     1                 1                     1     1   11
12 12   1 1 1 1         1           1 1               1                     1               1           1               1   12
13 14           1                                         1           1   1 1 1       1     1 2       1               2 1   13
14 11 1           1   1 1       1             1       1   2                               1                           1     14
15 10         1                                       1   1             1           1                           2 1 2       15
16 8                                                 1             1                   1       1           3   1           16
17 10         1     1                         1     1             1                     1           1 1               1 1   17
18 12   1                               1           1         1       1     1         1       1 1   1 1   1                 18
19 14 2       1                     1         1             1     1           1 1     1             1     1 1     1         19
20 7             1               1   1                                         1     1 1           1                       20
21 7                 1       1                               1     1       1                                   1   1       21
22 11     1     1           1 1     1   1           1                                         1                 1   1     1 22
23 7   1                                       1               1                   1           1           1   1           23
24 12           1                               2     1                     1 1     1           1       1 1   1 1           24
25 9   1     1                                   1                 1     1                 1               1     1       1 25
26 20 1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3                     1 1     1         1                               1   1 1 26
27 3                                                   1     1                                         1                   27
28 9         1       1                     1         1 1                         1               1 1             1         28
29 5                           2                 1                                             1     1                     29
30 13       1     2   1 1 1                     1                             1     1       2   1       1                   30
31 9     1         1       1       1     1                     1                     1   1                               1 31
32 12   1         1           1     1     1   1   1                               1   1 1             1         1           32
33 8                                                       1         1   1                           1 1 1     1         1 33
34 8   1             1                 1             1       1                   1 1                               1       34
35 11                   1     1                 1                         1 1       1   1     1   1   1 1                   35
36 11                             1   1         1             1   1       1               1     2     1           1         36
37 9               2   1           1           1               1                                           1 2             37
38 15   1         1 1 1     1           1               1 1     1 1               1 1     1                           1   1 38
39 16               1       2 1 1                         1   1 2     1 1   1   1         1       1       1                 39
40 6 1                           1         1                     1                               1         1               40
41 13     1 1     1             2   1         1         1   2                       1   1   1                               41
42 11           1           1   1 1       1 1                       1               1             1               1       1 42
43 10     1   1                     1 1       1                         1 1           1             1     1                 43
44 9           1                 1                   1   1           2               1             1         1             44
45 13 1 1                 1               1     1       1   1 1             1                         1 2               1   45
46 6                 1                       1   1                           1             1             1                 46
47 8 1                 1                     1         1                               1       1       1           1       47
48 6                             1             1 1         1                     1             1                           48
49 12       1                     2     1             1           1   1         3                             1           1 49
50 12 1               1                     2 1         1               1   1 1             1                           2   50
51 17             1 1         1 1   1             1   1 1       1 1         1 1               1             1   1   2       51
52 10       1                         1       2       1           1     1                               1         1 1       52
53 14     1 1                                                 1     1 1 1   1       1       1               1 1       2   1 53
54 15       1       1         1     2             1         1     1       1     1             1     1       1       1 1     54
55 10       1             2 1   1                   2     1                       1 1                                       55
56 10   1                               1           2   1     1       1                                   2   1             56
57 14     1 1               1                 1         1       2               1           1       1     1   1 1 1         57
58 10         1   2   1         1                           1     1               1                                 1   1   58
59 6                                           1                   1 1                                     1   1   1       59
60 7                       1       1     1                           1 1         1               1                         60
61 9                               1   1 1       1 1               1     1   1       1                                     61
62 9         1       1       1                           1             1 1             1                           1   1   62
63 12         2         1               1           1           1 1       1   1           1   2                             63
64 6       1 1       1         1           1                           1                                                   64
65 15   1   1           1 1             1                   1 1     2         1             1                     2 1     1 65
66 5               1                   1                 1   1                                                       1     66
67 11           1         1 1     1     1                 1                 1   1           1           1         1         67
68 16                         1     1       1     2 3 1             1 1   2       1                                   1   1 68
69 8                                                           1       1         1   1   1       1 1             1         69
70 19                     1   1   2             1   1 2       1 1                     1     1 1 1     3     1           1   70
71 1                                                                   1                                                   71
72 15 1 1   1                 1     1 1       1     1         1                         1             1 1 1   1     1       72
73 17     1         2 1   1     1 1         1       1   1   1         3                   1       1         1               73
74 16 1           1       1               1 2     1       1 2           1   1   1       1         1             1           74
75 10   1         1         1                     1                     1         1     1 1   1               1             75
76 14     1       1       1 1 1       1       1               1 1               2     1 1               1                   76
77 14       1 1                       1               1       1   1 1                             2     1 1   1     1   1   77
78 13                   1                 1 2   1       1                     1           1   1                   1   1 1 1 78
79 14                   1 1           1   1     1   1     1                 1       1 1   1         1       1         1     79
80 7                     1                       1                                         1                 2 1         1 80
81 13 1     1   1   1 1   1     1       1                               1       1           1                 1         1   81
82 9                                                         1         1 1 1           1         1         1   1         1 82
83 15   1     1                                 1       1       1     1       1 1   1 1         1     1   1   1   1         83
84 13     2             2                                         1       1       1           1 1       1 1 1             1 84
85 9                         1   1                   1           1 1                     1     1     1 1                   85
86 12 1   3         1       1             2 1         1   1                                                       1         86
87 10 1           1   1   1                                             1         1   1         1             1           1 87
88 11 1         1               1 1   1             1                             2   1           1 1                       88
89 6                       1     1       1   1                 1                                     1                     89
90 8     1                           1           1     1       1             1               1     1                       90
91 11           1     1               1       1                                 1   1     1     1   1     1           1     91
92 11         1     1   2 1 1 1         2                   1                                 1                             92
93 10   1     1 1         1               1       1     1 1                           1     1                               93
94 9 1                         1         1         1   1         1                                                   1 1 1 94
95 11   1         1   1                   1   1           1                 1     1           1                   1 1       95
96 10             2 1     1                   1 1 1             1                   1                   1                   96
97 10                         1 1 1                   1 2           1                       1             1 1               97
98 14           1           1   1   1 2                     1           1 1         1 1           1     1             1     98
99 17   1               1                                 1 1 1     1 1 1         1     1 1   1     2 1       1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
Ngày
/
Tháng