BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12             1         1                 1     1       1           1                           2       1 1 1     1     00
01 6                     1                   1                 1   1       1         1                                     01
02 10           1                 1       1           1 1       1     1                             1 1                 1   02
03 10                           1 1   1                 2             1             1   1             1           1         03
04 12   1                             1                                         1 1   3   2                   1 2           04
05 8 1             1 1   1         1         1         1                                                     1             05
06 9             1                             1         1           1       1     1   1       1                     1     06
07 5                   1 1                               1                         1                 1                     07
08 14 2                             1 1 1     1 1                           1 1                       1     2   1         1 08
09 12   1         1     1                       1     1                       1             1   1   1       1       1   1   09
10 8                               3           1                                   1             1   1                 1   10
11 12                           1                 1                     1     1   1 1       1           1 1       1 2       11
12 9       1                     1               1           1               1         1               1             2     12
13 16           1           1   1 1 1       1     1 2       1               2 1             1                 1 1           13
14 9       1   2                               1                           1             1     1     1       1             14
15 14       1   1             1           1                           2 1 2             1 1       1               1 1       15
16 11       1             1                   1       1           3   1             1           1               1           16
17 8     1             1                     1           1 1               1 1                   1                         17
18 14     1         1       1     1         1       1 1   1 1   1                         1     1     1           1         18
19 12             1     1           1 1     1             1     1 1     1           1   1                               1   19
20 9                                 1     1 1           1                       1           2                   1 1       20
21 6               1     1       1                                   1   1                                     1           21
22 9     1                                         1                 1   1     1     1                   2               1 22
23 8 1               1                   1           1           1   1               1                   1                 23
24 15 2     1                     1 1     1           1       1 1   1 1                                   1 2           1   24
25 15   1                 1     1                 1               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         25
26 12                   1 1     1         1                               1   1 1         1 2         1       1             26
27 6         1     1                                         1                                           1   1       1     27
28 8       1 1                         1               1 1             1                         1                       1 28
29 6   1                                             1     1                         1             1     1                 29
30 9 1                             1     1       2   1       1                                   1                   1     30
31 6                 1                     1   1                               1             1                         1   31
32 12   1                               1   1 1             1         1                   2         2                 1   1 32
33 11             1         1   1                           1 1 1     1         1                   1 1   1                 33
34 6       1       1                   1 1                               1                   1                             34
35 12 1                         1 1       1   1     1   1   1 1                   1         1                   1           35
36 12 1             1   1       1               1     2     1           1         1               1 1                       36
37 7 1               1                                           1 2                           1   1                       37
38 16         1 1     1 1               1 1     1                           1   1           1     1     1 1   2         1   38
39 14           1   1 2     1 1   1   1         1       1       1                 1 1                             1         39
40 16                   1                               1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2   40
41 11         1   2                       1   1   1                               1                 1           1     1 1   41
42 8                     1               1             1               1       1                 1         1             1 42
43 8                         1 1           1             1     1                     1           1                       1 43
44 13       1   1           2               1             1         1                       1 1 1     1                   2 44
45 12 1       1   1 1             1                         1 2               1             1     1         1               45
46 9   1                           1             1             1                       1   1 2                   1         46
47 11         1                               1       1       1           1       2               1                   1 1 1 47
48 9 1 1         1                     1             1                           1   1           1                 1       48
49 11       1           1   1         3                             1           1 1           1         1                   49
50 9         1               1   1 1             1                           2                 1               1           50
51 20   1   1 1       1 1         1 1               1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1 51
52 9       1           1     1                               1         1 1             1     1                           1 52
53 17               1     1 1 1   1       1       1               1 1       2   1       1   1   1       1               1   53
54 12   1         1     1       1     1             1     1       1       1 1               1                       1       54
55 5     2     1                       1 1                                                                                 55
56 13     2   1     1       1                                   2   1                   1     1   1       1           1     56
57 13         1       2               1           1       1     1   1 1 1                         1   1                 1   57
58 6             1     1               1                                 1   1                               1             58
59 11 1                   1 1                                     1   1   1               1               1 2   1           59
60 7                       1 1         1               1                           1               1                 1     60
61 13   1 1               1     1   1       1                                     1       1     1             2       2     61
62 13           1             1 1             1                           1   1     1 1 1           1 1 1     1             62
63 16     1           1 1       1   1           1   2                             1 1     1 1             1       1 1     1 63
64 4                         1                                                   1 1                         1             64
65 12             1 1     2         1             1                     2 1     1               1                         1 65
66 11           1   1                                                       1           1 1   1 1       1 1   1   1         66
67 16           1                 1   1           1           1         1             1   2     2         1 1   1     2     67
68 18   2 3 1             1 1   2       1                                   1   1   1         1   1                 1     1 68
69 12                 1       1         1   1   1       1 1             1                     1 1                 1     1   69
70 16 1   1 2       1 1                     1     1 1 1     3     1           1     1                                       70
71 1                         1                                                                                             71
72 8     1         1                         1             1 1 1   1     1                                                 72
73 12     1   1   1         3                   1       1         1                       1         1       1               73
74 12   1       1 2           1   1   1       1         1             1               1                       1             74
75 9   1                     1         1     1 1   1               1                                       1     1         75
76 11               1 1               2     1 1               1                   1         1           1         1         76
77 16       1       1   1 1                             2     1 1   1     1   1                             2     2       1 77
78 11 1       1                     1           1   1                   1   1 1 1         1                     1           78
79 18 1   1     1                 1       1 1   1         1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 79
80 8   1                                         1                 2 1         1       1             1                     80
81 7                         1       1           1                 1         1               1         1                   81
82 10               1         1 1 1           1         1         1   1         1       1                                   82
83 17 1       1       1     1       1 1   1 1         1     1   1   1   1             1                   2     1           83
84 10                   1       1       1           1 1       1 1 1             1                                   1       84
85 10       1           1 1                     1     1     1 1                       1                           1       1 85
86 7       1   1                                                       1           1               1           1       1   86
87 12                         1         1   1         1             1           1       1           2       1         1 1   87
88 9     1                             2   1           1 1                                       1         1         1     88
89 5                 1                                     1                           1                           2       89
90 8   1     1       1             1               1     1                                   1         1                   90
91 15                                 1   1     1     1   1     1           1     1         1         3 1         1 1       91
92 5             1                                 1                                                           1     1   1 92
93 7   1     1 1                           1     1                                     1                           1       93
94 8     1   1         1                                                   1 1 1             1           1                 94
95 9           1                 1     1           1                   1 1       1   1                             1       95
96 9 1 1             1                   1                   1                       1   1                             2   96
97 9       1 2           1                       1             1 1                                   1   1                 97
98 9             1           1 1         1 1           1     1             1                                       1       98
99 19           1 1 1     1 1 1         1     1 1   1     2 1       1       1       1   2               1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng