BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9   1                           2       1 1 1     1       1     1                                                       00
01 7       1         1                                       1             1           2     1                             01
02 12 1                             1 1                 1   1 1               1 1   1     1             1                 1 02
03 8 1             1   1             1           1                                                       1 1             1 03
04 15           1 1   3   2                   1 2                             1     1       1               1         1     04
05 8                                         1                   1       1       1             1 1     1         1         05
06 10 1       1     1   1       1                     1                               1     1       1               1       06
07 9               1                 1                     1                                 1 2         1     1         1 07
08 12       1 1                       1     2   1         1     1               1       1   1   1                           08
09 11         1             1   1   1       1       1   1                                               1 1   1         1   09
10 14               1             1   1                 1                     1 1                   2 1   2     1     1 1   10
11 14   1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1                       1               11
12 15         1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1             12
13 11       2 1             1                 1 1                 1     1     1               1                         1   13
14 12       1             1     1     1       1             1 2               1   1     1             1                     14
15 12 2 1 2             1 1       1               1 1                                                 1   1                 15
16 12 1             1           1               1                         1 1         1     1 1     1           1         1 16
17 6       1 1                   1                               1     1                                               1   17
18 8                     1     1     1           1                 2     1                         1                       18
19 13   1           1   1                               1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     19
20 14             1           2                   1 1                 1   1 1     1                     1 1   1 2           20
21 8 1   1                                     1                               1 1             1       1               1   21
22 11 1   1     1     1                   2               1                     1                 1       1           1     22
23 10 1               1                   1                         1 1                 1     1       1   2                 23
24 13 1                                   1 2           1         1 1   1 1   1                     1       1             1 24
25 19   1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1                       1     25
26 10     1   1 1         1 2         1       1               1                                 1                           26
27 6                                     1   1       1               1     1                                     1         27
28 6   1                         1                       1   1 1                     1                                     28
29 7                 1             1     1                   1 1           1   1                                           29
30 7                             1                   1         1             1                 1     1       1             30
31 7           1             1                         1   1             1                         1         1             31
32 13 1                   2         2                 1   1                         1 2           1     1                 1 32
33 17 1         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1   1           1 1   33
34 8     1                   1                             1       1               2     1                   1             34
35 8             1         1                   1               1             2 1     1                                     35
36 10   1         1               1 1                                     2     1           1                 1       1     36
37 7                           1   1                                         1   1 1                           1 1         37
38 13       1   1           1     1     1 1   2         1                       1                 1         1       1       38
39 13             1 1                             1             1           1           1   1     2 1       1   1       1   39
40 20               1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     1   1 1   1       1 40
41 9             1                 1           1     1 1                                       2 2                         41
42 11   1       1                 1         1             1       1 1             1               1   1 1                   42
43 13                 1           1                       1       1   1   1 1         2             1           1       1 1 43
44 12                       1 1 1     1                   2               1   1                         2   2               44
45 14         1             1     1         1                 1     2     1   1             1     1         1 1       1     45
46 10                   1   1 2                   1               1               1   1                 1               1   46
47 12     1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1                                       1         47
48 10             1   1           1                 1       1       1 1           1   1                             1       48
49 18           1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1 49
50 12         2                 1               1                             1 1             1     1 1     1       1   1   50
51 21 1   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1                       51
52 8   1 1             1     1                           1             1               1 1                                 52
53 15       2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1                           1   53
54 8     1 1               1                       1               1 1 1       1                                           54
55 5                                                         2           1               1     1                           55
56 10                   1     1   1       1           1         1       1           1                             1   1     56
57 9 1 1                         1   1                 1   1                                           1             1   1 57
58 8     1   1                               1                         1   1       1                           1   1       58
59 9 1   1               1               1 2   1                       1                             1                     59
60 7               1               1                 1               1                     1                         1   1 60
61 15             1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1                           61
62 15     1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1                 1           1 1         62
63 13             1 1     1 1             1       1 1     1                       1             1         1   1     1       63
64 5             1 1                         1                                                       1           1         64
65 11   2 1     1               1                         1                 1             1       1             1       1   65
66 16       1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1             1 1           66
67 15   1             1   2     2         1 1   1     2     1                                                 1       1 1   67
68 12       1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1                                     1 1       68
69 10   1                     1 1                 1     1                                           1   1       1   1 1     69
70 12         1     1                                                   1 1       1             1     1     1       1 1   2 70
71 5                                                                                         1       1   1   1     1       71
72 6     1                                                             1               1   1                         1   1 72
73 8                     1         1       1                         1     1     1     1                       1           73
74 8 1               1                       1                     1 1     1                               2               74
75 15                                       1     1         1 2 1       2     1   1         2 2                     1       75
76 11             1         1           1         1                 1             1 1               1     2         1       76
77 13     1   1                             2     2       1 1             1                   1                   1 1     1 77
78 11   1   1 1 1         1                     1             1                       1       1         1             1     78
79 13       1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1                   1         1           79
80 9 1         1       1             1                           1   1                                             1   1 1 80
81 10         1               1         1                           1       1             1   1         1 1     1           81
82 7 1         1       1                                   1 1                                               1       1     82
83 11   1             1                   2     1                                     1           1     1     1   1 1       83
84 8           1                                   1           1         1           1   1           1 1                   84
85 9                 1                           1       1                       1 1   1     1             1     1         85
86 8   1           1               1           1       1                           1               1               1       86
87 13           1       1           2       1         1 1         1               1 3           1                           87
88 10                             1         1         1           1                       1 2 1                         2   88
89 10                   1                           2       1               1       1     1   1               1   1         89
90 5                         1         1                     1         1                         1                         90
91 14       1     1         1         3 1         1 1                     1             1         1               1     1   91
92 10                                           1     1   1         1 1     1                 2                 2           92
93 9                   1                           1                           1         1     1 1   1     1     1         93
94 11       1 1 1             1           1                           2 1   1                         1           1         94
95 7   1 1       1   1                             1                                 1                                   1 95
96 10                 1   1                             2       1       1                 2               1 1               96
97 8                                 1   1                               1     1               1                 1   1   1 97
98 5       1                                       1                                               1   1   1               98
99 8       1       1   2               1                                     1     1                             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng