BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12     1     1       1           1                           2       1 1 1     1       1     1                           00
01 10     1                 1   1       1         1                                       1             1           2     1 01
02 14 1           1 1       1     1                             1 1                 1   1 1               1 1   1     1     02
03 7               2             1             1   1             1           1                                             03
04 13                                       1 1   3   2                   1 2                             1     1       1   04
05 6     1         1                                                     1                   1       1       1             05
06 10       1         1           1       1     1   1       1                     1                               1     1   06
07 5                 1                         1                 1                     1                                 1 07
08 13     1 1                           1 1                       1     2   1         1     1               1       1   1   08
09 9       1     1                       1             1   1   1       1       1   1                                       09
10 7       1                                   1             1   1                 1                     1 1               10
11 14         1                     1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1           11
12 15         1           1               1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1   12
13 15   1     1 2       1               2 1             1                 1 1                 1     1     1               1 13
14 12       1                           1             1     1     1       1             1 2               1   1     1       14
15 11 1                           2 1 2             1 1       1               1 1                                           15
16 14     1       1           3   1             1           1               1                         1 1         1     1 1 16
17 8     1           1 1               1 1                   1                               1     1                       17
18 13   1       1 1   1 1   1                         1     1     1           1                 2     1                     18
19 11   1             1     1 1     1           1   1                               1         1                     1 1     19
20 12   1 1           1                       1           2                   1 1                 1   1 1     1             20
21 5                             1   1                                     1                               1 1             21
22 9           1                 1   1     1     1                   2               1                     1               22
23 10 1           1           1   1               1                   1                         1 1                 1     1 23
24 15 1           1       1 1   1 1                                   1 2           1         1 1   1 1   1                 24
25 20         1               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1 25
26 10 1                               1   1 1         1 2         1       1               1                                 26
27 6                     1                                           1   1       1               1     1                   27
28 8               1 1             1                         1                       1   1 1                     1         28
29 9             1     1                         1             1     1                   1 1           1   1               29
30 9 1       2   1       1                                   1                   1         1             1                 30
31 7   1   1                               1             1                         1   1             1                     31
32 13   1 1             1         1                   2         2                 1   1                         1 2         32
33 14                   1 1 1     1         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1         33
34 8 1                               1                   1                             1       1               2     1     34
35 14 1   1     1   1   1 1                   1         1                   1               1             2 1     1         35
36 12       1     2     1           1         1               1 1                                     2     1           1   36
37 8                         1 2                           1   1                                         1   1 1           37
38 12 1     1                           1   1           1     1     1 1   2         1                       1               38
39 10       1       1       1                 1 1                             1             1           1           1   1   39
40 17               1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                             40
41 8 1   1   1                               1                 1           1     1 1                                       41
42 10 1             1               1       1                 1         1             1       1 1             1             42
43 12   1             1     1                     1           1                       1       1   1   1 1         2         43
44 11   1             1         1                       1 1 1     1                   2               1   1                 44
45 13                   1 2               1             1     1         1                 1     2     1   1             1   45
46 10         1             1                       1   1 2                   1               1               1   1         46
47 14     1       1       1           1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1                     47
48 10             1                           1   1           1                 1       1       1 1           1   1         48
49 13                           1           1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1     49
50 8         1                           2                 1               1                             1 1             1 50
51 21           1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2     51
52 9                     1         1 1             1     1                           1             1               1 1     52
53 18 1       1               1 1       2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1   53
54 11           1     1       1       1 1               1                       1               1 1 1       1               54
55 5 1                                                                                   2           1               1     55
56 11                       2   1                   1     1   1       1           1         1       1           1           56
57 10         1       1     1   1 1 1                         1   1                 1   1                                   57
58 6                                 1   1                               1                         1   1       1           58
59 9                         1   1   1               1               1 2   1                       1                       59
60 6               1                           1               1                 1               1                     1   60
61 15   1                                     1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   61
62 13     1                           1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1             62
63 12       1   2                             1 1     1 1             1       1 1     1                       1             63
64 3                                         1 1                         1                                                 64
65 9         1                     2 1     1               1                         1                 1             1     65
66 13                                   1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   66
67 14         1           1         1             1   2     2         1 1   1     2     1                                   67
68 10                                   1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1                   68
69 9   1   1       1 1             1                     1 1                 1     1                                       69
70 13   1     1 1 1     3     1           1     1                                                   1 1       1             70
71 1                                                                                                                     1 71
72 9     1             1 1 1   1     1                                                             1               1   1   72
73 10       1       1         1                       1         1       1                         1     1     1     1       73
74 8     1         1             1               1                       1                     1 1     1                   74
75 18     1 1   1               1                                       1     1         1 2 1       2     1   1         2 2 75
76 10   1 1               1                   1         1           1         1                 1             1 1           76
77 15               2     1 1   1     1   1                             2     2       1 1             1                   1 77
78 11       1   1                   1   1 1 1         1                     1             1                       1       1 78
79 16 1 1   1         1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1             79
80 9         1                 2 1         1       1             1                           1   1                         80
81 9         1                 1         1               1         1                           1       1             1   1 81
82 8     1         1         1   1         1       1                                   1 1                                 82
83 12 1 1         1     1   1   1   1             1                   2     1                                     1         83
84 11           1 1       1 1 1             1                                   1           1         1           1   1     84
85 11       1     1     1 1                       1                           1       1                       1 1   1     1 85
86 6                               1           1               1           1       1                           1           86
87 15   1         1             1           1       1           2       1         1 1         1               1 3           87
88 11   1           1 1                                       1         1         1           1                       1 2 1 88
89 9                   1                           1                           2       1               1       1     1   1 89
90 6           1     1                                   1         1                     1         1                       90
91 16 1     1     1   1     1           1     1         1         3 1         1 1                     1             1       91
92 9           1                                                           1     1   1         1 1     1                 2 92
93 6   1     1                                     1                           1                           1         1     93
94 9                                   1 1 1             1           1                           2 1   1                   94
95 7           1                   1 1       1   1                             1                                 1         95
96 10 1                   1                       1   1                             2       1       1                 2     96
97 7         1             1 1                                   1   1                               1     1               97
98 6 1 1           1     1             1                                       1                                           98
99 14     1 1   1     2 1       1       1       1   2               1                                     1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng