BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1 1             2       1 1     1       1             1                       1       1                         00
01 11                             1         1 1           1 1     1 1         1         1                     1       1     01
02 12                       1     1   1       1 1 1       2   2                                       1     1               02
03 7         1     1   1                     1   1                     1                   1                               03
04 7                                     1       1       1                               1     1   1               1       04
05 12                         1 1                         1     3               1           1     1           2           1 05
06 12                 1 1   2 1 1           1     1           1       1                         1                         1 06
07 8   1                           1 1           1     1                         1                 1                 1     07
08 15 2             1     1             1             1     1           1   2     1         1 3                             08
09 9             1                                                       1 1     1   1 1                         2   1     09
10 9             2   1     1       1   1                               1                 1                       1         10
11 13   1     1               1     1 1                                   1   2         1           1 1         2           11
12 5                   1                   1 1                                       1                             1       12
13 13       1     1           1           1           1 1   1       1 1             2         1                           1 13
14 9           1             1 1                           1         1         1     2                 1                   14
15 13           1             1                   1       1 1   1 1   1   1   1 1   1                                 1     15
16 12   1 2       1             1 1 1               1       1                                 1   1             1           16
17 9 1   1 1   1                                           1       1   1                                       1   1       17
18 10   1 1         1                   1                 1         1                                       1 1   1     1   18
19 13                       1     1   1           1                     2   2                 1               1     1   2   19
20 10                           1     1   1                             1                 1     2           1     2         20
21 12     1               1                         1         1     1 1         1         1     1           1   1       1   21
22 11   1               1                       1           1   1 1 2                 1           1     1                   22
23 6 1   1                                                                           1     1 1             1               23
24 13 1                           1           1 1       1 1                         1   1 1         1       1     1 1       24
25 8                       2     1         1             1   1                     1                       1               25
26 9         1     1                     1       1                                                   1   2 1           1   26
27 12                   1           1   1 1             1   1   1 2       1                     1         1                 27
28 9             1       1                   1                                     1     1     2           1   1           28
29 11       1 2                     1               1         2 1           1         1           1                         29
30 12       1   1     1         1       1     1 1           1           1               1       1       1                   30
31 11       2 1     2         1           1             1 1                                               1         1       31
32 5     1                                                                   1               1     1                 1     32
33 15 1         1                 1   1             1 2                                     2           1 1 1   1       1 1 33
34 11                         1                         1     1           1       1       3         1   1 1                 34
35 12             2   1   1             1   1   1                   1       1     1         1             1                 35
36 11           1                   2   1                 1 1                 1     1                       1       1 1     36
37 8       1     1             1                 1       1                   1   1                           1             37
38 12     1                             1         1   1   1   1 1         1               1               1           1   1 38
39 13 1           1       1           1         1     1         1     1   1                 2 1     1                       39
40 9   1                 1                 1       1     1 1             1 1                     1                         40
41 11           2 1 1 1                             1       1       1                                         1   1   1     41
42 8     1   1         1                                                               2       1       1             1     42
43 6 1                 1             1                         1                                                   1   1   43
44 11 1   1                   1 1       1   1       1 1                                           1           1         1   44
45 10                       1                                         1   1 1       1     1 1                     2 1       45
46 7       1                   1                   1                   1         1                             1         1 46
47 6                                           1   1                             1           1                         2   47
48 12   1     1               1 1   1 1 1     1                         1       1           2                               48
49 11       1       1 2         1         1     2 1           1                                               1             49
50 5           1                     1 1                                                                       1   1       50
51 7                                               1                     1         1     1     1                   1 1     51
52 15         1             1           1   1   1   1     1     1     1           1       1         1             1     1 1 52
53 6                   1         1 1             1                                                   1 1                   53
54 11   1   1 1 1                 1   1         1                                       1   1   1     1                     54
55 11       1         1                                       1   1       1       1               1     1 1   1   1         55
56 11   1     1               1                         1     1                     1       1           2           1 1     56
57 16           1     2         1   1     1 1     1     1         2                   1               1   1     2           57
58 13 1 1         1                                               1   2 1     1 1   1             1     1     1             58
59 7                       1     1   1     1                                     1                     1     1             59
60 12           1         1       2       1           1 1   1     1           1 1 1                                         60
61 11     1       1                           1     1   1     1     1                 1                 1   1             1 61
62 13               1             1   1               1         1   1         1             1     1       2               2 62
63 10             1 1     1         1               1             1                                   1       1     2       63
64 9   1             1       1                                       1     2         2     1                               64
65 13   1                 1       1 1           1 1           1                                   1 1   1       1     1   1 65
66 11 1     1 1     1     1                           1                         1 1   1                       1         1   66
67 7               1           1       1       1                                       1             1     1               67
68 11     1                     1   1       1                   1     1 1   1   1                           1 1             68
69 10                   1   1 1 1                     1               1                 1     1             2               69
70 11       1             1         1               1       1                                 2 1     1         1   1       70
71 9     1     2 1                                         1                 1   1   1       1                             71
72 12       1                                     1               1     1 1               1       1 1 1           1       2 72
73 13                   1         1   1 1   1       1 1         1     1       1 1 1                   1                     73
74 13         1                           1     1     1       1   1     1             1 2     1     1                   1   74
75 13             1     1                 1             1     1             3   1             1       1 1 1                 75
76 15 1             1     1                           1 1 1         1           1   2 1 1 1               2                 76
77 9 1                                                   1   1   1 1   1       1         1           1                     77
78 12                           1       1 2     1       1         1 1     1                                         2     1 78
79 7               1       1 1                 1                             1 1                                         1 79
80 11   1   1       1     1                   1           1           1   1         1   1           1                       80
81 7                               1                               1               1       1     1             1     1     81
82 8   1     1           1               1                               2   1                   1                         82
83 14 2   1     1   1                 1     1 1 1               1 1         1         1           1                         83
84 10         1 1     2                       1 1                                               1   1           1       1   84
85 11     2                                       1   1 1             1       1                   1         1     1       1 85
86 15 1     1 1           1 1         1     1                       1 1     1                       2 2                 1   86
87 8     1   1                                         1                           1   1       1       1     1             87
88 11                 1 1 1     1             1         2                         1       1           1     1               88
89 17               1 1 1   1           2             1           1     2 1                 1       2                 1 1 1 89
90 17   1       1           1 1   1   1 1             2                         1               1 1     1         1 1 1 1   90
91 11     1         1 1 1           1               1           1                 1                       1   1 1           91
92 9 1     1           1 1   1               1                 1                                     1 1                   92
93 12   1               1 1                       2                           1 1     1       1           1   1       1     93
94 6   1                       1                   1                         1 1             1                             94
95 12           1 1           1           1                   1 1                     1         2               1 1   1     95
96 8                   1         1           1                     2               1               1                 1     96
97 10   1         1     1     1   1       1   1             1         1                 1                                   97
98 15                                     2 3 1                           1     1 1 1   1             1   1       1       1 98
99 14                 2     1                 1         1   1           1   1 1         1         1             1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng