BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9         1                       1       1                                       1       1             2   2           00
01 15 1 1     1 1         1         1                     1       1     1     1       1           2                 1 1     01
02 9 2   2                                       1     1                 1                     1           1               02
03 3               1                   1                                                                           1       03
04 6 1                               1     1   1               1                                       1                   04
05 11 1     3               1           1     1           2           1         1                                           05
06 8     1       1                         1                         1       2       1     1                               06
07 7                         1                 1                 1           1     1         1                   1         07
08 12   1           1   2     1         1 3                                     1     1         1                           08
09 9                 1 1     1   1 1                         2   1                           1                             09
10 7               1                 1                       1                 1                         2         1       10
11 16                 1   2         1           1 1         2           1               1 1           1           1 1   2   11
12 6                             1                             1               1                     1 1   1               12
13 11   1       1 1             2         1                           1   1         1 1         1                           13
14 10   1         1         1     2                 1                                       1   1 1                     1   14
15 19 1 1   1 1   1   1   1 1   1                                 1     1       1       1         1   2     1   1       1   15
16 9   1                                 1   1             1                   2         1     1                         1 16
17 9   1       1   1                                       1   1               1   2   1                                   17
18 8 1         1                                       1 1   1     1         1                         1                   18
19 10               2   2                 1               1     1   2     1                                                 19
20 11               1                 1     2           1     2                       1   1                           2     20
21 14     1     1 1         1         1     1           1   1       1               1                 1   1 1             1 21
22 13   1   1 1 2                 1           1     1                   1   1     1                               1       1 22
23 7                             1     1 1             1                             1   1         1                       23
24 18 1                         1   1 1         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1 24
25 11 1   1                     1                       1                   1                 1 1         1   1 1         1 25
26 10                                             1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 26
27 8   1   1 2       1                     1         1                 1                                                   27
28 14                           1     1     2           1   1           1   1 1                           1   3     1       28
29 7     2 1           1         1           1                                 1                                           29
30 13   1           1               1       1       1                       2           1 1                 1         2   1 30
31 5 1                                               1         1                                   1             1         31
32 6                     1               1     1                 1                                           1 1           32
33 18                                   2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       33
34 15     1           1       1       3         1   1 1                   2             1   1 1       1                     34
35 6           1       1     1         1             1                                                             1       35
36 14 1 1                 1     1                       1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     36
37 11 1                   1   1                           1                       1     1   1 2     1                   1   37
38 10 1   1 1         1               1               1           1   1                       1                           1 38
39 14       1     1   1                 2 1     1                               1       1 1       1 1 1                 1   39
40 8 1 1             1 1                     1                           1             1           1                       40
41 9   1       1                                         1   1   1       1 1                 1               1             41
42 10                               2       1       1             1         2                 1         1           1       42
43 3       1                                                   1   1                                                       43
44 4                                         1           1         1                                                     1 44
45 15             1   1 1       1     1 1                     2 1         1   1 1 1           1                   1         45
46 11               1         1                             1         1         1         2       1   1         1       1   46
47 7                         1           1                         2                 1     1         1                     47
48 7               1       1           2                                                                     1 1 1         48
49 6     1                                               1               1   1                           1           1     49
50 4                                                       1   1                     1                                   1 50
51 12                 1         1     1     1                   1 1             1   1               1       1 1   1         51
52 11 1     1     1           1       1         1             1     1 1 1                                           1       52
53 12                                             1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1       53
54 5                               1   1   1     1                                                                   1     54
55 16     1   1       1       1               1     1 1   1   1         2           1             1 1     1     1           55
56 10     1                     1       1           2           1 1           1                                   1 1       56
57 10         2                   1               1   1     2                       1                       2               57
58 19         1   2 1     1 1   1             1     1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 58
59 9                         1                     1     1                 1           1               1     1   1 1       59
60 11   1     1           1 1 1                                           1   1   1                     1           1     1 60
61 12     1     1                 1                 1   1             1                 1       1       2       1     1     61
62 12       1   1         1             1     1       2               2               1 1                             1     62
63 10         1                                   1       1     2                           2     1 1                   1   63
64 9             1     2         2     1                                                 1       1 1                       64
65 15     1                                   1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1           65
66 9                       1 1   1                       1         1   1           1           1     1                     66
67 10                               1             1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 67
68 8       1     1 1   1   1                           1 1                                 1                               68
69 11             1                 1     1             2                               2           1     1         1 1     69
70 13   1                                 2 1     1         1   1       1           1                     1   2         1   70
71 10   1                 1   1   1       1                                 1       1 1                     1           1   71
72 13         1     1 1               1       1 1 1           1       2     1     1                       1                 72
73 9       1     1       1 1 1                   1                                       1     1     1                     73
74 15     1   1     1             1 2     1     1                   1     1   1   1           1         1                 1 74
75 13     1             3   1             1       1 1 1                 1         1 1                             1         75
76 16 1         1           1   2 1 1 1               2                   1 1           1 1     1                 1         76
77 10 1   1   1 1   1       1         1           1                               1                             1           77
78 8         1 1     1                                         2     1 1                                               1   78
79 8                     1 1                                         1       1               1       1 1           1       79
80 8 1           1   1         1   1           1                               1               1                           80
81 13           1               1       1     1             1     1               1     1 1 1   1 1               1         81
82 10                 2   1                   1                             1     1                 1           1 2         82
83 8       1 1         1         1           1                         1             1                     1               83
84 12                                       1   1           1       1     1 1   1           2       1           1 1         84
85 12             1       1                   1         1     1       1   1     1                 1 1 1       1             85
86 13           1 1     1                       2 2                 1                           1       2             1 1   86
87 8                           1   1       1       1     1                           1       1                       1     87
88 13                         1       1           1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           88
89 18         1     2 1                 1       2                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1   89
90 18                       1               1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     90
91 11       1                 1                       1   1 1           1                 1               1   1         2   91
92 7       1                                     1 1                               2 1                               1     92
93 10                     1 1     1       1           1   1       1                 1       1         1                     93
94 7                     1 1             1                                             1                     1   1       1 94
95 15     1 1                     1         2               1 1   1           1   1     1         1 1           1         1 95
96 11           2               1               1                 1     1                   1               1 1   1 1       96
97 10   1         1                 1                                             2   1   1 1   1                       1   97
98 15                 1     1 1 1   1             1   1       1       1               1 1     1   1           1           1 98
99 14   1           1   1 1         1         1             1 1     1                           1     1 1             1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng