BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11       1                                       1       1             2   2             1             1   1 1           00
01 11                   1       1     1     1       1           2                 1 1                                 1 1   01
02 9           1     1                 1                     1           1                 1 1         1             1     02
03 7 1                                                                           1         1                 1 1 1       1 03
04 7     1   1               1                                       1                         1                 1   1     04
05 8 1     1           2           1         1                                               1                           1 05
06 9     1                         1       2       1     1                                             1     1   1         06
07 10         1                 1           1     1         1                   1             2 1                         1 07
08 10 1 3                                     1     1         1                                     1   1             1     08
09 9                       2   1                           1                               1 1     1     1         1       09
10 9                       1                 1                         2         1                       2         1     1 10
11 16         1 1         2           1               1 1           1           1 1   2     1   1       1   1               11
12 8                         1               1                     1 1   1                   1               1   1         12
13 9   1                           1   1         1 1         1                           1                 1             1 13
14 8             1                                       1   1 1                     1       1                 1   1       14
15 14                           1     1       1       1         1   2     1   1       1             1 1               1 1   15
16 10   1   1             1                   2         1     1                         1           1 1                     16
17 6                     1   1               1   2   1                                                                     17
18 12                 1 1   1     1         1                         1                       1     1 1       3             18
19 9   1               1     1   2     1                                                                 1 1       1       19
20 9     2           1     2                       1   1                           2                                       20
21 12     1           1   1       1               1                 1   1 1             1             2                   1 21
22 8       1     1                   1   1     1                               1       1   1                               22
23 8 1 1             1                             1   1         1                         1                 1             23
24 17         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1             1   1     24
25 12                 1                   1                 1 1         1   1 1         1 1     1           2               25
26 14           1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 1                     1   1     1 26
27 8     1         1                 1                                                   1 1   1 1                     1   27
28 17     2           1   1           1   1 1                           1   3     1           1     1   1               2   28
29 2       1                                 1                                                                             29
30 12     1       1                       2           1 1                 1         2   1     1                       1     30
31 9               1         1                                   1             1               1   2     1             1   31
32 8   1     1                 1                                           1 1             1           1           1       32
33 23 2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1               1 1         33
34 12         1   1 1                   2             1   1 1       1                       1                       1   1   34
35 3 1             1                                                             1                                         35
36 12                 1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     1                             1   36
37 15                   1                       1     1   1 2     1                   1   1 1     2     1     1           1 37
38 10               1           1   1                       1                           1               1   1   1   1   1   38
39 18 2 1     1                               1       1 1       1 1 1                 1   1         1   1 1 1     1   1     39
40 7       1                           1             1           1                             1         2                 40
41 10                   1   1   1       1 1                 1               1                             1           1   1 41
42 12     1       1             1         2                 1         1           1         1   1 1               1         42
43 3                         1   1                                                           1                             43
44 4       1           1         1                                                     1                                   44
45 11 1                     2 1         1   1 1 1           1                   1                 1                         45
46 11                     1         1         1         2       1   1         1       1       1         1                   46
47 8   1                         2                 1     1         1                                           1     1     47
48 10 2                                                                     1 1 1                     1   1     1   1   1   48
49 9                   1               1   1                           1           1           1               1 1       1 49
50 9                     1   1                     1                                   1     1     1 2     1               50
51 13     1                   1 1             1   1               1       1 1   1               1 1           1       1     51
52 11         1             1     1 1 1                                           1                   1 1   1     1   1     52
53 14           1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1               2                         53
54 7 1   1     1                                                                   1       1       1                 1     54
55 18       1     1 1   1   1         2           1             1 1     1     1               1     1           1 1 1   1   55
56 11 1           2           1 1           1                                   1 1                             1     1 1   56
57 11           1   1     2                       1                       2                     1 1               1 1       57
58 15       1     1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1                     1     58
59 11             1     1                 1           1               1     1   1 1               1       2                 59
60 8                                   1   1   1                     1           1     1                         1       1 60
61 12             1   1             1                 1       1       2       1     1     1                     1         1 61
62 10 1     1       2               2               1 1                             1           1                           62
63 12           1       1     2                           2     1 1                   1           1       1               1 63
64 10 1                                                 1       1 1                       2 1         1   1               1 64
65 18       1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1   1 1                   65
66 10                   1         1   1           1           1     1                             2           1       1     66
67 15           1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 1           1 1   1         1 1   67
68 4                 1 1                                 1                                                       1         68
69 11   1             2                               2           1     1         1 1               1       1               69
70 15   2 1     1         1   1       1           1                     1   2         1         1 1         1               70
71 11   1                                 1       1 1                     1           1             1 1       1 2           71
72 14       1 1 1           1       2     1     1                       1                 1   1         1 1               1 72
73 6           1                                       1     1     1                                           1   1       73
74 12   1     1                   1     1   1   1           1         1                 1         1     1       1           74
75 12   1       1 1 1                 1         1 1                             1         1             1   1   1           75
76 11               2                   1 1           1 1     1                 1             2                         1   76
77 5           1                               1                             1                   1 1                       77
78 5                         2     1 1                                               1                                     78
79 10                               1       1               1       1 1           1             1     1       1 1           79
80 5         1                               1               1                                       1             1       80
81 12 1     1             1     1               1     1 1 1   1 1               1                                   1       81
82 7       1                             1     1                 1           1 2                                           82
83 4       1                         1             1                     1                                                 83
84 13     1   1           1       1     1 1   1           2       1           1 1                                         1 84
85 13       1         1     1       1   1     1                 1 1 1       1                       1 1     1               85
86 13         2 2                 1                           1       2             1 1         1           1 1             86
87 11     1       1     1                           1       1                       1                   1         2 1     1 87
88 15           1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           1 1         1             1       88
89 16 1       2                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1                   1               1 89
90 21     1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1                     2   90
91 11               1   1 1           1                 1               1   1         2                     1 1             91
92 8           1 1                               2 1                               1                         1     1       92
93 9   1           1   1       1                 1       1         1                                   1 1                 93
94 6   1                                             1                     1   1       1                             1     94
95 16     2               1 1   1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   1                   1   95
96 11         1                 1     1                   1               1 1   1 1                   1     1     1         96
97 10                                           2   1   1 1   1                       1                     1 1         1   97
98 12           1   1       1       1               1 1     1   1           1           1   1                       1       98
99 12       1             1 1     1                           1     1 1             1   1 1                   1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng