BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7   1       1             1                       1       1                                       1       1             00
01 15   1 1           1 1     1 1         1         1                     1       1     1     1       1           2         01
02 11     1 1 1       2   2                                       1     1                 1                     1           02
03 4     1   1                     1                   1                                                                   03
04 8 1       1       1                               1     1   1               1                                       1   04
05 11                 1     3               1           1     1           2           1         1                           05
06 10   1     1           1       1                         1                         1       2       1     1               06
07 8         1     1                         1                 1                 1           1     1         1             07
08 13             1     1           1   2     1         1 3                                     1     1         1           08
09 9                                 1 1     1   1 1                         2   1                           1             09
10 6                               1                 1                       1                 1                         2 10
11 12                                 1   2         1           1 1         2           1               1 1           1     11
12 7   1 1                                       1                             1               1                     1 1   12
13 14 1           1 1   1       1 1             2         1                           1   1         1 1         1           13
14 9                   1         1         1     2                 1                                       1   1 1         14
15 17         1       1 1   1 1   1   1   1 1   1                                 1     1       1       1         1   2     15
16 9           1       1                                 1   1             1                   2         1     1           16
17 9                   1       1   1                                       1   1               1   2   1                   17
18 8                 1         1                                       1 1   1     1         1                         1   18
19 11         1                     2   2                 1               1     1   2     1                                 19
20 10 1                             1                 1     2           1     2                       1   1                 20
21 13           1         1     1 1         1         1     1           1   1       1               1                 1   1 21
22 12       1           1   1 1 2                 1           1     1                   1   1     1                         22
23 7                                             1     1 1             1                             1   1         1       23
24 18     1 1       1 1                         1   1 1         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 24
25 9   1             1   1                     1                       1                   1                 1 1         1 25
26 8 1       1                                                   1   2 1           1     1                                 26
27 10 1             1   1   1 2       1                     1         1                 1                                   27
28 11     1                                     1     1     2           1   1           1   1 1                           1 28
29 8           1         2 1           1         1           1                                 1                           29
30 11     1 1           1           1               1       1       1                       2           1 1                 30
31 6 1             1 1                                               1         1                                   1       31
32 4                                     1               1     1                 1                                         32
33 19           1 2                                     2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   33
34 16               1     1           1       1       3         1   1 1                   2             1   1 1       1     34
35 7   1   1                   1       1     1         1             1                                                     35
36 11                 1 1                 1     1                       1       1 1                       1     1   1     1 36
37 11         1       1                   1   1                           1                       1     1   1 2     1       37
38 11         1   1   1   1 1         1               1               1           1   1                       1             38
39 15       1     1         1     1   1                 2 1     1                               1       1 1       1 1 1     39
40 10   1       1     1 1             1 1                     1                           1             1           1       40
41 9           1       1       1                                         1   1   1       1 1                 1             41
42 9                                               2       1       1             1         2                 1         1   42
43 3                       1                                                   1   1                                       43
44 6   1       1 1                                           1           1         1                                       44
45 14                             1   1 1       1     1 1                     2 1         1   1 1 1           1             45
46 10           1                   1         1                             1         1         1         2       1   1     46
47 9       1   1                             1           1                         2                 1     1         1     47
48 5     1                         1       1           2                                                                   48
49 9 1     2 1           1                                               1               1   1                           1 49
50 3                                                                       1   1                     1                     50
51 10           1                     1         1     1     1                   1 1             1   1               1       51
52 13   1   1   1     1     1     1           1       1         1             1     1 1 1                                   52
53 11         1                                                   1 1                     1 1 1   2 1       1     1         53
54 5       1                                       1   1   1     1                                                         54
55 15                     1   1       1       1               1     1 1   1   1         2           1             1 1     1 55
56 9               1     1                     1       1           2           1 1           1                             56
57 12 1 1     1     1         2                   1               1   1     2                       1                       57
58 17                         1   2 1     1 1   1             1     1     1             1 1   1 1 1   1         1           58
59 7   1                                     1                     1     1                 1           1               1   59
60 12 1           1 1   1     1           1 1 1                                           1   1   1                     1   60
61 13     1     1   1     1     1                 1                 1   1             1                 1       1       2   61
62 12             1         1   1         1             1     1       2               2               1 1                   62
63 10           1             1                                   1       1     2                           2     1 1       63
64 9                             1     2         2     1                                                 1       1 1       64
65 16       1 1           1                                   1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1 65
66 10             1                         1 1   1                       1         1   1           1           1     1     66
67 8       1                                       1             1     1                 1                   1   1   1     67
68 9   1                   1     1 1   1   1                           1 1                                 1               68
69 10             1               1                 1     1             2                               2           1     1 69
70 11           1       1                                 2 1     1         1   1       1           1                     1 70
71 8                   1                 1   1   1       1                                 1       1 1                     71
72 14         1               1     1 1               1       1 1 1           1       2     1     1                       1 72
73 12   1       1 1         1     1       1 1 1                   1                                       1     1     1     73
74 17 1     1     1       1   1     1             1 2     1     1                   1     1   1   1           1         1   74
75 14 1             1     1             3   1             1       1 1 1                 1         1 1                       75
76 17             1 1 1         1           1   2 1 1 1               2                   1 1           1 1     1           76
77 9                 1   1   1 1   1       1         1           1                               1                         77
78 11 2     1       1         1 1     1                                         2     1 1                                   78
79 8       1                             1 1                                         1       1               1       1 1   79
80 9     1           1           1   1         1   1           1                               1               1           80
81 12                           1               1       1     1             1     1               1     1 1 1   1 1         81
82 8 1                               2   1                   1                             1     1                 1       82
83 10   1 1 1               1 1         1         1           1                         1             1                     83
84 12     1 1                                               1   1           1       1     1 1   1           2       1       84
85 14         1   1 1             1       1                   1         1     1       1   1     1                 1 1 1     85
86 12   1                       1 1     1                       2 2                 1                           1       2   86
87 8               1                           1   1       1       1     1                           1       1             87
88 14     1         2                         1       1           1     1                                   1 1   1 1 1   2 88
89 17             1           1     2 1                 1       2                 1 1 1     2     1                     2 1 89
90 16             2                         1               1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 90
91 9           1           1                 1                       1   1 1           1                 1               1 91
92 7     1                 1                                     1 1                               2 1                     92
93 12         2                           1 1     1       1           1   1       1                 1       1         1     93
94 5           1                         1 1             1                                             1                   94
95 14 1                   1 1                     1         2               1 1   1           1   1     1         1 1       95
96 8     1                     2               1               1                 1     1                   1               96
97 11 1   1             1         1                 1                                             2   1   1 1   1           97
98 19 2 3 1                           1     1 1 1   1             1   1       1       1               1 1     1   1         98
99 14     1         1   1           1   1 1         1         1             1 1     1                           1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng