BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13         1         1     1 1             2       1 1     1       1             1                       1       1       00
01 10     1                                         1         1 1           1 1     1 1         1         1                 01
02 11                                         1     1   1       1 1 1       2   2                                       1   02
03 10             2 1           1     1   1                     1   1                     1                   1             03
04 8                 2                                     1       1       1                               1     1   1     04
05 10         1                                 1 1                         1     3               1           1     1       05
06 13       1     1                     1 1   2 1 1           1     1           1       1                         1         06
07 9   1 1               1                           1 1           1     1                         1                 1     07
08 17           1     1 2             1     1             1             1     1           1   2     1         1 3           08
09 11     1 2   1 1                 1                                                       1 1     1   1 1                 09
10 12   2   1   1                   2   1     1       1   1                               1                 1               10
11 14 1 1     1           1     1               1     1 1                                   1   2         1           1 1   11
12 6   1             1                   1                   1 1                                       1                   12
13 13     1                   1     1           1           1           1 1   1       1 1             2         1           13
14 10       1                     1             1 1                           1         1         1     2                 1 14
15 14           1   1             1             1                   1       1 1   1 1   1   1   1 1   1                     15
16 13       1     1       1 2       1             1 1 1               1       1                                 1   1       16
17 8       1           1   1 1   1                                           1       1   1                                 17
18 9   1     1   1       1 1         1                   1                 1         1                                     18
19 10               1                         1     1   1           1                     2   2                 1           19
20 9 1 1                                         1     1   1                             1                 1     2         20
21 10       1               1               1                         1         1     1 1         1         1     1         21
22 13       1 1           1               1                       1           1   1 1 2                 1           1     1 22
23 5                   1   1                                                                           1     1 1           23
24 12       1   1       1                           1           1 1       1 1                         1   1 1         1     24
25 8   1                                     2     1         1             1   1                     1                     25
26 5                           1     1                     1       1                                                   1   26
27 12             1                       1           1   1 1             1   1   1 2       1                     1         27
28 8   1                           1       1                   1                                     1     1     2         28
29 12                 1       1 2                     1               1         2 1           1         1           1       29
30 13               1         1   1     1         1       1     1 1           1           1               1       1       1 30
31 11 1 1                     2 1     2         1           1             1 1                                               31
32 6         1     1       1                                                                   1               1     1     32
33 12         1       1 1         1                 1   1             1 2                                     2           1 33
34 12 1             1                           1                         1     1           1       1       3         1   1 34
35 13 1   1                         2   1   1             1   1   1                   1       1     1         1             35
36 9 1                           1                   2   1                 1 1                 1     1                     36
37 9 1         1             1     1             1                 1       1                   1   1                       37
38 9                       1                             1         1   1   1   1 1         1               1               38
39 14       1           1           1       1           1         1     1         1     1   1                 2 1     1     39
40 11 1               1   1                 1                 1       1     1 1             1 1                     1       40
41 10 1     1                     2 1 1 1                             1       1       1                                     41
42 9     2                 1   1         1                                                               2       1       1 42
43 4                   1                 1             1                         1                                         43
44 11   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1                                           1       44
45 9     2                                   1                                         1   1 1       1     1 1             45
46 10 1   1   2 1             1                   1                   1                   1         1                       46
47 6           1     1                                           1   1                             1           1           47
48 13             1       1     1               1 1   1 1 1     1                         1       1           2             48
49 11   1                     1       1 2         1         1     2 1           1                                           49
50 6           1 2               1                     1 1                                                                 50
51 7             1 1                                                 1                     1         1     1     1         51
52 13   1                       1             1           1   1   1   1     1     1     1           1       1         1     52
53 7             1                       1         1 1             1                                                   1 1 53
54 12   1                 1   1 1 1                 1   1         1                                       1   1   1     1   54
55 12   1           2 1       1         1                                       1   1       1       1               1     1 55
56 10                 1   1     1               1                         1     1                     1       1           2 56
57 15     1         1             1     2         1   1     1 1     1     1         2                   1               1   57
58 13         1         1 1         1                                               1   2 1     1 1   1             1     1 58
59 7   1                                     1     1   1     1                                     1                     1 59
60 13               1             1         1       2       1           1 1   1     1           1 1 1                       60
61 9                       1       1                           1     1   1     1     1                 1                 1 61
62 11               1 1               1             1   1               1         1   1         1             1     1       62
63 7                               1 1     1         1               1             1                                   1   63
64 12 1 1         1       1             1       1                                       1     2         2     1             64
65 11     1               1                 1       1 1           1 1           1                                   1 1   1 65
66 11         1 1       1     1 1     1     1                           1                         1 1   1                   66
67 6                                 1           1       1       1                                       1             1   67
68 10         1             1                     1   1       1                   1     1 1   1   1                         68
69 9               1                     1   1 1 1                     1               1                 1     1           69
70 11           1     1       1             1         1               1       1                                 2 1     1   70
71 9                       1     2 1                                         1                 1   1   1       1           71
72 11               1 1       1                                     1               1     1 1               1       1 1 1   72
73 15         2                           1         1   1 1   1       1 1         1     1       1 1 1                   1   73
74 15   1     1   1             1                           1     1     1       1   1     1             1 2     1     1     74
75 13             1                 1     1                 1             1     1             3   1             1       1 1 75
76 16     1 1   1       1             1     1                           1 1 1         1           1   2 1 1 1               76
77 9                   1                                                   1   1   1 1   1       1         1           1   77
78 11     1       1                               1       1 2     1       1         1 1     1                               78
79 6                                 1       1 1                 1                             1 1                         79
80 15 1   1     1   1     1   1       1     1                   1           1           1   1         1   1           1     80
81 7       1     1                                   1                               1               1       1     1       81
82 9     1               1     1           1               1                               2   1                   1       82
83 14                   2   1     1   1                 1     1 1 1               1 1         1         1           1       83
84 8                           1 1     2                       1 1                                               1   1     84
85 11     1     1   1       2                                       1   1 1             1       1                   1       85
86 15               1   1     1 1           1 1         1     1                       1 1     1                       2 2   86
87 9           2           1   1                                         1                           1   1       1       1 87
88 12                 2                 1 1 1     1             1         2                         1       1           1   88
89 16       1         1               1 1 1   1           2             1           1     2 1                 1       2     89
90 14       1             1       1           1 1   1   1 1             2                         1               1 1     1 90
91 11 1       1     1       1         1 1 1           1               1           1                 1                       91
92 10       1           1     1           1 1   1               1                 1                                     1 1 92
93 13       1   1     2   1               1 1                       2                           1 1     1       1           93
94 6                     1                       1                   1                         1 1             1           94
95 10 1                           1 1           1           1                   1 1                     1         2         95
96 10 3                                   1         1           1                     2               1               1     96
97 11           1         1         1     1     1   1       1   1             1         1                 1                 97
98 13     1                                                 2 3 1                           1     1 1 1   1             1   98
99 14 1       1   1                     2     1                 1         1   1           1   1 1         1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng