BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13   1               1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1             1         00
01 12     1       1       1       1     1                                         1         1 1           1 1     1 1       01
02 12 1           1                                                         1     1   1       1 1 1       2   2             02
03 14   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1                     1   03
04 8       2 1                                     2                                     1       1       1                 04
05 11         1   1   1       1             1                                 1 1                         1     3           05
06 12                                     1     1                     1 1   2 1 1           1     1           1       1     06
07 10 1   1 1                         1 1               1                           1 1           1     1                   07
08 14           2           1   1             1     1 2             1     1             1             1     1           1   08
09 9     1                     1       1 2   1 1                 1                                                       1 09
10 15           1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1                               1   10
11 14       1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1                                   1 11
12 8     1                       2   1             1                   1                   1 1                             12
13 11               1                   1                   1     1           1           1           1 1   1       1 1     13
14 11 2 1     1       1                   1                     1             1 1                           1         1     14
15 18 3               1     1   1 1           1   1             1             1                   1       1 1   1 1   1   1 15
16 12                   1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1       1               16
17 8                                     1           1   1 1   1                                           1       1   1   17
18 10               1                 1     1   1       1 1         1                   1                 1         1       18
19 9 1   1                                       1                         1     1   1           1                     2   19
20 8           1                 1 1 1                                         1     1   1                             1   20
21 8         1                           1               1               1                         1         1     1 1     21
22 13     1         1     1               1 1           1               1                       1           1   1 1 2       22
23 3                         1                       1   1                                                                 23
24 11   1                 1     1         1   1       1                           1           1 1       1 1                 24
25 8       1                         1                                     2     1         1             1   1             25
26 7                     1 1   1                             1     1                     1       1                         26
27 14       1       2                           1                       1           1   1 1             1   1   1 2       1 27
28 7       1           1     1       1                           1       1                   1                             28
29 10                             1                 1       1 2                     1               1         2 1           29
30 12                     1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1           1           1   30
31 14     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           1             1 1                 31
32 12             1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                                                 32
33 12         1 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 2                     33
34 11   1   1             1 2       1             1                           1                         1     1           1 34
35 13             1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1                   1       35
36 11               1 1       1 1   1                           1                   2   1                 1 1               36
37 10       1         1         1   1         1             1     1             1                 1       1                 37
38 11     1     1   1                                     1                             1         1   1   1   1 1         1 38
39 13   1       1     1                   1           1           1       1           1         1     1         1     1   1 39
40 15   1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1     1 1             1 40
41 10                               1     1                     2 1 1 1                             1       1       1       41
42 5                                   2                 1   1         1                                                   42
43 5                       1                         1                 1             1                         1           43
44 13             1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1                     44
45 11     1 1   1   2       1           2                                   1                                         1   1 45
46 12 1   1                   1     1   1   2 1             1                   1                   1                   1   46
47 6       1 1                               1     1                                           1   1                       47
48 16   2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1                         1   48
49 13                     1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1           1             49
50 7             1                           1 2               1                     1 1                                   50
51 6                 1 1                       1 1                                                 1                     1 51
52 13             1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1     1     1     1     52
53 7 1                     1                   1                       1         1 1             1                         53
54 10         1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1                           54
55 12             1           1   1   1           2 1       1         1                                       1   1       1 55
56 7                           1                   1   1     1               1                         1     1             56
57 19 1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1     1         2         57
58 8                                       1         1 1         1                                               1   2 1   58
59 5                                 1                                     1     1   1     1                               59
60 10                                             1             1         1       2       1           1 1   1     1         60
61 12 1       2       1       1                           1       1                           1     1   1     1     1       61
62 10                   1         1               1 1               1             1   1               1         1   1       62
63 11             2   1       1 1                                 1 1     1         1               1             1         63
64 8                   1           1 1         1       1             1       1                                       1     64
65 8                                   1               1                 1       1 1           1 1           1             65
66 11         1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           1                     66
67 6       1       1                                               1           1       1       1                           67
68 8                                       1             1                     1   1       1                   1     1 1   68
69 10     1                     1 1               1                     1   1 1 1                     1               1     69
70 8   1                                     1     1       1             1         1               1       1               70
71 8                 1         2                         1     2 1                                         1               71
72 11       1           2 1                       1 1       1                                     1               1     1 1 72
73 13     1   1                             2                           1         1   1 1   1       1 1         1     1     73
74 10                                 1     1   1             1                           1     1     1       1   1     1   74
75 7                         1                 1                 1     1                 1             1     1             75
76 15   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1                           1 1 1         1       76
77 13           1       2 2 1 1                       1                                                   1   1   1 1   1   77
78 13               1           1       1       1                               1       1 2     1       1         1 1     1 78
79 6 1           1                                                 1       1 1                 1                           79
80 14         1         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1           1           1   1 80
81 6             1               1       1     1                                   1                               1       81
82 9     1               1             1               1     1           1               1                               2 82
83 13                     2                           2   1     1   1                 1     1 1 1               1 1         83
84 11       1 1     1 1           1                           1 1     2                       1 1                           84
85 15 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                                       1   1 1             1     85
86 15         1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1                       1 1     86
87 9   2     1         1                     2           1   1                                         1                   87
88 9                                               2                 1 1 1     1             1         2                   88
89 16 1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2             1           1     2 1 89
90 12   1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1             2                     90
91 12               1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1           1           91
92 12     1                 2 1           1           1     1           1 1   1               1                 1           92
93 14   1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1                       2                         93
94 7 1     1   1       1                               1                       1                   1                       94
95 8                           1   1                           1 1           1           1                   1 1           95
96 11 1 1                 1         3                                   1         1           1                     2       96
97 11 1                                       1         1         1     1     1   1       1   1             1         1     97
98 10                   1 1             1                                                 2 3 1                           1 98
99 11               1               1       1   1                     2     1                 1         1   1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng