BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8           1                 1       1                   1     2                                   1     1             00
01 10                                   1     1               1 1       1 1 1                               1         1   1 01
02 17       1           1   1   1 1   1   1 1       1 1 2             1                   1 1             1           1     02
03 8               1 1               1                           1     1                     1         1     1             03
04 7 1       1                                                               1             1     2                 1       04
05 12                       1         1     1   1 1                 1 1                             1         1   1   1 1   05
06 6     1                             3                                     1                           1                 06
07 13 1   1                     1     1       1 1           1             1   1   1 1               1                   1   07
08 8         1     1 1             1   1           1                                   1                         1         08
09 12 1             1   1                     1                   1   1               2                         1 1   2     09
10 9 1   1         1                                             1                       1     1   1 1         1           10
11 6                                   1         1 1                 1             1           1                           11
12 10 1                   1 1       1                 1                             2   1           1       1               12
13 10             1             1 1           1     1     1                 1   1   1         1                             13
14 6                           1   1             1       1                 1     1                                         14
15 13   1   1   1               1                     1 2                             1 1 1             1       1 1         15
16 11   1     1     1     1                   1     1                       1         1     1         1         1           16
17 11   1       2             1                       1     1         1       1       1 1         1                         17
18 11         1     1   1 1         1                     1 1     1               1             1   1                       18
19 8                                       1   1       1   1                     1         1   1                       1   19
20 12                                       1     1   1 1               1   1             1   2     1     1   1             20
21 10 1     1 1               1     1                           1     1               1                     1       1       21
22 9     1   1             1     1   1       2 1           1                                                               22
23 12 1   1                                           1   1 1     1       1   1     1 1                   1               1 23
24 8       1             1               1               1                     1                       1 1             1   24
25 8                   1                 1               1     1 1       1                   1 1                           25
26 7                     1     1       1                     1                         1         1   1                     26
27 15         1               1   2         2 1   1                     1         1   1                 1 1     1       1   27
28 10             2                         1       2 1                 1     1                                     1 1     28
29 8         1                                   1     1   2                         1                     1   1           29
30 6                           1 1                             1                                 1   1             1       30
31 8                 1             1                       1         1                 1       1           1             1 31
32 14   1   1   1       1     1     1                                 1         1   1   1   1             1 1 1             32
33 15         2               1     1 1           1 1     1   1 1   1             1             1       1     1             33
34 15               1         1           1     1                   1     4   1 1         1 1         1             1       34
35 10                           1           1         1           2       1 1                         1             1   1   35
36 12         1   1       1 1             1   1                                   2           1       1           1   1     36
37 9     2                 1     1                                             1   1     1 1               1               37
38 7   1             2               1         1                                                     1                   1 38
39 10   1 1     1 1         1     1 1       1       1                                                                   1   39
40 11           1 1       1                                       1                     1 1 1           1         1 1   1   40
41 10                         1       1   2               1                     1             1 1                 2         41
42 10                         1 1 1   1               1                         1             1 1     1       1             42
43 15       1                           1         1     2 2   3   1                   1                             1 1 1   43
44 15                 1         1         1         1           1   1   1 1         2           1           1   1       1 1 44
45 11       1                           1 1 1         1     1     1         1     1                                 1 1     45
46 9     1                   1             1   1       1                                   1       1     1           1     46
47 8 1                                         1               2                             1   1             1     1     47
48 9     1                     1                 1                 1     1           1       1                   1       1 48
49 10 1                 2           1 1     1     1                                             1             1   1         49
50 12     1               1 1       1   1     1           1 1   1           1       1       1                               50
51 12     2       1           1 1 1                           1       1             1               1               1 1     51
52 12   1   1                 1                   1             1   1 1   1                           1   1 1         1     52
53 11                   1               1 1           1               1               1               1   1     2   1       53
54 15           1     1 1             1       2                         1 1   1 1           1     1 1             1     1   54
55 11                         1               1     2 1     1         1                 1           1   1     1             55
56 11   1     1   1                 1   2 1     1                                           1 1         1                   56
57 9     1       1           1                 1                                   1             1     1   1           1   57
58 13   1               1       1     1   2               1     1   1     1         1   1       1                           58
59 12 1 1       1     1                                               1     1 1 1 1                         1     1       1 59
60 9 1                                       1   1         1               1     1     1           1                     1 60
61 6       1     2                     1       1                 1                                                         61
62 8                   1                                               1     1 1                 1 1                   2   62
63 8     1         1           1     1                               1   1                     1         1                 63
64 12 1     1 1         1                         1     1     1             1   1               2                         1 64
65 12               1                 1       1 1 1         1           1         1           1   3                         65
66 13                 2   1           1     1                 1                         1 2           1 1 1         1       66
67 8                     1   1                         1               1     1                           1 1         1     67
68 6   1           1   1         1                                   1                       1                             68
69 8                 1         1                   1                       1     1                               3         69
70 12 1 2                       1               1     1                     1                       1 1 1       1 1         70
71 13       1   2   1               1                   1 1 1                       1       1                   1     1 1   71
72 12                 2       1   1     1 1             1 2                                                     1   1 1     72
73 14           1       1 2             1   1         1           1 1         2                         1       1   1       73
74 8   1                                         1                 1                 1 1         1                       2 74
75 12         1             1 1   1         1           1       1   1           1             1   2                         75
76 10                     1 1           1     1               1                           1         1 1   2                 76
77 9               1                 1             1   1     1   1 1       1 1                                             77
78 15     1           1     1                   1       1                 1     2 1 1 1   1             1         1       1 78
79 12 1         1         1     1               1       1   1               1 1   1                           1     1       79
80 15       1     1                 1             1 1 1       1 1 1               1         1     1         1 2             80
81 9 1                   1 1                 1               1             1                       1   1         1         81
82 13                                                     1     2   1     1           1 1           1       1 1 1       1 1 82
83 9 1                     1         1               1                 2       1   1   1                                   83
84 6                                 1                         1       1             1       1       1                     84
85 11         1       1 1                                               2     2     1     1                           1 1   85
86 6             1           1 1                                                     1           1       1                 86
87 8                             1       1       1           1                   1             1             1       1     87
88 18   1   1     1     2         2                         1   1                 1   1   2 1         1       2           1 88
89 12   1   1   1   1         1         1                                       1       1             1         1   1     1 89
90 17           1 2 1     1         1       1         2   1         1                     1   1   1     2   1               90
91 11           1       1                 1     1           1 1 1       1                                   1   1   1       91
92 14     1                                   1 2                   2       1   1       2 1 1             1 1               92
93 13     1     1 1 1 1                     1       1         1   1 1 1                                   1               1 93
94 12   1   1         1             2                             1                       2 1                 2 1           94
95 8   1   1 1     1                                                           1             2     1                       95
96 9         1   1 1       3                                         1     1                               1               96
97 8                 1                             1         1         1                       2       1           1       97
98 14 1     1 1 1   1             1 1     1               1       1                                 1 1                   2 98
99 15 1     1             2 2               1     1 1                 1 1 1   1             1                           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng