BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12         1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1             1                   00
01 12   1       1       1     1                                         1         1 1           1 1     1 1         1       01
02 11   1                                                         1     1   1       1 1 1       2   2                       02
03 11 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1                     1             03
04 5                                     2                                     1       1       1                           04
05 11   1   1       1             1                                 1 1                         1     3               1     05
06 12                           1     1                     1 1   2 1 1           1     1           1       1               06
07 8                       1 1               1                           1 1           1     1                         1   07
08 17 2           1   1             1     1 2             1     1             1             1     1           1   2     1   08
09 10                 1       1 2   1 1                 1                                                       1 1     1   09
10 15 1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1                               1             10
11 15 1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1                                   1   2       11
12 7                   2   1             1                   1                   1 1                                       12
13 13     1                   1                   1     1           1           1           1 1   1       1 1             2 13
14 8       1                   1                     1             1 1                           1         1         1     14
15 18       1     1   1 1           1   1             1             1                   1       1 1   1 1   1   1   1 1   1 15
16 12         1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1       1                         16
17 8                           1           1   1 1   1                                           1       1   1             17
18 10     1                 1     1   1       1 1         1                   1                 1         1                 18
19 9                                   1                         1     1   1           1                     2   2         19
20 8 1                 1 1 1                                         1     1   1                             1             20
21 8                           1               1               1                         1         1     1 1         1     21
22 12     1     1               1 1           1               1                       1           1   1 1 2                 22
23 3               1                       1   1                                                                           23
24 11           1     1         1   1       1                           1           1 1       1 1                         1 24
25 8                       1                                     2     1         1             1   1                     1 25
26 7           1 1   1                             1     1                     1       1                                   26
27 13     2                           1                       1           1   1 1             1   1   1 2       1           27
28 7         1     1       1                           1       1                   1                                     1 28
29 11                   1                 1       1 2                     1               1         2 1           1         29
30 12           1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1           1           1             30
31 12         1           1 1                     2 1     2         1           1             1 1                           31
32 13   1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                                                   1       32
33 11 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 2                               33
34 10           1 2       1             1                           1                         1     1           1       1   34
35 15   1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1                   1       1     1   35
36 13     1 1       1 1   1                           1                   2   1                 1 1                 1     1 36
37 11       1         1   1         1             1     1             1                 1       1                   1   1   37
38 10 1   1                                     1                             1         1   1   1   1 1         1           38
39 12 1     1                   1           1           1       1           1         1     1         1     1   1           39
40 14   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1     1 1             1 1         40
41 10                     1     1                     2 1 1 1                             1       1       1                 41
42 5                         2                 1   1         1                                                             42
43 5             1                         1                 1             1                         1                     43
44 13   1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1                               44
45 11 1   2       1           2                                   1                                         1   1 1       1 45
46 11               1     1   1   2 1             1                   1                   1                   1         1   46
47 5                               1     1                                           1   1                             1   47
48 14 1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1                         1       1     48
49 13           1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1           1                       49
50 7   1                           1 2               1                     1 1                                             50
51 7       1 1                       1 1                                                 1                     1         1 51
52 14   1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1     1     1     1           1   52
53 6             1                   1                       1         1 1             1                                   53
54 9 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1                                     54
55 13   1           1   1   1           2 1       1         1                                       1   1       1       1   55
56 8                 1                   1   1     1               1                         1     1                     1 56
57 18   1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1     1         2                   57
58 11                             1         1 1         1                                               1   2 1     1 1   1 58
59 6                       1                                     1     1   1     1                                     1   59
60 13                                   1             1         1       2       1           1 1   1     1           1 1 1   60
61 9       1       1                           1       1                           1     1   1     1     1                 61
62 11         1         1               1 1               1             1   1               1         1   1         1       62
63 11   2   1       1 1                                 1 1     1         1               1             1                   63
64 10         1           1 1         1       1             1       1                                       1     2         64
65 8                         1               1                 1       1 1           1 1           1                       65
66 12 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           1                         1 1   66
67 5     1                                               1           1       1       1                                     67
68 10                             1             1                     1   1       1                   1     1 1   1   1     68
69 9                 1 1               1                     1   1 1 1                     1               1               69
70 7                               1     1       1             1         1               1       1                         70
71 10       1         2                         1     2 1                                         1                 1   1   71
72 10         2 1                       1 1       1                                     1               1     1 1           72
73 14                             2                           1         1   1 1   1       1 1         1     1       1 1 1   73
74 10                       1     1   1             1                           1     1     1       1   1     1             74
75 11               1                 1                 1     1                 1             1     1             3   1     75
76 16       1 1     1         1 1   1       1             1     1                           1 1 1         1           1   2 76
77 14 1       2 2 1 1                       1                                                   1   1   1 1   1       1     77
78 13     1           1       1       1                               1       1 2     1       1         1 1     1           78
79 7   1                                                 1       1 1                 1                             1 1     79
80 14         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1           1           1   1         1 80
81 7   1               1       1     1                                   1                               1               1 81
82 9           1             1               1     1           1               1                               2   1       82
83 14           2                           2   1     1   1                 1     1 1 1               1 1         1         83
84 9     1 1           1                           1 1     2                       1 1                                     84
85 12   1               1     1     1   1       2                                       1   1 1             1       1       85
86 15 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1                       1 1     1         86
87 7         1                     2           1   1                                         1                           1 87
88 10                                     2                 1 1 1     1             1         2                         1   88
89 15 1   1                     1         1               1 1 1   1           2             1           1     2 1           89
90 11                           1             1       1           1 1   1   1 1             2                         1     90
91 13     1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1           1                 1   91
92 11             2 1           1           1     1           1 1   1               1                 1                     92
93 13             1 1           1   1     2   1               1 1                       2                           1 1     93
94 7 1       1                               1                       1                   1                         1 1     94
95 8                 1   1                           1 1           1           1                   1 1                     95
96 10           1         3                                   1         1           1                     2               1 96
97 10                               1         1         1     1     1   1       1   1             1         1               97
98 13         1 1             1                                                 2 3 1                           1     1 1 1 98
99 13     1               1       1   1                     2     1                 1         1   1           1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng