BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7                 1         1 1                         1                 1                 1       1                   00
01 4                                 1                         1                                     1     1               01
02 21 1         1   1 1 1             2 1         1                       1           1   1   1 1   1   1 1       1 1 2     02
03 6   1                                               1 1                       1 1               1                       03
04 7       1               1         1     2                       1       1                                               04
05 13       1   1           1     1 2                       1     1                       1         1     1   1 1           05
06 11               1           1     1     1   1       1 1             1                             3                     06
07 13     1 1   1       1                         1           1     1   1                     1     1       1 1           1 07
08 12           1                 2       1       1           1             1     1 1             1   1           1         08
09 9     1                     2           1           1           1             1   1                     1               09
10 5                         1                       1             1   1         1                                         10
11 5       1                               1                                                         1         1 1         11
12 13 2 1   1                       1           1         1   1     1                   1 1       1                 1       12
13 13         1   1                   1         1 1   1           1             1             1 1           1     1     1   13
14 10   1   1                 1                         1       1 1                           1   1             1       1   14
15 14         1 1       1               1       1   1           1     1   1   1               1                     1 2     15
16 9             1     1                                 1           1     1     1     1                   1     1         16
17 14               1     2   1 2 1                     1             1       2             1                       1     1 17
18 11                                 1             2           1           1     1   1 1         1                     1 1 18
19 11     1             1           1   1 1   1     1                                                     1   1       1   1 19
20 10           1                       2 1 2                                                             1     1   1 1     20
21 14       1       1     1         2 1   1 1               1       1     1 1               1     1                         21
22 12               1             1               1                     1   1             1     1   1       2 1           1 22
23 14         1       1     1 1       1 1       1   2               1   1                                           1   1 1 23
24 6                                                       1   1         1             1               1               1   24
25 9 1         1                 1             1   1             1                   1                 1               1   25
26 8   1 1                 1 1     1                                                   1     1       1                     26
27 12   1                             1               1     1               1               1   2         2 1   1           27
28 16   1 1 1     1       1               2   1     1 1                         2                         1       2 1       28
29 13     1       1             1         1   1   3                         1                                   1     1   2 29
30 8               1                     1 1             2       1                           1 1                           30
31 8               1 1                             1 1     1                       1             1                       1 31
32 11     1     1               1 1     1                             1   1   1       1     1     1                         32
33 15           1 1 1 1 1                             1           1         2               1     1 1           1 1     1   33
34 8                 1   1                 1           1                         1         1           1     1             34
35 6             1                               1             1                             1           1         1       35
36 8                   1                                     1             1   1       1 1             1   1               36
37 8         1                   1       1                   1         2                 1     1                           37
38 11                 1 1     1         1         1 1                 1             2               1         1             38
39 13                   1   1               1       1                 1 1     1 1         1     1 1       1       1         39
40 10   1         1 1       1 1                         1     1               1 1       1                                   40
41 13                           1       1   1   1 1         1 1 1                           1       1   2               1   41
42 12       1 1   1               1   1         1           1                               1 1 1   1               1       42
43 12 1   1     1               1                             1           1                           1         1     2 2   43
44 8         1           1 1             1                                         1         1         1         1         44
45 11     1     1   1                     2                               1                           1 1 1         1     1 45
46 14   1     1                             1 1 2     1   2             1                   1             1   1       1     46
47 9           1             1       1     1         1       1 1   1                                         1             47
48 12 1 1 1                 1   1 2     1               1               1                     1                 1           48
49 11   1                             1             1     1         1                 2           1 1     1     1           49
50 14     1   1         2                             1   1             1               1 1       1   1     1           1 1 50
51 12       1                 1                 1         2     1       2       1           1 1 1                           51
52 11             2   1       1     1   2                             1   1                 1                   1           52
53 7       1           1                               1                             1               1 1           1       53
54 13           1             1                 2     1       1   1           1     1 1             1       2               54
55 10       1             2 1                                                               1               1     2 1     1 55
56 15         1             1       1                   1 1   1 1     1     1   1                 1   2 1     1             56
57 12       1     1 1           1   1         3                         1       1           1                 1             57
58 13 2                           1         1 1   1                   1               1       1     1   2               1   58
59 10   2   1     1                 1           1                   1 1       1     1                                       59
60 10     1       1     1                 1   1           1         1                                       1   1         1 60
61 8               1                                   1         1       1     2                     1       1             61
62 8               1                           1     1 1       2 1                   1                                     62
63 7 1                                       1       1                 1         1           1     1                       63
64 15                     1 1         2               2 1 1       1 1     1 1         1                         1     1     64
65 9     1     1     1                                                           1                 1       1 1 1         1 65
66 9                 1   1           1                           1                 2   1           1     1                 66
67 12 1 1       1   1   1     1     1                     1     1                       1   1                         1     67
68 13   1   1     1   1                       1       1 1   1     1   1           1   1         1                           68
69 8             2             1             1   1                                 1         1                   1         69
70 12                           1       1 1       1       1 1       1 2                       1               1     1       70
71 8                                                                     1   2   1               1                   1 1 1 71
72 16 1   1   1   1   1   1         1                                               2       1   1     1 1             1 2   72
73 10         1       1                                       1               1       1 2             1   1         1       73
74 8     1                   1     2                   1       1     1                                         1           74
75 14     1   1     1   1               1         1           1   1         1             1 1   1         1           1     75
76 14         2               1 1   1     1   1             2   1                       1 1           1     1               76
77 5                                                         1                   1                 1             1   1     77
78 12 1         1           1             1       1               2     1           1     1                   1       1     78
79 10                                 1           1               1 1         1         1     1               1       1   1 79
80 12           1   1 1   1                 1                 1           1     1                 1             1 1 1       80
81 12   1                 2                   1 2     1     1       1                   1 1                 1               81
82 8                       1 1 1 1   1           1             1                                                       1   82
83 8       1                                       2             1 1                     1         1               1       83
84 8               1   1               2 1         1   1                                           1                       84
85 7 1       1                                     1 1                     1       1 1                                     85
86 7               1       1       1                     1                     1           1 1                             86
87 6                   1 1                   1                                                 1       1       1           87
88 12   1                 2       1                                   1   1     1     2         2                         1 88
89 11   1     1                             1                 1   1   1   1   1   1         1         1                     89
90 18 1                   1             1 1           1 1   2                 1 2 1     1         1       1         2   1   90
91 6       1                                                                 1       1                 1     1           1 91
92 9                 1 1                       1   1           1       1                                   1 2             92
93 14   1     1               1   1 1               1         1         1     1 1 1 1                     1       1         93
94 8     1                   1                         1             1   1         1             2                         94
95 9         1       2         1 1                                   1   1 1     1                                         95
96 10 1                     1   1 1                                         1   1 1       3                                 96
97 10     1 1     1         1               1 2                 1                   1                             1         97
98 13 1                                 1     1             1       1     1 1 1   1             1 1     1               1   98
99 19 2         1     1     2 1                             2 1     1     1             2 2               1     1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng