BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                 1       1                                       1       1             2   2             1             00
01 11     1         1                     1       1     1     1       1           2                 1 1                     01
02 8                             1     1                 1                     1           1                 1 1         1 02
03 3                   1                                                                           1         1             03
04 6                 1     1   1               1                                       1                         1         04
05 8       1           1     1           2           1         1                                               1           05
06 7                       1                         1       2       1     1                                             1 06
07 10         1                 1                 1           1     1         1                   1             2 1         07
08 12   2     1         1 3                                     1     1         1                                     1   1 08
09 12 1 1     1   1 1                         2   1                           1                               1 1     1     09
10 6                 1                       1                 1                         2         1                       10
11 19 1   2         1           1 1         2           1               1 1           1           1 1   2     1   1       1 11
12 7             1                             1               1                     1 1   1                   1           12
13 9           2         1                           1   1         1 1         1                           1               13
14 9       1     2                 1                                       1   1 1                     1       1           14
15 16 1   1 1   1                                 1     1       1       1         1   2     1   1       1             1 1   15
16 10                     1   1             1                   2         1     1                         1           1 1   16
17 6                                       1   1               1   2   1                                                   17
18 9                                   1 1   1     1         1                         1                       1     1 1   18
19 8   2                 1               1     1   2     1                                                                 19
20 10                 1     2           1     2                       1   1                           2                     20
21 13       1         1     1           1   1       1               1                 1   1 1             1             2   21
22 9             1           1     1                   1   1     1                               1       1   1             22
23 8             1     1 1             1                             1   1         1                         1             23
24 18           1   1 1         1       1     1 1                   1 1     1 1 1       1 1 1           1 1           1     24
25 11           1                       1                   1                 1 1         1   1 1         1 1     1         25
26 11                             1   2 1           1     1                                 1 1         1 1 1               26
27 8 1                     1         1                 1                                                   1 1   1 1       27
28 17           1     1     2           1   1           1   1 1                           1   3     1           1     1   1 28
29 4   1         1           1                                 1                                                           29
30 12               1       1       1                       2           1 1                 1         2   1     1           30
31 7                                 1         1                                   1             1               1   2     31
32 8     1               1     1                 1                                           1 1             1           1 32
33 21                   2           1 1 1   1       1 1       1 1   1       1     2 1   1   1       1       1 1   1         33
34 15 1       1       3         1   1 1                   2             1   1 1       1                       1             34
35 5   1     1         1             1                                                             1                       35
36 13     1     1                       1       1 1                       1     1   1     1 1       1 1     1               36
37 15     1   1                           1                       1     1   1 2     1                   1   1 1     2     1 37
38 8 1               1               1           1   1                       1                           1               1 38
39 15 1                 2 1     1                               1       1 1       1 1 1                 1   1         1   1 39
40 7 1 1                     1                           1             1           1                             1         40
41 7                                     1   1   1       1 1                 1               1                             41
42 13               2       1       1             1         2                 1         1           1         1   1 1       42
43 3                                           1   1                                                           1           43
44 4                         1           1         1                                                     1                 44
45 15 1 1       1     1 1                     2 1         1   1 1 1           1                   1                 1       45
46 12         1                             1         1         1         2       1   1         1       1       1         1 46
47 7         1           1                         2                 1     1         1                                     47
48 7       1           2                                                                     1 1 1                     1   48
49 6                                     1               1   1                           1           1           1         49
50 8                                       1   1                     1                                   1     1     1 2   50
51 14 1         1     1     1                   1 1             1   1               1       1 1   1               1 1       51
52 10         1       1         1             1     1 1 1                                           1                   1 1 52
53 14                             1 1                     1 1 1   2 1       1     1           1     1               2       53
54 7               1   1   1     1                                                                   1       1       1     54
55 16 1       1               1     1 1   1   1         2           1             1 1     1     1               1     1     55
56 9           1       1           2           1 1           1                                   1 1                       56
57 10             1               1   1     2                       1                       2                     1 1       57
58 17     1 1   1             1     1     1             1 1   1 1 1   1         1               1         1 1     1         58
59 10         1                     1     1                 1           1               1     1   1 1               1       59
60 9     1 1 1                                           1   1   1                     1           1     1                 60
61 11             1                 1   1             1                 1       1       2       1     1     1               61
62 11     1             1     1       2               2               1 1                             1           1         62
63 10                             1       1     2                           2     1 1                   1           1       63
64 12   2         2     1                                                 1       1 1                       2 1         1   64
65 18                         1 1   1       1     1   1 1   1 1           1           1 1 1     1             1     1   1 1 65
66 11       1 1   1                       1         1   1           1           1     1                             2       66
67 13               1             1     1                 1                   1   1   1             1 1   1 1           1 1 67
68 5   1   1                           1 1                                 1                                               68
69 11               1     1             2                               2           1     1         1 1               1     69
70 14                     2 1     1         1   1       1           1                     1   2         1         1 1       70
71 11     1   1   1       1                                 1       1 1                     1           1             1 1   71
72 14 1               1       1 1 1           1       2     1     1                       1                 1   1         1 72
73 7     1 1 1                   1                                       1     1     1                                     73
74 14             1 2     1     1                   1     1   1   1           1         1                 1         1     1 74
75 14   3   1             1       1 1 1                 1         1 1                             1         1             1 75
76 16       1   2 1 1 1               2                   1 1           1 1     1                 1             2           76
77 7       1         1           1                               1                             1                   1 1     77
78 6 1                                         2     1 1                                               1                   78
79 10     1 1                                         1       1               1       1 1           1             1     1   79
80 7 1         1   1           1                               1               1                                       1   80
81 12           1       1     1             1     1               1     1 1 1   1 1               1                         81
82 10 2   1                   1                             1     1                 1           1 2                         82
83 6   1         1           1                         1             1                     1                               83
84 12                       1   1           1       1     1 1   1           2       1           1 1                         84
85 13     1                   1         1     1       1   1     1                 1 1 1       1                       1 1   85
86 12   1                       2 2                 1                           1       2             1 1         1         86
87 9           1   1       1       1     1                           1       1                       1                   1 87
88 16         1       1           1     1                                   1 1   1 1 1   2     2           1 1         1   88
89 15 1                 1       2                 1 1 1     2     1                     2 1           1 1                   89
90 20       1               1 1     1         1 1 1 1         1   1       2         1     1 1   1 1   1     1       1       90
91 10         1                       1   1 1           1                 1               1   1         2                   91
92 6                             1 1                               2 1                               1                     92
93 11     1 1     1       1           1   1       1                 1       1         1                                   1 93
94 7     1 1             1                                             1                     1   1       1                 94
95 16             1         2               1 1   1           1   1     1         1 1           1         1     1 1   1     95
96 10           1               1                 1     1                   1               1 1   1 1                   1   96
97 8               1                                             2   1   1 1   1                       1                   97
98 16 1     1 1 1   1             1   1       1       1               1 1     1   1           1           1   1             98
99 13   1 1         1         1             1 1     1                           1     1 1             1   1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng