BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1           1       1                       1           1         1                     1         1         1   1     00
01 10 1         1     1             1               1                 1               1 1   1                   1           01
02 7           1   1   1                           1         1 1     1                                                     02
03 10   1       1             1     1   2         2 1                                     1                                 03
04 9                 1   1                 1                   1             1           1           1       1         1   04
05 11                 1                               1 1         1 1         1     1     1         2                   1   05
06 11       1   1                 1               1         1       2               1           1                     1   1 06
07 11                   1   1         1             1 1     1     2                       1         1                 1     07
08 11   1         1                         1 1                                             1 1         1     1 1     1   1 08
09 5 1                                   1                                   1                         1       1           09
10 3     1                                 1                         1                                                     10
11 11     1           1                                     2 1                   2           1     1     1   1             11
12 10     1           1           1 1     1             1                                     1   1 2                       12
13 3                       1                           1                                                             1     13
14 8                       1   1           1                         1       1                   1             1 1         14
15 12           1             2 1                   1         1     2               1                     1       1       1 15
16 11         1                 1           1                 1     1   1       1           1     1                   2     16
17 14         1 1 1                     1               2 1     1       3   1           1             1                     17
18 11     1   1               1 1         1           1     1         1                       1 1     1                     18
19 12                         1       1             2   1       1             1   1 1   1               1         1         19
20 9             1       1     1           1 1                               1     1           1       1                   20
21 9 1               1                                                           1 1     1 1             1     1     1     21
22 15 1                         1 1 2     1 1       1   1                 1 1         1           1       1         1       22
23 7     1         1                 1                                                   1   1                   1   1     23
24 10   1         1         1     1           1 1                               1                       1   1             1 24
25 15 1 1         1 1     1     1   1             1       1   1           1         1 1                 1             1     25
26 11           1   1         1               1   1       1           2                     1 1     1                       26
27 7                     1           1                     1                   1     1                   1               1 27
28 7               1                   1                               1   1   1   1                                   1   28
29 15     1       1   1 1             1             1 1             1 1     2           1           1     1 1               29
30 4                                 1 1                                                                       1 1         30
31 13       1           1   1 1 1           1                           1             1 1       1 1   1                   1 31
32 13 2 2                       1 1               1       1                       1       1 1 1                     1       32
33 11           1                 1             1                     1     1       1   1 1   1 1                 1         33
34 11 1                                           1                   1   1     1   1 2                     1   1         1 34
35 13                                   1             1   1 1   1         1   1         1 1   2   1                 1       35
36 16         1       1 1     1     1 1       1           1 1     1           1                       2       1         1 1 36
37 11             1       2                           1             1                     1 1   2               1 1         37
38 8                                           1         1         1     1                                     2   2       38
39 10         1               1     1   1     1         1           1             1   1             1                       39
40 14 1     1   1           1 1     1                 1     1         1         1     1             1       1         1     40
41 12 1           1   1   1 1           1         1 1       1   1                                       1               1   41
42 12               1   1         1                           1 1 1         2 1 1           1       1                       42
43 10                     1                               1           1 1       1       1         1       1         1     1 43
44 9 1   1             1     1 1                                                   2                         1   1         44
45 7                 1                     1       1   1   2                                               1               45
46 17               1             1           1           1     1 1     1     1       1       2 2 1             1 1     1   46
47 9                   1                                     1 1                         1 1 2 1                   1       47
48 13                   2 1 1   1           1                                           1             1 3           1     1 48
49 15   2           1     1           1           1   2     1                 2   1       1                 1   1           49
50 11 1               1               1 2 1       1 1   1 1                                                           1     50
51 15               1                 1           1 1         1   1   1         1     2 1             1       1       1   1 51
52 11   1 1 1                           1                         1           1                 1     1 1 1 1               52
53 8     1   1   1         2       1                           1                                                   1       53
54 9             1           1                       1     1   1               1 1                                     1 1 54
55 7                                           2             1     1     1                         1               1       55
56 13   1   2   1       1 1 1       1               1                                     1     1       1                 1 56
57 14     1 3     1     1                       1 1                 1   1 1           1     1             1                 57
58 11                           1           2             1           1 1 1 1     1   1                         1           58
59 11 1   1 1           1                         1             1                           1         1   1 1 1             59
60 12 1     1 1                   1             1       2     1 1               1                               1   1       60
61 16   1   1 1                     1           1                               1       1   2   1     1   1 1       1 1 1   61
62 10   1     1         1               2   1   1     1                                                 1     1             62
63 7     1     1             1             1   1                   1     1                                                 63
64 13   1     1     1 1   1     1         1                                     1 1                         1     2   1     64
65 13 1   1   1               1 1                 1         1                 1 1               1         1   1 1           65
66 11           1         1           2 1                                 1 1       3 1                                     66
67 10                             1       3           1               1                 1         1         2               67
68 12               1                     1   1                   1     1                             2     1 2       1   1 68
69 11     1           1                   1   1           1         1     1                         1     1       1   1     69
70 7       1 1                               1   1                 1   1                                 1                 70
71 16           1   1   1                           1             2 1       1     1       1     2         1             3   71
72 10     1                             1 1         1             1                               1         2           1 1 72
73 13   1                   3       1     1     1         1   1                 2 1               1                         73
74 7               1   1                                             1                             1   1     1   1         74
75 10   1   1               1         2         1                 1         1           1                   1               75
76 10       1                   1         1   1                   1     1 1                               1   1 1           76
77 12 1                     2     1         1   1       1             1 1 1                                         1   1   77
78 12 1                                 1         1   1       2             1     2   1               1           1         78
79 6         1 1               1                                                               1 1                     1   79
80 9                           2 1                                 1     1                 1           1     1     1       80
81 12           1     1   1                   1               1   1             1       2                   1 1           1 81
82 11             1 2 1           1                       1                             1         1   1   1   1             82
83 9         1   1 1                                                       1       2       1       1               1       83
84 10   1           1                           2                       1 1                 1     1               1     1   84
85 9         1   1                                   1 1       1                     1   1   1 1                           85
86 6             1               1         1         1                                   1             1                   86
87 12                     1         1     2   2       1     1                 1 1 1                                 1       87
88 15       1 2       1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1           1                             88
89 10   1       1                 2   1             1           1                             1     1                     1 89
90 11   1                 1                 1           1   1   1 1                         1                 1 1   1       90
91 15     1 1           1     1           2                       1   1   1           1           1   1 1               1 1 91
92 15     1     1             1   1 1   2   1     1       1               1       1 1       1               1               92
93 11           1   1     1           1                                 1     1         1 1       2                 1       93
94 7                                         1         1       1           2                     1   1                     94
95 16     1       1     1             1       1 1         2 1 1             1     1     1             1           1     1   95
96 6                 1                       1 1             1                                           1   1             96
97 5                         1     1                               1                               1                 1     97
98 8       1     1               1                   1 1                                 1         1             1         98
99 14         1       1             2 1         1       1 1   1   1     1     1                                 1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng