BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12     1                       1           1         1                     1         1         1   1     1   1 1     1   00
01 9 1             1               1                 1               1 1   1                   1                       1   01
02 7   1                           1         1 1     1                                                             1 1     02
03 8         1     1   2         2 1                                     1                                                 03
04 10 1   1                 1                   1             1           1           1       1         1         1         04
05 13 1                               1 1         1 1         1     1     1         2                   1   2               05
06 11             1               1         1       2               1           1                     1   1   1           1 06
07 12   1   1         1             1 1     1     2                       1         1                 1           1         07
08 11                       1 1                                             1 1         1     1 1     1   1               2 08
09 4                     1                                   1                         1       1                           09
10 3                       1                         1                                                             1       10
11 12 1                                     2 1                   2           1     1     1   1                         2   11
12 10 1           1 1     1             1                                     1   1 2                             1         12
13 4       1                           1                                                             1         1           13
14 10       1   1           1                         1       1                   1             1 1             1   1       14
15 11         2 1                   1         1     2               1                     1       1       1                 15
16 11           1           1                 1     1   1       1           1     1                   2             1       16
17 11                   1               2 1     1       3   1           1             1                                     17
18 11         1 1         1           1     1         1                       1 1     1                     1       1       18
19 13         1       1             2   1       1             1   1 1   1               1         1         1               19
20 9     1     1           1 1                               1     1           1       1                               1   20
21 10 1                                                           1 1     1 1             1     1     1         1 1         21
22 14           1 1 2     1 1       1   1                 1 1         1           1       1         1                       22
23 8                 1                                                   1   1                   1   1     1 1         1   23
24 9       1     1           1 1                               1                       1   1             1       1         24
25 13     1     1   1             1       1   1           1         1 1                 1             1             1     1 25
26 13         1               1   1       1           2                     1 1     1                         2     1 1     26
27 9     1           1                     1                   1     1                   1               1     1         1 27
28 10                   1                               1   1   1   1                                   1       1   1   1 1 28
29 14 1 1             1             1 1             1 1     2           1           1     1 1                             1 29
30 4                 1 1                                                                       1 1                         30
31 14   1   1 1 1           1                           1             1 1       1 1   1                   1   1   1         31
32 9           1 1               1       1                       1       1 1 1                     1                       32
33 12             1             1                     1     1       1   1 1   1 1                 1                   2     33
34 10                             1                   1   1     1   1 2                     1   1         1                 34
35 14                   1             1   1 1   1         1   1         1 1   2   1                 1                     1 35
36 17 1 1     1     1 1       1           1 1     1           1                       2       1         1 1   1 1           36
37 10     2                           1             1                     1 1   2               1 1                         37
38 9                           1         1         1     1                                     2   2           1           38
39 10         1     1   1     1         1           1             1   1             1                                     1 39
40 12       1 1     1                 1     1         1         1     1             1       1         1             1       40
41 12 1   1 1           1         1 1       1   1                                       1               1     1           1 41
42 20   1         1                           1 1 1         2 1 1           1       1                       1   2   1 1 1 3 42
43 11     1                               1           1 1       1       1         1       1         1     1 1               43
44 7   1     1 1                                                   2                         1   1                         44
45 7 1                     1       1   1   2                                               1                               45
46 17             1           1           1     1 1     1     1       1       2 2 1             1 1     1     1             46
47 9   1                                     1 1                         1 1 2 1                   1                       47
48 16   2 1 1   1           1                                           1             1 3           1     1     1 1     1   48
49 13     1           1           1   2     1                 2   1       1                 1   1                     1     49
50 11 1               1 2 1       1 1   1 1                                                           1       1             50
51 15                 1           1 1         1   1   1         1     2 1             1       1       1   1           1     51
52 10                   1                         1           1                 1     1 1 1 1                     1     1   52
53 9       2       1                           1                                                   1       2           2   53
54 9         1                       1     1   1               1 1                                     1 1 1               54
55 9                           2             1     1     1                         1               1             1 1       55
56 9   1 1 1       1               1                                     1     1       1                 1                 56
57 10   1                       1 1                 1   1 1           1     1             1                           1     57
58 12           1           2             1           1 1 1 1     1   1                         1             1             58
59 8   1                         1             1                           1         1   1 1 1                             59
60 13             1             1       2     1 1               1                               1   1             2 1     1 60
61 17               1           1                               1       1   2   1     1   1 1       1 1 1       1   1   1 1 61
62 9   1               2   1   1     1                                                 1     1                   1         62
63 7         1             1   1                   1     1                                                           1 1   63
64 11 1   1     1         1                                     1 1                         1     2   1     1               64
65 12         1 1                 1         1                 1 1               1         1   1 1               1     1     65
66 12     1           2 1                                 1 1       3 1                                                 1 1 66
67 12             1       3           1               1                 1         1         2                       1 1     67
68 13                     1   1                   1     1                             2     1 2       1   1     2           68
69 10 1                   1   1           1         1     1                         1     1       1   1                     69
70 5                         1   1                 1   1                                 1                                 70
71 16   1                           1             2 1       1     1       1     2         1             3       1       1   71
72 9                   1 1         1             1                               1         2           1 1                 72
73 14       3       1     1     1         1   1                 2 1               1                         1       1       73
74 7   1                                             1                             1   1     1   1         1               74
75 10       1         2         1                 1         1           1                   1                 1   1         75
76 10           1         1   1                   1     1 1                               1   1 1           1               76
77 14       2     1         1   1       1             1 1 1                                         1   1   1       1     1 77
78 15                   1         1   1       2             1     2   1               1           1         1 2       1     78
79 4           1                                                               1 1                     1                   79
80 11           2 1                                 1     1                 1           1     1     1                 2     80
81 12 1   1                   1               1   1             1       2                   1 1           1     1           81
82 8 1           1                       1                             1         1   1   1   1                             82
83 8                                                       1       2       1       1               1                 1 1   83
84 11                           2                       1 1                 1     1               1     1     2     1       84
85 9                                 1 1       1                     1   1   1 1                           1 1             85
86 7             1         1         1                                   1             1                     1   1         86
87 12     1         1     2   2       1     1                 1 1 1                                 1                       87
88 13 1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1           1                                   1         88
89 8             2   1             1           1                             1     1                     1                 89
90 10     1                 1           1   1   1 1                         1                 1 1   1                       90
91 13   1     1           2                       1   1   1           1           1   1 1               1 1                 91
92 13         1   1 1   2   1     1       1               1       1 1       1               1                               92
93 11     1           1                                 1     1         1 1       2                 1                 1   1 93
94 8                         1         1       1           2                     1   1                               1     94
95 16   1             1       1 1         2 1 1             1     1     1             1           1     1       1       1   95
96 8 1                       1 1             1                                           1   1               1     1       96
97 6         1     1                               1                               1                 1               1     97
98 7             1                   1 1                                 1         1             1               1         98
99 14 1             2 1         1       1 1   1   1     1     1                                 1       1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng