BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                     1 1     1                         1     1   1       1       1   1           1       1             00
01 13                               1         1       1           1     1     2   1 1     1         1     1             1   01
02 14   1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1             1   1   1               02
03 18 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       1             1     1   03
04 7       1                     1   1                         1                     1                   1   1             04
05 12                         2 1   1 1     1     1 2 1                     1                             1                 05
06 13     1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                           1   1                 1     06
07 9   1       1                           1                   1               1   1                       1   1         1 07
08 10         1     1         1               1   1         1               1 1             1         1                     08
09 6                         1       1                 1         1                 1     1                                 09
10 4               1                                         1                 1             1                             10
11 4                                           1     1                                       1           1                 11
12 13   1   1               1                   1               2 1   1 1                     1           1           1 1   12
13 5                 1                               1   1                       1                             1           13
14 13 1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2                           1   1       14
15 8     2               2                                                                         1             2 1       15
16 10                 1         1             1               1     1 1   1   1                   1                 1       16
17 7                               1                           1 1 1                             1 1 1                     17
18 8                   1           2                                                   1     1   1               1 1       18
19 12                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1                         1       1 19
20 11     1           1 1           1 2             1         1                                       1       1     1       20
21 11       1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 1               1                 21
22 8               1                 1                               1                   1                         1 1 2   22
23 16           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1       1         1                 1 23
24 16   1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1   1         1         1     1     24
25 13       1                               1       1                   1       2         1 1         1 1     1     1   1   25
26 11   1           1                         1           1                 2     1     1           1   1         1         26
27 11 1             2   1 1           1                     1 1             1                                 1           1 27
28 8                 1   1                       1 1             1                     2               1                   28
29 8           1               1                                       1                     1       1   1 1             1 29
30 8                 1         1     1   1                       1               1   1                                   1 30
31 10                 1                 1       1 1                           1                 1           1   1 1 1       31
32 16                                 1 2       2   1   1 2                     1         2 2                       1 1     32
33 11 1   1               1     1 1       1                                 1       1   1           1                 1     33
34 7                             1     1 2                                 1 1           1                                 34
35 3       1                                                                         1 1                                   35
36 15                       1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1       1 1     1     1 1 36
37 14   1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1                 1       2             37
38 10                   1 1 1               1 1 1                   2 1             1                                       38
39 9     1   1       1           1                                 1         1                   1               1     1   39
40 12 1                   1   1                       1                     1           1 1     1   1           1 1     1   40
41 11 1 1                                       2         1       1                       1           1   1   1 1           41
42 9     1 1           1   1                                               1       1                   1   1         1     42
43 3                                       1                   1                                             1             43
44 14   2                   1         1 1 1         1   1                             1   1   1             1     1 1       44
45 13     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                                 1                 45
46 9 1           1           1       1                           2                   1                 1             1     46
47 4 1                                           1               1                                         1               47
48 12         1               1 1     1     1               1                 1                             2 1 1   1       48
49 12         1   1                             1     1                 1 1 1               2           1     1           1 49
50 15                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1               1               1 50
51 8 1                             1     1                                   1 1       1               1                 1 51
52 10                           1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1                           52
53 10           1                               1       1             1                       1   1   1         2       1   53
54 9       1               1     1                         1             1   1   1                   1           1         54
55 6         1   2         1 1                                                       1                                     55
56 20     1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   1       1 1 1       1   56
57 11                       1   1                   1     1                             1     1 3     1     1               57
58 6       1                           1                 1     1                 1                                 1       58
59 12   1               1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1           1               59
60 9 1       1     1   1                                   1                             1     1 1                   1     60
61 14                     2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1                     1   61
62 12 1           1                           1   1 1 1       1           1         1       1     1         1               62
63 11       1     2                       1       1           1                   1 1         1     1             1         63
64 11 1             1                   1                   1                       1       1     1     1 1   1     1       64
65 13                 1                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1               1 1       65
66 8       2                               1                                       1               1         1           2 66
67 9         1                   1 1     1       1       1               1           1                               1     67
68 5                             1               1                       1 1                           1                   68
69 15   2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1           1                 69
70 12     1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1                   1 1                         70
71 13         1 1             1 1         1   1   1           2                     1               1   1   1               71
72 10                   1       2         1 1         1                     1   1     1       1                             72
73 18     1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1     1                   3       1   73
74 13 1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1               1   1               74
75 13     1                 1           2         1             1           1         1     1   1               1         2 75
76 10         1 1           1             1 1             1         1         1                 1                   1       76
77 12     1               1     1       1 1   1           1                   1           1                     2     1     77
78 17   3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1                                 78
79 6                 1 1                                 1                                       1 1               1       79
80 13       1   2   1       1 1                                               1   1 1   1                           2 1     80
81 8         1                                       1       1 1   1                               1     1   1             81
82 17       1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                     1 2 1           1     82
83 9                           1           1     1     1               1 1                       1   1 1                   83
84 11             2     1                     1     1         1 1       1               1   1           1                   84
85 13 1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1                   1   1                     85
86 8           1         1         1                             1       1         1                 1               1     86
87 7         1   1     1       1                                               1                             1         1   87
88 14                             1 1             1       1           1 1 1             1       1 2       1     1 1         88
89 15 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1         1       1                 2   1 89
90 10     1   1             1     1             1 1           1           1                 1                 1             90
91 12   2       1                   1                         1   1       1             1     1 1           1     1         91
92 13         1   1 1   1   1                 1                           1             1     1     1             1   1 1   92
93 14 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2                 1   1     1           1 93
94 5 1             1                               1           1                 1                                         94
95 8                     1     1         1                                       1           1       1     1             1 95
96 9       2       1                     1 1               1   1           1                             1                 96
97 8 1         1               1               1     1                 1                                         1     1   97
98 9             1                                       1 1 1     1                   1       1     1               1     98
99 9   1     1                                                 1               1                 1       1             2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng