BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12         1                                           1     1         1         1 1     1   1 1 1     1 1               00
01 10     1     1   1         1       1 1     1                                   1       1             1                   01
02 6 1         1 1 1     1                       1                                                                         02
03 8         1                   1 1       1     1               1                 1                             1         03
04 9 1       1 1     1         1         1                                             1                     1 1           04
05 11           1     1       1   1                 1                     1     1     1                       1         2   05
06 9                                       1         1       1       1   1       1     1             1           1         06
07 11     1                 2 1                 1   1     1                 1     1           1 1                           07
08 11                             1                               1   1     1         1   1               1       1 1 1   1 08
09 9                     1   2                               1         1       1     1     1 1                             09
10 6     1                             1     1     1           1 1                                                         10
11 11       1   1         1                   1     1   1       1           1   1   1               1                       11
12 7       1                                       1   2     1               1 1                                           12
13 12 1     1   1                 1                                   1   1     2 1         1           1               1   13
14 10       1 1       1         1       1   1   1                                         1 1 1                             14
15 17   1     1           1             1   1             1 1 1     1 1             1   1       1     1 1           1 1     15
16 9                                 1   1     1 1               1               1     1                   1     1         16
17 10             1           1   1 1                 1     1         1                         1           1   1           17
18 6           1               1     1 1               1                           1                                       18
19 12       1                                       1         1       1 2     1 1                   1       2     1         19
20 12 1                     1   1                   1   1       1     1       1             1     1       1             1   20
21 14 1     1         1         1       1     1   1           1     2     1                           2             1       21
22 11   1     3 1               1                         1   1             1                 1           1                 22
23 6                 1               1       1       1               1                                             1       23
24 14 2               1             1 1         2                                 1     2                       1   1 1 1   24
25 15 1       1     2   1     1                       1                 1 1   1 1         1   1     1 1                     25
26 3                                               1                           1                                     1     26
27 3                       1                                 1                         1                                   27
28 15                   1                     2 1     1       1 1           1       1     1     1 1             1     1 1   28
29 8                 1 1       1         1             1                                                 1   1           1 29
30 8                 1                     1   1   1                   1           1 1                 1                   30
31 9     1 1                         1         1           1               1                             1   1 1           31
32 10                       1       1               1   1             1 1                 1       1     1                 1 32
33 9   1   1       1                 1       1 1                   1                             1               1         33
34 17                       1       1           1       1 1 1 1 1   2       2               2         1       1   1         34
35 12                               1               1   1       1     1       2       1     1         1   1     1           35
36 9       1       1   1   1                   1                 1     1             1                     1               36
37 16 1     1   1       1 2       1     1   1 1   1                       1             1         1         1           1   37
38 15   1     2         1   1   1 1               1       1       1                       1   1               1   1 1       38
39 15   1     1           1         2     2                         1     2       1         1           1   1         1     39
40 10       1     1         1           1           1                       1 1       1         1             1             40
41 7             1                         1     1               1 1                             1                       1 41
42 10                                   1   1   1                   1       1       1 1                 1     1 1           42
43 16   2   1       2 1       1             2             1               1   1   1                 1           2           43
44 13       1   1                         1 1             1     2 1 1   1                             1             2       44
45 15     1 1       1 1   1 1       1         1 1           1   1         1             1             1               1     45
46 9     1                       1             1     1           1                                             1   1 1 1   46
47 4         1   1                     1                         1                                                         47
48 8     1                   1       1   1                                 1   1                                       1 1 48
49 8     1       1                         1   1                                                   1             1     2   49
50 8                           1   1 1                                         2                 1                   1   1 50
51 13 1                           2                 1                     1       2           1   1     1 2             1   51
52 16   1           1             1     1                   2 2 1                 1   1   1 1   1               1         1 52
53 8                   2                                                 1   1     1         2           1                 53
54 12     1       1         1   1                     1     1     2                 1       2             1                 54
55 10   1                                 1           1   1                               1     1         1   1     1     1 55
56 13 1 1         1       1 1                 1       1                     1   1       1                   1 1       1     56
57 19 1 1   1     2             1       2 1                 1 2   1   1                             1 1 1   1 1             57
58 15       1       1   1 1           1     1     1 1       1 1               1       1         1 1                   1     58
59 13     1         1 1       1                           2 1           1 1   1 1   1                             1         59
60 7     1                                     1                                 1     1   1           1           1       60
61 7           1     1       1 1           1                                             1                         1       61
62 15         1         1     1               1   1   1   1     1         1     1             1 1 1     1                 1 62
63 6                                                   1   1                     1         1 1                     1       63
64 12                     1 1                           2 1                 2 1       1               1 2                   64
65 4         1                       1                     1       1                                                       65
66 12                 1   1         2 1     1         1               1 1           1         1     1                       66
67 13                   1                           1   1                     1         1         2 2   1     1     1     1 67
68 9                 1 1                 1             1         1               1                         1   1 1         68
69 6                         1             1 1                                                 1         1     1           69
70 14         1 2   1                   1             1               1       1       1       1 1     2           1         70
71 8       1 1                 1   1         1                   1                                         1         1     71
72 8     1     1                 1           1           1           1                       1                         1   72
73 15             1 1                 1           1     1   1         1           1                       1 1 1     1 1 1 1 73
74 13         1     1   1     2                       1             1                 1 1       1   1     1               1 74
75 16             1       1     1                 1                                       1   2     1   1 1 2 2   2         75
76 12           1 1               1   1           1       1                             1 2 1             1               1 76
77 9 1           1                                 1 1                 2           1                             2         77
78 8   3                       1                                 1       1                                           1 1   78
79 15           1   1                                   1       1       1         1   2 1   1         2 1     1       1     79
80 17 1 1 1       1       1 1   1                   1         1                 1 1 1             1 2             1       1 80
81 5                       1                 1                               1       1                             1       81
82 13     1               1         1 1   1                         2         1             1           1       1   1 1     82
83 3                     1                                     1                                           1               83
84 17     1                         1     4                 1 1 1       1   1       1     2     1                 1       1 84
85 12   1             1 1             1           1   1           1                         1     1 1       1 1             85
86 19   1 1           1 1   1 1   1             1 1       1             1   1           1 1   1     1 1         1         1 86
87 13                 1     1           1         1 1       1       1   1   1         1             1       1             1 87
88 6                                                                               1     1     1     1 1       1           88
89 10           1                   1 1   1           1   1 1                                     2                 1       89
90 6                             1                   1               1   1             1       1                           90
91 10 1                         1 2     1         1                 1       1                       1                 1     91
92 14   1         1       1     1             1                 1   2 1 1       1   1           1 1                         92
93 11             2     1         1       1                     1             1   1                       1     1       1   93
94 10     1         2       1                     2               1                     1                             1   1 94
95 7     1             1                 1             1               1       1                                       1   95
96 7 1                 1 1             1               1                 1                                             1   96
97 7                                       1   1     1   1   1               1                       1                     97
98 9 1     1         1       1     1   1                   1                             1                     1           98
99 13 1         1             1     1 1     1 1                 1     1             1         1 1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng