BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5                     1     1         1 1                                             1                                 00
01 17   1 1         1                   1 2     1                 1   1       1       1     1   1         1       1 1     1 01
02 14       1                     1         1           1 1     1 1 2             1         1 1 1     1                     02
03 9                 1                   1   1                   1 1                     1                   1 1       1   03
04 16   1 1 1   1       1           1       1       1   1 1                       1       1 1     1         1         1     04
05 11                           1   1 1 1       1 1                 1                       1     1       1   1             05
06 7         1                 1     1             1 1     1                                                           1   06
07 12                       1       1           1         1     2     1       1       1                 2 1                 07
08 5             1                       1                                   1 1                             1             08
09 10 1                     1     1   1               1         1             1                       1   2                 09
10 8   1     1                                         1       1               1     1                             1     1 10
11 10   1       1           1   1                         1           1                 1   1         1                   1 11
12 6       1         1                     2           1                               1                                   12
13 10         1                                   2 1           1         1       1     1   1                 1             13
14 11                   1                                     1     1   1 1             1 1       1         1       1   1   14
15 9         1                               1                           1 1       1     1           1             1   1   15
16 5                     1     1             1                                                                   1   1     16
17 11                 1   1   1                     1         1           1     1             1           1   1 1           17
18 11               1           1             1       1       1     1   1                   1               1     1 1       18
19 7     1                                 1 1         1           1       1           1                                   19
20 9 1             1       1       1     1           1                           1                     1   1               20
21 18   1                 1         1       1       1     1     1 1 1 2       1   1     1         1         1       1     1 21
22 11           1                                         2       1           1     1     3 1               1               22
23 11             1     1               1       1         1         1 1         1                 1               1       1 23
24 14 1 1       1 1       1       1                   1               1         1 2               1             1 1         24
25 12             1     1     1                             2 1                   1       1     2   1     1                 25
26 2                         1       1                                                                                     26
27 10 1     1   1             1             1 1           1             1   1                           1                   27
28 9             1       1 1                               1         1 1                           1                     2 28
29 7                       1                   1                       1                         1 1       1         1     29
30 12               1 1       1   1 1     1     1   1 1                       1                   1                     1   30
31 13           1 1 1     1 1               1         1     1   1       1             1 1                         1         31
32 10                   2 1       1                 1       1               2                           1       1           32
33 10   1                   1                                 1           1     1   1   1       1                 1       1 33
34 5             1   1                                                       1                         1       1           34
35 8                         1         1     1 1     1                     1   1                               1           35
36 12               1 1     1           1             1     1 1             1           1       1   1   1                   36
37 19     1   1               1           1           1 1         1       1 1     1     1   1       1 2       1     1   1 1 37
38 9                                 1                       1                     1     2         1   1   1 1             38
39 14                 1                                   1   1     1 2     1       1     1           1         2     2     39
40 7                           1                         1 1                           1     1         1           1       40
41 7 1       1                                         1   1             1                   1                         1   41
42 9   1                                 1   1 1                 1     1 1                                         1   1   42
43 15   1           1 1     1       1                                   1           2   1       2 1       1             2   43
44 10 1   1       1                       1   1                             1           1   1                         1 1   44
45 15 1     2           1       1     1                                       1       1 1       1 1   1 1       1         1 45
46 9         1         2 1                   1   1             1                     1                       1             46
47 10     1 1   1                           1                         1 1 1               1   1                     1       47
48 12             1   1                       1   1         1     1     1       1     1                   1       1   1     48
49 10     1   1 1   1                   1         1                           1       1       1                         1   49
50 8                                     1                       3     1                                   1   1 1         50
51 13     1       1 1         1     1 1 1       1     1                     1     1                           2             51
52 8                                             1         1           2           1           1             1     1       52
53 10 1                   1     1               1 2   1               1                             2                       53
54 15                   1   1 2 2     1                 1 1 1                 1       1       1         1   1               54
55 12       1   2         1   1     1                   1       1 1   1             1                                 1     55
56 14 1     1   1 1   1   2                     1                                 1 1         1       1 1                 1 56
57 16     1         1           1                             1           1 1   1 1 1   1     2             1       2 1     57
58 13         1                 1 1       1     1 1 1                                   1       1   1 1           1     1   58
59 9                             1     1                     1         1 1           1         1 1       1                 59
60 12         1     1           1         1         1         1   1   1   1 1   1     1                                     60
61 13     1     1   1           1 1                       1     1 1                         1     1       1 1           1   61
62 7       1                                       1 1                                   1         1     1               1 62
63 6               1                       1 1     2                           1                                           63
64 16 1 2           1   1   1       1       1 1     1       1         1 1       1                     1 1                   64
65 8       1             1                 1                 1                 2         1                       1         65
66 12     1             1     1   1   1 1                                                         1   1         2 1     1   66
67 8   1                 1 1         2                 1   1                                       1                       67
68 11     2       2               2     1                               1                         1 1                 1     68
69 9                   1 1             1         1   1       1                                           1             1 1 69
70 10           1                       1           1                       1   1         1 2   1                   1       70
71 17 1 1           1             1 2 1   1         1   2           1                   1 1                 1   1         1 71
72 12   1   1         1             1             1             1         1     1     1     1                 1           1 72
73 11 1           2 1                 1 1                       1         1                   1 1                 1         73
74 15     1 1 1 1         1   1             1                       1       1 1           1     1   1     2                 74
75 12       1 1                   1             1 1     1 1 1           1                     1       1     1               75
76 9     1             1         1                       1                   1             1 1               1   1         76
77 5                                 1               2                           1           1                             77
78 9               1             1             1 1                 1               3                       1               78
79 9 1                       1   1           1         1       2                           1   1                           79
80 14     1       1     1   1                 1     1                     1       1 1 1       1       1 1   1               80
81 7       1 1                           1                     1         1                             1                 1 81
82 14         1         1 1         1 1 1         1         1       1                 1               1         1 1   1     82
83 10     1         1                 1   1       1     1     2               1                       1                     83
84 10                                   1         1     1                     1       1                         1     4     84
85 13 1     1                   1       1           2             1   2             1             1 1             1         85
86 16                 1 1   1 1                 1                 1   1       2     1 1           1 1   1 1   1             86
87 8                           1           1               1           1   1                     1     1           1       87
88 10   1   1   1       1     1     1       1         1       2                                                             88
89 15 1                     1 1     1 1 1         1           1   1         1 1             1                   1 1   1     89
90 6                 1           2           1 1                                                             1             90
91 11 1                                     1   1       1       1         1       1                         1 2     1       91
92 15         1 1 1   2                                   1     1 1 1     1         1         1       1     1             1 92
93 12   1   1 1               1         1                           1       1                 2     1         1       1     93
94 9         1       1                   1   1         1                             1         2       1                   94
95 6                                                     1         1           1     1             1                 1     95
96 11 1 2       1                   1         1 1                                 1                 1 1             1       96
97 7 1   1                     1                         1 1       1                                                   1   97
98 11             1   1     1       1                                           1 1     1         1       1     1   1       98
99 15         1 1     1     1         1   1 1         1                           1         1             1     1 1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng