BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11       1     1   1       1       1   1           1       1                       1           1         1               00
01 14 1           1     1     2   1 1     1         1     1             1               1                 1               1 01
02 9   1                             1             1   1   1                           1         1 1     1                 02
03 16   1 1 1   2     1 1                   1       1             1     1   2         2 1                                   03
04 7           1                     1                   1   1                 1                   1             1         04
05 9 1                     1                             1                               1 1         1 1         1     1   05
06 11     1       1 1                           1   1                 1               1         1       2               1   06
07 11           1               1   1                       1   1         1             1 1     1     2                     07
08 7       1               1 1             1         1                         1 1                                         08
09 6   1         1                 1     1                                   1                                   1         09
10 5         1                 1             1                                 1                         1                 10
11 8 1                                       1           1                                     2 1                   2     11
12 11           2 1   1 1                     1           1           1 1     1             1                               12
13 5 1   1                       1                             1                           1                               13
14 11 1     1 1           1         2                           1   1           1                         1       1         14
15 9                                               1             2 1                   1         1     2               1   15
16 12         1     1 1   1   1                   1                 1           1                 1     1   1       1       16
17 15           1 1 1                             1 1 1                     1               2 1     1       3   1           17
18 9                                   1     1   1               1 1         1           1     1         1                 18
19 15       1         1     1     1   1 1                         1       1             2   1       1             1   1 1   19
20 8         1                                       1       1     1           1 1                               1     1   20
21 8           1   1 1 1                 1               1                                                           1 1   21
22 13                 1                   1                         1 1 2     1 1       1   1                 1 1         1 22
23 11 2 1   1       1 1         1     1       1         1                 1                                                 23
24 13   1 1       1     1   1           1   1         1         1     1           1 1                               1       24
25 16                   1       2         1 1         1 1     1     1   1             1       1   1           1         1 1 25
26 13     1                 2     1     1           1   1         1               1   1       1           2                 26
27 8       1 1             1                                 1           1                     1                   1     1 27
28 9             1                     2               1                   1                               1   1   1   1   28
29 12                   1                     1       1   1 1             1             1 1             1 1     2           29
30 5             1               1   1                                   1 1                                               30
31 9                         1                 1           1   1 1 1           1                           1             1 31
32 13   1 2                     1         2 2                       1 1               1       1                       1     32
33 9                       1       1   1           1                 1             1                     1     1       1   33
34 10                       1 1           1                                           1                   1   1     1   1 2 34
35 9                                 1 1                                   1             1   1 1   1         1   1         35
36 14                       1     1 1             1       1 1     1     1 1       1           1 1     1           1         36
37 9 1                   1   1     1                 1       2                           1             1                   37
38 8               2 1             1                                               1         1         1     1             38
39 11               1         1                   1               1     1   1     1         1           1             1   1 39
40 14 1                     1           1 1     1   1           1 1     1                 1     1         1         1     1 40
41 12     1       1                       1           1   1   1 1           1         1 1       1   1                       41
42 12                       1       1                   1   1         1                           1 1 1         2 1 1       42
43 6           1                                             1                               1           1 1       1       43
44 9   1                             1   1   1             1     1 1                                                   2   44
45 14 1 3 1       1   1 1                                 1                     1       1   1   2                           45
46 12             2                   1                 1             1           1           1     1 1     1     1       1 46
47 4             1                                         1                                     1 1                       47
48 8       1                 1                             2 1 1   1           1                                           48
49 16 1                 1 1 1               2           1     1           1           1   2     1                 2   1     49
50 16   1   1           1 1       1   1   1               1               1 2 1       1 1   1 1                             50
51 13                         1 1       1               1                 1           1 1         1   1   1         1     2 51
52 10   1   1 1       1                     1 1 1                           1                         1           1         52
53 9   1             1                       1   1   1         2       1                           1                       53
54 11       1             1   1   1                   1           1                       1     1   1               1 1     54
55 6                                 1                                             2             1     1     1             55
56 13           1   2 1                     1   2   1       1 1 1       1               1                                   56
57 14     1                             1     1 3     1     1                       1 1                 1   1 1           1 57
58 13     1     1                 1                                 1           2             1           1 1 1 1     1   1 58
59 10           1     1           1   1   1   1 1           1                         1             1                       59
60 11       1                             1     1 1                   1             1       2     1 1               1       60
61 11 1           1 1   1 1                 1   1 1                     1           1                               1       61
62 12 1       1           1         1       1     1         1               2   1   1     1                                 62
63 10         1                   1 1         1     1             1             1   1                   1     1             63
64 11       1                       1       1     1     1 1   1     1         1                                     1 1     64
65 15       1     1 1     1     1 1       1   1   1               1 1                 1         1                 1 1       65
66 12                               1               1         1           2 1                                 1 1       3 1 66
67 9     1               1           1                               1       3           1               1                 67
68 7                     1 1                           1                     1   1                   1     1               68
69 10       1                   1     1       1           1                   1   1           1         1     1             69
70 7                       1                   1 1                               1   1                 1   1               70
71 12         2                     1               1   1   1                           1             2 1       1     1     71
72 9 1                     1   1     1       1                             1 1         1             1                     72
73 16   1               1           1 1     1                   3       1     1     1         1   1                 2 1     73
74 8     1   1       1               1 1               1   1                                             1                 74
75 11           1           1         1     1   1               1         2         1                 1         1           75
76 10     1         1         1                 1                   1         1   1                   1     1 1             76
77 12     1                   1           1                     2     1         1   1       1             1 1 1             77
78 18 1 1     1     1   1       3         1                                 1         1   1       2             1     2   1 78
79 4     1                                       1 1               1                                                       79
80 9                         1   1 1   1                           2 1                                 1     1             80
81 11 1       1 1   1                               1     1   1                   1               1   1             1       81
82 13   1   1       2   1     1 1                     1 2 1           1                       1                             82
83 9   1               1 1                       1   1 1                                                       1       2   83
84 10         1 1       1               1   1           1                           2                       1 1             84
85 11 1       1       1   1   1                   1   1                                   1 1       1                     1 85
86 7             1       1         1                 1               1         1         1                                 86
87 12                           1                             1         1     2   2       1     1                 1 1 1     87
88 19     1           1 1 1             1       1 2       1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1     88
89 12   1             1       1 1 1         1       1                 2   1             1           1                       89
90 9         1           1                 1                 1                 1           1   1   1 1                     90
91 14         1   1       1             1     1 1           1     1           2                       1   1   1           1 91
92 15                     1             1     1     1             1   1 1   2   1     1       1               1       1 1   92
93 9                           1 2                 1   1     1           1                                 1     1         93
94 7           1                 1                                               1         1       1           2           94
95 13                             1           1       1     1             1       1 1         2 1 1             1     1     95
96 7       1   1           1                             1                       1 1             1                         96
97 5 1                 1                                         1     1                               1                   97
98 10     1 1 1     1                   1       1     1               1                   1 1                               98
99 14           1               1                 1       1             2 1         1       1 1   1   1     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng