BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6   1 1                                             1                                           1     1         1       00
01 14 1 2     1                 1   1       1       1     1   1         1       1 1     1                                   01
02 13     1           1 1     1 1 2             1         1 1 1     1                       1                               02
03 10   1   1                   1 1                     1                   1 1       1     1               1               03
04 10     1       1   1 1                       1       1 1     1         1         1                                       04
05 11 1       1 1                 1                       1     1       1   1                 1                     1     1 05
06 8             1 1     1                                                           1         1       1       1   1       06
07 14         1         1     2     1       1       1                 2 1                 1   1     1                 1     07
08 7   1                                   1 1                             1                               1   1     1     08
09 9               1         1             1                       1   2                               1         1       1 09
10 9                 1       1               1     1                             1     1     1           1 1               10
11 11                   1           1                 1   1         1                   1     1   1       1           1   1 11
12 10     2           1                               1                                       1   2     1               1 1 12
13 13           2 1           1         1       1     1   1                 1                                   1   1     2 13
14 11                       1     1   1 1             1 1       1         1       1   1   1                                 14
15 13       1                           1 1       1     1           1             1   1             1 1 1     1 1           15
16 6       1                                                                   1   1     1 1               1               16
17 11             1         1           1     1             1           1   1 1                 1     1         1           17
18 10       1       1       1     1   1                   1               1     1 1               1                         18
19 13     1 1         1           1       1           1                                       1         1       1 2     1 1 19
20 10   1           1                           1                     1   1                   1   1       1     1       1   20
21 20     1       1     1     1 1 1 2       1   1     1         1         1       1     1   1           1     2     1       21
22 13                   2       1           1     1     3 1               1                         1   1             1     22
23 11 1       1         1         1 1         1                 1               1       1       1               1           23
24 10               1               1         1 2               1             1 1         2                                 24
25 14                     2 1                   1       1     2   1     1                       1                 1 1   1 1 25
26 2                                                                                         1                           1 26
27 7     1 1           1             1   1                           1                                 1                   27
28 11                     1         1 1                           1                     2 1     1       1 1           1     28
29 7         1                       1                         1 1       1         1             1                         29
30 10   1     1   1 1                       1                   1                     1   1   1                   1         30
31 11     1         1     1   1       1             1 1                         1         1           1               1     31
32 10             1       1               2                           1       1               1   1             1 1         32
33 10                       1           1     1   1   1       1                 1       1 1                   1             33
34 13                                       1                         1       1           1       1 1 1 1 1   2       2     34
35 13 1     1 1     1                     1   1                               1               1   1       1     1       2   35
36 12 1             1     1 1             1           1       1   1   1                   1                 1     1         36
37 18   1           1 1         1       1 1     1     1   1       1 2       1     1   1 1   1                       1       37
38 11                       1                     1     2         1   1   1 1               1       1       1               38
39 16                   1   1     1 2     1       1     1           1         2     2                         1     2       39
40 9                   1 1                           1     1         1           1           1                       1 1   40
41 8                 1   1             1                   1                         1     1               1 1             41
42 11   1   1 1                 1     1 1                                         1   1   1                   1       1     42
43 13                                 1           2   1       2 1       1             2             1               1   1   43
44 13   1   1                             1           1   1                         1 1             1     2 1 1   1         44
45 13                                       1       1 1       1 1   1 1       1         1 1           1   1         1       45
46 8       1   1             1                     1                       1             1     1           1               46
47 8     1                         1 1 1               1   1                     1                         1               47
48 12       1   1         1     1     1       1     1                   1       1   1                                 1   1 48
49 7 1         1                           1       1       1                         1   1                                 49
50 10   1                       3     1                                   1   1 1                                         2 50
51 9 1       1     1                     1     1                           2                 1                     1       51
52 13           1         1           2           1           1             1     1                   2 2 1                 52
53 9         1 2   1               1                             2                                                 1   1   53
54 12                 1 1 1                 1       1       1         1   1                     1     1     2               54
55 8                 1       1 1   1             1                                 1           1   1                       55
56 10         1                                 1 1         1       1 1                 1       1                     1   1 56
57 18                       1           1 1   1 1 1   1     2             1       2 1                 1 2   1   1           57
58 15   1     1 1 1                                   1       1   1 1           1     1     1 1       1 1               1   58
59 15 1                     1         1 1           1         1 1       1                           2 1           1 1   1 1 59
60 10   1         1         1   1   1   1 1   1     1                                     1                                 60
61 8                   1     1 1                         1     1       1 1           1                                     61
62 12             1 1                                   1         1     1               1   1   1   1     1         1     1 62
63 7     1 1     2                           1                                                   1   1                     63
64 15     1 1     1       1         1 1       1                     1 1                           2 1                 2 1   64
65 8     1                 1                 2         1                       1                     1       1             65
66 10 1                                                         1   1         2 1     1         1               1 1         66
67 6                 1   1                                       1                           1   1                     1   67
68 7 1                               1                         1 1                 1             1         1               68
69 7 1         1   1       1                                           1             1 1                                   69
70 12 1           1                       1   1         1 2   1                   1             1               1       1   70
71 11   1         1   2           1                   1 1                 1   1         1                   1               71
72 10           1             1         1     1     1     1                 1           1           1           1           72
73 10 1                       1         1                   1 1                 1           1     1   1         1           73
74 11     1                       1       1 1           1     1   1     2                       1             1             74
75 10         1 1     1 1 1           1                     1       1     1                 1                               75
76 8                   1                   1             1 1               1   1           1       1                       76
77 8               2                           1           1                                 1 1                 2         77
78 9         1 1                 1               3                       1                                 1       1       78
79 9       1         1       2                           1   1                                   1       1       1         79
80 13       1     1                     1       1 1 1       1       1 1   1                   1         1                 1 80
81 6   1                     1         1                             1                 1                               1   81
82 12 1         1         1       1                 1               1         1 1   1                         2         1   82
83 8   1       1     1     2               1                       1                                     1                 83
84 15 1         1     1                     1       1                         1     4                 1 1 1       1   1     84
85 13 1           2             1   2             1             1 1             1           1   1           1               85
86 17         1                 1   1       2     1 1           1 1   1 1   1             1 1       1             1   1     86
87 13     1               1           1   1                     1     1           1         1 1       1       1   1   1     87
88 4     1         1       2                                                                                               88
89 13 1         1           1   1         1 1             1                   1 1   1           1   1 1                     89
90 6       1 1                                                             1                   1               1   1       90
91 13     1   1       1       1         1       1                         1 2     1         1                 1       1     91
92 16                   1     1 1 1     1         1         1       1     1             1                 1   2 1 1       1 92
93 10 1                           1       1                 2     1         1       1                     1             1   93
94 10   1   1         1                             1         2       1                     2               1               94
95 9                   1         1           1     1             1                 1             1               1       1 95
96 8       1 1                                 1                 1 1             1               1                 1       96
97 9                   1 1       1                                                   1   1     1   1   1               1   97
98 8                                         1 1     1         1       1     1   1                   1                     98
99 12   1 1         1                           1         1             1     1 1     1 1                 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng