BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9           1       1                                         1 1   1           1 1 1                           1       00
01 8   1                 1                 1   1         1                 2                                           1   01
02 9                     1   1 1                             1                     1   1       1     2                     02
03 13   1 1 1     1 1               1 1         1               1           1               1           1   1               03
04 11                 1   1     1   1     1       1         1   1                           1       1             1         04
05 11       1                     1         1           1               1 1 1                   1       1 2                 05
06 12 1                               2                 1     1   2 1 1 1                   1     1                         06
07 10         1       1               1             1   1                       1                 2         1       1       07
08 8                       1     1           1                             1   1           1       1                     1 08
09 12 1   1   1         1     1                     1 1 1       1   1                                 1       1             09
10 11                   1 1   1 1 2                       1         1                                   1   1             1 10
11 6                     1                         1     1             1       1                           1               11
12 10                 1                 1                 3   1           1             1         1         1               12
13 15         1                         1     1       1 1 2         1                 1         1 1   1   1     1     1     13
14 15         1     1       1   1           1     1           2     2 1       1       1                       1         1   14
15 12     1   1 1               1   1 1                       2     1         1           1                       1         15
16 11                               1       1         1 1         1       1             1   1       1   1             1     16
17 12       1   1     1   1           1           1   1                               1       1 1                 1 1       17
18 16                                   1   1   1 1 1       1   1 1   1             1 1 1       1   1         1         1   18
19 12                   1 1                   1         2       1 1     1                 1         1             2         19
20 9                   1         1                 1         1     1                 1             1       1   1           20
21 7                       1   1                                 1                 1       1     1                   1     21
22 13 1 2   1 1 1 1           1 2 1                                                                               1 1       22
23 11   1                       1                       1               1 1     1   1     1 1   1       1                   23
24 8           1 1 1                     1   1       1                           1                       1                 24
25 10                     1   1             1             1       1         1       1           1         1               1 25
26 9                     1         1 1 1   1                                                                   1   2   1   26
27 13 1       1 1 1                   1   2 1 1                   1   1 1                                           1       27
28 8   1                   1                       1       2                               1       1         1             28
29 10                 2 1       1 1   1                                                   1       1   1               1     29
30 17   1               1               1       1           1       2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 30
31 13       1   1 2 1                               1               1       1       1       1               1 1     1       31
32 5     1                   1                               1                               1                 1           32
33 10 1 1             1                                         1   1     1 1           1         1       1                 33
34 8                                   1       1       1                                 1   1   1     1   1               34
35 11       1       1       2                                           1     1   1   1                 1 1             1   35
36 12       1 1       1   1               1     1       1         1               1     1                     1     1       36
37 9               1         1 1                   1       1         1                               1     1             1 37
38 14 2   1 1                       1   1             1     1       2           1           1                   1 1         38
39 6                                 1   1           1       1   1                                                 1       39
40 11         1   1       1         1         1             1                             1             1 1         1 1     40
41 13 1 1 1                                   1       1                       1   1   1       2           1       1 1       41
42 13           1     1 1                                       2                 1 1 1               2       1 2           42
43 16   1   1           1 1       1 1     1                     2         1       1             1 1         1     1       1 43
44 8   1                     1         1         1 1                             1                       1       1         44
45 7               1                               1   1     1 1                               1                     1     45
46 8         1     1       1     1           1           1                                       1                     1   46
47 11             2 1     1                   1   1   1               1                       1       1       1             47
48 10   1     1                         1       1   1           1 1       1                                       1       1 48
49 10         1               1 1       1   1   1     1                     1   1                               1           49
50 16 1       1       1 1           1           1 1                           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     50
51 5                                                   1             1           1                             1 1         51
52 11 1     1             1     1         1                 1         1       1       1             1     1                 52
53 9 1                   1     1           1         1                                         1 1         1           1   53
54 13             1       1           1 1 1           1                       1     1       2       2                 1     54
55 8   1 1                       1                           1                 1                   1               1     1 55
56 18 1                 1   1 1             2 1     1             1 1           1     1 1                       1   1   1 2 56
57 17 1                     3       1                 1     1 1           1   1           1           1   3   1       1     57
58 10 1                                   1                           1   1           1     1                   1 1       2 58
59 14 1   1     1 1 1               1     1   1 1                               1                 1   1       2             59
60 10                           1                                       2 1   1     1                           1 2 1       60
61 7     1                   1                                 1         1             1       1   1                       61
62 7 1                 1                     1                             1     1                     1     1             62
63 7     1                             1           1       1                                     1     1             1     63
64 9           2     1               1         1         1                           1   2                                 64
65 6                             1   2           1                                           1                       1     65
66 9     2         1                     1 1     1                         1           2                                   66
67 10   1     1                       1           1     1 1         1                   1     1       1                     67
68 8             2               1     1     1                         1     1                             1               68
69 12   1   1         1     2     1           1 1                           1     1           1         1                   69
70 10                   1                 1                       1 1             1         1                   1     1 1 1 70
71 14     1       1 1 1 1                         2 1       1   1       1     1             1                           1   71
72 10       1           1         1                                         2   1         1               1   1       1     72
73 17                   2       2   2       1         1     1                     1       1   1       1     1         1 1 1 73
74 16   1 1                                 1 1           1   1 2     2       1     1               1 1         1       1   74
75 5                 1                                   1       1   1                                 1                   75
76 14       1   1                 1     1 1   1       1       1         1 1     1 1 1                                 1     76
77 10               1                 1 1         2         1           1   1                           1               1   77
78 9       1                 1         1             1   1               1                             1           1     1 78
79 10       1 1     2 1     1                           1   1                           1               1                   79
80 14           2           2             1 1         1           1   1       1   1   1   1         1                       80
81 12 1 1                           1 1         1   1                     1     1     1   1 1                         1     81
82 8     1       1 1         1                 1                                             1 1                   1       82
83 11                                             4           1               1   1 1         1         1   1               83
84 8     1     1                               2                           1       1               1       1               84
85 10       1                       1                   1               1       1 2       1             1               1   85
86 7                 1                                               1   1   1             1       1                     1 86
87 6 1         1         1   1                           1                                   1                             87
88 15                       1   1         1         1   1   1 1                 1               1         1   2   1       2 88
89 12         1 1                 1 1     1 1                 1         1       1     2       1                             89
90 11             1           2     1     1   1             1                           2       1             1             90
91 7   1                     1                     1                                     1     1           1           1   91
92 13     1 1 1   1               1     1   1   1                       1           1 1               1           1         92
93 11               1 1                                                     1     1 1   1 1   1           2     1           93
94 13     1 1   1                   1           1   1     1 1   1     1                   1     1               1           94
95 14         1   1   1       1               1       1           1   1       1               1   1 1       1       1       95
96 13                                                   1       1     1   1   1 2   1     1     1 1           1       1     96
97 9                     1           1                                 1               1         1             1     1 2   97
98 5                                                             1                             1     2               1     98
99 9               1   1   1     1     1                 1               2                                       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng