BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                       1 1   1           1 1 1                           1         1                                   00
01 10 1   1         1                 2                                           1                   1   1 1         1     01
02 9                   1                     1   1       1     2                               1   1         1             02
03 9     1               1           1               1           1   1                   1     1                       1   03
04 13       1         1   1                           1       1             1             1           1   1 1 1   1       1 04
05 10 1           1               1 1 1                   1       1 2                             1                         05
06 12             1     1   2 1 1 1                   1     1                           1             1         1           06
07 10         1   1                       1                 2         1       1       1   1           1                     07
08 9   1                             1   1           1       1                     1             1   1             1       08
09 9         1 1 1       1   1                                 1       1                 1             1                   09
10 11               1         1                                   1   1             1 1             2 1   1     1           10
11 9         1     1             1       1                           1                         1   1     1       1         11
12 11               3   1           1             1         1         1                   1                   1         1   12
13 16   1       1 1 2         1                 1         1 1   1   1     1     1     1           1             1           13
14 13 1     1           2     2 1       1       1                       1         1   1                                   1 14
15 7                   2     1         1           1                       1                                   1           15
16 10 1         1 1         1       1             1   1       1   1             1                                           16
17 10       1   1                               1       1 1                 1 1           1     1                       1   17
18 16 1   1 1 1       1   1 1   1             1 1 1       1   1         1         1                                   1     18
19 11   1         2       1 1     1                 1         1             2                               1               19
20 9         1         1     1                 1             1       1   1                             1             1     20
21 6                       1                 1       1     1                   1                         1                 21
22 4                                                                       1 1             1                     1         22
23 13             1               1 1     1   1     1 1   1       1                         1 1                     1     1 23
24 10   1       1                           1                       1                 2                 1 1       1 1       24
25 10 1             1       1         1       1           1         1               1                               1     1 25
26 5 1                                                                   1   2   1                                         26
27 11 1 1                   1   1 1                                           1         1       1       1     1   1         27
28 10         1       2                               1       1         1               1   1 1                     1       28
29 5                                               1       1   1               1             1                             29
30 17     1           1       2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1                               1 1   30
31 13         1               1       1       1       1               1 1     1               1       1           1 1 1     31
32 6                   1                               1                 1             1                                 2 32
33 8                     1   1     1 1           1         1       1                                     1                 33
34 11     1       1                                 1   1   1     1   1                 1       1                   1   1   34
35 10                             1     1   1   1                 1 1             1     1 1   1                             35
36 9     1       1         1               1     1                     1     1                                       1 1   36
37 10         1       1         1                               1     1             1           1     1     1   1           37
38 10           1     1       2           1           1                   1 1               1       1                       38
39 5           1       1   1                                                 1                                         1   39
40 8   1             1                             1             1 1         1 1     1                                     40
41 12   1       1                       1   1   1       2           1       1 1                         1       1           41
42 12                     2                 1 1 1               2       1 2             1                 1                 42
43 14                     2         1       1             1 1         1     1       1       2             1           1 1   43
44 10       1 1                             1                       1       1               1       1   1   1       1       44
45 12         1   1     1 1                               1                     1         1       1     1     2           1 45
46 8   1           1                                       1                     1     1                       1         2 46
47 14   1   1   1               1                       1       1       1               1     1 1 1         1 1   1         47
48 13     1   1           1 1       1                                       1       1       1 1   1 1               1   1   48
49 12 1   1     1                     1   1                               1               1   1             1   1 1   1     49
50 13     1 1                           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1                                   50
51 11             1             1           1                             1 1               1     1   1     1       1 1     51
52 7                 1         1       1       1             1     1                           1                           52
53 8 1         1                                         1 1         1           1             1       1                   53
54 13           1                       1     1       2       2                 1     1       1   1   1                   1 54
55 10                   1                 1                   1               1     1 1   1                   1   2         55
56 20 2 1     1             1 1           1     1 1                       1   1   1 2 1                 1     1   1 1   1   56
57 16           1     1 1           1   1           1           1   3   1       1     1     1               1         1     57
58 11                           1   1           1     1                   1 1       2 1     1                   1           58
59 7   1 1                               1                 1   1       2                                                   59
60 12                             2 1   1     1                           1 2 1           1                     1     1     60
61 10                     1         1             1       1   1                       1   1                 1     1   1     61
62 10   1                             1     1                     1     1                       1 1 1 1       1             62
63 10         1       1                                     1     1             1           1 1   1   1               1     63
64 11     1         1                           1   2                                               1   1 2           1   1 64
65 5       1                                           1                       1                   1         1             65
66 10 1     1                         1           2                                         1 1     1       1             1 66
67 10       1     1 1         1                   1     1       1                       1             1   1                 67
68 11   1                         1     1                             1               1 1         1         2       2       68
69 7   1 1                           1     1           1         1                                                       1 69
70 11                       1 1             1         1                   1     1 1 1           2                 1         70
71 14       2 1       1   1       1     1             1                           1         2           1 1           1     71
72 12                                 2   1         1               1   1       1           1 1           1   1         1   72
73 15 1         1     1                     1       1   1       1     1         1 1 1                   1           2 1     73
74 18 1 1           1   1 2     2       1     1               1 1         1       1                         1 1 1 1         74
75 7               1       1   1                                 1                             1             1 1           75
76 17   1       1       1         1 1     1 1 1                                 1       1 1   1   1   2     1             1 76
77 9       2         1           1   1                           1               1               2                         77
78 9           1   1               1                             1           1     1   2                             1     78
79 6             1   1                           1               1                             1       1                   79
80 13 1         1           1   1       1   1   1   1         1                                     1       1       1     1 80
81 11     1   1                     1     1     1   1 1                         1                 1           1 1           81
82 6     1                                             1 1                   1                                 1         1 82
83 17       4           1               1   1 1         1         1   1                 1 1   1     1       1         1     83
84 8     2                           1       1               1       1                         2                           84
85 12             1               1       1 2       1             1               1       1       1     1     1             85
86 8                           1   1   1             1       1                     1                                   1 1 86
87 5               1                                   1                               1   1     1                         87
88 21         1   1   1 1                 1               1         1   2   1       2     1   1     3     1   1   1       1 88
89 10 1                 1         1       1     2       1                                 1   1         1                   89
90 8   1             1                           2       1             1                   1                           1   90
91 6         1                                     1     1           1           1                     1                   91
92 15 1   1                       1           1 1               1           1         2       1                 1 1 1   2   92
93 13                                 1     1 1   1 1   1           2     1               1               1   1 1           93
94 13     1   1     1 1   1     1                   1     1               1                       1   1         1       1   94
95 10   1       1           1   1       1               1   1 1       1       1                                             95
96 18             1       1     1   1   1 2   1     1     1 1           1       1               1       1 2       1         96
97 11                             1               1         1             1     1 2                 2   1   1               97
98 9                       1                             1     2               1                     2             1   1   98
99 8               1               2                                       1                 1                 1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng