BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13                     1         1         1   1     1   1 1     1                 1     1                     2 1       00
01 11             1 1   1                   1                       1                   1 2   1                       1 1   01
02 5                                                           1 1               1           1               1             02
03 6                 1                                                   2 1                                           2   03
04 8     1           1           1       1         1         1                     1                                   1   04
05 14     1     1     1         2                   1   2               1           1   1     1         1       1           05
06 15           1           1                     1   1   1           1 1   1   1 2   1       1             1         1     06
07 6                 1         1                 1           1               1       1                                     07
08 16                   1 1         1     1 1     1   1               2               1         3   1                   1 1 08
09 6     1                         1       1                                                 1                 1   1       09
10 3                                                           1       1 1                                                 10
11 13         2           1     1     1   1                         2                   1         1   1   1 1               11
12 8                     1   1 2                             1             1 1                                           1 12
13 5                                             1         1                                       1           1   1       13
14 12     1                   1             1 1             1   1               1   1           1 1     1                 1 14
15 9           1                     1       1       1                     1                         1 1     1     1       15
16 9       1           1     1                   2             1         1             1                               1   16
17 4   1           1             1                                                             1                           17
18 14                     1 1     1                     1       1         1     1     1     1   1           2         1 1   18
19 12     1   1 1   1               1         1         1               1   1               1       1                     1 19
20 8     1     1           1       1                               1                                   1           1 1     20
21 13         1 1     1 1             1     1     1         1 1                   1         1 1         1                   21
22 12 1 1         1           1       1         1                             1   1 1     1               2                 22
23 10                 1   1                   1   1     1 1         1                                         1   1 1       23
24 7       1                       1   1             1       1                                   1     1                   24
25 10 1         1 1                 1             1             1     1                 1         1                   1     25
26 14                   1 1     1                         2     1 1     1   1     1   1   1       2                         26
27 10       1     1                   1               1     1         1         1 1                               1       1 27
28 13   1   1   1                                   1       1   1   1 1         1                     1   1     1       1   28
29 15   2           1           1     1 1                             1 1   1         1   1           1           1   1   1 29
30 8                                       1 1                                         1 1       1           1     1 1     30
31 16             1 1       1 1   1                   1   1   1           1                         2     1 1 1     1 1     31
32 8         1       1 1 1                     1                                 1   1                 1                   32
33 14   1       1   1 1   1 1                 1                   2       1         1   1             1                 1   33
34 16 1     1   1 2                     1   1         1                 1   1           1             2 1     1 1           34
35 11 1   1         1 1   2   1                 1                     1                     1                     1         35
36 12     1                       2       1         1 1   1 1                       1       1             1             1   36
37 8                 1 1   2               1 1                                                             1 1             37
38 12 1                                     2   2           1           2       1         1 1                   1           38
39 10         1   1             1                                     1     1   1 1   1                   1               1 39
40 18       1     1             1       1         1             1                       1 3 1         1   2     1 1     1 1 40
41 9                               1               1     1           1   1   1       1       1             1               41
42 17   2 1 1           1       1                       1   2   1 1 1 3                         1                     1     42
43 11       1       1         1       1         1     1 1                   1           1               1 1                 43
44 8           2                         1   1                         1                 1                 1   1           44
45 6                                   1                               1       1                                   2 1     45
46 17     1       1       2 2 1             1 1     1     1                                 1     1 1         1 1   1       46
47 15                 1 1 2 1                   1                         2   1   1                 1     1     1   1   1   47
48 13               1             1 3           1     1     1 1     1               1 1     1                               48
49 14     2   1       1                 1   1                     1       1   1           1         1         1   1       1 49
50 9                                             1       1                 1   1   1     1                     1 1 1       50
51 16       1     2 1             1       1       1   1           1               1       1     1   1             2     1   51
52 14     1                 1     1 1 1 1                     1     1       1 2                               2       1     52
53 8                                           1       2           2                           1 1     1                   53
54 12       1 1                                     1 1 1                   1                   1 1 1 1     1             1 54
55 9 1                         1               1             1 1             1             1     1 1                       55
56 7                 1     1       1                 1                                       1           1               1 56
57 11 1           1     1             1                           1       1     1         1         1   1             1     57
58 10 1 1     1   1                         1             1               1               1     1                     1     58
59 10                   1         1   1 1 1                                 1 1             1       1           1           59
60 11       1                               1   1             2 1     1 1                   1     1           1             60
61 18       1       1   2   1     1   1 1       1 1 1       1   1   1 1     1 1   1                                         61
62 8                               1     1                   1                     1 1             1 1     1               62
63 7 1                                                           1 1         1                       1   1 1               63
64 10       1 1                         1     2   1     1                           1 1                               1     64
65 11     1 1               1         1   1 1               1     1         1               1 1                             65
66 11 1 1       3 1                                                 1 1           1           1                   1         66
67 11               1         1         2                       1 1     1                             1     1     1   1     67
68 16                             2     1 2       1   1     2                               1 1   1   1 1   1         1     68
69 8 1                         1     1       1   1                     1 1                     1                           69
70 5                                 1                                       1                       1       1   1         70
71 14   1     1       1     2         1             3       1       1   1       1       1                                   71
72 8                         1         2           1 1                                       1 1                 1         72
73 11       2 1               1                         1       1               1 1           1         1                 1 73
74 12                           1   1     1   1         1                             1     3   1                   1     1 74
75 11   1           1                   1                 1   1                 1       1         1         1   1       1   75
76 9 1                               1   1 1           1                     1 1       1                           1       76
77 11 1                                         1   1   1       1     1 1           1 1 1                     1             77
78 15   1     2   1               1           1         1 2       1                       1   2   1         1               78
79 6                       1 1                     1                           1             1               1             79
80 10 1                 1           1     1     1                 2         1                 1 1                           80
81 10       1       2                   1 1           1     1                                       1 1   1                 81
82 12               1         1   1   1   1                                         1                     1   2     1   1 1 82
83 11   1       2       1       1               1                 1 1         1                         1           1       83
84 13 1                 1     1               1     1     2     1               1   1           1       1         1         84
85 10             1   1   1 1                           1 1             1     1                           2                 85
86 9                 1             1                     1   1         1 1       1                             1 1         86
87 10     1 1 1                                 1                                                 1 1 1 1       1         1 87
88 15 1 1 1   1           1                                   1                     1   1                 1 1   1     1 1 2 88
89 13                     1     1                     1                           3 1 1 1       1       1   1   1           89
90 11                   1                 1 1   1                                   1 1       1     1 2         1           90
91 9 1           1           1   1 1               1 1                                           1           1             91
92 8 1       1 1       1               1                                       1                                   1   1   92
93 11     1         1 1       2                 1                 1   1       1         1 1                                 93
94 7   2                     1   1                               1         1                                           1   94
95 11   1     1     1             1           1     1       1       1     2           1                                     95
96 10                                 1   1               1     1         1         1   1           1   1             1     96
97 3                           1                 1               1                                                         97
98 9                 1         1             1               1                 1   1           1 1                       1 98
99 7     1                                 1       1         1               1                             1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng