BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10     1       1   1           1       1                       1           1         1                     1         1   00
01 13     2   1 1     1         1     1             1               1                 1               1 1   1               01
02 8             1             1   1   1                           1         1 1     1                                     02
03 10                   1       1             1     1   2         2 1                                     1                 03
04 8             1                   1   1                 1                   1             1           1           1     04
05 11   1                             1                               1 1         1 1         1     1     1         2       05
06 9                       1   1                 1               1         1       2               1           1           06
07 12       1   1                       1   1         1             1 1     1     2                       1         1       07
08 9   1 1             1         1                         1 1                                             1 1         1   08
09 5           1     1                                   1                                   1                         1   09
10 4       1             1                                 1                         1                                     10
11 10                     1           1                                     2 1                   2           1     1     1 11
12 10                     1           1           1 1     1             1                                     1   1 2       12
13 3         1                             1                           1                                                   13
14 9 1         2                           1   1           1                         1       1                   1         14
15 10                           1             2 1                   1         1     2               1                     1 15
16 11 1   1                   1                 1           1                 1     1   1       1           1     1         16
17 14                         1 1 1                     1               2 1     1       3   1           1             1     17
18 12               1     1   1               1 1         1           1     1         1                       1 1     1     18
19 15   1     1   1 1                         1       1             2   1       1             1   1 1   1               1   19
20 9                             1       1     1           1 1                               1     1           1       1   20
21 7                 1               1                                                           1 1     1 1             1 21
22 14                 1                         1 1 2     1 1       1   1                 1 1         1           1       1 22
23 7       1     1       1         1                 1                                                   1   1             23
24 10   1           1   1         1         1     1           1 1                               1                       1   24
25 16       2         1 1         1 1     1     1   1             1       1   1           1         1 1                 1   25
26 15   2     1     1           1   1         1               1   1       1           2                     1 1     1       26
27 7   1                                 1           1                     1                   1     1                   1 27
28 8               2               1                   1                               1   1   1   1                       28
29 14                     1       1   1 1             1             1 1             1 1     2           1           1     1 29
30 4         1   1                                   1 1                                                                   30
31 13     1                 1           1   1 1 1           1                           1             1 1       1 1   1     31
32 13       1         2 2                       1 1               1       1                       1       1 1 1             32
33 13   1       1   1           1                 1             1                     1     1       1   1 1   1 1           33
34 10   1 1           1                                           1                   1   1     1   1 2                     34
35 14             1 1                                   1             1   1 1   1         1   1         1 1   2   1         35
36 16   1     1 1             1       1 1     1     1 1       1           1 1     1           1                       2     36
37 12 1   1     1                 1       2                           1             1                     1 1   2           37
38 5           1                                               1         1         1     1                                 38
39 11     1                   1               1     1   1     1         1           1             1   1             1       39
40 14   1           1 1     1   1           1 1     1                 1     1         1         1     1             1       40
41 11                 1           1   1   1 1           1         1 1       1   1                                       1   41
42 14   1       1                   1   1         1                           1 1 1         2 1 1           1       1       42
43 8                                     1                               1           1 1       1       1         1       1 43
44 8             1   1   1             1     1 1                                                   2                       44
45 6                                 1                     1       1   1   2                                               45
46 15             1                 1             1           1           1     1 1     1     1       1       2 2 1         46
47 8                                   1                                     1 1                         1 1 2 1           47
48 12     1                             2 1 1   1           1                                           1             1 3   48
49 15 1 1               2           1     1           1           1   2     1                 2   1       1                 49
50 13 1       1   1   1               1               1 2 1       1 1   1 1                                                 50
51 15     1 1       1               1                 1           1 1         1   1   1         1     2 1             1     51
52 10                   1 1 1                           1                         1           1                 1     1 1 1 52
53 7                     1   1   1         2       1                           1                                           53
54 10 1   1   1                   1           1                       1     1   1               1 1                         54
55 7             1                                             2             1     1     1                         1       55
56 12                   1   2   1       1 1 1       1               1                                     1     1       1   56
57 15               1     1 3     1     1                       1 1                 1   1 1           1     1             1 57
58 11         1                                 1           2             1           1 1 1 1     1   1                     58
59 11         1   1   1   1 1           1                         1             1                           1         1   1 59
60 10                 1     1 1                   1             1       2     1 1               1                           60
61 13 1                 1   1 1                     1           1                               1       1   2   1     1   1 61
62 11 1         1       1     1         1               2   1   1     1                                                 1   62
63 9         1 1         1     1             1             1   1                   1     1                                 63
64 10           1       1     1     1 1   1     1         1                                     1 1                         64
65 14 1     1 1       1   1   1               1 1                 1         1                 1 1               1         1 65
66 12           1               1         1           2 1                                 1 1       3 1                     66
67 10 1           1                               1       3           1               1                 1         1         67
68 9 1 1                           1                     1   1                   1     1                             2     68
69 11       1     1       1           1                   1   1           1         1     1                         1     1 69
70 8   1                   1 1                               1   1                 1   1                                 1 70
71 14           1               1   1   1                           1             2 1       1     1       1     2         1 71
72 9   1   1     1       1                             1 1         1             1                               1         72
73 15           1 1     1                   3       1     1     1         1   1                 2 1               1         73
74 7             1 1               1   1                                             1                             1   1   74
75 11   1         1     1   1               1         2         1                 1         1           1                   75
76 9     1                 1                   1         1   1                   1     1 1                               1 76
77 11     1           1                     2     1         1   1       1             1 1 1                                 77
78 14       3         1                                 1         1   1       2             1     2   1               1     78
79 5                         1 1               1                                                               1 1         79
80 11     1   1 1   1                           2 1                                 1     1                 1           1   80
81 9                           1     1   1                   1               1   1             1       2                   81
82 12     1 1                     1 2 1           1                       1                             1         1   1   1 82
83 9 1                       1   1 1                                                       1       2       1       1       83
84 9               1   1           1                           2                       1 1                 1     1         84
85 11 1   1                   1   1                                   1 1       1                     1   1   1 1           85
86 8 1         1                 1               1         1         1                                   1             1   86
87 12       1                             1         1     2   2       1     1                 1 1 1                         87
88 17 1             1       1 2       1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1           1             88
89 12     1 1 1         1       1                 2   1             1           1                             1     1       89
90 9 1                 1                 1                 1           1   1   1 1                         1               90
91 15 1             1     1 1           1     1           2                       1   1   1           1           1   1 1   91
92 16 1             1     1     1             1   1 1   2   1     1       1               1       1 1       1               92
93 13       1 2                 1   1     1           1                                 1     1         1 1       2         93
94 8         1                                               1         1       1           2                     1   1     94
95 15         1           1       1     1             1       1 1         2 1 1             1     1     1             1     95
96 6   1                             1                       1 1             1                                           1 96
97 4                                         1     1                               1                               1       97
98 8               1       1     1               1                   1 1                                 1         1       98
99 13       1                 1       1             2 1         1       1 1   1   1     1     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng