BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12       1         1                     1         1         1   1     1   1 1     1                 1     1             00
01 10               1               1 1   1                   1                       1                   1 2   1           01
02 7       1 1     1                                                             1 1               1           1           02
03 4                                   1                                                   2 1                             03
04 8         1             1           1           1       1         1         1                     1                     04
05 16 1         1 1         1     1     1         2                   1   2               1           1   1     1         1 05
06 16     1       2               1           1                     1   1   1           1 1   1   1 2   1       1           06
07 9     1     2                       1         1                 1           1               1       1                   07
08 14                                     1 1         1     1 1     1   1               2               1         3   1     08
09 4                       1                         1       1                                                 1           09
10 4               1                                                             1       1 1                               10
11 14     2 1                   2           1     1     1   1                         2                   1         1   1   11
12 8 1                                     1   1 2                             1             1 1                           12
13 4 1                                                             1         1                                       1     13
14 12               1       1                   1             1 1             1   1               1   1           1 1     1 14
15 10       1     2               1                     1       1       1                     1                         1 1 15
16 11       1     1   1       1           1     1                   2             1         1             1                 16
17 11 2 1     1       3   1           1             1                                                             1         17
18 12     1         1                       1 1     1                     1       1         1     1     1     1   1         18
19 13 1       1             1   1 1   1               1         1         1               1   1               1       1     19
20 6                       1     1           1       1                               1                                   1 20
21 13                           1 1     1 1             1     1     1         1 1                   1         1 1         1 21
22 11 1                 1 1         1           1       1         1                             1   1 1     1               22
23 7                                   1   1                   1   1     1 1         1                                     23
24 7                         1                       1   1             1       1                                   1     1 24
25 11   1   1           1         1 1                 1             1             1     1                 1         1       25
26 17   1           2                     1 1     1                         2     1 1     1   1     1   1   1       2       26
27 9     1                   1     1                   1               1     1         1         1 1                       27
28 11                 1   1   1   1                                   1       1   1   1 1         1                     1   28
29 14             1 1     2           1           1     1 1                             1 1   1         1   1           1   29
30 5                                                         1 1                                         1 1       1       30
31 12                 1             1 1       1 1   1                   1   1   1           1                         2     31
32 9   1                       1       1 1 1                     1                                 1   1                 1 32
33 14               1     1       1   1 1   1 1                 1                   2       1         1   1             1   33
34 15               1   1     1   1 2                     1   1         1                 1   1           1             2 1 34
35 13   1 1   1         1   1         1 1   2   1                 1                     1                     1             35
36 13   1 1     1           1                       2       1         1 1   1 1                       1       1             36
37 7             1                     1 1   2               1 1                                                           37
38 13   1         1     1                                     2   2           1           2       1         1 1             38
39 10 1           1             1   1             1                                     1     1   1 1   1                   39
40 14     1         1         1     1             1       1         1             1                       1 3 1         1   40
41 10     1   1                                       1               1     1           1   1   1       1       1           41
42 19       1 1 1         2 1 1           1       1                       1   2   1 1 1 3                         1         42
43 13   1           1 1       1       1         1       1         1     1 1                   1           1               1 43
44 6                             2                         1   1                         1                 1               44
45 6 1   2                                               1                               1       1                         45
46 18   1     1 1     1     1       1       2 2 1             1 1     1     1                                 1     1 1     46
47 13       1 1                         1 1 2 1                   1                         2   1   1                 1     47
48 13                                 1             1 3           1     1     1 1     1               1 1     1             48
49 12     1                 2   1       1                 1   1                     1       1   1           1         1     49
50 8 1 1                                                           1       1                 1   1   1     1               50
51 16       1   1   1         1     2 1             1       1       1   1           1               1       1     1   1     51
52 12           1           1                 1     1 1 1 1                     1     1       1 2                           52
53 9         1                                                   1       2           2                           1 1     1 53
54 12     1   1               1 1                                     1 1 1                   1                   1 1 1 1   54
55 11       1     1     1                         1               1             1 1             1             1     1 1     55
56 5                                   1     1       1                 1                                       1           56
57 12             1   1 1           1     1             1                           1       1     1         1         1   1 57
58 12   1           1 1 1 1     1   1                         1             1               1               1     1         58
59 10         1                           1         1   1 1 1                                 1 1             1       1     59
60 14 2     1 1               1                               1   1             2 1     1 1                   1     1       60
61 18                         1       1   2   1     1   1 1       1 1 1       1   1   1 1     1 1   1                       61
62 7                                                 1     1                   1                     1 1             1 1   62
63 6             1     1                                                           1 1         1                       1   63
64 9                         1 1                         1     2   1     1                           1 1                   64
65 12     1                 1 1               1         1   1 1               1     1         1               1 1           65
66 10                   1 1       3 1                                                 1 1           1           1           66
67 9               1                 1         1         2                       1 1     1                             1   67
68 16           1     1                             2     1 2       1   1     2                               1 1   1   1 1 68
69 10   1         1     1                         1     1       1   1                     1 1                     1         69
70 5             1   1                                 1                                       1                       1   70
71 17           2 1       1     1       1     2         1             3       1       1   1       1       1                 71
72 8           1                               1         2           1 1                                       1 1         72
73 12   1   1                 2 1               1                         1       1               1 1           1         1 73
74 11               1                             1   1     1   1         1                             1     3   1         74
75 9           1         1           1                   1                 1   1                 1       1         1       75
76 10           1     1 1                               1   1 1           1                     1 1       1                 76
77 13 1             1 1 1                                         1   1   1       1     1 1           1 1 1                 77
78 16       2             1     2   1               1           1         1 2       1                       1   2   1       78
79 5                                         1 1                     1                           1             1           79
80 11             1     1                 1           1     1     1                 2         1                 1 1         80
81 11       1   1             1       2                   1 1           1     1                                       1 1   81
82 7   1                             1         1   1   1   1                                         1                     82
83 10                     1       2       1       1               1                 1 1         1                         1 83
84 13                 1 1                 1     1               1     1     2     1               1   1           1       1 84
85 10 1       1                     1   1   1 1                           1 1             1     1                           85
86 7                                   1             1                     1   1         1 1       1                       86
87 9     1                 1 1 1                                 1                                                 1 1 1 1 87
88 9         1         1 1 1   1           1                                   1                     1   1                 88
89 12         1                             1     1                     1                           3 1 1 1       1       1 89
90 14 1   1   1 1                         1                 1 1   1                                   1 1       1     1 2   90
91 10           1   1   1           1           1   1 1               1 1                                           1       91
92 7   1               1       1 1       1               1                                       1                         92
93 12                 1     1         1 1       2                 1                 1   1       1         1 1               93
94 8 1       1           2                     1   1                               1         1                             94
95 15   2 1 1             1     1     1             1           1     1       1       1     2           1                   95
96 10       1                                           1   1               1     1         1         1   1           1   1 96
97 4             1                               1                 1               1                                       97
98 9 1                                 1         1             1               1                 1   1           1 1       98
99 10 1 1   1   1     1     1                                 1       1         1               1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng