BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13   1   1                   1 1           1     1 1         2     1               1                           1 1       00
01 9         1     1             1               1   1 1           1                           1 1                         01
02 13       1                             1 1     1 1 1       1     2           1     1                         1   1       02
03 16   1   1   1       2                   1 1         1 1 1                               1     1     1 1   1         1   03
04 11             1 1   1                   1           1     1 1                 1   1         2                           04
05 14 1           1 2           1                                                 2 1         1   1         1   1   1     1 05
06 7                                   1           1                           2   1                         1 1           06
07 10             1                       2     1               1       1 1       1   1                               1     07
08 16       1   2                           1 1 1   1         1   1           1       1   1   1   1               1   1     08
09 19     1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1                         1 1   1 2       1       1 09
10 14 1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1       1       1           1           2   10
11 8                           1           1     2       1           1                   1 1                               11
12 11       1   1     1     1                 1   1                             1       1   3                               12
13 7                                         1               1     1               1       1               1           1   13
14 7     1   1   1                                       1                 1       1             1                         14
15 16     1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2             1         1 1               15
16 17         1 2                 1   2           1         1     1     2                       2 2 1         1             16
17 7       1     1   1       1     1                                                 1                               1     17
18 12   1         1             1             1                                 1 1           2     1         1   1   1     18
19 15 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1                       1 1           1 1     19
20 10                     1 1             1             1 1     1                               1   1             1 1       20
21 11         1     2   1                         1           1             1 1   1                         1       1       21
22 9           1             1       1             1                     1       1 1 1         1                           22
23 14       1 1   1     1           1         1         1                 2       1     1 1     1     1                     23
24 8                             1                   1       1 1   2         1                                 1           24
25 5                                   3                                       1                                 1         25
26 10                                       1                   1 1     1   2                   1               1   1   1   26
27 10     1               1               1 1               1               1         1   1                         1 1     27
28 9     1   1           1   1                     1                     1             1     2                             28
29 13 1     1       1         1                               1 1               1       1 2   1           1               1 29
30 9                 2   1 1         1 1             1                             1                 1                     30
31 12     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1           1       1                     31
32 14   1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1           1                               1 32
33 9           1                 1 1                                   1             1               1 2               1   33
34 9       1   1           1 1               1 1             1       1                                       1             34
35 17 1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                         1 1   1     1                     35
36 10   1           1   1   1                                         1     1 1               1         1             1     36
37 9 2                           1     1                               1                           1   1   1     1         37
38 7                   1 1           1         1       1       1                                               1           38
39 7                 2   1                       1 1 1                                               1                     39
40 6           1                 1                                                         1         1   1     1           40
41 15                 1     2       1                   1               1   1 3                   1             1 1   2     41
42 11 1 1                     2 1                         1     1                             1     1               1 1     42
43 13   1       1     2   1                     1         1           1             1                           1 1       2 43
44 7   2         1         1                                                 1   1           1                             44
45 11                         1     1   1                     1     1 1 1           1                         1       1 1   45
46 16 1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1               1       1     1 1   1   46
47 13     1   1                     1 1           1                 1                   1         1             1   2 1 1   47
48 10 1   1             1 1 1                 1           1           1   1                                         1       48
49 14                           1 1             1 2   1         1         1       1                 1     1   1       1 1   49
50 9                         1                         1   1                 1           1 1         1     1     1         50
51 12                                       1     1 1     1 2 1             2         1 1                 1                 51
52 2                                                                                     1                         1       52
53 10             1       1                             1   1             1               1 1               2           1   53
54 10                   1         1       1         1           1         1 1               1           1     1             54
55 13                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 1 1               1                   55
56 10                         1                     1               2   1   1       1     1                       1   1     56
57 15   1               1 1         1     1 1       1                 1   1             1                     3           2 57
58 14         1 1                 1                   1     1 1   1         1       1                 1     1           2 1 58
59 12             1   1           1           1             1               1 1           1     1   1 1           1         59
60 6       1               1                 1           1   1         1                                                   60
61 6                               1                 1     1 1                                       1         1           61
62 9                 1                 1 1           1                   1       1             1       1 1                 62
63 5 1                 1     1                 1   1                                                                       63
64 15   1   1             1         1 1                   1   1       1 1                         1 2         1 1 1         64
65 12 1 1                       1       1           1 1     1                                   1   1     2 1               65
66 9     1 1   1                 1                           1                           1         1       1             1 66
67 11                         1 1 1 1       1               1       1   1   1     1                 1                       67
68 3                                     1     1                                                                         1 68
69 10     1 1                       1             1                             3       1         1             1           69
70 10   1   1     1                     1   1             1                             1 1                   1     1       70
71 8                       1                         1           2           1                   1             1     1     71
72 8     1                     1                 1                           1 1           1           1               1   72
73 14       1         1                   1     1 1                       1         1   1             1   1   3       1     73
74 8         1           1             1                         1             1                       1     1       1     74
75 7                 1   1                     1                   1               1           1                       1   75
76 10             2                                             1 1     1     1         1     1   1                       1 76
77 5         1                             1                     1       1                         1                       77
78 15 1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1                     1     1 1         78
79 11 1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1                   1                     79
80 10           1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                                                         80
81 11               1     1   1                           1                       1               1 1 1   1 1   1           81
82 11           1       1       1             1       1               2               1 1   1                             1 82
83 13   1 1 1                       1           1                           1 1                   1       1 1       2   1   83
84 12     1   1   1                           1       1   1             1   1   1       1                         2         84
85 11     2         2   1                                                                     1 1       1 1             1 1 85
86 9         1                                           1     1     1     1           1     2                     1       86
87 11 1   1       1     1     1     1 1         1     1                                                 2                   87
88 5                           1                                                     1               1 1               1   88
89 10 1                           1   1 1     1             1                         1                     1   1         1 89
90 13                                 1     1           2           1   1             1   1 1         1     1   1     1     90
91 9                   1                               1 2   1   1 1           1         1                                 91
92 13       1     1         1 1   1       1   1                 1 1                         1     1     1     1             92
93 9 1 1                               2                     1                           1   2     1                       93
94 5 1       1                                   2                                         1                               94
95 15     1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1           1   1                         2 95
96 20         1     1           2     1 1           1                 2         1   1 2 2           1   1 1       1       1 96
97 7                       1                                       1     1                   1       1   1 1               97
98 7                       1                   1                               1   2 1     1                               98
99 12     1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1                       1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng