BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8                   1               1 1                                     1   1                   1 1           1     00
01 11                   2           1   1         1           1           1           1     1             1               1 01
02 8           1         1                         2                               1                             1 1     1 02
03 14 2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2                   1 1     03
04 12               1 1             1         3           1                 1             1 1   1                   1       04
05 14 1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2           1                   05
06 7   1 1       1 1         1                                       1                                         1           06
07 16                     1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1                       2     1   07
08 10                       2       1                                   1           1   2                           1 1 1   08
09 18     1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1         1   1     09
10 11                 1                   1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1                   10
11 12                       1       1   1   1 1               1       1   1                             1           1     2 11
12 15 1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1     1                 1   1 12
13 7     1   1             1           1               1                   1                                         1     13
14 11 2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1                                 14
15 14                                       1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1   15
16 19           2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   2           1 16
17 14     1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1               17
18 8                 1     1                     1               1             1         1             1             1     18
19 12                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1             19
20 7         1     1                                   1               1                         1 1             1         20
21 9     1               1                           1       1                       1     2   1                         1 21
22 10   1   1   1                       1 1     1       1                               1             1       1             22
23 10         1                   1   1                       1                     1 1   1     1           1         1     23
24 9     1                         1 1 1       1       1         1 1                                     1                 24
25 10   1 1 2             1                                   1 1                                               3           25
26 4         1                                             1         1                                             1       26
27 8   1           1                                           1       1         1               1               1 1       27
28 9                           1 1           1             2                     1   1           1   1                     28
29 10           1 1     1                           1       1         1       1     1       1         1                     29
30 14     1         1 1                     1           1               2   1                 2   1 1         1 1           30
31 12   1       1                       1                                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     31
32 21 1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1   32
33 14   1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1                 1 1               33
34 10   1     1             1                           1                           1   1           1 1               1 1   34
35 24   2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               35
36 9               1       1             1       1         1                   1           1   1   1                       36
37 7                             1           1             1                 2                           1     1           37
38 11                 1 1           1         1           1               1 1                   1 1           1         1   38
39 8           1                     2                   1                                   2   1                       1 39
40 12                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1                 40
41 10 1   1 1                 1                   1 1                                         1     2       1               41
42 17   1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                   42
43 11 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   1                     1   43
44 12       1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1         1                       44
45 9                     1 1 3 1                                                                     1     1   1           45
46 9       1                                         1       1               1                     1         1   1 1     1 46
47 12                   1               3   1     1 1                             1   1                     1 1           1 47
48 14         1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 1 1                 1     48
49 7             1               1                                                                     1 1             1 2 49
50 10       1 1   1   1     1     1                 1   1           1                                 1                     50
51 4                           1                         1                                                         1     1 51
52 7           1       1                   1         1         1   1       1                                               52
53 7         1 1           2     1                                                       1       1                         53
54 9                           1   2         1   1         1                                   1         1       1         54
55 12       1                   2     1         1         1 1             1 1                   1           1           1   55
56 6             1   1   1     1                                   1                                 1                     56
57 12               1                                     1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       57
58 13       1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1                 58
59 13   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1           1           1     59
60 6 1                           1                                 1               1               1                 1     60
61 4                                       1       1                   1                                   1               61
62 10   1                                 2     1           1 1 1                             1                 1 1         62
63 7         1                       1               1                       1                 1     1                 1   63
64 9                     1                                   1       1     1   1   1             1         1 1             64
65 10 1                                     1     1 1               1       1 1 1                       1       1           65
66 9           1                   1                           1 1     1         1 1   1                 1                 66
67 14 2 1 1                   1   1       1                     1         1                           1 1 1 1       1       67
68 7   1                             1       1             1             1                                       1     1   68
69 10 1               1                   2 1                   1                 1 1                       1             1 69
70 9       1                                     1           1   1             1   1     1                     1   1       70
71 4                                               1     1   1                                     1                       71
72 9 1     1                             1   1   1                   1           1                     1                 1 72
73 10         1       1           1               1                 1               1         1                   1     1 1 73
74 12       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           1             1           74
75 14     1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   1                     1   75
76 9                   2                           1 1 1 1           1                   2                                 76
77 8                     2   1                         1                 1 1         1                             1       77
78 18   1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1   78
79 11                                 1         1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1         79
80 13                       1     1 1     1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1       80
81 10             1 1         1 1                 1       1         1                       1     1   1                     81
82 7 1     1                               1                                           1       1       1             1     82
83 10           1       1                 1             1 1                     1 1 1                       1           1   83
84 9           1         1       1         1                           1         1   1   1                           1     84
85 11   1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1                           85
86 9 1         1                 1   1   1           1 1               1             1                                     86
87 18   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1   87
88 8         1       1                     1                   1   1   1 1                             1                   88
89 8                                           1           1     1           1                           1   1 1     1     89
90 9                         2               3               1       1                                       1     1       90
91 12               1           2     1     1     1   1         1 3                             1                           91
92 9                   1                                             1             1     1         1 1   1       1   1     92
93 10             1 1 1               1                   1 1                 1 1                               2           93
94 9                               1             1   1               2       1       1                                   2 94
95 11         1   1                     1 1     1                       1         1                     1   1 2             95
96 8                           1               1                                     1     1           2     1 1           96
97 12       1         2   1           2       1 1     1           1         1                       1                       97
98 11   1 1       3           1                     1                 1     1                       1                   1   98
99 15 1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
Ngày
/
Tháng