BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng
00 6           1       1                     1                       1               1 1                                   00
01 10           1     1                         1                     2           1   1         1           1           1   01
02 6                   1                 1                   1         1                         2                         02
03 15                       1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1               03
04 12             1                 1     1 1                     1 1             1         3           1                 1 04
05 12         1   1   1                             1     1     1     1           2     1               1       1           05
06 9           2 1                                   1 1       1 1         1                                       1       06
07 16 2     1             1                                             1   1 1               1   3 1   1   1 1           1 07
08 9 2                         1   1       1                             2       1                                   1     08
09 15                 1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1     09
10 11     1     1             1     1     1                         1                   1   1       1         1         1   10
11 16           1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1   11
12 11     1 1                                       1   1     1 2   1           1 1                   1                     12
13 9                                   2         1     1   1             1           1               1                   1 13
14 11         1         1               1           2                     1 1           1             1         1       1   14
15 9   2     1                           1                                               1 1               1     1   1     15
16 15       1           1       1                             2         1 1 1     1           2     1     1 1 1             16
17 13       1 1                   2                     1     1 1         1     1                   1             1 1   1   17
18 14 1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                     1               1           18
19 9                 1                 1         1                                 1   1   1 1   1       1                 19
20 8               1       1         2                     1     1                                   1               1     20
21 7       1                   1           1           1               1                           1       1               21
22 14           1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                     22
23 6                               1 1                     1                   1   1                       1               23
24 17             1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1         24
25 10                         1   1           1       1 1 2             1                                   1 1             25
26 5         1             1                               1                                             1         1       26
27 8         1   1             1 1                   1           1                                           1       1     27
28 9     1                                 1   1 1                           1 1           1             2                 28
29 7           1                                             1 1     1                           1       1         1       29
30 14         1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1           1               2   1 30
31 11 1         1   1 1                   1 1         1       1                       1                                 1 1 31
32 21 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2     32
33 13                                   2             1 1   2           1     1       1             2 1       1             33
34 7         1     1 1                               1     1             1                           1                     34
35 18 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       35
36 12 2           2       2             1                         1       1             1       1         1                 36
37 7       1     1     1                       1                               1           1             1                 37
38 10       1     2                                                 1 1           1         1           1               1 1 38
39 5         1                                               1                     2                   1                   39
40 16 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1 40
41 7                                     1         1   1 1                 1                   1 1                         41
42 15                             1 1   1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     42
43 8                                 1 1         1 1                       1 1                       1                   1 43
44 11   1                                   1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1         44
45 11               2   1         1   1                                 1 1 3 1                                             45
46 6         1                 1   1                     1                                         1       1               46
47 10                             1 1         1                       1               3   1     1 1                         47
48 11                       1       1       1               1     1   1       1           1             1 1               1 48
49 4       1           1                                       1               1                                           49
50 11                     1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1         50
51 11     1 1 2           1               1 1   1 1                           1                         1                   51
52 9       1                             1                   1       1                   1         1         1   1       1 52
53 8           1   1 1                                     1 1           2     1                                           53
54 15       1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1   1         1                 54
55 15   1 2 1                 2                           1                   2     1         1         1 1             1 1 55
56 9     1 1               1 1                                 1   1   1     1                                   1         56
57 11       1     1       2         1                             1                                     1 1       1     1 1 57
58 13                             1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1   58
59 14     2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1         59
60 8               2               1   1     1     1                           1                                 1         60
61 9   1 1   1 1     1                         1                                         1       1                   1     61
62 10       1       1                           1     1                                 2     1           1 1 1             62
63 8 1   1                           1         1 1         1                       1               1                       63
64 5                               1                                   1                                   1       1     1 64
65 8                 1         1                   1                                     1     1 1               1       1 65
66 8                 1     1                 1               1                   1                           1 1     1     66
67 12       1                           2           2 1 1                   1   1       1                     1         1   67
68 11               1       1     2   1     1         1                             1       1             1             1   68
69 9   1                           1             1 1               1                   2 1                   1             69
70 10     1     1   1     1   1             1             1                                     1           1   1           70
71 10 1 1       1 1 1           2                                                                 1     1   1               71
72 11     1           1                       1   2 1     1                             1   1   1                   1       72
73 10   2 1                           1           1         1       1           1               1                 1         73
74 18   1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1             74
75 15                   1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1   75
76 9                                         1   1                   2                           1 1 1 1           1       76
77 8                 1               1                                 2   1                         1                 1 1 77
78 15                     1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   78
79 5                             1                                                 1         1   1             1           79
80 9   1     1           1   1                                           1     1 1     1                               1   80
81 14 1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1                 1       1         1         81
82 6                   1           1       1       1     1                               1                                 82
83 8 1                       1             1                 1       1                 1             1 1                   83
84 9 1                 1                 1     1             1         1       1         1                           1     84
85 9                   2     1                       1     1                                                   1 1 1     1 85
86 14   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1     86
87 14             1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       87
88 8                                         1             1       1                     1                   1   1   1 1   88
89 7               1   1             1         1                                             1           1     1           89
90 13           2         1     2             1                             2               3               1       1       90
91 15                   1     2   1                               1           2     1     1     1   1         1 3           91
92 7                 1     1         1   2                           1                                             1       92
93 13 1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1                   1 1                 93
94 8   1                 1                     1                                 1             1   1               2       94
95 8     1                     1                           1   1                     1 1     1                       1     95
96 7                     1 2         1         1                             1               1                             96
97 17   1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 1     1           1         1 97
98 13           1       1       1                 1   1 1       3           1                     1                 1     1 98
99 12 1   1         1             1                 1   1       1                     1   1             1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng