BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7 1                     1                       1               1 1                                     1   1           00
01 10                         1                     2           1   1         1           1           1           1     1   01
02 7 1                 1                   1         1                         2                               1           02
03 18     1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       03
04 13             1     1 1                     1 1             1         3           1                 1             1 1   04
05 13                             1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2   05
06 6                               1 1       1 1         1                                       1                         06
07 14   1                                             1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1     07
08 10         1   1       1                             2       1                                   1           1   2       08
09 17   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1 09
10 11       1     1     1                         1                   1   1       1         1         1   1 1               10
11 14 1       2             2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                     11
12 12                             1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1 12
13 9                 2         1     1   1             1           1               1                   1                   13
14 13 1               1           2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1     14
15 7                   1                                               1 1               1     1   1         1             15
16 17 1       1                             2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2       16
17 14           2                     1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1 17
18 11       1 1 1 1         1                     1     1                     1               1             1         1     18
19 13                 1         1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1 19
20 7     1         2                     1     1                                   1               1                       20
21 9         1           1           1               1                           1       1                       1     2   21
22 14         1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                               1       22
23 9             1 1                     1                   1   1                       1                     1 1   1     23
24 15   1   1           3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1                           24
25 10       1   1           1       1 1 2             1                                   1 1                               25
26 4     1                               1                                             1         1                         26
27 7         1 1                   1           1                                           1       1         1             27
28 10                     1   1 1                           1 1           1             2                     1   1         28
29 9                                       1 1     1                           1       1         1       1     1       1   29
30 14     1 1             1   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2 30
31 9                   1 1         1       1                       1                                 1 1     1   1         31
32 19   1       1                 1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   32
33 14                 2             1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1       33
34 6                               1     1             1                           1                           1   1       34
35 23             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 35
36 10   2             1                         1       1             1       1         1                   1           1   36
37 7 1                       1                               1           1             1                 2                 37
38 7                                             1 1           1         1           1               1 1                   38
39 6                                       1                     2                   1                                   2 39
40 15               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1       40
41 8                   1         1   1 1                 1                   1 1                                         1 41
42 17           1 1   1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1               42
43 12               1 1         1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2 43
44 13                     1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1     44
45 9 1         1   1                                 1 1 3 1                                                               45
46 6         1   1                     1                                         1       1               1                 46
47 12           1 1         1                       1               3   1     1 1                             1   1         47
48 13     1       1       1               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             48
49 3 1                                       1               1                                                             49
50 11   1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                           50
51 7   1               1 1   1 1                           1                         1                                     51
52 8                   1                   1       1                   1         1         1   1       1                   52
53 6                                     1 1           2     1                                                       1     53
54 11   1 1   1   1           1                             1   2         1   1         1                                   54
55 11       2                           1                   2     1         1         1 1             1 1                   55
56 7     1 1                                 1   1   1     1                                   1                           56
57 10   2         1                             1                                     1 1       1     1 1   1               57
58 15           1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1       58
59 14     1         1           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1 59
60 7             1   1     1     1                           1                                 1               1           60
61 4                         1                                         1       1                   1                       61
62 9                         1     1                                 2     1           1 1 1                             1 62
63 7               1         1 1         1                       1               1                       1                 63
64 7             1                                   1                                   1       1     1   1   1           64
65 9         1                   1                                     1     1 1               1       1 1 1               65
66 10     1                 1               1                   1                           1 1     1         1 1   1       66
67 11                 2           2 1 1                   1   1       1                     1         1                     67
68 10     1     2   1     1         1                             1       1             1             1                     68
69 10             1             1 1               1                   2 1                   1                 1 1           69
70 10   1   1             1             1                                     1           1   1             1   1     1     70
71 5         2                                                                 1     1   1                                 71
72 10                       1   2 1     1                             1   1   1                   1           1             72
73 9               1           1         1       1           1               1                 1               1         1 73
74 15 1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1         74
75 16 1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1 75
76 11                       1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2     76
77 8               1                                 2   1                         1                 1 1         1         77
78 18   1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1       78
79 7           1                                                 1         1   1             1           1       1         79
80 11   1   1                                           1     1 1     1                               1             1 1 1 1 80
81 11       1   1             1               1 1         1 1                 1       1         1                       1   81
82 7 1           1       1       1     1                               1                                           1       82
83 10       1             1                 1       1                 1             1 1                     1 1 1           83
84 11 1                 1     1             1         1       1         1                           1         1   1   1     84
85 13 2     1                       1     1                                                   1 1 1     1     2         2   85
86 13     1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1         86
87 16 1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     87
88 8                       1             1       1                     1                   1   1   1 1                     88
89 7 1             1         1                                             1           1     1           1                 89
90 11   1     2             1                             2               3               1       1                         90
91 15 1     2   1                               1           2     1     1     1   1         1 3                             91
92 8     1         1   2                           1                                             1             1     1     92
93 11     2           1                       1 1 1               1                   1 1                 1 1               93
94 9   1                     1                                 1             1   1               2       1       1         94
95 8         1                           1   1                     1 1     1                       1         1             95
96 9   1 2         1         1                             1               1                                     1     1   96
97 14   1     1         1               1         2   1           2       1 1     1           1         1                   97
98 12 1       1                 1   1 1       3           1                     1                 1     1                   98
99 12           1                 1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng