BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1                                     1   1                   1 1           1     1 1         2     1               1 00
01 10         1           1           1           1     1             1               1   1 1           1                   01
02 13           2                               1                             1 1     1 1 1       1     2           1     1 02
03 11                     1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                           03
04 14     3           1                 1             1 1   1                   1           1     1 1                 1   1 04
05 11 1               1       1           1           1 2           1                                                 2 1   05
06 6                             1                                         1           1                           2   1   06
07 18       1   3 1   1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1       1   1 07
08 12                               1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1       1 08
09 15         1               1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1               09
10 14 1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1       10
11 11   1 1               1       1   1                             1           1     2       1           1                 11
12 8               1                           1   1     1     1                 1   1                             1       12
13 6               1                   1                                         1               1     1               1   13
14 10 1             1         1       1       1   1   1                                       1                 1       1   14
15 18   1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2     15
16 17       2     1     1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2               16
17 10             1             1 1   1         1     1   1       1     1                                                 1 17
18 8         1               1             1         1             1             1                                 1 1     18
19 16 1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1         19
20 8               1               1                         1 1             1             1 1     1                       20
21 11             1       1                       1     2   1                         1           1             1 1   1     21
22 11 1     1       1                               1             1       1             1                     1       1 1 1 22
23 11                     1                     1 1   1     1           1         1         1                 2       1     23
24 11       1       1         1 1                                     1                   1       1 1   2         1         24
25 6                     1 1                                               3                                       1       25
26 8                   1         1                                             1                   1 1     1   2           26
27 9                       1       1         1               1               1 1               1               1         1 27
28 9     1             2                     1   1           1   1                     1                     1             28
29 10           1       1         1       1     1       1         1                               1 1               1       29
30 13   1           1               2   1                 2   1 1         1 1             1                             1   30
31 12                                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1     31
32 19 1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1         32
33 9             2 1       1                       1                 1 1                                   1             1 33
34 9               1                           1   1           1 1               1 1             1       1                 34
35 18   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                       35
36 10 1       1         1                   1           1   1   1                                         1     1 1         36
37 7     1             1                 2                           1     1                               1               37
38 10     1           1               1 1                   1 1           1         1       1       1                       38
39 7                 1                                   2   1                       1 1 1                                 39
40 9   1     1 1             1     1 1 1           1                 1                                                     40
41 12         1 1                                         1     2       1                   1               1   1 3         41
42 13         1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1                       42
43 11               1                   1   1       1     2   1                     1         1           1             1   43
44 11       1     1   1   1     1           2         1         1                                                 1   1     44
45 8                                                             1     1   1                     1     1 1 1           1   45
46 13             1       1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1   46
47 9   1     1 1                             1   1                     1 1           1                 1                   47
48 13   1             1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1             48
49 9                                                               1 1             1 2   1         1         1       1     49
50 7           1   1           1                                 1                         1   1                 1         50
51 11                 1                                                         1     1 1     1 2 1             2         1 51
52 5   1         1         1   1       1                                                                                   52
53 5                                                 1       1                             1   1             1             53
54 10     1   1         1                                   1         1       1         1           1         1 1           54
55 16       1         1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 1 55
56 8                           1                                 1                     1               2   1   1       1   56
57 14                 1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1             57
58 14       1       1         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1       1   58
59 11   1               1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1         59
60 7                           1               1               1                 1           1   1         1               60
61 7   1       1                   1                                   1                 1     1 1                         61
62 12 2     1           1 1 1                             1                 1 1           1                   1       1     62
63 6             1                       1                 1     1                 1   1                                   63
64 12                     1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1               64
65 12   1     1 1               1       1 1 1                       1       1           1 1     1                           65
66 8                       1 1     1         1 1   1                 1                           1                         66
67 13 1                     1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1     1     67
68 5     1             1             1                                       1     1                                       68
69 11 2 1                   1                 1 1                       1             1                             3       69
70 9         1           1   1             1   1     1                     1   1             1                             70
71 8           1     1   1                                     1                         1           2           1         71
72 9 1   1   1                   1           1                     1                 1                           1 1       72
73 9         1                 1               1         1                   1     1 1                       1         1   73
74 10         1 1   1 1     1                     1           1             1                         1             1       74
75 8       2                         1                   1   1                     1                   1               1   75
76 11           1 1 1 1           1                   2                                             1 1     1     1         76
77 7               1                 1 1         1                             1                     1       1             77
78 18       1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1   78
79 13       1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1     79
80 12 1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                     80
81 8         1       1         1                       1     1   1                           1                       1     81
82 9   1                                           1       1       1             1       1               2               1 82
83 10 1             1 1                     1 1 1                       1           1                           1 1         83
84 11   1                           1         1   1   1                           1       1   1             1   1   1       84
85 9                         1 1 1     1     2         2   1                                                               85
86 9 1           1 1               1             1                                           1     1     1     1           86
87 13   1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                                 87
88 7   1                   1   1   1 1                             1                                                     1 88
89 10       1           1     1           1                           1   1 1     1             1                         1 89
90 12     3               1       1                                       1     1           2           1   1             1 90
91 15   1     1   1         1 3                             1                               1 2   1   1 1           1       91
92 10                             1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1                     92
93 7                 1 1                 1 1                               2                     1                         93
94 8         1   1               2       1       1                                   2                                     94
95 14 1     1                       1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1       95
96 14       1                                     1     1           2     1 1           1                 2         1   1 2 96
97 8     1 1     1           1         1                       1                                       1     1             97
98 9           1                 1     1                       1                   1                               1   2 1 98
99 15   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng