BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15   1 1       1               1                 1       1 1   1   1           1 1                       1     1       2 00
01 15     1         1   1 1   1       1         1 2         1 1                           1             1         1 1       01
02 6               1   1 1           1                                             1                   1                   02
03 10 1   1             1                       1                                 1               2   1         1         1 03
04 11             1           1   1     1               1           1 1 1                               1     1           1 04
05 12         1           1       1     1 1         1     1               1   1                   1     1             1     05
06 13   1           1 1                     1       1   1     1                     1                       1       2   2   06
07 13 2         2                       1       1     1             1   1             1 1 1                           1     07
08 9                                         1                                     2 1 1   2           1 1                 08
09 11     1                         2     1 1                                   1     1     1             1         1 1     09
10 15         1   1         1           1             1           1         1 1 1 1   1             1     1       1   1     10
11 5             1             1     1                         1               1                                           11
12 15   1 1     1 1   1     1 1       1                         1             1               1         1 1 1 1             12
13 12         1                 1   1             1                   2         1     1 1 1         1         1             13
14 20       1       1             1               2 1   1             1                 2 1 2   1   1     1       2 2       14
15 5       1 1                   1           1     1                                                                       15
16 8     1                                 1               1                     1                   1   1       1   1     16
17 11 1                   1     1     2                                             1             1 1           1 1   1     17
18 11   2       1 1       1                       1       1                     1           1 1 1                           18
19 14                 2 1             1 1         2       1     1       1   1                         1 1   1               19
20 6           1     1       1         1                                               1       1                           20
21 11         1     1                 1     1       1           2                       1     1         1   1               21
22 13                           1   1     1                                 1     1   1     1 1     1     1       1   1 1   22
23 10                       1       2                     1       1         1                     1   1   2                 23
24 9     1       1                 1   1                           1 2                     1       1                       24
25 16     1     1                       1         1     1                         1 2     1         1     1     1   1 1 2   25
26 10               2   1             1                             1         1             1 1   1             1           26
27 15     1       1 1   1 2         1       1 1   1       1 1                     1                           1       1     27
28 13             1       1 2     1       1   1     1                         2       1 1             1                     28
29 9                     1   1                     1   1           1 1             1                       1     1         29
30 4                                 1                                         1         1         1                       30
31 8                             1                             1             1         1 1         1 1             1       31
32 13                         1         1                           1   1 1   1     1             1       1 1   1   2       32
33 9 2             1                   1                           1                               1         1           2 33
34 14   2         1                 1           1         1         2     1   1       1         1         1               1 34
35 11         1             1     1                   2                 1         1 1       1                     1       1 35
36 15                   2 1     2   1     1 1   1     1 1                     1         1                     1           1 36
37 4 1   1                 1             1                                                                                 37
38 12                   1   1 1   1                       1   1         1                       1   1 1       1           1 38
39 10 1                       1 1                   1         2   1     2       1                                           39
40 12     1   2                 1               1     1   1           1   1             1 1             1                   40
41 6   1                         1                       1                                           1         1 1         41
42 12       1 1                 1         1     1           1   2   1         1         1                     1             42
43 4 1                                                       1         1                     1                             43
44 18                   1               2   1         1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1         1 44
45 6   1     1                                                 1                     1                   1               1 45
46 8             1                         1           1                   1       1 1           1 1                       46
47 14 2         1       2                                   1     1 1       2           1 1           1       1             47
48 15     1 1     1                 1 1   1                     1                 2         1 1 1             1 1       1   48
49 8             1   2                                         1 1         1                   1       1                   49
50 12                         1 2   3               1   1                         1           1         1     1             50
51 11                   1       1         1       1 1       1   1         1   1                       1   1                 51
52 10   2                       1             2                               1     1         2             1               52
53 10   1           1 1       1   1   1                                           1         1                     1       1 53
54 10   1         1               1                       1   3       1                             1                 1     54
55 9                 1 1             1         1     1 1                   1                               1       1       55
56 10               1                                   1       1     1                   2     1       2           1       56
57 14   1 1 1     2       1                   1                   1     1                 2       2   1                     57
58 7       1   1             1     1           1                               1   1                                       58
59 13         1           1           1     2       1     1   1           1 1   1                 1           1             59
60 13   1 1             2   1             1       1                     2           1 2                                   1 60
61 15       1 1                                   1   1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1           61
62 11   1                 1             1     2 1                                             3                 1     1     62
63 12       1         2 1                     1             2 2                   1                                   1 1   63
64 10           1 1                   1                       2   1                             1       1         1 1       64
65 11                         2                       1                                         1 1         2     1 1 2     65
66 11               1       1             1 1   2                 1         1   1   1       1                               66
67 11     1 1 1                     1 1     1         1                         1     1                           1     1   67
68 7         1                                           1             1                                       2 1 1       68
69 10       1       1       1                     1         1               1                     1             1     1 1   69
70 6       1                   1               1       1             1                 1                                   70
71 12     1     1   1                 1       1 2       1                                             1     1         1 1   71
72 6                             1                                         1                   1       1       1       1   72
73 9   1   1                           1 1                     1             1 1                             1         1   73
74 9         1 1                         1         1                                 1         1   1 1         1           74
75 11                           1   1         1                               1 2     1                   1 1   1       1   75
76 9 1     1                           1               2   1                             1 1               1               76
77 12           2         1                       1                       1 1       1   1           3                     1 77
78 16 1         1                           1 1       1       1   2       2   1   1                       1   1         1 1 78
79 11 1       1                       1 1 2                         1   1                 1                             1 1 79
80 12 1         1   1 1   1     1           1     1         1         1                     1                         1     80
81 12                                       1     1   1                 1 1   1 1         1       1   2               1     81
82 11       1     1 1     1       1                     1           1           1                 1             1   1       82
83 9           1               1 1         1       1 1         1   1                             1                         83
84 7                 1       1               1     1           1                 1                 1                       84
85 12           1     1                 1         1         1             1           1       1 2       1               1   85
86 5                                     1                 1       1                                 1           1         86
87 10               1     1 1     1       1     1                   1                                         1   1 1       87
88 9       1         1       1             1               2     1               1             1                           88
89 11 1       1           1                   1 1   2   1       1               1       1                                   89
90 11     1 2                                         1 1               1 2         1                       1           1   90
91 8                       1 1           1               1     1     1   1               1                                 91
92 7 1     1   1           1           1                 1 1                                                               92
93 15               1   1     1                       1           1     1 1 1     1             2 1   1     1           1   93
94 3                                         2                                               1                             94
95 14 1       1             2                             1       3       1 2           1     1               1             95
96 6                       1   1             1           1       1                             1                           96
97 12   1             1           1                 1 1                               1   1 1         1 1     1           1 97
98 9                             1 1                 1           1     1 1                       1       1     1           98
99 15     1           2     1 1             1   1       1             1     1           1               1 1 1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng