BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1                                     1   1                   1 1           1     1 1         2     1       00
01 12     1   1         1           1           1           1     1             1               1   1 1           1         01
02 11                     2                               1                             1 1     1 1 1       1     2         02
03 11                               1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                 03
04 13     1         3           1                 1             1 1   1                   1           1     1 1             04
05 10     2     1               1       1           1           1 2           1                                             05
06 3                                       1                                         1           1                         06
07 17 1               1   3 1   1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1   07
08 11     1                                   1           1   2                           1 1 1   1         1   1           08
09 18 1 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1     09
10 13           1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1 10
11 13     1   1   1 1               1       1   1                             1           1     2       1           1       11
12 9   1 1                   1                           1   1     1     1                 1   1                           12
13 6         1               1                   1                                         1               1     1         13
14 9           1             1         1       1       1   1   1                                       1                 1 14
15 16             1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1             15
16 18     1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2     16
17 10   1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1                                         17
18 6                   1               1             1         1             1             1                               18
19 16       1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   19
20 8                         1               1                         1 1             1             1 1     1             20
21 9                       1       1                       1     2   1                         1           1             1 21
22 9         1 1     1       1                               1             1       1             1                     1   22
23 12   1   1                       1                     1 1   1     1           1         1         1                 2   23
24 13     1 1 1       1       1         1 1                                     1                   1       1 1   2         24
25 5                               1 1                                               3                                     25
26 8                             1         1                                             1                   1 1     1   2 26
27 8                                 1       1         1               1               1 1               1               1 27
28 11 1 1           1             2                     1   1           1   1                     1                     1   28
29 9                     1       1         1       1     1       1         1                               1 1             29
30 12             1           1               2   1                 2   1 1         1 1             1                       30
31 12         1                                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1       31
32 20   1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   32
33 10 1       1             2 1       1                       1                 1 1                                   1     33
34 9                         1                           1   1           1 1               1 1             1       1       34
35 20       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1             35
36 9           1       1         1                   1           1   1   1                                         1     1 36
37 8   1           1             1                 2                           1     1                               1     37
38 11     1         1           1               1 1                   1 1           1         1       1       1             38
39 9       2                   1                                   2   1                       1 1 1                       39
40 11 1       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1                                           40
41 9                   1 1                                         1     2       1                   1               1   1 41
42 15       2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1             42
43 11 1                       1                   1   1       1     2   1                     1         1           1       43
44 10         1       1     1   1   1     1           2         1         1                                                 44
45 8 1                                                                     1     1   1                     1     1 1 1     45
46 11                       1       1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1               46
47 12         3   1     1 1                             1   1                     1 1           1                 1         47
48 14 1           1             1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1   48
49 9   1                                                                     1 1             1 2   1         1         1   49
50 7   1                 1   1           1                                 1                         1   1                 50
51 11 1                         1                                                         1     1 1     1 2 1             2 51
52 5             1         1         1   1       1                                                                         52
53 6   1                                                       1       1                             1   1             1   53
54 13 1   2         1   1         1                                   1         1       1         1           1         1 1 54
55 16 2     1         1         1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     55
56 8 1                                   1                                 1                     1               2   1   1 56
57 14                           1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1   57
58 15   1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1 58
59 11 1           1               1   1   1                     1   1           1           1             1               1 59
60 8   1                                 1               1               1                 1           1   1         1     60
61 7             1       1                   1                                   1                 1     1 1               61
62 11           2     1           1 1 1                             1                 1 1           1                   1   62
63 7       1               1                       1                 1     1                 1   1                         63
64 12                               1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1     64
65 12             1     1 1               1       1 1 1                       1       1           1 1     1                 65
66 9     1                           1 1     1         1 1   1                 1                           1               66
67 13   1       1                     1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1 67
68 6       1       1             1             1                                       1     1                             68
69 8           2 1                   1                 1 1                       1             1                           69
70 9                   1           1   1             1   1     1                     1   1             1                   70
71 7                     1     1   1                                     1                         1           2           71
72 7           1   1   1                   1           1                     1                 1                           72
73 9   1               1                 1               1         1                   1     1 1                       1   73
74 10         1         1 1   1 1     1                     1           1             1                         1           74
75 9   1     1       2                         1                   1   1                     1                   1         75
76 10                     1 1 1 1           1                   2                                             1 1     1     76
77 7                         1                 1 1         1                             1                     1       1   77
78 18     1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1   78
79 13       1         1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1           79
80 14   1 1     1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1           80
81 8 1                 1       1         1                       1     1   1                           1                   81
82 8             1                                           1       1       1             1       1               2       82
83 9           1             1 1                     1 1 1                       1           1                           1 83
84 11   1         1                           1         1   1   1                           1       1   1             1   1 84
85 9                                   1 1 1     1     2         2   1                                                     85
86 11   1   1   1           1 1               1             1                                           1     1     1     1 86
87 13             1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                       87
88 6             1                   1   1   1 1                             1                                             88
89 9                 1           1     1           1                           1   1 1     1             1                 89
90 11               3               1       1                                       1     1           2           1   1     90
91 17 2     1     1     1   1         1 3                             1                               1 2   1   1 1         91
92 10                                       1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1           92
93 8       1                   1 1                 1 1                               2                     1               93
94 9     1             1   1               2       1       1                                   2                           94
95 13         1 1     1                       1         1                     1   1 2             1       1   1 1           95
96 11 1               1                                     1     1           2     1 1           1                 2       96
97 10       2       1 1     1           1         1                       1                                       1     1   97
98 5                     1                 1     1                       1                   1                             98
99 16         1   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng