BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8       1                       1               1 1                                     1   1                   1 1     00
01 11         1                     2           1   1         1           1           1           1     1             1     01
02 6   1                   1         1                         2                               1                           02
03 17 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2               03
04 13   1 1                     1 1             1         3           1                 1             1 1   1               04
05 14             1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2           1       05
06 6               1 1       1 1         1                                       1                                         06
07 13                                 1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1                     07
08 8     1                             2       1                                   1           1   2                       08
09 17 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1       09
10 12   1                         1                   1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1       10
11 12       2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                             1       11
12 13             1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1     1           12
13 9 2         1     1   1             1           1               1                   1                                   13
14 12 1           2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1                     14
15 11   1                                               1 1               1     1   1         1                 2 1       1 15
16 18                       2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   2 16
17 14                 1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1   17
18 8       1                     1     1                     1               1             1         1             1       18
19 14 1         1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1 19
20 6                     1     1                                   1               1                         1 1           20
21 9     1           1               1                           1       1                       1     2   1               21
22 12 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                               1             1       1 22
23 9                     1                   1   1                       1                     1 1   1     1           1   23
24 14   3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1                                     1     24
25 8       1       1 1 2             1                                   1 1                                               25
26 3                     1                                             1         1                                         26
27 6               1           1                                           1       1         1               1             27
28 12     1   1 1                           1 1           1             2                     1   1           1   1         28
29 10                       1 1     1                           1       1         1       1     1       1         1         29
30 15     1   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2   1 1         1 30
31 11   1 1         1       1                       1                                 1 1     1   1               1     1   31
32 19             1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1 32
33 16 2             1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1                 1 1   33
34 8               1     1             1                           1                           1   1           1 1         34
35 26   1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2   35
36 10 1                         1       1             1       1         1                   1           1   1   1           36
37 7         1                               1           1             1                 2                           1     37
38 10                             1 1           1         1           1               1 1                   1 1           1 38
39 7                       1                     2                   1                                   2   1             39
40 15   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1     40
41 11   1         1   1 1                 1                   1 1                                         1     2       1   41
42 18 1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1       42
43 12 1         1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   1             43
44 14     1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1         1           44
45 8                                 1 1 3 1                                                                     1     1   45
46 6                   1                                         1       1               1                     1         1 46
47 12       1                       1               3   1     1 1                             1   1                     1 1 47
48 14     1               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 1 1           48
49 4                         1               1                                                                     1 1     49
50 11         1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                                 1         50
51 6   1 1   1 1                           1                         1                                                     51
52 8   1                   1       1                   1         1         1   1       1                                   52
53 7                     1 1           2     1                                                       1       1             53
54 9         1                             1   2         1   1         1                                   1         1     54
55 11                   1                   2     1         1         1 1             1 1                   1           1   55
56 6                         1   1   1     1                                   1                                 1         56
57 10                           1                                     1 1       1     1 1   1               1 1         1   57
58 14 1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1     58
59 13           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1           1     59
60 7 1     1     1                           1                                 1               1               1           60
61 5         1                                         1       1                   1                                   1   61
62 9         1     1                                 2     1           1 1 1                             1                 62
63 8         1 1         1                       1               1                       1                 1     1         63
64 9                                 1                                   1       1     1   1   1             1         1 1 64
65 9             1                                     1     1 1               1       1 1 1                       1       65
66 10       1               1                   1                           1 1     1         1 1   1                 1     66
67 15 2           2 1 1                   1   1       1                     1         1                           1 1 1 1   67
68 6     1         1                             1       1             1             1                                     68
69 10           1 1               1                   2 1                   1                 1 1                       1   69
70 8     1             1                                     1           1   1             1   1     1                     70
71 4                                                           1     1   1                                     1           71
72 11       1   2 1     1                             1   1   1                   1           1                     1       72
73 8           1         1       1           1               1                 1               1         1                 73
74 13     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           1             74
75 16     1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   1             75
76 11       1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2                     76
77 7                                 2   1                         1                 1 1         1                         77
78 16               1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1     78
79 9                                             1         1   1             1           1       1                 1 1   1 79
80 10                                   1     1 1     1                               1             1 1 1 1   1             80
81 11         1               1 1         1 1                 1       1         1                       1     1   1         81
82 7     1       1     1                               1                                           1       1       1       82
83 10     1                 1       1                 1             1 1                     1 1 1                       1   83
84 10   1     1             1         1       1         1                           1         1   1   1                     84
85 11               1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1               85
86 11       1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1                         86
87 19 1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1 87
88 9       1             1       1                     1                   1   1   1 1                             1       88
89 7         1                                             1           1     1           1                           1   1 89
90 9       1                             2               3               1       1                                       1 90
91 12                           1           2     1     1     1   1         1 3                             1               91
92 9   2                           1                                             1             1     1         1 1   1     92
93 9 1                       1 1 1               1                   1 1                 1 1                               93
94 8         1                                 1             1   1               2       1       1                         94
95 11                     1   1                     1 1     1                       1         1                     1   1 2 95
96 8         1                             1               1                                     1     1           2     1 96
97 13   1               1         2   1           2       1 1     1           1         1                       1           97
98 11           1   1 1       3           1                     1                 1     1                       1           98
99 13             1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1       1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng