BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                             1       1       1                     2           1 1 1       1           1               00
01 8                       1                                     1 1                 1             1                   3   01
02 10       1           1         1         1                                   1 1         1     1                 1   1   02
03 9           1 1             1         1 1       1     1                       1                     1                   03
04 8       1   1                     1               1                   1             1           1           1           04
05 10         1                             1   1             1           1         1               1   1         1 1       05
06 7         1   1       1                         2                                                     1   1             06
07 11               1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1                               07
08 9     1                                         1       1           1 1   1           1   1   1                         08
09 14     1 1   1                           1 2                       2             1   1           1     1   1           1 09
10 6                                         1               1             1                 1           1         1       10
11 10         1                       1       1         1 1                 1       1                   1   1     1         11
12 17   1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1 12
13 9       1       1       1 1                                     1                           1           1     1     1   13
14 17   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1 14
15 6   1   1 1 1                                                 1                                         1               15
16 10             1     1   1 1 1     1       1             1                                                       1 1     16
17 15       1 2   1   1       1 1 1                         2 1                             1   1       1       1           17
18 10         1                 1   1 1           1                             1         1                         2     1 18
19 7       1                             1                               1                         1 2                 1   19
20 9                                         2 1   1 1         1                           1   1                         1 20
21 9                                 1           1 1               1 1                     1 1                       1   1 21
22 11           1       1     1               1             1                 1 1 1   1     1         1                     22
23 15       1 1                   1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1 23
24 11 1         1   1 1 1                                     1                               1           1 2   1           24
25 11                   1 1               1             1           1 1           1         1       1             2         25
26 7                                         1           1                   1                       2     1           1   26
27 10             1 1     1                             1   2                     1           1       1                   1 27
28 17 1                             2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1     28
29 11     1     1   1                       1                 1           1       1         2           2                   29
30 8                                             1             1                                 1   1 2         1 1       30
31 10   1     1           1               1     1       1         1       1                               1 1               31
32 11 1   2       1             1                     1                 1               1   1                       1   1   32
33 8             1         1   1                           1 1                         1           1             1         33
34 12                 1                 2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1 34
35 15     1       1 1   1   1   1                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 35
36 12     1 1   1           1 1       1             1             1   1                 1         1                   1     36
37 6                                                   1             1       2                   1         1               37
38 14 1   1         1 1   1               1                       2         1       1 1         1   1           1           38
39 7         1               1 1       1       1                                 1                                       1 39
40 14 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1             40
41 5       1             1                         1     1                       1                                         41
42 10 1       1                     1   2               1 1             1     1           1                                 42
43 10             1     1       1                     1           1   1   1           1               1               1     43
44 14       1     1       1       1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1 44
45 12                     1                                         2   1 1     1   1   1             1 1       1 1         45
46 10                                     1           1 1     1 1         1           1       2               1             46
47 6     1                                           1                       1                         1       1     1     47
48 10                             2 1             1 1     1             1                                   1       2       48
49 11                 1     1       1           1         1         1   1                       1       1 1   1             49
50 10 2 1                       1                         1       1           1       1   1                 1               50
51 9     1     1                             1     1                 1     1               1                 1         1   51
52 2                                                                                                 1   1                 52
53 16     1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 53
54 9       1     1           1       1         1             1               1                   1     1                   54
55 13                 1     1 2                   1   1           1               1 1                 1         1 1       1 55
56 9                 1     1 1           1           1                                 1           1             1     1   56
57 8 1             1                                                 1     1     1             1 1       1                 57
58 12         1   1     1 1   1     1 1                                       1   1                             2       1   58
59 12     1                       2       2 1                   1               1         1 1   1   1                       59
60 12               1       1           1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1       60
61 12     1 1               1           1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1 61
62 11 2   1         1 1         1         1                                 1       1           1             1             62
63 12         1       1     1   1         1     1 1     1       1                                 1         2               63
64 14                                 1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1   64
65 14                       1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1             65
66 13 2 1         1             1   1               1       1 1 1     1                       1                 1           66
67 11             1       1                           1               1           1 1 2           1   1               1     67
68 9                 2                     1                       1 1             1     1     1 1                         68
69 18 1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1             69
70 15   2                 1           1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1       70
71 7           1             1         1         1       1         1                 1                                     71
72 15                         1                 1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1   72
73 16       1                             1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1       73
74 7 1     1 1       1                               1                       1                 1                           74
75 15       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1     75
76 6                     1         1           1             1               1 1                                           76
77 9           1         1                     1         1                           1       1                       2 1   77
78 12   1           1         1     1           1                 1         1 1                     1 1         1         1 78
79 15 1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1                 1           1 79
80 7                   1         1 1                   1               1                                         1   1     80
81 11   2 1     1     1           1                       1         1                         1 1                 1         81
82 12       1       1           1       1   1                   1   1     2           1               1   1                 82
83 13                   1         1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 83
84 13 1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1                         1     1           84
85 10         1   1   1     1                     1     1 1                                             1             1 1   85
86 12           1                   1           1 1         1 2   1           1         1         1               1         86
87 16   1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1         87
88 7               1                                       1     1       1     2           1                               88
89 11         1         1           2   2                 2             1         1                               1         89
90 14     1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1     90
91 9               1         1   1               1             1                           1             3                 91
92 5                                                               1                     1   1             1       1       92
93 13   1             1 2                   1               1   1       2           1       1 1               1             93
94 7                                         1       1         1                   1                         1       1 1   94
95 4                 1                                             1 1 1                                                   95
96 10   1                               1   1       1   1           1                     1     1   1               1       96
97 6             1           1             1                       1                 1           1                         97
98 10 1                   1     1 1                         1             1             1       1           1   1           98
99 10     1                     1                 1           1             2   1         2           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng