BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9                                             1       1       1                     2           1 1 1       1           00
01 6               1                       1                                     1 1                 1             1       01
02 9     1                 1           1         1         1                                   1 1         1     1         02
03 10           1               1 1             1         1 1       1     1                       1                     1   03
04 8               1       1   1                     1               1                   1             1           1       04
05 9       1                 1                             1   1             1           1         1               1   1   05
06 8             1 1         1   1       1                         2                                                     1 06
07 11                               1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1               07
08 10           1         1                                         1       1           1 1   1           1   1   1         08
09 14 1   1               1 1   1                           1 2                       2             1   1           1     1 09
10 6       1                                                 1               1             1                 1           1 10
11 11 1       1   1           1                       1       1         1 1                 1       1                   1   11
12 18     1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1       12
13 8   2                   1       1       1 1                                     1                           1           13
14 17   1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                         14
15 5                   1   1 1 1                                                 1                                         15
16 10 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1                                               16
17 16         1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1                             1   1       1   17
18 8             1           1                 1   1 1           1                             1         1                 18
19 7           1           1                             1                               1                         1 2     19
20 9       1                                                 2 1   1 1         1                           1   1           20
21 10         1     2                                 1           1 1               1 1                     1 1             21
22 11                           1       1     1               1             1                 1 1 1   1     1         1     22
23 14   1 1 1               1 1                   1                 1       3   1           1   1         1                 23
24 10       1   1     1         1   1 1 1                                     1                               1           1 24
25 11 1           1                     1 1               1             1           1 1           1         1       1       25
26 5                                                         1           1                   1                       2     26
27 10     1                       1 1     1                             1   2                     1           1       1     27
28 16       1         1                             2     1       1   2         1   2       2   1     1         1           28
29 12         1           1     1   1                       1                 1           1       1         2           2   29
30 7           1                                                 1             1                                 1   1 2   30
31 9                   1     1           1               1     1       1         1       1                               1 31
32 11 1 1             1   2       1             1                     1                 1               1   1               32
33 8     1                       1         1   1                           1 1                         1           1       33
34 13   1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1                   1             1 34
35 12           1         1       1 1   1   1   1                                     1         1 1                   1 1   35
36 12             1       1 1   1           1 1       1             1             1   1                 1         1         36
37 7         2                                                         1             1       2                   1         37
38 15     1   1       1   1         1 1   1               1                       2         1       1 1         1   1       38
39 6                         1               1 1       1       1                                 1                         39
40 15             1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1               1     40
41 7     1 1               1             1                         1     1                       1                         41
42 14 2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1     1           1                 42
43 12       1     1 1             1     1       1                     1           1   1   1           1               1     43
44 14     2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                     1           1                 44
45 10                                     1                                         2   1 1     1   1   1             1 1   45
46 10           1                                         1           1 1     1 1         1           1       2             46
47 5               1     1                                           1                       1                         1   47
48 7                                             2 1             1 1     1             1                                   48
49 12           1 1                   1     1       1           1         1         1   1                       1       1 1 49
50 9                 2 1                       1                         1       1           1       1   1                 50
51 7                     1     1                             1     1                 1     1               1               51
52 6 2     1   1                                                                                                     1   1 52
53 16 1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                         1         1 1       53
54 11   1           1       1     1           1       1         1             1               1                   1     1   54
55 11             1                   1     1 2                   1   1           1               1 1                 1     55
56 8     1                           1     1 1           1           1                                 1           1       56
57 10               2 1             1                                                 1     1     1             1 1       1 57
58 11   1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                       1   1                         58
59 14 1     1             1                       2       2 1                   1               1         1 1   1   1       59
60 11                               1       1           1           1         1                 1 1     1 1           1   1 60
61 11       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1     1                               61
62 13 1       1 1     2   1         1 1         1         1                                 1       1           1           62
63 14     1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1                                 1         63
64 17 1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1 64
65 15           1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1   65
66 14   1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1                       1             66
67 12   1 1                       1       1                           1               1           1 1 2           1   1     67
68 10     1                           2                     1                       1 1             1     1     1 1         68
69 20     1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 1   1   69
70 13 1                 2                 1           1                             1           2 1     2 1         1       70
71 8             1             1             1         1         1       1         1                 1                     71
72 10                                         1                 1                       2 1     1   1         1   1 1       72
73 13           1           1                             1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 73
74 8               1 1     1 1       1                               1                       1                 1           74
75 14                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1             75
76 9   1     1 1                         1         1           1             1               1 1                           76
77 6                           1         1                     1         1                           1       1             77
78 10                   1           1         1     1           1                 1         1 1                     1 1     78
79 15 1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1               79
80 5                                   1         1 1                   1               1                                   80
81 10                   2 1     1     1           1                       1         1                         1 1           81
82 12                       1       1           1       1   1                   1   1     2           1               1   1 82
83 13     1                             1         1   2       2                 1 1                     1     1   1     1   83
84 14 1         1     1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1                         1 84
85 9           1             1   1   1     1                     1     1 1                                             1   85
86 11                           1                   1           1 1         1 2   1           1         1         1         86
87 17         1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1 87
88 7                               1                                       1     1       1     2           1               88
89 11             1           1         1           2   2                 2             1         1                         89
90 16     1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1             90
91 12   2   1                       1         1   1               1             1                           1             3 91
92 3                                                                               1                     1   1             92
93 14 1             1   1             1 2                   1               1   1       2           1       1 1             93
94 5             1                                           1       1         1                   1                       94
95 6   2                             1                                             1 1 1                                   95
96 10 1                 1                               1   1       1   1           1                     1     1   1       96
97 6                             1           1             1                       1                 1           1         97
98 9       1         1                   1     1 1                         1             1             1       1           98
99 12         2           1                     1                 1           1             2   1         2           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng