BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12                     2           1 1 1       1           1                     1             1     1 1   1             00
01 10               1 1                 1             1                   3                           1       1           1 01
02 11                             1 1         1     1                 1   1               1 1                 1   1     1   02
03 6 1     1                       1                     1                                       1                   1     03
04 8   1                   1             1           1           1             1 1                                     1   04
05 12           1           1         1               1   1         1 1               1     1         1       1   1         05
06 10 2                                                     1   1               1       1   1   1   1 1                     06
07 11         1         1     1 1       1   1 1                                                 1               1   1   1   07
08 13 1       1           1 1   1           1   1   1                               1       1   1     1                   1 08
09 13                   2             1   1           1     1   1           1           1       1   1         2             09
10 7           1             1                 1           1         1       1     1                                       10
11 10     1 1                 1       1                   1   1     1           1     1                                   1 11
12 14       1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1           1                 2       1         12
13 11                 1                           1           1     1     1   1   3           1           1                 13
14 7 2 1     1     1                                             1         1                                               14
15 4               1                                         1                                       1       1             15
16 7         1                                                       1 1               1       1     2                     16
17 11         2 1                             1   1       1       1                               1             2         1 17
18 12                             1         1                         2     1     1           1 1       1         2 1       18
19 9                       1                         1 2                 1         1       1 1     1                       19
20 14 1 1         1                           1   1                         1         1       1   1 1   1   1 1     1       20
21 9 1               1 1                     1 1                       1   1                 1                       1     21
22 9         1                 1 1 1   1     1         1                                                               1 1 22
23 18 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1                       1             1 1 1 2   23
24 12           1                               1           1 2   1                             1 1     1           1   1 1 24
25 10     1           1 1           1         1       1             2                                             1     1   25
26 9       1                   1                       2     1           1   1                     1                     1 26
27 13     1   2                     1           1       1                   1     1           1   1         1   1         1 27
28 14   2         1   2       2   1     1         1                   1 1                                   2               28
29 10           1           1       1         2           2                                           1       1     1       29
30 10             1                                 1   1 2         1 1             1           1                   1       30
31 11     1         1       1                               1 1                           1     1     1   1   1         1   31
32 14   1                 1               1   1                       1   1   1       1   1     1 1         1   1     1     32
33 8         1 1                         1           1             1                               1       1       1       33
34 14     1 1     1     1 1                   1             1               1     1     1                       1 2 1       34
35 13                   1         1 1                   1 1           1   2 1 1     1     1                           1     35
36 9 1             1   1                 1         1                   1     1                     1               1       36
37 11     1             1       2                   1         1                           1       1 1           1       1   37
38 15               2         1       1 1         1   1           1                 1       1             1 2   1   1       38
39 9                               1                                       1     1   2                         2   1     1 39
40 8                         1       1 1               1       1                                           2     1         40
41 7 1     1                       1                                         1           1                           2     41
42 8     1 1             1     1           1                                     1       1                           1     42
43 10   1           1   1   1           1               1               1             2             1                       43
44 12     1                     1           1                   1 1 1       1       1 1         1             1   1         44
45 17                 2   1 1     1   1   1             1 1       1 1                       2         1 2         1         45
46 13   1 1     1 1         1           1       2               1                           1   1 1       1                 46
47 9   1                       1                         1       1     1     1                       1     1 1             47
48 10 1     1             1                                   1       2       1 2                           1               48
49 11       1         1   1                       1       1 1   1             1                   1       1     1           49
50 11       1       1           1       1   1                 1               1         1     1   1         1               50
51 11 1                 1     1               1                 1         1       1 1 1 1                 1                 51
52 7                                                   1   1                                   1         1     1       2   52
53 12     1     1                         1         1 1                 1   1 1         1 1   1                 1           53
54 5           1               1                   1     1                                                           1     54
55 12   1           1               1 1                 1         1 1       1 1                                 1     2     55
56 10   1                                 1           1             1     1           1   1   1     1                 1     56
57 8                   1     1     1             1 1       1                 1   1                                         57
58 7                           1   1                             2       1                   1   1                         58
59 10             1               1         1 1   1   1                             1       1 1                   1         59
60 15 1         1                 1 1     1 1           1   1         1         1       1 1                 1         1   1 60
61 10                   1     1                                       1 1   1     1   1 2       1                           61
62 6                         1       1           1             1                                         1       1         62
63 9     1       1                                 1         2                 1     1               1 1                   63
64 16     1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1                 1   1   1                   1   64
65 11       1       1       1               1       1     1     1                 2                 1       1               65
66 14 1       1 1 1     1                       1                 1             2   2               1           1     1     66
67 13   1               1           1 1 2           1   1               1         1         1     1         1               67
68 13                 1 1             1     1     1 1                           1       1   1   1         1             1 1 68
69 13   1       2             1   1   1             1 1   1   1 1                                                 1       1 69
70 16                 1           2 1     2 1         1         1 1   1         1   1   1                   1           1   70
71 8       1         1                 1                                                   2           1 1             1   71
72 16                     2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1         1 1                             1       72
73 16   1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1                     1             2     1           73
74 3   1                       1                 1                                                                         74
75 14 1   1     1 2 1                   2       1                       1               1 1                   1           1 75
76 7           1               1 1                                                                     1         1   1 1   76
77 15       1                           1       1                       2 1   1 1         1 1 1     1       1       1 1     77
78 11               1         1 1                     1 1         1         1   1         2               1                 78
79 12                                 1   1 1 1                 1           1   1   1     1         1 1               1     79
80 7     1               1                                         1   1           1 1   1                                 80
81 8       1         1                         1 1                 1                               1   1                 1 81
82 13             1   1     2           1               1   1                 1   1                 1     1   1       1     82
83 11             1 1                     1     1   1     1                 1 1         1                                 2 83
84 14     1                 1   1 1                         1     1                     1               2       2 1 1   1   84
85 7     1 1                                             1             1 1                   1         1                   85
86 13         1 2   1           1         1         1               1           1                     2       1     1       86
87 13 1 1   1     1                   1     1     1         1       1                     1           1 1                 1 87
88 13         1     1       1     2           1                                 1     1     1     2     1     1             88
89 9       2             1         1                               1                         1   1       1   1             89
90 9   1         1 1               1         1 1               1       1           1                                       90
91 10             1                           1             3                     1 1         1 1 1                         91
92 7                 1                     1   1             1       1               1   1                                 92
93 12         1   1       2           1       1 1               1                       1     1 1                   1       93
94 7   1         1                   1                         1       1 1   1                                             94
95 6                 1 1 1                                                                           1       1           1 95
96 10 1   1           1                     1     1   1               1                       1   1     1                   96
97 7                 1                 1           1                                 1 1     1                     1       97
98 12         1             1             1       1           1   1             2 1                   1 1         1         98
99 8           1             2   1         2           1                                               1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng