BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                   1       1               1         1                 2           2                     1           1 00
01 4                                                                     1                               1 1             1 01
02 10             1 1       1 1                       2 1   1 1         1                                                   02
03 10                               1     2                         1       1         1     1     1     1         1         03
04 5       1                                 1               1                                         1         1         04
05 15       1 1 1       1 1                             1 1         1       1             1     1         1     1   1 1     05
06 11     1 1       1           2     1                     1           1           1       1                     1         06
07 12         1   1   1                     1   1             2 1                       1     1               1   1         07
08 11 1                 1         1   1         1               1     1                         1     1   2                 08
09 14   2     1     1             1 1             1             2           1       1             3                         09
10 13       1       1           1     1   1     1                 1         1   1 1 1 1                       1             10
11 12             2             1         1               1   1       1   1   1 2               1                           11
12 9                     1         1           1                       1 1             2 1                         1       12
13 13       1           1                   1                 2   1           1 1   1 2           1                     1   13
14 13             1   1 1     1   2   2 1     1                                   1       1                             1   14
15 17 1               1 1   1       1 1         2           1             1 1 1           1 1                       1   1 1 15
16 8 1                   1 1               1           1                                   1 1             1               16
17 6         1             1                     1         1 2                                                             17
18 7   1                     1                                     1                               1     1           1   1 18
19 11   1       1   1                       1         1                           1       1   1                       1 2   19
20 9             1                       1                                       1       2     1   1                 1 1   20
21 9   1 1     1   1               1   1               1 1                                                         1       21
22 11     1                 1   1   1     2           1     1   1                       1       1                           22
23 9     1               1 1     1       1 1                       1         1                       1                     23
24 9           1     1                   1             2                                     1     1       1             1 24
25 12     1 1       1                           2       2         1           1   1                             1         1 25
26 8           1         2 1             1           1                                         1     1                     26
27 8           1                 1                                 1               1                   2       1 1         27
28 7     1 1 1         1                                                                               1       1 1         28
29 13 2                 1   1     1 1       1                               1     1         1     1       1       1         29
30 9           2                 1               2     1       1   1           1                                           30
31 7               1                                       1         1           1           1   1 1                       31
32 7     1     1             1         1   1               1                       1                                       32
33 10                   1   1     2                                                                 1 2       1 1         1 33
34 8                 1   1                       1                           1 1                 1 1     1                 34
35 10     1   1             1                   1       1   1         1   1           2                                     35
36 12             1             1 1     2     1   1   1 1             1                             1     1                 36
37 11               1         1         1         1 1 1                                               1   1   1       2     37
38 8 1                                   1       1         1                 1                                 2     1     38
39 10     1         1 1     1               1             1       1   1   1 1                                               39
40 15   1     1 1                   1 2                 1         1 1   1   1       1             1       1         1       40
41 14             1     1   1         1           1       1           2       1     1   1                   1         1   1 41
42 12     1   1     1   1             1 1                             1         1     1               1   1               1 42
43 8       1     1                 1               1 2                                           2                         43
44 9                 1               1   1                                 1               1       1 1           1 1       44
45 18                     1           1         1 1     1 2   1   2 1         1               1 1 1     1     1   1         45
46 17   1   1   1       1   1       1         2             2     1     1             1                 1             2   1 46
47 12               1 1                   1 1                         2         1 1 1     1               1             1   47
48 7             1                                   1         1                                     1     1   1       1   48
49 8   1 1                                               1           1         1     1 1                                 1 49
50 8     1   1                         1                       1                     1   1             1               1   50
51 15 1 2 1     1         1                         1   1     1               1         1   1   1             1       1     51
52 12 1                         2   1         1   1           1   1         1                   1           1 1             52
53 11           1   1       1 1                                 1                         1       1           2     1     1 53
54 10                             1   1 1           1           1       1 1                             2       1           54
55 8         1                 1         1     1         1                               1 1                         1     55
56 7                                             1                 1 1           1                             1   1   1   56
57 8           1 1                                 1               1               1               1             1 1       57
58 10               1 1   2     2   1                   1               1                                       1           58
59 9       1                   1       1             1         1     1   1     1                                 1         59
60 16                             1 1       2 1   1         1     1     1         2                 2     1         2       60
61 9                   1 1           2   1                 1                         1                         1       1   61
62 12                         1   1   1       1                   1           1 1 1             1           1 1       1     62
63 7   1             1                     1 1                                         1             1       1             63
64 8 1                                 1         1 1     1   1                 1                       1                   64
65 10     1 1             1                             1         1     1                             1             1   2   65
66 13   1                   1                   1                               1 1           2 1 2     1         1       1 66
67 12 1 1   1                       1         1                             1   1           1           1 1 1 1             67
68 8   1       1         1     1                                         1           1       1                 1           68
69 6                 1                                         1   1   1                     1               1             69
70 5       1                                                         1                     1   1                 1         70
71 10                 2         1           1       1                                   1 1         1       1           1   71
72 10                       1 2 1           1       1       1                         1       1 1                           72
73 9         1       1       1                           1                   1   1 2                                 1     73
74 11   1     1 1             1               1 1       1 1     1       1                                           1       74
75 7             1                                                                             1   1 1   1             2   75
76 15         2                         1         1       2               1 1               1 2       3         1           76
77 8 1                                   1   1       1       1                           1   1           1                 77
78 12                       1           1   1                         1 1 2       1 1   2                   1               78
79 13 1   1       1                     1       1   1               1     1               1         1         1   1 1       79
80 13                         1   1     1 1   1   1 1 1         1   1     1               1           1                     80
81 19 1   1 1   1     1         1                 1 1               1 1 1     1       1 1   1     1     1   1           1   81
82 12         1         1                           1                       1 1     1   1                   2   1         2 82
83 7   1         1     1               1                   1                         1                       1             83
84 15   1       1     1   1 1 1                   1   1       1     1       1               1     1         1           1   84
85 20       2       1     1   1               1     2             1     2     1   1 1 1     1                   1 1       2 85
86 14         1   1     1         1 1       1         1         1 1     1                       1   1                 2     86
87 11                         1     1       1         1     1       1   1 1                   1     1               1       87
88 13 2                       1 1 1                 1                         1     1   1   2         1     1               88
89 10                 1 1           1               1     2     1             1     1                         1             89
90 9 1   1                                   2       1         1 1                                       1         1       90
91 11       1       1                         1     1       1       1       1     1   1       1                           1 91
92 7                                         1 2         1                               1     1           1               92
93 13       1                       1 1                     1       1                             1   1 1   2   1 2         93
94 10 1               1   1             1                       1         1 1       1         1 1                           94
95 11   1     1     1         1                               1   1             1       1       1             1       1     95
96 14                                               1         1       1   1   1 1 1   1   1             1 1     1   2       96
97 11 1       1         1 1           1     1                 1           1             1     1                   1         97
98 17             2           1   1     1 1     1     1 1                       1           2       2   2             1     98
99 8     1       1 1                                             2     1       1         1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng