BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16     1           1       1       1             2       2           1   1           2     1 1           1         1     00
01 9 1 1             1   1                                 1     1           1               1                     1       01
02 7                                         1   1   1   1                                             1       1         1 02
03 17         1         2     1   1 1                 2 1     2               1             1     1   1           1     1   03
04 10         1         1       1                         2                 1   1         1           1           1         04
05 14 1     1   1 1     1         1                         1 1 1           1 1 1                             2             05
06 9         1               1                               1                               2   2 1       1               06
07 9     1   1                   1   1                                     1       1               1                 1   1 07
08 12 2                   1     1   1 1   1                           1   1           1         1                 1         08
09 9                         1                                   1           1 1 1             1 1     1     1             09
10 10     1               1   1                             1   1 1                   1       1         1 1                 10
11 7                               1                         1     1                         1     1     1       1         11
12 11           1             1       1     1   1           1   1       1                             2                 1   12
13 7               1                       1                         1 1                   1           1             1     13
14 10               1     1           1             1 1 1       1               1   1                                     1 14
15 11           1   1 1 2                         1           1   1     1               1                 1                 15
16 10   1               1                                   1           1   1     1       1   1     1 1                     16
17 12                             1   1             1     1                   1 1   1               1   1         1 1   1   17
18 9 1           1   1     1   1     1               1                         1                                         1 18
19 15             1 2   1 1 1           1                   1 1       1   1                 1                     1 1     1 19
20 9             1 1                     1                                       1 1 1               1     1     1         20
21 9           1         1           1 1                         1   1     1           1       1                           21
22 8                             1 1     1       1                                 1                     1     1   1       22
23 9                                   1         1   1               2           1   1                             1 1     23
24 10   1             1                 1       2       1 1                                         1   1                 1 24
25 11       1         1                         1       1         1                     2       1           1       1     1 25
26 6                           1               1                   1         1 1                                   1       26
27 10       1 1             1                 1                   1 1                 1           1       1       1         27
28 9       1 1                   1         1       1                   1     1                   1       1                 28
29 13 1       1           1 1 1 1       1 1       1   1                                               1             2       29
30 12                     1         1       1                     1                 1     2     1 2   2                     30
31 10                           1         1   2           1                                   2     1       1 1             31
32 7                   1         1                                 1           2                           1           1   32
33 16     1 1         1         1   2         1 1 1       1   1     1                       1     1       1     1           33
34 8 1                               1     1   1             1 1           1                         1                     34
35 11                           2 1 1     1 1       1                                 1                   1     1       1   35
36 9 1                     1             1                                           2           1 1         1       1     36
37 14 1   1       2               1     1   1                                     1       1 1   1               2       1   37
38 11       2     1         1     1       1           1   1                   1                             1         1     38
39 11                     1                   1   1       2               1         1                       1 1 1     1     39
40 8 1         1           1         1 2         1                                         1                               40
41 15   1         1   1             1   1   1               3     1                               1   1           1 1     1 41
42 7 1               1                                                   1               1     1           1             1 42
43 13                     1           1               1 1       1       1   1       1 1   1 1             1             1   43
44 14         1 1           1                 1       1 1   1     1         1     1     1 1                 1             1 44
45 16     1   1               2         1           1   1     1       1 1       1     1                 1     1   1     1   45
46 11             2   1                             1   1 1   1       1 1           2                                       46
47 10 1             1       1         1       1                                   1             1     1         2           47
48 8   1   1       1                                   1                     1         1                 1     1           48
49 11                 1 2 1             1                   1                     1 1                   1     1           1 49
50 18               1   1         1   1     2       1 1   2   1 2                   1               1       1           2   50
51 14     1       1     1   1       1     1                         1         1   1     1 2 1                   1           51
52 11   1 1                     1                                 1             1 1 3   1                             1     52
53 12     2     1     1                             1 1     1   1     1     1                   1   1                       53
54 7       1             1                 1             1                           1       1         1                   54
55 9             1                 1           2         1         1       1                             1   1             55
56 22       1   1   1       1                     1     1 1     1 1     2     2     1         1     1   2 1       2 1       56
57 14         1 1       2                         1     1   1               1         1           1     1     1     1     1 57
58 8       1                           1 1 1                           1             1       1                 1           58
59 13         1             1                 1         1   1     1 1                   1           1 1 1         1       1 59
60 8 1         2         1                                             1           1       1       1                       60
61 11       1       1   1     1     1     1     1       1 1       1                                                       1 61
62 11   1 1       1               1                             2     1   2       1                                   1     62
63 11     1                   1   1             1     1               1 1         1     1         1       1                 63
64 11                       1             1         2 1       1                 1 1             1               1   1       64
65 3           1   2                                                                                                       65
66 10         1       1         1     1     1           1           1     1   1                     1                       66
67 10 1 1 1                           1           1                                               1       1   1     1 1     67
68 13       1                         1       2   1 2       1                   1                 1   1 1     1             68
69 7     1                             1   1                         1   1                                 1     1         69
70 15         1               2   1 1     1       1     1       1     1 1   1           1       1 1                         70
71 15   1           1     1     1             2 1   1           1     1   1             1                 1             2   71
72 12                         1           1 1                 1                 1   1     2   1     1             2         72
73 11             1     1   1                         1     1             2 1                       1     1           1     73
74 9           1             1         1     1 1       1                                     1                     1 1     74
75 10 1             2                                                 1       1   1             1           2           1   75
76 12       1               1   1 1     1 1   1       1       1 1   1                       1                               76
77 12 1                         1         1     2             1     1     1 1           1             1       1             77
78 6   1                   1                                                 1 1               1                     1     78
79 11     1   1 1                                 1                   1     1           1           1     1           1   1 79
80 6                         1   1                           1                           1 2                               80
81 10   1           1                             1 1                                 1         1     1       1       2     81
82 9   2   1         2                         2               1                                         1                 82
83 5     1                             1                                 1                   1 1                           83
84 9   1           1                 2                             1                 1           1         1           1   84
85 9       1 1       2                         1                   1     1                 1   1                           85
86 12             2             1                     1             1   1 1                             2   1   1         1 86
87 15           1                   2       1 2                 1   1       1 1   1       2   1               1             87
88 10   1                 1         1   1         1                 1         1                               1         2   88
89 9     1                                       1               1       1       1     1       1             1       1     89
90 9 1         1         1               1           1               1                     1 1                 1           90
91 6                 1       1   1                                       1   1                         1                   91
92 8   1                                     1                                 1     2                         1   1     1 92
93 16   2   1 2             1   1   1                             1 2           1           1                       1 1 1   93
94 6                           1           1                 1                             2                           1   94
95 12     1       1         1                           1 1           1 1 1       1         1         1       1             95
96 13 1     1   2       1                               1         1     1                 1         1   1       1   1       96
97 10         1           1                         1           1               1       1 2                       1       1 97
98 10             1           1 1   1     1                       1                   1       1             1   1           98
99 12                     1       1     1   1     1 1                       1     1               1   1     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng