BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11                   1       1       1                     2           1 1 1       1           1                     1   00
01 8             1                                     1 1                 1             1                   3             01
02 9         1         1         1                                   1 1         1     1                 1   1             02
03 9 1 1             1         1 1       1     1                       1                     1                             03
04 9 1                     1               1                   1             1           1           1             1 1     04
05 10                             1   1             1           1         1               1   1         1 1               1 05
06 7   1       1                         2                                                     1   1               1       06
07 11     1 1       1                   1         1         1     1 1       1   1 1                                         07
08 9                                     1       1           1 1   1           1   1   1                               1   08
09 12 1                           1 2                       2             1   1           1     1   1           1           09
10 8                               1               1             1                 1           1         1       1     1   10
11 11                       1       1         1 1                 1       1                   1   1     1           1     1 11
12 16 2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     1   1         1 1                     1           12
13 12     1       1 1                                     1                           1           1     1     1   1   3     13
14 16 1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                                             1         1           14
15 3 1                                                 1                                         1                         15
16 10   1     1   1 1 1     1       1             1                                                       1 1               16
17 12   1   1       1 1 1                         2 1                             1   1       1       1                     17
18 10                 1   1 1           1                             1         1                         2     1     1     18
19 7                           1                               1                         1 2                 1         1   19
20 10                               2 1   1 1         1                           1   1                         1         1 20
21 9                       1           1 1               1 1                     1 1                       1   1           21
22 11 1       1     1               1             1                 1 1 1   1     1         1                               22
23 13                   1                 1       3   1           1   1         1                 1 1   1       1           23
24 10 1   1 1 1                                     1                               1           1 2   1                     24
25 11         1 1               1             1           1 1           1         1       1             2                   25
26 8                               1           1                   1                       2     1           1   1         26
27 11   1 1     1                             1   2                     1           1       1                   1     1     27
28 16                     2     1       1   2         1   2       2   1     1         1                   1 1               28
29 10 1   1                       1                 1           1       1         2           2                             29
30 9                                   1             1                                 1   1 2         1 1             1   30
31 8           1               1     1       1         1       1                               1 1                         31
32 10   1             1                     1                 1               1   1                       1   1   1       1 32
33 8   1         1   1                           1 1                         1           1             1                   33
34 13       1                 2     1         1 1     1     1 1                   1             1               1     1     34
35 16   1 1   1   1   1                                     1         1 1                   1 1           1   2 1 1     1   35
36 11 1           1 1       1             1             1   1                 1         1                   1     1         36
37 6                                         1             1       2                   1         1                         37
38 13     1 1   1               1                       2         1       1 1         1   1           1                 1   38
39 9               1 1       1       1                                 1                                       1     1   2 39
40 13         2 1       1 1   1   1   1                           1       1 1               1       1                       40
41 5           1                         1     1                       1                                         1         41
42 9                     1   2               1 1             1     1           1                                     1     42
43 12   1     1       1                     1           1   1   1           1               1               1             2 43
44 15   1       1       1     1 1 1           1                     1           1                   1 1 1       1       1 1 44
45 12           1                                         2   1 1     1   1   1             1 1       1 1                   45
46 10                           1           1 1     1 1         1           1       2               1                       46
47 6                                       1                       1                         1       1     1     1         47
48 13                   2 1             1 1     1             1                                   1       2       1 2       48
49 12       1     1       1           1         1         1   1                       1       1 1   1             1         49
50 8                 1                         1       1           1       1   1                 1               1         50
51 11 1                             1     1                 1     1               1                 1         1       1 1 1 51
52 2                                                                                       1   1                           52
53 14         1   1         2     1     1     1     1                         1         1 1                 1   1 1         53
54 8   1           1       1         1             1               1                   1     1                             54
55 14       1     1 2                   1   1           1               1 1                 1         1 1       1 1         55
56 10       1     1 1           1           1                                 1           1             1     1           1 56
57 9     1                                                 1     1     1             1 1       1                 1   1     57
58 11   1     1 1   1     1 1                                       1   1                             2       1             58
59 12                   2       2 1                   1               1         1 1   1   1                             1   59
60 13     1       1           1           1         1                 1 1     1 1           1   1         1         1       60
61 12             1           1 1   1 1                     1     1                                       1 1   1     1   1 61
62 8     1 1         1         1                                 1       1           1             1                       62
63 13       1     1   1         1     1 1     1       1                                 1         2                 1     1 63
64 14                       1     1           1         1     1 1 1     1     1     1 1         1     1       1             64
65 16             1     1   1 1   2     1       1       1       1               1       1     1     1                 2     65
66 14   1             1   1               1       1 1 1     1                       1                 1             2   2   66
67 12   1       1                           1               1           1 1 2           1   1               1         1     67
68 10       2                     1                       1 1             1     1     1 1                           1       68
69 16   1 1 1     1           1             1       2             1   1   1             1 1   1   1 1                       69
70 15           1           1                             1           2 1     2 1         1         1 1   1         1   1   70
71 7 1             1         1         1       1         1                 1                                               71
72 17               1                 1                       2 1     1   1         1   1 1         1   1   2 1         1 1 72
73 15                           1     2     1 1                   1                 1 1   1   1 1 1 1 1   1                 73
74 4       1                               1                       1                 1                                     74
75 14               1         1 1   1     1   1     1 2 1                   2       1                       1               75
76 6           1         1           1             1               1 1                                                     76
77 11 1         1                     1         1                           1       1                       2 1   1 1       77
78 12     1         1     1           1                 1         1 1                     1 1         1         1   1       78
79 14 1   1       1   1 1   1                                             1   1 1 1                 1           1   1   1   79
80 9         1         1 1                   1               1                                         1   1           1 1 80
81 8 1     1           1                       1         1                         1 1                 1                   81
82 13     1           1       1   1                   1   1     2           1               1   1                 1   1     82
83 14         1         1   2       2                 1 1                     1     1   1     1                 1 1         83
84 10 1   1             1             1       1                 1   1 1                         1     1                     84
85 9   1   1     1                     1     1 1                                             1             1 1             85
86 13 1                   1           1 1         1 2   1           1         1         1               1           1       86
87 14     1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   1     1     1         1       1                   87
88 9     1                                       1     1       1     2           1                                 1     1 88
89 10         1           2   2                 2             1         1                               1                   89
90 14                     1 1   1   1   1   1         1 1               1         1 1               1       1           1   90
91 11     1         1   1               1             1                           1             3                     1 1   91
92 6                                                     1                     1   1             1       1               1 92
93 12       1 2                   1               1   1       2           1       1 1               1                       93
94 8                               1       1         1                   1                         1       1 1   1         94
95 4       1                                             1 1 1                                                             95
96 9                         1   1       1   1           1                     1     1   1               1                 96
97 7   1           1             1                       1                 1           1                                 1 97
98 12           1     1 1                         1             1             1       1           1   1             2 1     98
99 9                 1                 1           1             2   1         2           1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng