BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13             1       1 1           1       1 1           1         1 1         1 2       1                             00
01 12                       1   1   1                     1 1     1               1       1 1                   1 1 1       01
02 12       1                       1           1         1 1 1   1         1   1               1 1         1               02
03 9                                     1         2       1         1                             1   1 1 1               03
04 8           1                             1                 1 1   1                                 1     1         1   04
05 21 1       1 1   1 1           1   1         1   1   1     3               1     1     1   1                   1 1   2   05
06 10 1         1         1           1           1     1     1                   1       1                             1   06
07 9           1 1                     1   1                     1   1                             1           1 1         07
08 9                           1 1             1 1                                             1 1   1       1         1   08
09 14               1       1     2   1                                       1       1 1   2   2                     1   1 09
10 12           1             1   1       1       1 1                     1   1       1           1 2                       10
11 8                 1                                         1     1     2     1                           1 1           11
12 7     1 1                               1               1       1           1                 1                         12
13 13   1 1             1                   1       1     1 1         1                 1         1   1     1       1       13
14 8   1                         1   1             1                             1     1 1                   1             14
15 9 1   1                                     1 1               1                 1     1   1               1             15
16 14   1 1         1       1                 1     1 1 1         1 1         1       1             1                   1   16
17 8                 1                             1         1                   1   1   1                             1 1 17
18 10       1                                         1 1           1                           2 1   1       1           1 18
19 6           1         1         1                                         1   1   1                                     19
20 12 1       1             1       1   1   1         1               1 1 1                             1 1                 20
21 7     1   1             1 1                                                       1   1           1                     21
22 11     1       1         1                   1       1         1           1           1               1           1   1 22
23 15       1       1     1     1 1   1               1 2     1 1   1       1                         2                     23
24 10     1                       1                 1           1       1                         2 1       1           1   24
25 10                     1 1   1             2       1             2                               1             1         25
26 19     1         1   1             1 1   1   1     1               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1   1     26
27 10 1         1 1                 1               1                 1         1       1           1   1                   27
28 10       1           1                   1                 1   1   1           1       1               1             1   28
29 8                   1       1                           1       1   1         1   1                     1               29
30 10 1               1         1         1 1                 1                         1               1             2     30
31 9             1   1                                 1   2             1       1                 1           1           31
32 14 1       1 1     1 1 1     1         1     1       1         2           1     1                                       32
33 9   1       1               1           1                   1           1                 1 1 1                         33
34 8       1 2                   1         1             1                   1       1                                     34
35 8 1   1     1 1       1             1                                                                   1   1           35
36 10         1   1                                   1   1               1   1             1 2                         1   36
37 8                     1         1     2     1           1               1                                             1 37
38 15         1   1             1       1       1 1 1     1                     1   1           1     1 1       1   1       38
39 14     1     1     1 1   1                         1     1               1 1           1   1           1 1     1         39
40 14           1           1   1     1 1       1   1     1 1     1     1       1                               1     1     40
41 12         1                   1 1         1                   1   1         1   1           1   1         1     1       41
42 8   1                     1         1                 1                           1     1               1 1             42
43 8               1   1       1         1     1 2                                                                   1     43
44 11   1 1         1     1             2                             1                             1   2       1           44
45 15   1     1       1   1 1     1     1                 1         1     1                 1       1 1                 1 1 45
46 8             1                           1         1           1       1   1                               1         1 46
47 7   1         1         1 1         1       1 1                                                                         47
48 16 1 2 1                     1   1         1       1         1                       1         1     1       1     2   1 48
49 2                                                                   1   1                                               49
50 12               1               1 1                 1     1   1                         1 2         1 1         1       50
51 10 1     2       1 1         1             1                       1                         2                           51
52 13             1     1           1             1   1                         1   1                   1 1 1         1   2 52
53 5                                     1   1                           2                                               1 53
54 8               1   1                   2           1                               1               1           1       54
55 13             1           1       1 1           1   1           1       1   1       1                     1 1 1         55
56 9 1     1         1                     1                   1                                 1     1 1       1         56
57 12       1             1       1   1             1         1                   1   2   1                   1     1       57
58 6                     1 1         1   1   1                                                       1                     58
59 9       1                                     1             1   1                           1 1       2     1           59
60 10   1 1                   1                           1     1       1       1                             1   1     1   60
61 11         1 1   1                                             1       1   1             1 1       1           2         61
62 7         1           1             1         1 1                             1                       1                 62
63 6                                 1       1 1                 1                       1   1                             63
64 10                       1 1     1     1   1                                   1                         2           1 1 64
65 9               1                   1         1                     2             1           1           1   1         65
66 11 1 1     1   1     1     1                       1             1                                   1             2     66
67 13                     1 1 1 1             1 1 1             1     1 1         1                             1         1 67
68 15                             1 1     1   1                   1     2 1             1 1 3         1   1                 68
69 14           2 1 1 1   1                                 1 1 1   1 1         1               1                         1 69
70 11       1           1                     1   1       1 2 1               1     1                                   1   70
71 12 1               1 2 1       1                     1 1                       1                       1           1 1   71
72 16 1       1               2               1       1                             1 1 1   1 1           1     1 1 1     1 72
73 13                 1                     1     1   1     2     1     2                     1 1             1         1   73
74 11   1       1 1           1                   1             1         1                       1   1     1       1       74
75 13     1   1 2                   1           1 1   1       1 1           1                             1   1             75
76 15   1 1 1                                               1 1   1 1         1         1   1           1       1   1 1   1 76
77 13   1   2         1                 1                 2                   2     2       1                   1           77
78 10   1   1                         1               1               1         1       1       1           1             1 78
79 10                       1 1 1     1                 1   1                       1                         1   1     1   79
80 9 1                             2         1                           1     1   1       1                 1             80
81 8                   1         1         1             1                 1                 1     1     1                 81
82 8 1             1                               1           1                 1   1                     1       1       82
83 13     1   1   1                   1 1     1                     1           1   1                 2     1     1         83
84 10                 1             1     1     1     1                         1       1   1 1     1                       84
85 11                 1         1 1                     1                 2 1                   1     1 1   1               85
86 9                 1 1 1                         1 1                                             2           1 1         86
87 12               1             1         1       1           1         1 1     1 1   1 1                         1       87
88 7       1     1                                                                               1     1     1     1   1   88
89 10                         1           1                     1   1       1           1         1   1           2         89
90 11               1   2             1 1 1             1               1 1                     1           1               90
91 10 1                   1   2 1         1           1 1             1                               1                     91
92 11               1           1   1       1                       1         1           1 1         1 1   1               92
93 13 1       1   1                                                     1 1         1 1         1         1         1 3     93
94 9         1                           1 1                 1     1       1 1 1 1                                         94
95 9   1           1   1           1                                 1     1   1                   1         1             95
96 10                       1 1             1                                         1 1     2           1     1     1     96
97 12   1   1                                             2                               3 1 1   1                 2       97
98 10                 1               1   1               1   1 1     1 1                         1                 1       98
99 13     2                 1 1   1   1   1     1               1               1   1   1                                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng