Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Bảy

Thứ bảy
17/6/2017
Đà Nẵng
03 - 37
Quảng Ngãi
54 - 80
Đắk Nông
05 - 75
Thứ bảy
10/6/2017
Đà Nẵng
43 - 68
Quảng Ngãi
61 - 10
Đắk Nông
21 - 38
Thứ bảy
3/6/2017
Đà Nẵng
68 - 64
Quảng Ngãi
45 - 84
Đắk Nông
00 - 46
Thứ bảy
27/5/2017
Đà Nẵng
03 - 04
Quảng Ngãi
43 - 31
Đắk Nông
60 - 91
Thứ bảy
20/5/2017
Đà Nẵng
13 - 53
Quảng Ngãi
94 - 65
Đắk Nông
86 - 49
Thứ bảy
13/5/2017
Đà Nẵng
64 - 75
Quảng Ngãi
87 - 32
Đắk Nông
10 - 49
Thứ bảy
6/5/2017
Đà Nẵng
27 - 13
Quảng Ngãi
30 - 46
Đắk Nông
22 - 78
Thứ bảy
29/4/2017
Đà Nẵng
78 - 12
Quảng Ngãi
35 - 89
Đắk Nông
37 - 72
Thứ bảy
22/4/2017
Đà Nẵng
82 - 94
Quảng Ngãi
39 - 10
Đắk Nông
33 - 75
Thứ bảy
15/4/2017
Đà Nẵng
11 - 73
Quảng Ngãi
53 - 90
Đắk Nông
93 - 00
Thứ bảy
8/4/2017
Đà Nẵng
70 - 07
Quảng Ngãi
24 - 85
Đắk Nông
25 - 42
Thứ bảy
1/4/2017
Đà Nẵng
73 - 26
Quảng Ngãi
49 - 75
Đắk Nông
12 - 81
Thứ bảy
25/3/2017
Đà Nẵng
46 - 15
Quảng Ngãi
02 - 18
Đắk Nông
32 - 87
Thứ bảy
18/3/2017
Đà Nẵng
47 - 46
Quảng Ngãi
99 - 50
Đắk Nông
70 - 01
Thứ bảy
11/3/2017
Đà Nẵng
31 - 93
Quảng Ngãi
64 - 98
Đắk Nông
23 - 51
Thứ bảy
4/3/2017
Đà Nẵng
20 - 39
Quảng Ngãi
74 - 54
Đắk Nông
77 - 36
Thứ bảy
25/2/2017
Đà Nẵng
03 - 02
Quảng Ngãi
00 - 71
Đắk Nông
57 - 32
Thứ bảy
18/2/2017
Đà Nẵng
38 - 40
Quảng Ngãi
18 - 50
Đắk Nông
16 - 23
Thứ bảy
11/2/2017
Đà Nẵng
11 - 04
Quảng Ngãi
69 - 04
Đắk Nông
51 - 44
Thứ bảy
4/2/2017
Đà Nẵng
80 - 49
Quảng Ngãi
26 - 68
Đắk Nông
87 - 91
Thứ bảy
28/1/2017
Đà Nẵng
40 - 44
Quảng Ngãi
29 - 93
Đắk Nông
17 - 26
Thứ bảy
21/1/2017
Đà Nẵng
11 - 66
Quảng Ngãi
65 - 73
Đắk Nông
41 - 91
Thứ bảy
14/1/2017
Đà Nẵng
81 - 43
Quảng Ngãi
61 - 25
Đắk Nông
60 - 56
Thứ bảy
7/1/2017
Đà Nẵng
64 - 00
Quảng Ngãi
23 - 42
Đắk Nông
91 - 36
Thứ bảy
31/12/2016
Đà Nẵng
25 - 40
Quảng Ngãi
68 - 40
Đắk Nông
31 - 91
Thứ bảy
24/12/2016
Đà Nẵng
24 - 27
Quảng Ngãi
59 - 70
Đắk Nông
02 - 37
Thứ bảy
17/12/2016
Đà Nẵng
47 - 81
Quảng Ngãi
57 - 96
Đắk Nông
64 - 18
Thứ bảy
10/12/2016
Đà Nẵng
93 - 00
Quảng Ngãi
24 - 32
Đắk Nông
91 - 75
Thứ bảy
3/12/2016
Đà Nẵng
08 - 14
Quảng Ngãi
63 - 62
Đắk Nông
43 - 18
Thứ bảy
26/11/2016
Đà Nẵng
03 - 35
Quảng Ngãi
50 - 02
Đắk Nông
96 - 44